صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

ادغام موردي اسناد :

جهت ادغام موردي اسناد ابتدا بايد در كادر تاريخ سند ، تاريخ اسنادي كه مي خواهيم با هم ادغام كنيم را وارد نماييم سپس همانند زير بر روي علامت سبز رنگ كليك مي نماييم .

A3010602

به اين ترتيب اسنادي كه در تاريخ وارد شده وجود دارند ظاهر مي شوند . از ميان اسناد ظاهر شده آنهايي را كه قصد داريم با هم ادغام كنيم انتخاب مي كنيم . سپس بر روي گزينه افزودن كليك مي نماييم .

A3010604

در اين صورت اسنادي كه جهت ادغام انتخاب شده اند در كادر زير ظاهر مي شوند . حال اگر سندي اشتباه انتخاب شده باشد ابتدا بايد در كادر پايين آن را انتخاب نمود سپس بر روي گزينه حذف كليك نمود

A3010605

به اين ترتيب سند انتخاب شده به كادر بالا برمي گردند و مي توان سند مورد نظر را مجدا" انتخاب نمود .

A3010606

سپس بايد بر روي گزينه ادغام كليك نمود تا ادغام مورد نظر صورت گيرد .

A3010607

در اينصورت اخطار زير ظاهر مي شود كه بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A3010608

در پايان كادر زير ظاهر مي شود كه در صورتي كه از ادامه عمليات منصرف شده باشيم بايد بر روي گزينه انصراف كليك نماييم و اگر قصد ادامه عمليات را داشته باشيم بر روي گزينه تاييد كليك مي كنيم .

A3010609

به اين ترتيب عمليات ادغام انجام مي شود و نتيجه آن در پايين كادر نمايش داده مي شود .

اگر عمليات با موفقيت انجام شود پيغام موفقيت ظاهر مي شود .

A3010610

و اگر عمليات با شكست مواجه شود پيغام شكست ظاهر مي شود .

A6

در صورتي كه بر روي گزينه انصراف كليك نماييم مكان نما به تاريخ باز مي گردد و مي توان تاريخ جديد را جهت ادغام اسناد آن وارد نمود .

A3010611

در صورتي كه تاريخ وارد شده در محدوده دوره مالي نباشد پيغام زير ظاهر مي شود .

A3

در صورتي كه در تاريخ انتخاب شده اسناد قطعي شده باشند امكان ادغام وجود ندارد و اخطار زير ظاهر مي شود .

A5

جهت خروج از اين قسمت مي توان بر روي گزينه خروج كليك نمود .

A3010612

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)