صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

معرفي حسابهاي تفصيلي 2 :

جهت ايجاد حساب مركز هزينه جديد ابتدا در صفحه راست كليك نمائيد.

A1030703

امكانات راست كليك:

A1030720

بازخواني: براي مرتب سازي حساب هاي مركز هزينه موجود در ليست به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

جديد: كادر زير ظاهر شود.

A1040724

كد گروه: كد گروهي را كه قصد ثبت حساب مركز هزينه مربوط به آن وجود دارد را وارد نماييد و يا از ليست، كد گروه را انتخاب نمائيد.

كد حساب مركز هزينه: در اينصورت در كادر كد ، كد آخرين حساب مركز هزينه ثبت شده مربوط به گروه انتخابي بعلاوه يك شده و نمايش داده مي شود كه در صورت نياز مي توان آن را به صورت دستي تغيير داد .

نام: نام حساب مركز هزينه مورد نظر را تايپ نمائيد.

ماهيت: از ليست ،ماهيت حساب مورد نظر را انتخاب نمائيد .

وضعيت حساب: از ليست،وضعيت حساب مورد نظر را انتخاب نمائيد.

حساب ارزي: براي حساب مركز هزينه مورد نظر مي توان حساب ارزي را فعال كرد.براي اين منظور،حساب ارزي از ليست آن انتخاب شود.

در پايان جهت ثبت اطلاعات وارد شده بر روي گزينه تاييد كليك مي نماييم.

ويرايش: جهت ويرايش هر يك از حسابهاي مركز هزينه بايد بر روي آن راست كليك نموده و از كادر باز شده ويرايش را انتخاب نمود.برحسب نياز مي توان نام،ماهيت،وضعيت حساب،حساب ارزي را ويرايش نمود.

A1040729

در پايان جهت ثبت تغييرات انجام شده بر روي گزينه تاييد كليك نمائيد.

حذف: جهت حذف هر يك از حسابهاي مركز هزينه بر روي آن راست كليك نموده و از كادر باز شده حذف را انتخاب نمائيد.در اينصورت كادر زير باز مي شود كه در صورت مطمئن بودن از حذف حساب مركز هزينه بايد بر روي گزينه تائيد كليك نمود.

1

تذكر :

در صورتي كه حساب مركز هزينه داراي گردش باشد امكان حذف آن وجود ندارد در اين صورت پيغام زير ظاهر مي شود.

DelCoding2

جستجو سريع

جستجو

فيلتر

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)