صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

مدیریت اسناد

جهت ایجاد سند جدید روی لیست اسناد موجود کلیک راست میکنیم.

A2010069

امکانات راست کلیک:

A2010074

بازخوانی: برای مرتب سازی اسناد موجود در لیست به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

مشاهده : مشاهده کردن آرتیکل های یک سند در صورتی که قصد اعمال تغییرات در آن را نداشته باشید.

جدید: کادر زیر ظاهر شود . شماره سند را سیستم به طور اتوماتیک نمایش می دهد ولی قابل تغییر است و می توان آن را پاک کرد و شماره دلخواه را وارد نمود.در قسمت "تاریخ سند" تاریخ را وارد می کنیم ودر قسمت "نوع سند" با توجه به اینکه سند مربط به انبار ، حقوق ،فروش ،تنخواه باشد نوع سند را انتخاب می کنیم ولی حالت پیش فرض "عمومی" است سپس روی مربعی که حاوی مثلث سبز رنگ است کلیک می کنیم تا وارد پنجره "سند جدید" شویم.

A2010049

در قسمت شماره ردیابی،شماره ردیابی ظاهر می گردد.و لیست جدیدی برای ورود آرتیکل های سند باز می گردد.بر روی لیست کلیک راست می نمائیم.

A2010050

امکانات راست کلیک در لیست ایجاد سند:

A2010075

1- بازخوانی: برای مرتب سازی آرتیکل ها یا ردیف های سند به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ردیف های ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

جدید: کادر زیر ظاهر می گردد. در کادر "آرتیکل جدید"باید طرف بدهکار یا بستانکار سند را وارد کنیم.

A2010056

کل: کد حساب کل را وارد می کنیم یا از لیست آن را انتخاب می کنیم.

معین: کد حساب معین را وارد می کنیم یا از لیست آن را انتخاب می کنیم.

تفضیلی ، مرکز هزینه ، پروژه : اگر معین با تفصیلی ،مرکز هزینه یا پروژه ارتباط داشته باشد حساب های مورد نظر را انتخاب می کنیم. به این صورت که روی سه نقطه مربوط به هر کدام از سطوح کلیک می کنیم و حساب را انتخاب می کنیم.

شرح آرتیکل: برای نوشتن شرح آرتیکل، یا خودمان آن را تایپ می کنیم یا روی سه نقطه" شرح آرتیکل" کلیک می کنیم و شرح مورد نظر را از لیست انتخاب می کنیم.

بدهکار ، بستانکار : اگر در حال وارد کردن طرف بدهکار باشیم مبلغ بدهکار را وارد می کنیم پس قسمت بستانکار غیرفعال می گردد.برعکس این موضوع نیز برقرار می باشد.

ارز ، عطف عددی ، عطف تاریخ ، عطف حرفی : بسته به اینکه حساب مورد نظر دارای یکی یا همه حالتها باشد مقادیر آنها را وارد می کنیم. سپس بر روی گزینه تایید کلیک می نماییم .

تا زمانی که هر دوطرف بدهکار و بستانکار سند را ننویسیم در قسمت "مغایرت" مبلغ مغایرت آورده می شود. به عبارتی مبلغ بدهکار سند با مبلغ طرف بستانکار سند باید بالانس گردد تا مغایرت صفر شود.

سپس یکی از دکمه های زیر را فشار می دهیم.

یادداشت : پس از اینکه طرف بدهکار و بستانکار سند را ثبت کردیم ، سند بالانس می شود و مغایرت صفر می شوداگر سندی بالانس نباشد باید آن را در سندهای یادداشت ذخیره کنیم تا زمانی که رفع مغایرت برای سند صورت پذیرد.

ثبت موقت : پس از اینکه طرف بدهکار و بستانکار سند را ثبت کردیم ، سند بالانس می شود و مغایرت صفرمی شود و می توان آن را تحت عنوان سندهای موقت در سیستم ذخیره کرد .

ثبت موقت و چاپ : اگر همزمان با ثبت سند بخواهیم از سند چاپ بگیریم روی گزینه "ثبت موقت و چاپ"کلیک می کنیم.

2- ویرایش: جهت ویرایش هر یک از آرتیکل های ثبت شده باید بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده ویرایش را انتخاب کرد . در اینصورت کادر زیر باز می شود که در کادر باز شده برای ویرایش تمام آیتم هایی که در حالت جدید قابل پر شدن بودن برای ویرایش از هستند.پس از وارد کردن تغییرات بر روی گزینه تایید کلیک می نماییم .

A2010061

3- حذف: جهت حذف هر یک از آرتیکل های ثبت شده باید بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده حذف را انتخاب کرد .

A1040016

اگر از حذف آرتیکل مطمئن هستید روی تایید کلیک کنید.

4- درج آرتیکل: اگر بخواهیم بین دو آرتیکل ، آرتیکل جدید ثبت کنیم روی آرتیکل دوم کلیک راست کرده و گزینه "درج آرتیکل" را انتخاب می کنیم.

5- کپی آرتیکل : اگر بخواهیم آرتیکلی را تکرار کنیم ، روی آرتیکل کلیک راست کرده و گزینه "کپی آرتیکل" را انتخاب می کنیم.

6- بازیابی آرتیکل : بعد از انجام عملیات کپی آرتیکل ، عملیات بازیابی آرتیکل فعال می گردد. سپس راست کلیک کرده و گزینه "بازیابی آرتیکل" را در جای مورد نظر انتخاب می کنیم

7- مرتب سازی : آرتیکل های سند را به شکلی که بدهکارها زیر هم و بستانکارها زیر هم باشند مرتب می کند.

8- جابجایی بد با بس : جای مبلغ بدهکار را با بستانکار عوض می کند و یا بالعکس

9- دریافت از فایل XLS :

10- جستجو :

11- گزارشات طراحی شده

12- پیش نمایش چاپ :

ویرایش : جهت ویرایش سند روی سند راست کلیک کرده و گزینه "ویرایش" را انتخاب می کنیم . آیتم های تاریخ سند و نوع سند و لیست آرتیکل های سند قابل ویرایش می باشند.سند مورد نظر را ویرایش کرده و سپس روی گزینه "ثبت موقت" کلیک می کنیم و اگر همزمان قصد چاپ سند را داشته باشیم ثبت موقت و چاپ را فشار می دهیم.

A2010037

حذف : جهت حذف کردن سند روی سند مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه "حذف" را انتخاب می کنیم.

کپی برداری : جهت کپی برداری از سند روی سند مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه "کپی برداری" را انتخاب کنید.پنجره سند جدید باز می شود و بقیه عملیات مانند زدن سند جدید ادامه می یابد با این تفاوت که اگر قصد ویرایش تاریخ و شماره سند و نوع سند و آرتیکل ها را داشته باشیم می توانیم تغییر دهیم یا به همان شکل کپی برداری را انجام دهیم.

جستجوی سریع : براساس شماره در لیست اسناد صورت می پذیرد.

A2010073

فیلتر :

گزارشات طراحی شده :

پیش نمایش چاپ :

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)