صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

معرفی حساب های کل:

جهت ایجاد حساب کل جدید ابتدا در صفحه راست کلیک نمائید.

A1030203

امکانات راست کلیک:

A1030220

بازخوانی: برای مرتب سازی کدینگ حسابهای کل موجود در لیست به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

جدید: کادر زیر ظاهر شود .

A1030210

کد گروه: کد گروهی را که قصد ثبت حساب کل مربوط به آن وجود دارد را وارد نمایید و یا از لیست گروه انتخاب نمایید.

کد کل: در اینصورت در کادر کد کل ، کد آخرین حساب کل ثبت شده مربوط به حساب گروه انتخاب شده بعلاوه یک شده و نمایش داده می شود که در صورت نیاز می توان آن را تغییر داد و کد دیگری را وارد نمود .

نام: نام حساب کل مورد نظر را تایپ نمائید.

ماهیت: از لیست ،ماهیت حساب مورد نظر را انتخاب نمائید .

وضعیت حساب: از لیست،وضعیت حساب مورد نظر را انتخاب نمائید.

در پایان گزینه تایید را کلیک نموده تا اطلاعات وارد شده ثبت گردد.

A1030215

ویرایش : جهت ویرایش هر یک از حساب های کل بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده ویرایش را انتخاب نمائید.می توان بر حسب نیاز نام ، ماهیت و یا وضعیت حساب و یاهر سه مورد را ویرایش نمود . در پایاین بر روی گزینه تایید کلیک نموده تا تغییرات انجام شده ثبت گردد .

A1030219

حذف: جهت حذف هر یک از حساب های کل بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده حذف را انتخاب نمائید . در اینصورت کادر زیر باز می شود که در صورت مطمئن بودن از حذف حساب کل بر روی گزینه تائید کلیک نمائید.

1

تذکر :

در صورتی که حساب کل دارای گردش باشد امکان حذف آن وجود ندارد در این صورت پیغام زیر ظاهر می شود .

DelCoding2

جستجو سریع

جستجو

فیلتر

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)