صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

گزارش حساب

شرایط مشترک گزارشات:

برای تهیه گزارش حساب ابتدا باید شرایط و محدوده زمانی گزارش مورد نظر را تعیین نمود به این صورت که ابتدا در تب "شرایط مشترک گزارشات"

ودر قسمت(براساس زمان) محدوده زمانی را براساس تاریخ یا ماه یا سند تعیین می کنیم و در قسمت (نمایش اسناد) و (انواع اسناد)و(وضعیت سند)

حالتهای موجود در گزارش را انتخاب می کنیم و سپس برای تهیه گزارش به سطوح مورد نظر می رویم

A4010001

کل و معین:

برای تهیه گزارش حساب در سطح کل و معین،اگر کل را انتخاب کنیم دو حالت تهیه گزارش وجود دارد.اگر "تمامی حسابهای کل "

را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمام حسابهای کل نمایش داده می شود .

A4010002

اگر "حسابهای کل انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم

تا تمامی حسابهای کل نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر

در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.برای حسابهای معین هم تهیه گزارش به همین صورت است.

گروه بندی در صفحات جداگانه

اگر "گروه بندی در صفحات جداگانه " را تیک دار کنیم گزارش هرحساب در صفحات مجزا تهیه می شود

در غیر این صورت گزارش به صورت پیوسته تهیه می شود.

حسابهای انتخابی

اگر بخواهیم گزارش چند حساب را به صورت همزمان تهیه کنیم دکمه کنترل را گرفته و روی حسابهای

مورد نظر کلیک می کنیم(حسابهای انتخابی دارای زمینه ی رنگی هستند)و سپس دکمه اینتر را می زنیم.

A81

تفضیلی:

برای تهیه گزارش حساب در سطح تفصیلی روی تب تفصیلی کلیک می کنیم.چهار حالت انتخاب وجود دارد.اگر گروه تفصیلی را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی گروههای تفصیلی" و " گروه تفصیلی انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر "تمامی گروه های تفصیلی " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمام گروه های تفصیلی در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود .اگر "گروه تفصیلی انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای گروه تفصیلی نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.

A4010005

برای تهیه گزارش حساب در سطح تفصیلی روی تب تفصیلی کلیک می کنیم.پنج حالت انتخاب وجود دارد.

اگر گروه تفصیلی را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی گروههای تفصیلی" و " گروه تفصیلی انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.

اگر "تمامی گروه های تفصیلی " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمام گروه های تفصیلی

در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.اگر "گروه تفصیلی انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر

روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای گروه تفصیلی نشان داده شوند سپس

حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیاید

و سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.

A4010012

اگر حالت "کل،معین،گروه تفصیلی " را انتخاب کنیم می توان گردش گروه تفصیلی را در حسابهای کل و معین خاص را تهیه کرد .

دوحالت "تمامی کل،معین،گروه تفصیلی ها" و " کل،معین،گروه تفصیلی انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.

اگر "تمامی کل،معین،گروه تفصیلی " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمام

کل،معین،گروه تفصیلی ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود .اگر"کل،معین،گروه تفصیلی انتخابی"

را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم

تا تمامی حسابهای گروه تفصیلی ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب

و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی

"پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش یک گروه تفصیلی را در تمامی کل و معین های

می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای گروه تفصیلی ها

در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم

وحساب گروه تفصیلی مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی

حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی

"پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

 

A4010013

اگر حالت "کل،معین، تفصیلی " را انتخاب کنیم می توان گردش تفصیلی در حسابهای کل و معین خاص را تهیه کرد .

دوحالت "تمامی کل،معین، تفصیلی ها" و " کل،معین، تفصیلی انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر "تمامی

کل،معین، تفصیلی " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمام کل،معین، تفصیلی ها

در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود .

A4010014

اگر "کل ،معین ،تفصیلی انتخابی" را انتخاب کنیم.می توان گردش یک حساب تفصیلی را در کل و معین های خاصی تهیه کرد .

A84

برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم

تا تمامی حسابهای تفصیلی ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر را

انتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده

بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش یک تفصیلی را در تمامی

کل و معین های می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی

حسابهای تفصیلی ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست

وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب تفصیلی مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و

مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی

حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

A4010017

اگرگروه مرکز هزینه را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی گروه مرکز هزینه" و "گروه مرکز هزینه انتخابی"

برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " تمامی مرکز هزینه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"

کلیک کنیم،گردش تمام مرکز هزینه ها را در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود .

