صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

مديريت اسناد

جهت ايجاد سند جديد روي ليست اسناد موجود کليک راست ميکنيم.

A2010069

امكانات راست كليك:

A2010074

بازخواني: براي مرتب سازي اسناد موجود در ليست به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

مشاهده : مشاهده کردن آرتيكل هاي يك سند در صورتي كه قصد اعمال تغييرات در آن را نداشته باشيد.

جديد: كادر زير ظاهر شود . شماره سند را سيستم به طور اتوماتيک نمايش مي دهد ولي قابل تغيير است و مي توان آن را پاک کرد و شماره دلخواه را وارد نمود.در قسمت "تاريخ سند" تاريخ را وارد مي کنيم ودر قسمت "نوع سند" با توجه به اينکه سند مربط به انبار ، حقوق ،فروش ،تنخواه باشد نوع سند را انتخاب مي کنيم ولي حالت پيش فرض "عمومي" است سپس روي مربعي که حاوي مثلث سبز رنگ است کليک مي کنيم تا وارد پنجره "سند جديد" شويم.

A2010049

در قسمت شماره رديابي،شماره رديابي ظاهر مي گردد.و ليست جديدي براي ورود آرتيكل هاي سند باز مي گردد.بر روي ليست كليك راست مي نمائيم.

A2010050

امكانات راست كليك در ليست ايجاد سند:

A2010075

1- بازخواني: براي مرتب سازي آرتيكل ها يا رديف هاي سند به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات رديف هاي ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

جديد: كادر زير ظاهر مي گردد. در كادر "آرتيکل جديد"بايد طرف بدهکار يا بستانکار سند را وارد کنيم.

A2010056

كل: كد حساب كل را وارد مي كنيم يا از ليست آن را انتخاب مي كنيم.

معين: كد حساب معين را وارد مي كنيم يا از ليست آن را انتخاب مي كنيم.

تفضيلي ، مركز هزينه ، پروژه : اگر معين با تفصيلي ،مرکز هزينه يا پروژه ارتباط داشته باشد حساب هاي مورد نظر را انتخاب مي کنيم. به اين صورت که روي سه نقطه مربوط به هر کدام از سطوح کليک مي کنيم و حساب را انتخاب مي کنيم.

شرح آرتيكل: براي نوشتن شرح آرتيکل، يا خودمان آن را تايپ مي کنيم يا روي سه نقطه" شرح آرتيکل" کليک مي کنيم و شرح مورد نظر را از ليست انتخاب مي کنيم.

بدهكار ، بستانكار : اگر در حال وارد كردن طرف بدهكار باشيم مبلغ بدهكار را وارد مي كنيم پس قسمت بستانكار غيرفعال مي گردد.برعكس اين موضوع نيز برقرار مي باشد.

ارز ، عطف عددي ، عطف تاريخ ، عطف حرفي : بسته به اينكه حساب مورد نظر داراي يكي يا همه حالتها باشد مقادير آنها را وارد مي كنيم. سپس بر روي گزينه تاييد كليك مي نماييم .

تا زماني که هر دوطرف بدهکار و بستانکار سند را ننويسيم در قسمت "مغايرت" مبلغ مغايرت آورده مي شود. به عبارتي مبلغ بدهكار سند با مبلغ طرف بستانكار سند بايد بالانس گردد تا مغايرت صفر شود.

سپس يكي از دكمه هاي زير را فشار مي دهيم.

يادداشت : پس از اينکه طرف بدهکار و بستانکار سند را ثبت کرديم ، سند بالانس مي شود و مغايرت صفر مي شوداگر سندي بالانس نباشد بايد آن را در سندهاي يادداشت ذخيره کنيم تا زماني که رفع مغايرت براي سند صورت پذيرد.

ثبت موقت : پس از اينکه طرف بدهکار و بستانکار سند را ثبت کرديم ، سند بالانس مي شود و مغايرت صفرمي شود و مي توان آن را تحت عنوان سندهاي موقت در سيستم ذخيره کرد .

ثبت موقت و چاپ : اگر همزمان با ثبت سند بخواهيم از سند چاپ بگيريم روي گزينه "ثبت موقت و چاپ"کليک مي کنيم.

2- ويرايش: جهت ويرايش هر يك از آرتيكل هاي ثبت شده بايد بر روي آن راست كليك نموده و از كادر باز شده ويرايش را انتخاب كرد . در اينصورت كادر زير باز مي شود كه در كادر باز شده براي ويرايش تمام آيتم هايي كه در حالت جديد قابل پر شدن بودن براي ويرايش از هستند.پس از وارد كردن تغييرات بر روي گزينه تاييد كليك مي نماييم .

A2010061

3- حذف: جهت حذف هر يك از آرتيكل هاي ثبت شده بايد بر روي آن راست كليك نموده و از كادر باز شده حذف را انتخاب كرد .

A1040016

اگر از حذف آرتيکل مطمئن هستيد روي تاييد کليک کنيد.

4- درج آرتيكل: اگر بخواهيم بين دو آرتيکل ، آرتيکل جديد ثبت کنيم روي آرتيکل دوم کليک راست کرده و گزينه "درج آرتيکل" را انتخاب مي کنيم.

5- كپي آرتيكل : اگر بخواهيم آرتيکلي را تکرار کنيم ، روي آرتيکل کليک راست کرده و گزينه "کپي آرتيکل" را انتخاب مي کنيم.

6- بازيابي آرتيكل : بعد از انجام عمليات كپي آرتيكل ، عمليات بازيابي آرتيكل فعال مي گردد. سپس راست كليك کرده و گزينه "بازيابي آرتيکل" را در جاي مورد نظر انتخاب مي کنيم

7- مرتب سازي : آرتيكل هاي سند را به شكلي كه بدهكارها زير هم و بستانكارها زير هم باشند مرتب مي كند.

8- جابجايي بد با بس : جاي مبلغ بدهكار را با بستانكار عوض مي كند و يا بالعكس

9- دريافت از فايل XLS :

10- جستجو :

11- گزارشات طراحي شده

12- پيش نمايش چاپ :

ويرايش : جهت ويرايش سند روي سند راست کليک کرده و گزينه "ويرايش" را انتخاب مي کنيم . آيتم هاي تاريخ سند و نوع سند و ليست آرتيكل هاي سند قابل ويرايش مي باشند.سند مورد نظر را ويرايش کرده و سپس روي گزينه "ثبت موقت" کليک مي کنيم و اگر همزمان قصد چاپ سند را داشته باشيم ثبت موقت و چاپ را فشار مي دهيم.

A2010037

حذف : جهت حذف کردن سند روي سند مورد نظر کليک راست کرده و گزينه "حذف" را انتخاب مي کنيم.

كپي برداري : جهت كپي برداري از سند روي سند مورد نظر کليک راست کرده و گزينه "کپي برداري" را انتخاب کنيد.پنجره سند جديد باز مي شود و بقيه عمليات مانند زدن سند جديد ادامه مي يابد با اين تفاوت كه اگر قصد ويرايش تاريخ و شماره سند و نوع سند و آرتيكل ها را داشته باشيم مي توانيم تغيير دهيم يا به همان شكل كپي برداري را انجام دهيم.

جستجوي سريع : براساس شماره در ليست اسناد صورت مي پذيرد.

A2010073

فيلتر :

گزارشات طراحي شده :

پيش نمايش چاپ :

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)