صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

انتقال شرح آرتيكل اسناد :

بايد توجه داشت كه جهت انتقال شرح آرتيكل اسناد هميشه بايد وارد شركت انتقال گيرنده شويم . جهت انتقال ابتدا از ليست سرورهاي موجود نام سرور را وارد مي كنيم IP و يا

A3030201

ليست سرورها:

A3030107

با كليك بر روي دكمه فوق ليست سرورها نمايش داده مي شود.

A3030108

كد شركت يا سازمان:

سپس كد شركت يا سازماني را كه قصد داريم شرح آرتيكل اسنادش را به شركت مورد نظر منتقل كنيم را وارد و يا از طريق بالا و پايين كردن مكان نما انتخاب مي كنيم .

نوع اتصال:

اتصال از طريق مديريت Windows

اتصال از طريق مديريت Sql Server

در انتقال دو روش اتصال وجود دارد . در صورتي كه انتقال از روي سرور انجام شود روش اتصال از طريق مديريت ويندوز را انتخاب مي كنيم .

انتخاب مي شود در اينصورت در SQL اگر برنامه تحت شبكه باشد و از روي كلاينت ها قصد انتقال را داشته باشيم روش اتصال از طريق

A3030109

را وارد مي كنيم كه در هنگام نصب برنامه اين كاربر بايد تعريف شده باشد . اگر اين كاربر رمز عبور داشته باشد SQLكادر نام عبور ، نام كاربر

در كادر كلمه عبور آن را وارد مي كنيم .

و اگر رمز نداشته باشد بدون رمز عبور را انتخاب مي كنيم در اينصورت كادر كلمه عبور غير فعال مي شود .

بعد از انتخاب روش اتصال بر روي گزينه برقراري اتصال كليك مي كنيم تا وارد كادر دريافت شرح ثابت شويم .

در اينصورت كادر زير ظاهر مي شود كه در صورت اطمينان داشتن به ادامه انتقال بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A3030202

سپس كادر زير ظاهر مي شود كه نتيجه عمليات را نمايش مي دهد و بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A3030203

به اين ترتيب شرح هاي ثابت منتقل مي شوند و در كادر پايين انتقال شرح ثابت نمايش داده مي شود .

A3030204

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)