صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

گزارش حساب

شرايط مشترك گزارشات:

براي تهيه گزارش حساب ابتدا بايد شرايط و محدوده زماني گزارش مورد نظر را تعيين نمود به اين صورت که ابتدا در تب "شرايط مشترک گزارشات"

ودر قسمت(براساس زمان) محدوده زماني را براساس تاريخ يا ماه يا سند تعيين مي کنيم و در قسمت (نمايش اسناد) و (انواع اسناد)و(وضعيت سند)

حالتهاي موجود در گزارش را انتخاب مي کنيم و سپس براي تهيه گزارش به سطوح مورد نظر مي رويم

A4010001

كل و معين:

براي تهيه گزارش حساب در سطح کل و معين،اگر کل را انتخاب کنيم دو حالت تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي حسابهاي کل "

را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمام حسابهاي کل نمايش داده مي شود .

A4010002

اگر "حسابهاي کل انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم

تا تمامي حسابهاي کل نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر

در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.براي حسابهاي معين هم تهيه گزارش به همين صورت است.

گروه بندي در صفحات جداگانه

اگر "گروه بندي در صفحات جداگانه " را تيک دار کنيم گزارش هرحساب در صفحات مجزا تهيه مي شود

در غير اين صورت گزارش به صورت پيوسته تهيه مي شود.

حسابهاي انتخابي

اگر بخواهيم گزارش چند حساب را به صورت همزمان تهيه کنيم دکمه کنترل را گرفته و روي حسابهاي

مورد نظر کليک مي کنيم(حسابهاي انتخابي داراي زمينه ي رنگي هستند)و سپس دکمه اينتر را مي زنيم.

A81

تفضيلي:

براي تهيه گزارش حساب در سطح تفصيلي روي تب تفصيلي کليک مي کنيم.چهار حالت انتخاب وجود دارد.اگر گروه تفصيلي را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي گروههاي تفصيلي" و " گروه تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي گروه هاي تفصيلي " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمام گروه هاي تفصيلي در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .اگر "گروه تفصيلي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه تفصيلي نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.

A4010005

براي تهيه گزارش حساب در سطح تفصيلي روي تب تفصيلي کليک مي کنيم.پنج حالت انتخاب وجود دارد.

اگر گروه تفصيلي را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي گروههاي تفصيلي" و " گروه تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.

اگر "تمامي گروه هاي تفصيلي " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمام گروه هاي تفصيلي

در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.اگر "گروه تفصيلي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر

روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه تفصيلي نشان داده شوند سپس

حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايد

و سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.

A4010012

اگر حالت "کل،معين،گروه تفصيلي " را انتخاب کنيم مي توان گردش گروه تفصيلي را در حسابهاي کل و معين خاص را تهيه کرد .

دوحالت "تمامي کل،معين،گروه تفصيلي ها" و " کل،معين،گروه تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.

اگر "تمامي کل،معين،گروه تفصيلي " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمام

کل،معين،گروه تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .اگر"کل،معين،گروه تفصيلي انتخابي"

را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم

تا تمامي حسابهاي گروه تفصيلي ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب

و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي

"پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک گروه تفصيلي را در تمامي کل و معين هاي

مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه تفصيلي ها

در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم

وحساب گروه تفصيلي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي

حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي

"پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

 

A4010013

اگر حالت "کل،معين، تفصيلي " را انتخاب کنيم مي توان گردش تفصيلي در حسابهاي کل و معين خاص را تهيه کرد .

دوحالت "تمامي کل،معين، تفصيلي ها" و " کل،معين، تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي

کل،معين، تفصيلي " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمام کل،معين، تفصيلي ها

در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .

A4010014

اگر "کل ،معين ،تفصيلي انتخابي" را انتخاب کنيم.مي توان گردش يک حساب تفصيلي را در کل و معين هاي خاصي تهيه کرد .

A84

براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم

تا تمامي حسابهاي تفصيلي ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر را

انتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده

بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک تفصيلي را در تمامي

کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي

حسابهاي تفصيلي ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست

وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب تفصيلي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و

مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي

حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

A4010017

اگرگروه مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي گروه مرکز هزينه" و "گروه مرکز هزينه انتخابي"

براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"

کليک کنيم،گردش تمام مرکز هزينه ها را در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .

A4010018

اگر " گروه مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه

دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه مرکز هزينه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک

مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.