A4010018

اگر " گروه مرکز هزینه انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه

دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای گروه مرکز هزینه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک

می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.

اگر گردش یک مرکز هزینه را در تمامی کل و معین های می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا

تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم

و مرکز هزینه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم

و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

A4010023

اگر مرکز هزینه را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی مرکز هزینه" و " مرکز هزینه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " تمامی مرکز هزینه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمام مرکز هزینه در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود

اگر " مرکز هزینه انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای مرکز هزینه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم. اگر گردش یک مرکز هزینه را در تمامی کل و معین های می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم و مرکز هزینه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

A4010025

اگرکل ،معین،گروه مرکز هزینه را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی کل ،معین، گروه مرکز هزینه " و" کل ،معین،گروه مرکز هزینه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " تمامی کل ،معین،گروه مرکز هزینه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمام کل ،معین،گروه مرکز هزینه در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود

A4010026

اگر " کل،معین، گروه مرکز هزینه انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش یک گروه مرکز هزینه را در تمامی کل و معین های می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب گروه مرکز هزینه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگرکل ،معین، مرکز هزینه را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی کل ،معین، مرکز هزینه " و" کل ،معین، مرکز هزینه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " تمامی کل ،معین، مرکز هزینه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم ، گردش تمام کل ،معین، مرکز هزینه در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود

A4010038

اگر " کل،معین، مرکز هزینه انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش یک مرکز هزینه را در تمامی کل و معین های می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب مرکز هزینه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

ااگرکل ،معین،تفصیلی ، گروه مرکز هزینه را انتخاب کنیم دوحالت " کل ،معین،تفصیلی ، گروه مرکز هزینه " و" کل ،معین،تفصیلی ، گروه مرکز هزینه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " کل ،معین،تفصیلی ، گروه مرکز هزینه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی گروه مرکز هزینه ها را در تمامی کل ومعین و تفصیلی ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

اگر " کل ،معین،تفصیلی ، گروه مرکز هزینه انتخابی" را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش یک گروه مرکز هزینه را درتمام کل و معین و تفصیلی می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب گروه مرکز هزینه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگرکل ،معین،تفصیلی، مرکز هزینه را انتخاب کنیم دوحالت " کل ،معین،تفصیلی، مرکز هزینه " و" کل ،معین،تفصیلی، مرکز هزینه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " کل ،معین،تفصیلی، مرکز هزینه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم ، گردش تمام کل ،معین،تفصیلی، مرکز هزینه در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود

اگر " کل ،معین،تفصیلی ، مرکز هزینه انتخابی" را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش یک مرکز هزینه را درتمام کل و معین و تفصیلی می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب مرکز هزینه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

برای تهیه گزارش حساب از سطح پروژه،تب پروژه را انتخاب می کنیم.در این قسمت می توان گزارش گردش پروژه ها را در ده حالت مختلف تهیه کرد. .اگر گروه پروژه را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی گروه پروژه ها" و " گروه پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " گروه پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی گروه پروژه ها را در محدوده انتخاب شده صرف نظر از حسابهای کل و معین نشان می دهد.

A4010044

اگربخواهیم گردش گروه پروژه را خاصی ببینیم ، حالت"گروه پروژه انتخابی" را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند گروه پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب گروه پروژه های مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگر پروژه را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی پروژه " و " پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " تمامی پروژه ها " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی پروژه ها را در محدوده انتخاب شده صرف نظر از حساب های کل و معین نشان داده می شود.

 

اگربخواهیم گردش پروژه خاصی ببینیم ، حالت" پروژه انتخابی" را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب پروژه های مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معین ، گروه پروژه": دوحالت "تمامی کل ،معین، گروه پروژه ها " و" کل ،معین، گروه پروژهای انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد. .اگر " تمامی کل ،معین ،گروه پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی گروه پروژه ها صرف نظر ازکل و معین ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

A4010050

اگربخواهیم گردش گروه پروژه خاصی را در کل و معین های خاصی ببینیم ، حالت" کل ،معین، گروه پروژهای انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند گروه پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب گروه پروژه های مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معین ، پروژه": دوحالت "تمامی کل ،معین، پروژه ها " و" کل ،معین، پروژهای انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد. .اگر " تمامی کل ،معین ، پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی پروژه ها در تمامی کل و معین ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

اگربخواهیم گردش پروژه خاصی را در کل و معین های خاصی ببینیم ، حالت" کل ،معین، پروژهای انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب پروژه های مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معین ، تفصیلی ، گروه پروژه": دوحالت " تمامی کل ،معین ، تفصیلی ، گروه پروژه " و" کل ،معین ، تفصیلی ، گروه پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامی کل ،معین ، تفصیلی ، گروه پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی گروه پروژه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

