صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

ادغام کلی اسناد :

درصورتی که ادغام کلی اسناد انتخاب شود اخطار زیر ظاهر می شود که جهت جلوگیری از بروز مشکل ابتدا باید از اطلاعات یک نسخه پشتیبان تهیه نمود سپس اقدام به ادغام اسناد نمود . سپس بر روی گزینه تایید کلیک می کنیم .

A3010511

تذکر : باید توجه شود که در ادغام کلی اسناد فقط به صورت روزانه ادغام می شوند و ادغام هفتگی ، ماهانه و یا سالانه وجود ندارد .

ادغام کلی اسناد بر سه اساس صورت می گیرد : بر اساس تاریخ ، بر اساس ماه ، بر اساس سند

بر اساس تاریخ :

در صورتی که بر اساس تاریخ انتخاب شود کادر تاریخ فعال می شود . در این صورت سه انتخاب وجود دارد . اگر قصد داشته باشیم تمام اسنادی را که در دوره مالی ثبت کرده ایم را به صورت روزانه ادغام کنیم گزینه سال مالی جاری را انتخاب می کنیم .

A3010502

اگر بخواهیم اسنادی را که در یک تاریخ خاص قرار دارند را با هم ادغام کنیم گزینه تاریخ خاص را انتخاب می کنیم سپس در کادر روبه روی آن تاریخ مورد نظر را وارد می کنیم .

A3010503

و اگر قصد داشته باشیم اسناد موجود در یک محدوده تاریخی را روزانه ادغام کنیم باید گزینه از تاریخ ، تا تاریخ را انتخاب نمود سپس در کادر از تاریخ ، تاریخ ابتدای محدوده مورد نظر و در کادر تا تاریخ ، تاریخ پایان محدوده را وارد می کنیم .

A3010504

بر اساس ماه :

در صورتی که بر اساس ماه انتخاب شود کادر ماه فعال می شود . در این صورت سه انتخاب وجود دارد . اگر قصد داشته باشیم تمام اسنادی را که در دوره مالی ثبت کرده ایم را به صورت روزانه ادغام کنیم گزینه تمامی ماهها را انتخاب می کنیم .

A3010505

اگر بخواهیم اسنادی را که در یک ماه خاص قرار دارند را با هم ادغام کنیم گزینه ماه خاص را انتخاب می کنیم سپس با باز نمودن کامبوباکس مربوطه ماه مورد نظر را وارد می کنیم .

A3010506

و اگر قصد داشته باشیم اسناد موجود در یک محدوده را به صورت روزانه ادغام کنیم باید گزینه از ماه ، تا ماه را انتخاب نمود سپس با باز نمودن کامبوباکس مربوط به از ماه ، ماه ابتدای محدوده مورد نظر و با باز نمودن کامبوباکس تا ماه ، ماه پایان محدوده را انتخاب می کنیم .

A3010507

بر اساس سند :

در صورتی که بر اساس سند انتخاب شود کادر سند فعال می شود . در این صورت دو انتخاب وجود دارد . اگر قصد داشته باشیم تمام اسنادی را که در دوره مالی ثبت کرده ایم را به صورت روزانه ادغام کنیم گزینه تمامی اسناد را انتخاب می کنیم .

A3010508

و اگر قصد داشته باشیم اسناد موجود در یک محدوده را به صورت روزانه ادغام کنیم باید گزینه ازسند ، تا سند را انتخاب نمود . در کادر از سند سند ابتدای محدوده را می توان وارد نمود و یا از طریق بالا یا پایین کردن مکان نما انتخاب نمود و در کادر تا سند سند پایان محدوده را مانند حالت قبل وارد مشخص می کنیم .

A3010509

پس از مشخص نمودن محدوده مورد نظر بر روی گزینه ادغام اسناد کلیک می نماییم تا ادغام مورد نظر صورت گیرد .

A3010510

در اینصورت اخطار زیر ظاهر می شود که باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A3010511

در پایان کادر زیر ظاهر می شود که در صورتی که از ادامه عملیات منصرف شده باشیم باید بر روی گزینه انصراف کلیک نماییم و اگر قصد ادامه عملیات را داشته باشیم بر روی گزینه تایید کلیک می کنیم .

A3010512

به این ترتیب عملیات ادغام انجام می شود و نتیجه آن در پایین کادر نمایش داده می شود .

A3010513

در صورتی که در محدوده انتخاب شده اسنادی جهت ادغام نباشد پیغام زیر در کادر پایین ادغام کلی ظاهر می شود .

A3010515

در صورتی که محدوده تاریخی انتخاب شده در دوره مالی نباشد اخطار زیر ظاهر می شود .

A

در صورتی که در بازه سندی انتخاب شده سندی وجود نداشته باشد امکان ادامه عملیات وجود ندارد و اخطار زیر ظاهر می شود .

A (1)

اگر عملیات ادغام با شکست روبه رو شود در کادر پایین پنجره ادغام پیغام زیر ظاهر می شود .

A (2)

جهت خروج از این قسمت می توان بر روی گزینه خروج کلیک نمود .

A3010514

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)