صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

معرفي شرح آرتيكل اسناد:

جهت ايجاد شرح جديد ابتدا در صفحه ليست راست كليك نمائيد.

A1050003

امكانات راست كليك:

A1050020

بازخواني: براي مرتب سازي شرح آرتيكل اسناد موجود در ليست به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

جديد: كادر زير ظاهر شود . در كادر شرح مي توان شرح جديد را تايپ نمود سپس بر روي گزينه تاييد كليك مي نماييم .

A1050010

در اينصورت كادر زير باز مي شود كه در صورت مطمئن بودن از ثبت شرح وارد شده بايد بر روي گزينه تاييد كليك نماييم .

A1050012

در پايان كادر زير باز مي شود كه جهت ثبت نهايي اطلاعات وارد شده بر روي گزينه تاييد كليك نمائيد.

A1050014

ويرايش : جهت ويرايش هر يك از شرح هاي ثبت شده بايد بر روي آن راست كليك نموده و از كادر باز شده ويرايش را انتخاب كرد . در اينصورت كادر زير باز مي شود كه در كادر شرح مي توان شرح مورد نظر را ويرايش نمود . سپس بر روي گزينه تاييد كليك مي نماييم .

A1050016

در پايان كادر زير باز مي شود كه جهت ثبت تغييرات صورت گرفته بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A1050017

حذف: جهت حذف هر يك از شرح هاي ثبت شده بايد بر روي آن راست كليك نموده و از كادر باز شده حذف را انتخاب كرد .

در اينصورت كادر زير باز مي شود كه در صورت مطمئن بودن از حذف شرح بايد بر روي گزينه تائيد كليك نمود.

A1050019

جستجو

فيلتر

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)