صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

مديريت صورتحساب هاي بانكي

جهت ايجاد صورتحساب بانكي جديد روي ليست صورتحسابهاي بانكي موجود کليک راست ميکنيم.

A2020028

امكانات راست كليك:

A2020029

بازخواني: براي مرتب سازي صورتحسابهاي بانكي موجود در ليست به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

جديد: فرم زير باز مي گردد . طرف حساب را انتخاب مي كنيم و درقسمت ليست كليك راست مي كنيم.

A2020030

امكانات راست كليك در ليست صورتحسابهاي بانكي جديد:

A2020031

1- بازخواني : براي مرتب سازي آرتيكل هاي صورتحساب بانكي موجود در ليست به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

2- جديد : كادر آرتيكل جديد ظاهر مي گردد.آيتم هاي تاريخ ، شماره ، بدهكار يا بستانكار رامقدار دهي مي كنيم و دكمه تائيد را فشار مي دهيم.طبق تصوير زير :

A2020022

توجه:

A2020023

3- ويرايش : تمام آيتم هايي كه در قسمت آرتيكل جديد مقداردهي مي گردند در كادر ويرايش قابل ويرايش هستند.

4- حذف : جهت حذف کردن آرتيكل ها سورتحسابهاي بانكي روي رديفهاي مورد نظر کليک راست کرده و گزينه "حذف" را انتخاب مي کنيم. كه كادر زير ظاهر مي گردد.

A2020006

5- درج آرتيكل : : اگر بخواهيم بين دو آرتيکل ، آرتيکل جديد ثبت کنيم روي آرتيکل دوم کليک راست کرده و گزينه "درج آرتيکل" را انتخاب مي کنيم. كادر آرتيكل جديد باز مي گردد.

6- افزودن از طريق فايل : از ليست باز شده بانك مورد نظر را انتخاب مي كنيم.نام اين بانكها كه در قسمت ساختار ديسكت صورتحساب بانك تعريف شده اند فراخواني مي گردند. طبق شكل زير فايل آنها افزوده مي گردد.

A2020032

كادر زير باز مي شوداز مسير ،فايل بانك را انتخاب مي كنيم.

A2020003

اطلاعات در ليست اضافه مي گردد.

A2020004

7- دريافت از فايل XLS :

8- جستجو :

9- گزارشات طراحي شده:

10- پيش نمايش چاپ :

11 – پيش نمايش ثابت :

A2020033

در پايان پس از وارد كردن شرح روي دكمه ثبت كليك مي كنيم تا صورتحساب بانكي جديد ايجاد گردد.

A2020017

ويرايش : تمام آيتم هايي كه در تعريف صورتحساب بانكي جديد قابل وارد شدن بود ، قابل ويرايش مي باشد.

A2020027

حذف : جهت حذف صورتحسابهاي بانكي روي آنها كليك راست مي كنيم و گزينه حذف را انتخاب مي كنيم.طبق تصوير زير قبل ازانجام عمليات اخطار ظاهر مي گردد :

A2020006

جستجو

فيلتر

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

 

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)