صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

بستن حسابهاي موقت :

جهت بستن حسابهاي موقت ابتدا بايد اسناد را قطعي نماييم و در صورتي كه اسناد قطعي نشده باشند پيغام زير ظاهر مي شود .

A3020102

در صورتي اسناد قطعي شده باشند زمانيكه بستن حساب هاي موقت انتخاب شود كادر زير ظاهر مي شود . در كادر شماره سند به صورت اتوماتيك شماره آخرين سند ثبت شده بعلاوه يك شده و نمايش داده مي شود كه به صورت دستي قابل تغيير مي باشد . در كادر تاريخ سند ، تاريخ پايان دوره مالي را وارد مي كنيم . سپس جهت انتخاب طرف حساب هاي موقت در كادر طرف حساب بستن حساب ها اينتر مي كنيم .

A3020103

در اينصورت كادر زير ظاهر مي شود .

A3020104

در كادر كد كل ، كد حساب كل طرف بستن حسابهاي موقت را وارد مي نماييم و يا از طريق باز نمودن كامبوباكس مربوط به اين قسمت حساب مورد نظر را انتخاب مي كنيم .

A3020105

در كادر كد معين ، كد حساب معين طرف بستن حسابهاي موقت را وارد مي نماييم و يا از طريق باز نمودن كامبوباكس مربوط به اين قسمت حساب مورد نظر را انتخاب مي كنيم .

A3020106

در صورتي كه حساب انتخاب شده با سطح تفصيلي ، مركز هزينه و پروژه ارتباط داشته باشد آنها را نيز انتخاب مي نماييم .

A3020107

در پايان بر روي گزينه تاييد كليك مي نماييم .

A3020108

به اين ترتيب حساب انتخاب شده در كادر طرف حساب بستن حساب ها ظاهر مي شود . سپس همانند شكل زير بر روي علامت سبز رنگ كليك مي نماييم .

A3020109

به اين ترتيب تمامي حسابهاي موقت در سند موقت ظاهر مي شوند .

A3020110

جهت ثبت سند موقت بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A3020111

در اين صورت كادر زير ظاهر مي شود كه در صورت تمايل به ادامه عمليات بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A3020112

در پايان كادر زير ظاهر مي شود كه نتيجه عمليات را نمايش مي دهد كه جهت ثبت قطعي سند موقت بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود . به اين ترتيب سند موقت ثبت مي گردد .

A3020113

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)