صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

تاييد اسناد :

جهت قطعي كردن اسناد ابتدا بايد بازه اسنادي را كه قصد دائمي كردن آنها را داريم انتخاب نماييم . در كادر از شماره سيستم به صورت اتوماتيك آخرين سند قطعي شده را بعلاوه يك نموده و نمايش مي دهد كه غير قابل تغيير مي باشد ولي در كادر تا شماره مي توان آخرين شماره سندي را كه قصد دائمي كردن آن را داريم را وارد نماييم . به اين ترتيب تمامي اسناد موجود در اين بازه جهت قطعي كردن انتخاب مي شوند . سپس بر روي گزينه قطعي كردن اسناد كليك مي كنيم .

A3010302

در اينصورت كادر زير ظاهر مي شود كه در صورت تمايل به ادامه عمليات بر روي گزينه تاييد كليك مي نماييم در غير اينصورت بر روي گزينه انصراف كليك مي كنيم .

A3010305

در پايان كادر زير ظاهر مي شود كه نتيجه عمليات را نمايش مي دهد . جهت خروج از اين قسمت بر روي گزينه تاييد كليك مي كنيم .

A3010306

تذكر :

در صورتي كه قبل از قطعي نمودن شماره گذاري انجام نشده باشد هنگامي كه بر روي گزينه قطعي كردن اسناد كليك مي نماييم كادر زير ظاهر مي شود كه بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود و اقدام به شماره گذاري كرد .

A3010304

در صورت انصراف از قطعي كردن اسناد بر روي گزينه خروج كليك مي كنيم به اين ترتيب كادر قطعي كردن اسناد بسته مي شود .

A3010303

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)