صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

مدیریت صورتحساب های بانکی

جهت ایجاد صورتحساب بانکی جدید روی لیست صورتحسابهای بانکی موجود کلیک راست میکنیم.

A2020028

امکانات راست کلیک:

A2020029

بازخوانی: برای مرتب سازی صورتحسابهای بانکی موجود در لیست به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

جدید: فرم زیر باز می گردد . طرف حساب را انتخاب می کنیم و درقسمت لیست کلیک راست می کنیم.

A2020030

امکانات راست کلیک در لیست صورتحسابهای بانکی جدید:

A2020031

1- بازخوانی : برای مرتب سازی آرتیکل های صورتحساب بانکی موجود در لیست به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

2- جدید : کادر آرتیکل جدید ظاهر می گردد.آیتم های تاریخ ، شماره ، بدهکار یا بستانکار رامقدار دهی می کنیم و دکمه تائید را فشار می دهیم.طبق تصویر زیر :

A2020022

توجه:

A2020023

3- ویرایش : تمام آیتم هایی که در قسمت آرتیکل جدید مقداردهی می گردند در کادر ویرایش قابل ویرایش هستند.

4- حذف : جهت حذف کردن آرتیکل ها سورتحسابهای بانکی روی ردیفهای مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه "حذف" را انتخاب می کنیم. که کادر زیر ظاهر می گردد.

A2020006

5- درج آرتیکل : : اگر بخواهیم بین دو آرتیکل ، آرتیکل جدید ثبت کنیم روی آرتیکل دوم کلیک راست کرده و گزینه "درج آرتیکل" را انتخاب می کنیم. کادر آرتیکل جدید باز می گردد.

6- افزودن از طریق فایل : از لیست باز شده بانک مورد نظر را انتخاب می کنیم.نام این بانکها که در قسمت ساختار دیسکت صورتحساب بانک تعریف شده اند فراخوانی می گردند. طبق شکل زیر فایل آنها افزوده می گردد.

A2020032

کادر زیر باز می شوداز مسیر ،فایل بانک را انتخاب می کنیم.

A2020003

اطلاعات در لیست اضافه می گردد.

A2020004

7- دریافت از فایل XLS :

8- جستجو :

9- گزارشات طراحی شده:

10- پیش نمایش چاپ :

11 – پیش نمایش ثابت :

A2020033

در پایان پس از وارد کردن شرح روی دکمه ثبت کلیک می کنیم تا صورتحساب بانکی جدید ایجاد گردد.

A2020017

ویرایش : تمام آیتم هایی که در تعریف صورتحساب بانکی جدید قابل وارد شدن بود ، قابل ویرایش می باشد.

A2020027

حذف : جهت حذف صورتحسابهای بانکی روی آنها کلیک راست می کنیم و گزینه حذف را انتخاب می کنیم.طبق تصویر زیر قبل ازانجام عملیات اخطار ظاهر می گردد :

A2020006

جستجو

فیلتر

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

 

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)