صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

بستن حسابهای موقت :

جهت بستن حسابهای موقت ابتدا باید اسناد را قطعی نماییم و در صورتی که اسناد قطعی نشده باشند پیغام زیر ظاهر می شود .

A3020102

در صورتی اسناد قطعی شده باشند زمانیکه بستن حساب های موقت انتخاب شود کادر زیر ظاهر می شود . در کادر شماره سند به صورت اتوماتیک شماره آخرین سند ثبت شده بعلاوه یک شده و نمایش داده می شود که به صورت دستی قابل تغییر می باشد . در کادر تاریخ سند ، تاریخ پایان دوره مالی را وارد می کنیم . سپس جهت انتخاب طرف حساب های موقت در کادر طرف حساب بستن حساب ها اینتر می کنیم .

A3020103

در اینصورت کادر زیر ظاهر می شود .

A3020104

در کادر کد کل ، کد حساب کل طرف بستن حسابهای موقت را وارد می نماییم و یا از طریق باز نمودن کامبوباکس مربوط به این قسمت حساب مورد نظر را انتخاب می کنیم .

A3020105

در کادر کد معین ، کد حساب معین طرف بستن حسابهای موقت را وارد می نماییم و یا از طریق باز نمودن کامبوباکس مربوط به این قسمت حساب مورد نظر را انتخاب می کنیم .

A3020106

در صورتی که حساب انتخاب شده با سطح تفصیلی ، مرکز هزینه و پروژه ارتباط داشته باشد آنها را نیز انتخاب می نماییم .

A3020107

در پایان بر روی گزینه تایید کلیک می نماییم .

A3020108

به این ترتیب حساب انتخاب شده در کادر طرف حساب بستن حساب ها ظاهر می شود . سپس همانند شکل زیر بر روی علامت سبز رنگ کلیک می نماییم .

A3020109

به این ترتیب تمامی حسابهای موقت در سند موقت ظاهر می شوند .

A3020110

جهت ثبت سند موقت باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A3020111

در این صورت کادر زیر ظاهر می شود که در صورت تمایل به ادامه عملیات باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A3020112

در پایان کادر زیر ظاهر می شود که نتیجه عملیات را نمایش می دهد که جهت ثبت قطعی سند موقت باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود . به این ترتیب سند موقت ثبت می گردد .

A3020113

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)