صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

صدور سند افتتاحيه :

جهت صدور سند افتتاحيه دوره مالي بعد ابتدا بايد سند اختتاميه دوره مالي كه در آن قرار داريم صادر شده باشد در غير اينصورت پيغام زير ظاهر مي شود .

A3020501

بعد از صدور سند اختتاميه حتما" بايد سال مالي بعد ايجاد شده باشد در غير اينصورت پيغام زير ظاهر مي شود .

A3020502

بعد از ايجاد دوره مالي و صدور سند اختتاميه در صورتي كه بر روي سند افتتاحيه كليك كنيم كادر زير باز مي شود . در كادر شماره سند سيستم به صورت اتوماتيك شماره آخرين سند ثبت شده در دوره مالي بعد را بعلاوه يك كرده و نمايش مي دهد كه مي توان به صورت دستي آن را تغيير داد . در كادر تاريخ ، تاريخ ابتداي دوره مالي را وارد مي كنيم سپس بر روي علامت سبز رنگ كنار كادر تاريخ كليك مي نماييم .

A3020503

به اين ترتيب سند افتتاحيه ايجاد مي شود كه جهت ثبت آن بايد بر روي كادر تاييد كليك نمود .

A3020505

در اينصورت كادر زير ظاهر مي شود كه در صورت تمايل به ادامه عمليات بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A3020506

در پايان كادر زير ظاهر مي شود كه نتيجه عمليات را نمايش مي دهد . جهت ثبت كامل عمليات انجام شده بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود . به اين ترتيب سند افتتاحيه صادر و دوره مالي بعد منتقل مي شود .

A3020507

در صورتي كه سند اختتاميه جهت حذف وجود نداشته باشد با انتخاب حذف سند اختتاميه پيغام زير ظاهر مي شود .

A11

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)