صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

انتقال كدينگ به شركت جاري :

بايد توجه داشت كه جهت انتقال كدينگ هميشه بايد وارد شركت انتقال گيرنده كدينگ شويم . جهت انتقال كدينگ ابتدا از ليست سرورهاي موجود نام سرور را وارد مي كنيم IPو يا

A3030106

ليست سرورها:

A3030107

با كليك بر روي دكمه فوق ليست سرورها نمايش داده مي شود.

A3030108

كد شركت يا سازمان:

سپس كد شركت يا سازماني را كه قصد داريم كدينگش را به شركت مورد نظر منتقل كنيم را وارد و يا از طريق بالا و پايين كردن مكان نما انتخاب مي كنيم .

نوع اتصال:

اتصال از طريق مديريت Windows

اتصال از طريق مديريت Sql Server

در انتقال كدينگ دو روش اتصال وجود دارد . در صورتي كه انتقال كدينگ از روي سرور انجام شود روش اتصال از طريق مديريت ويندوز را انتخاب مي كنيم .

انتخاب مي شود در اينصورت در SQLاگر برنامه تحت شبكه باشد و از روي كلاينت ها قصد انتقال كدينگ را داشته باشيم روش اتصال از طريق

A3030109

پسورد داشته باشد در كادرSQLرا وارد مي كنيم كه اين كاربر در هنگام نصب برنامه بايد تعريف شود اگر كاربر SQLكادر نام عبور ، نام كاربر

كلمه عبور آن را وارد مي كنيم در غير اينصورت بدون رمز عبور را انتخاب مي كنيم .

بعد از انتخاب روش اتصال بر روي گزينه برقراري اتصال كليك مي كنيم تا وارد كادر دريافت كدينگ شويم .

روش هاي انتقال:

انتقال تمامي كدينگ

انتقال كدينگ غيرموجود

A3030110

دريافت كدينگ به به دو روش صورت مي گيرد . در صورتي كه انتقال تمامي كدينگ انتخاب شود تمام كدينگ هاي موجود در شركت انتخاب شده به شركت جاري منتقل مي شود و اگر در شركت جاري كدينگ وجود داشته باشد كدينگ هاي منتقل شده جايگزين آنهاي مي شوند .

در صورتي كه بخاهيم فقط كدينگ هايي كه در شركت جاري وجود ندارند منتقل شوند گزينه انتقال كدينگ غير موجود را انتخاب مي كنيم .

بعد از انتخاب نوع دريافت كدينگ بر روي گزينه شروع عمليات كليك مي كنيم تا عمليات انتقال كدينك آغاز شود .

شروع عمليات:

در اينصورت پيغام زير ظاهر مي شود كه بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A26

اگر انتقال تمامي كدينگ انتخاب شده باشد كادر زير ظاهر مي شود كه در صورت مطمئن بودن به ادامه عمليات بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A27

واگر انتقال كدينگ غير موجود انتخاب شده باشد كادر زير ظاهر مي شود كه در صورت مطمئن بودن به ادامه عمليات بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A49

در پايان كادر زير ظاهر مي شود كه نتيجه عمليات را نمايش مي دهد و بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A28

به اين ترتيب كدينگ هاي مورد نظر به شركت جاري منتقل مي شوند .

A3030111

تذكر :

در صورتي كه در شركت جاري كدينگ وجود داشته باشد و با كدينگ هاي موجود سند ثبت شده باشد در قسمت دريافت كدينگ نمي توان گزينه انتقال تمامي كدينگ را انتخاب نمود . در صورتي كه انتقال تمامي كدينگ انتخاب شود با كليك بر روي گزينه شروع عمليات اخطار زير ظاهر مي شود .

A48

در صورتي كه بر روي گزينه انصراف كليك نماييم مي توان انتقال را مجددا " انجام داد .

A3030106

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)