صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

انتقال کدینگ به شرکت جاری :

باید توجه داشت که جهت انتقال کدینگ همیشه باید وارد شرکت انتقال گیرنده کدینگ شویم . جهت انتقال کدینگ ابتدا از لیست سرورهای موجود نام سرور را وارد می کنیم IPو یا

A3030106

لیست سرورها:

A3030107

با کلیک بر روی دکمه فوق لیست سرورها نمایش داده می شود.

A3030108

کد شرکت یا سازمان:

سپس کد شرکت یا سازمانی را که قصد داریم کدینگش را به شرکت مورد نظر منتقل کنیم را وارد و یا از طریق بالا و پایین کردن مکان نما انتخاب می کنیم .

نوع اتصال:

اتصال از طریق مدیریت Windows

اتصال از طریق مدیریت Sql Server

در انتقال کدینگ دو روش اتصال وجود دارد . در صورتی که انتقال کدینگ از روی سرور انجام شود روش اتصال از طریق مدیریت ویندوز را انتخاب می کنیم .

انتخاب می شود در اینصورت در SQLاگر برنامه تحت شبکه باشد و از روی کلاینت ها قصد انتقال کدینگ را داشته باشیم روش اتصال از طریق

A3030109

پسورد داشته باشد در کادرSQLرا وارد می کنیم که این کاربر در هنگام نصب برنامه باید تعریف شود اگر کاربر SQLکادر نام عبور ، نام کاربر

کلمه عبور آن را وارد می کنیم در غیر اینصورت بدون رمز عبور را انتخاب می کنیم .

بعد از انتخاب روش اتصال بر روی گزینه برقراری اتصال کلیک می کنیم تا وارد کادر دریافت کدینگ شویم .

روش های انتقال:

انتقال تمامی کدینگ

انتقال کدینگ غیرموجود

A3030110

دریافت کدینگ به به دو روش صورت می گیرد . در صورتی که انتقال تمامی کدینگ انتخاب شود تمام کدینگ های موجود در شرکت انتخاب شده به شرکت جاری منتقل می شود و اگر در شرکت جاری کدینگ وجود داشته باشد کدینگ های منتقل شده جایگزین آنهای می شوند .

در صورتی که بخاهیم فقط کدینگ هایی که در شرکت جاری وجود ندارند منتقل شوند گزینه انتقال کدینگ غیر موجود را انتخاب می کنیم .

بعد از انتخاب نوع دریافت کدینگ بر روی گزینه شروع عملیات کلیک می کنیم تا عملیات انتقال کدینک آغاز شود .

شروع عملیات:

در اینصورت پیغام زیر ظاهر می شود که باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A26

اگر انتقال تمامی کدینگ انتخاب شده باشد کادر زیر ظاهر می شود که در صورت مطمئن بودن به ادامه عملیات باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A27

واگر انتقال کدینگ غیر موجود انتخاب شده باشد کادر زیر ظاهر می شود که در صورت مطمئن بودن به ادامه عملیات باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A49

در پایان کادر زیر ظاهر می شود که نتیجه عملیات را نمایش می دهد و باید بر روی گزینه تایید کلیک نمود .

A28

به این ترتیب کدینگ های مورد نظر به شرکت جاری منتقل می شوند .

A3030111

تذکر :

در صورتی که در شرکت جاری کدینگ وجود داشته باشد و با کدینگ های موجود سند ثبت شده باشد در قسمت دریافت کدینگ نمی توان گزینه انتقال تمامی کدینگ را انتخاب نمود . در صورتی که انتقال تمامی کدینگ انتخاب شود با کلیک بر روی گزینه شروع عملیات اخطار زیر ظاهر می شود .

A48

در صورتی که بر روی گزینه انصراف کلیک نماییم می توان انتقال را مجددا " انجام داد .

A3030106

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)