اگر گردش يک مرکز هزينه را در تمامي کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا

تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم

و مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم

و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

A4010023

اگر مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي مرکز هزينه" و " مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمام مرکز هزينه در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود

اگر " مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي مرکز هزينه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم. اگر گردش يک مرکز هزينه را در تمامي کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم و مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

A4010025

اگرکل ،معين،گروه مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي کل ،معين، گروه مرکز هزينه " و" کل ،معين،گروه مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي کل ،معين،گروه مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمام کل ،معين،گروه مرکز هزينه در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود

A4010026

اگر " کل،معين، گروه مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک گروه مرکز هزينه را در تمامي کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگرکل ،معين، مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي کل ،معين، مرکز هزينه " و" کل ،معين، مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي کل ،معين، مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم ، گردش تمام کل ،معين، مرکز هزينه در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود

A4010038

اگر " کل،معين، مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک مرکز هزينه را در تمامي کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

ااگرکل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت " کل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه " و" کل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " کل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي گروه مرکز هزينه ها را در تمامي کل ومعين و تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگر " کل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک گروه مرکز هزينه را درتمام کل و معين و تفصيلي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگرکل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت " کل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه " و" کل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " کل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم ، گردش تمام کل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود

اگر " کل ،معين،تفصيلي ، مرکز هزينه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک مرکز هزينه را درتمام کل و معين و تفصيلي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

براي تهيه گزارش حساب از سطح پروژه،تب پروژه را انتخاب مي کنيم.در اين قسمت مي توان گزارش گردش پروژه ها را در ده حالت مختلف تهيه کرد. .اگر گروه پروژه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي گروه پروژه ها" و " گروه پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي گروه پروژه ها را در محدوده انتخاب شده صرف نظر از حسابهاي کل و معين نشان مي دهد.

A4010044

اگربخواهيم گردش گروه پروژه را خاصي ببينيم ، حالت"گروه پروژه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر پروژه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي پروژه " و " پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي پروژه ها " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي پروژه ها را در محدوده انتخاب شده صرف نظر از حساب هاي کل و معين نشان داده مي شود.

 

اگربخواهيم گردش پروژه خاصي ببينيم ، حالت" پروژه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، گروه پروژه": دوحالت "تمامي کل ،معين، گروه پروژه ها " و" کل ،معين، گروه پروژهاي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر " تمامي کل ،معين ،گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي گروه پروژه ها صرف نظر ازکل و معين ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

A4010050

اگربخواهيم گردش گروه پروژه خاصي را در کل و معين هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، گروه پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، پروژه": دوحالت "تمامي کل ،معين، پروژه ها " و" کل ،معين، پروژهاي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر " تمامي کل ،معين ، پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم گردش پروژه خاصي را در کل و معين هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، تفصيلي ، گروه پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، گروه پروژه " و" کل ،معين ، تفصيلي ، گروه پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم گردش گروه پروژه خاصي را در کل ، معين وتفصيلي هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، تفصيلي ،گروه پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين ،تفصيلي هانشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، تفصيلي ، پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، پروژه " و" کل ،معين ، تفصيلي ، پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم گردش پروژه خاصي را در کل ، معين وتفصيلي هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، تفصيلي ، پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين ،تفصيلي هانشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، مرکز هزينه ، گروه پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، مرکز هزينه ، گروه پروژه " و" کل ،معين ، مرکز هزينه ، گروه پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، مرکز هزينه ، گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين و مرکز هزينه در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم گردش گروه پروژه خاصي را در کل ، معين و مرکز هزينه هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، مرکز هزينه ،گروه پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين ، مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، مرکز هزينه ، پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، مرکز هزينه ، پروژه " و" کل ،معين ، مرکز هزينه ، پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، مرکز هزينه ، پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين و مرکز هزينه ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم گردش پروژه خاصي را در کل ، معين و مرکز هزينه هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، مرکز هزينه ، پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين ، مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، تفصيلي،مرکز هزينه ،گروه پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، تفصيلي،مرکز هزينه ،گروه پروژه " و" کل ،معين ، تفصيلي ،مرکز هزينه ،گروه پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، مرکزهزينه ،گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي و مرکز هزينه ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم گردش گروه پروژه خاصي را در کل ، معين ،تفصيلي و مرکز هزينه هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ، معين ،تفصيلي و مرکز هزينه ، گروه پروژه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين،تفصيلي ، مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، تفصيلي،مرکز هزينه ، پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، تفصيلي،مرکز هزينه ، پروژه " و" کل ،معين ، تفصيلي ،مرکز هزينه ، پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، مرکزهزينه ، پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "پيش نمايش چاپ"کليک کنيم،گردش تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي و مرکز هزينه ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم گردش پروژه خاصي را در کل ، معين ،تفصيلي و مرکز هزينه هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ، معين ،تفصيلي و مرکز هزينه ، پروژه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين،تفصيلي ، مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

در گزارش حساب پس از زدن دكمه پيش نمايش ،ليست اطلاعات نمايش داده مي شود.

A4010061

امكانات راست كليك :

A4010062

بازخواني: براي مرتب سازي ليست اسناد به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

پيش نمايش ثابت : تمام سندهاي موجود در گزارش را به صورت ثابت براي چاپ تهيه مي كند و نمايش مي دهد.

جستجو

مشاهده سند : با استفاده از اين گزينه مي توان محتويات سندها و آرتيكل هاي آنها را مشاهده كرد.

ويرايش سند : براي ويرايش سندهايي كه قبلا زده شده و در اين گزارش نمايش داده مي شوند به كار مي رود.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)