صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

جابجايي اسناد در يك تاريخ خاص :

جهت جابجايي اسناد ابتدا بايد در كادر تاريخ سند ، تاريخ اسنادي كه مي خواهيم جابجا كنيم را وارد نماييم سپس همانند زير بر روي علامت سبز رنگ كليك مي نماييم .

A3010203

در اينصورت اسنادي كه در تاريخ وارد شده وجود دارند ظاهر مي شوند .

A3010204

از ميان اسناد ظاهر شده دو سندي را كه قصد جابجايي آنها را داريم انتخاب مي كنيم .

A3010206

سپس بر روي گزينه افزودن كليك مي نماييم .

A3010207

در اينصورت پيغام زير ظاهر مي شود كه در صورت تمايل به ادامه عمليات بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A3010210

به اين ترتيب اسناد ي كه جهت جابجايي انتخاب شده اند در كادر زير ظاهر مي شوند .

A3010208

در صورتي كه اسناد اشتباه انتخاب شده باشند مي توان از گزينه حذف استفاده نمود به اين ترتيب اسناد انتخاب شده به كادر بالا برمي گردند و مي توان اسناد مورد نظر را مجدا" انتخاب نمود .

A3010211

در پايان بايد بر روي گزينه جابجايي كليك نمود تا جابجايي انجام شده ثبت گردد .

A3010209

در صورتي كه بر روي گزينه انصراف كليك نماييم مكان نما به تاريخ باز مي گردد و مي توان تاريخ جديد را جهت جابجايي اسناد آن وارد نمود .

A3010212

تذكر :

در صورتي كه تاريخ وارد شده در محدوده دوره مالي نباشد پيغام زير ظاهر مي شود .

A3010202

جهت خروج از اين قسمت مي توان بر روي گزينه خروج كليك نمود .

A3010205

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)