اگربخواهیم گردش گروه پروژه خاصی را در کل ، معین وتفصیلی های خاصی ببینیم ، حالت" کل ،معین، تفصیلی ،گروه پروژهای انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند گروه پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه ها در تمامی کل و معین ،تفصیلی هانشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحسابهای مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معین ، تفصیلی ، پروژه": دوحالت " تمامی کل ،معین ، تفصیلی ، پروژه " و" کل ،معین ، تفصیلی ، پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامی کل ،معین ، تفصیلی ، پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی پروژه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

اگربخواهیم گردش پروژه خاصی را در کل ، معین وتفصیلی های خاصی ببینیم ، حالت" کل ،معین، تفصیلی ، پروژهای انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها در تمامی کل و معین ،تفصیلی هانشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحسابهای مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معین ، مرکز هزینه ، گروه پروژه": دوحالت " تمامی کل ،معین ، مرکز هزینه ، گروه پروژه " و" کل ،معین ، مرکز هزینه ، گروه پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامی کل ،معین ، مرکز هزینه ، گروه پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی گروه پروژه ها در تمامی کل و معین و مرکز هزینه در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

اگربخواهیم گردش گروه پروژه خاصی را در کل ، معین و مرکز هزینه های خاصی ببینیم ، حالت" کل ،معین، مرکز هزینه ،گروه پروژهای انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند گروه پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه ها در تمامی کل و معین ، مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحسابهای مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معین ، مرکز هزینه ، پروژه": دوحالت " تمامی کل ،معین ، مرکز هزینه ، پروژه " و" کل ،معین ، مرکز هزینه ، پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامی کل ،معین ، مرکز هزینه ، پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی پروژه ها در تمامی کل و معین و مرکز هزینه ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

اگربخواهیم گردش پروژه خاصی را در کل ، معین و مرکز هزینه های خاصی ببینیم ، حالت" کل ،معین، مرکز هزینه ، پروژهای انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها در تمامی کل و معین ، مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحسابهای مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معین ، تفصیلی،مرکز هزینه ،گروه پروژه": دوحالت " تمامی کل ،معین ، تفصیلی،مرکز هزینه ،گروه پروژه " و" کل ،معین ، تفصیلی ،مرکز هزینه ،گروه پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامی کل ،معین ، تفصیلی ، مرکزهزینه ،گروه پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی گروه پروژه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی و مرکز هزینه ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

اگربخواهیم گردش گروه پروژه خاصی را در کل ، معین ،تفصیلی و مرکز هزینه های خاصی ببینیم ، حالت" کل ، معین ،تفصیلی و مرکز هزینه ، گروه پروژه انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند گروه پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی گروه پروژه ها در تمامی کل و معین،تفصیلی ، مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحسابهای مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معین ، تفصیلی،مرکز هزینه ، پروژه": دوحالت " تمامی کل ،معین ، تفصیلی،مرکز هزینه ، پروژه " و" کل ،معین ، تفصیلی ،مرکز هزینه ، پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامی کل ،معین ، تفصیلی ، مرکزهزینه ، پروژه " را انتخاب کنیم و سپس روی "پیش نمایش چاپ"کلیک کنیم،گردش تمامی پروژه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی و مرکز هزینه ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود.

اگربخواهیم گردش پروژه خاصی را در کل ، معین ،تفصیلی و مرکز هزینه های خاصی ببینیم ، حالت" کل ، معین ،تفصیلی و مرکز هزینه ، پروژه انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "پیش نمایش چاپ" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش چند پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها در تمامی کل و معین،تفصیلی ، مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحسابهای مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "پیش نمایش چاپ" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

در گزارش حساب پس از زدن دکمه پیش نمایش ،لیست اطلاعات نمایش داده می شود.

A4010061

امکانات راست کلیک :

A4010062

بازخوانی: برای مرتب سازی لیست اسناد به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

پیش نمایش ثابت : تمام سندهای موجود در گزارش را به صورت ثابت برای چاپ تهیه می کند و نمایش می دهد.

جستجو

مشاهده سند : با استفاده از این گزینه می توان محتویات سندها و آرتیکل های آنها را مشاهده کرد.

ویرایش سند : برای ویرایش سندهایی که قبلا زده شده و در این گزارش نمایش داده می شوند به کار می رود.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)