صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

معرفی انواع اسناد:

جهت ایجاد نوع سند جدید ابتدا در صفحه لیست راست کلیک نمائید.

A1040003

امکانات راست کلیک:

A1040019

بازخوانی: برای مرتب سازی انواع اسناد موجود در لیست به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

جدید: کادر زیر ظاهر شود . در کادر نام، نوع سند را تایپ می نماییم و جهت ثبت آن بر روی گزینه تایید کلیک می نماییم .

A1040011

در اینصورت کادر زیر باز می شود که در صورت مطمئن بودن از ثبت اطلاعات بر روی گزینه تایید کلیک می نماییم .

A1040013

در پایان کادر زیر ظاهر می شود که باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A1040015

ویرایش: جهت ویرایش هر یک از انواع سند باید بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده ویرایش را انتخاب کرد . در اینصورت کادر زیر باز می شود ، که در قسمت نام می توان نوع سند را ویرایش نمود . سپس بر روی گزینه تایید کلیک می نماییم .

A1040017

حذف: جهت حذف هر یک از انواع سند ،باید بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده حذف را انتخاب نمود .

در اینصورت کادر زیر باز می شود که در صورت مطمئن بودن از حذف نوع سند باید بر روی گزینه تائید کلیک نمود.

A1040016

تذکر :

در صورتی که نوع سندی در ثبت اسناد مورد استفاده قرار گرفته باشد قابل حذف نمی باشد در این صورت پیغام زیر ظاهر می شود .

DelCoding2

جستجو

فیلتر

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)