صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

ادغام كلي اسناد :

درصورتي كه ادغام كلي اسناد انتخاب شود اخطار زير ظاهر مي شود كه جهت جلوگيري از بروز مشكل ابتدا بايد از اطلاعات يك نسخه پشتيبان تهيه نمود سپس اقدام به ادغام اسناد نمود . سپس بر روي گزينه تاييد كليك مي كنيم .

A3010511

تذكر : بايد توجه شود كه در ادغام كلي اسناد فقط به صورت روزانه ادغام مي شوند و ادغام هفتگي ، ماهانه و يا سالانه وجود ندارد .

ادغام كلي اسناد بر سه اساس صورت مي گيرد : بر اساس تاريخ ، بر اساس ماه ، بر اساس سند

بر اساس تاريخ :

در صورتي كه بر اساس تاريخ انتخاب شود كادر تاريخ فعال مي شود . در اين صورت سه انتخاب وجود دارد . اگر قصد داشته باشيم تمام اسنادي را كه در دوره مالي ثبت كرده ايم را به صورت روزانه ادغام كنيم گزينه سال مالي جاري را انتخاب مي كنيم .

A3010502

اگر بخواهيم اسنادي را كه در يك تاريخ خاص قرار دارند را با هم ادغام كنيم گزينه تاريخ خاص را انتخاب مي كنيم سپس در كادر روبه روي آن تاريخ مورد نظر را وارد مي كنيم .

A3010503

و اگر قصد داشته باشيم اسناد موجود در يك محدوده تاريخي را روزانه ادغام كنيم بايد گزينه از تاريخ ، تا تاريخ را انتخاب نمود سپس در كادر از تاريخ ، تاريخ ابتداي محدوده مورد نظر و در كادر تا تاريخ ، تاريخ پايان محدوده را وارد مي كنيم .

A3010504

بر اساس ماه :

در صورتي كه بر اساس ماه انتخاب شود كادر ماه فعال مي شود . در اين صورت سه انتخاب وجود دارد . اگر قصد داشته باشيم تمام اسنادي را كه در دوره مالي ثبت كرده ايم را به صورت روزانه ادغام كنيم گزينه تمامي ماهها را انتخاب مي كنيم .

A3010505

اگر بخواهيم اسنادي را كه در يك ماه خاص قرار دارند را با هم ادغام كنيم گزينه ماه خاص را انتخاب مي كنيم سپس با باز نمودن كامبوباكس مربوطه ماه مورد نظر را وارد مي كنيم .

A3010506

و اگر قصد داشته باشيم اسناد موجود در يك محدوده را به صورت روزانه ادغام كنيم بايد گزينه از ماه ، تا ماه را انتخاب نمود سپس با باز نمودن كامبوباكس مربوط به از ماه ، ماه ابتداي محدوده مورد نظر و با باز نمودن كامبوباكس تا ماه ، ماه پايان محدوده را انتخاب مي كنيم .

A3010507

بر اساس سند :

در صورتي كه بر اساس سند انتخاب شود كادر سند فعال مي شود . در اين صورت دو انتخاب وجود دارد . اگر قصد داشته باشيم تمام اسنادي را كه در دوره مالي ثبت كرده ايم را به صورت روزانه ادغام كنيم گزينه تمامي اسناد را انتخاب مي كنيم .

A3010508

و اگر قصد داشته باشيم اسناد موجود در يك محدوده را به صورت روزانه ادغام كنيم بايد گزينه ازسند ، تا سند را انتخاب نمود . در كادر از سند سند ابتداي محدوده را مي توان وارد نمود و يا از طريق بالا يا پايين كردن مكان نما انتخاب نمود و در كادر تا سند سند پايان محدوده را مانند حالت قبل وارد مشخص مي كنيم .

A3010509

پس از مشخص نمودن محدوده مورد نظر بر روي گزينه ادغام اسناد كليك مي نماييم تا ادغام مورد نظر صورت گيرد .

A3010510

در اينصورت اخطار زير ظاهر مي شود كه بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A3010511

در پايان كادر زير ظاهر مي شود كه در صورتي كه از ادامه عمليات منصرف شده باشيم بايد بر روي گزينه انصراف كليك نماييم و اگر قصد ادامه عمليات را داشته باشيم بر روي گزينه تاييد كليك مي كنيم .

A3010512

به اين ترتيب عمليات ادغام انجام مي شود و نتيجه آن در پايين كادر نمايش داده مي شود .

A3010513

در صورتي كه در محدوده انتخاب شده اسنادي جهت ادغام نباشد پيغام زير در كادر پايين ادغام كلي ظاهر مي شود .

A3010515

در صورتي كه محدوده تاريخي انتخاب شده در دوره مالي نباشد اخطار زير ظاهر مي شود .

A

در صورتي كه در بازه سندي انتخاب شده سندي وجود نداشته باشد امكان ادامه عمليات وجود ندارد و اخطار زير ظاهر مي شود .

A (1)

اگر عمليات ادغام با شكست روبه رو شود در كادر پايين پنجره ادغام پيغام زير ظاهر مي شود .

A (2)

جهت خروج از اين قسمت مي توان بر روي گزينه خروج كليك نمود .

A3010514

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)