صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

صدور سند افتتاحیه :

جهت صدور سند افتتاحیه دوره مالی بعد ابتدا باید سند اختتامیه دوره مالی که در آن قرار داریم صادر شده باشد در غیر اینصورت پیغام زیر ظاهر می شود .

A3020501

بعد از صدور سند اختتامیه حتما" باید سال مالی بعد ایجاد شده باشد در غیر اینصورت پیغام زیر ظاهر می شود .

A3020502

بعد از ایجاد دوره مالی و صدور سند اختتامیه در صورتی که بر روی سند افتتاحیه کلیک کنیم کادر زیر باز می شود . در کادر شماره سند سیستم به صورت اتوماتیک شماره آخرین سند ثبت شده در دوره مالی بعد را بعلاوه یک کرده و نمایش می دهد که می توان به صورت دستی آن را تغییر داد . در کادر تاریخ ، تاریخ ابتدای دوره مالی را وارد می کنیم سپس بر روی علامت سبز رنگ کنار کادر تاریخ کلیک می نماییم .

A3020503

به این ترتیب سند افتتاحیه ایجاد می شود که جهت ثبت آن باید بر روی کادر تایید کلیک نمود .

A3020505

در اینصورت کادر زیر ظاهر می شود که در صورت تمایل به ادامه عملیات باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A3020506

در پایان کادر زیر ظاهر می شود که نتیجه عملیات را نمایش می دهد . جهت ثبت کامل عملیات انجام شده باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود . به این ترتیب سند افتتاحیه صادر و دوره مالی بعد منتقل می شود .

A3020507

در صورتی که سند اختتامیه جهت حذف وجود نداشته باشد با انتخاب حذف سند اختتامیه پیغام زیر ظاهر می شود .

A11

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)