صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

گزارش تراز

براي تهيه گزارش مانده يک حساب ابتدا بايد شرايط و محدوده زماني گزارش مورد نظر را تعيين نمود به اين صورت که ابتدا در تب "شرايط مشترک گزارشات" ودر قسمت(براساس زمان) محدوده زماني را براساس تاريخ يا ماه يا سند تعيين مي کنيم و در قسمت (نمايش اسناد) و (انواع اسناد)و(وضعيت سند ) حالتهاي موجود در گزارش را انتخاب مي کنيم و سپس براي تهيه گزارش به سطوح مورد نظر مي رويم

A4020001

براي تهيه گزارش مانده حساب در سطح گروه،کل ، معين روي اين تب کليک مي کنيم،اگر گروه را انتخاب کنيم دو حالت تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي حسابهاي گروه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي حسابهاي گروه را در محدوده هاي مشخص شده نمايش داده مي شود .

A4020013

اگر "حسابهاي گروه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم. اگر مانده چند گروه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب هاي گروه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

ا گر کل را انتخاب کنيم دو حالت تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي حسابهاي کل " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي حسابهاي کل را در محدوده هاي مشخص شده نمايش مي دهد.

A4020016

اگر "حسابهاي کل انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي کل نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم. اگر مانده چند کل را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي کل ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب هاي کل مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود. ا گر معين را انتخاب کنيم دو حالت تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي حسابهاي معين " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي حسابهاي معين را در محدوده هاي مشخص شده نمايش مي دهد.

A4020019

اگر "حسابهاي معين انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي معين نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم. اگر مانده چند معين را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب هاي معين مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

براي تهيه گزارش مانده حساب يک معين در کل هاي مختلف گزينه "کل و معين" را انتخاب مي کنيم در اين قسمت دو حالت تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي حسابهاي کل و معين " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي حسابهاي معين در تمامي کل ها را در محدوده هاي مشخص شده نمايش مي دهد.

A4020022

اگر مانده يک حساب معين را در يک کل مي خواستيم گزينه "حسابهاي کل و معين انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي معين نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم. اگر مانده يک حساب معين را در کل هاي مختلف مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب معين مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

براي تهيه گزارش مانده حساب در سطح تفصيلي روي تب تفصيلي کليک مي کنيم.چهار حالت انتخاب وجود دارد.اگر گروه تفصيلي را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي گروههاي تفصيلي" و " گروه تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي گروه هاي تفصيلي " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمام گروه هاي تفصيلي در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .اگر "گروه تفصيلي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه تفصيلي نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.

A4020027

براي تهيه گزارش مانده حساب از حسابهاي تفصيلي ،تفصيلي را انتخاب مي کنيم. دوحالت "تمامي تفصيلي ها" و " تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي تفصيلي ها " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمام تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .اگر " تفصيلي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي تفصيلي نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.

A4020028

اگر حالت "کل،معين،گروه تفصيلي " را انتخاب کنيم مي توان مانده گروه تفصيلي در حسابهاي کل و معين خاص را تهيه کرد . دوحالت "تمامي کل،معين،گروه تفصيلي ها" و " کل،معين،گروه تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي کل،معين،گروه تفصيلي " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمام کل،معين،گروه تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .اگر " کل،معين،گروه تفصيلي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه تفصيلي ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده يک گروه تفصيلي را در تمامي کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه تفصيلي ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه تفصيلي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معين، تفصيلي " را انتخاب کنيم مي توان گزارش مانده تفصيلي در حسابهاي کل و معين خاص را تهيه کرد . دوحالت "تمامي کل،معين، تفصيلي ها" و " کل،معين، تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي کل،معين، تفصيلي " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمام کل،معين، تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .

A4020033

اگر "کل ،معين ،تفصيلي انتخابي" را انتخاب کنيم.مي توان مانده يک حساب تفصيلي را در کل و معين هاي خاصي تهيه کرد. براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي تفصيلي ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک تفصيلي را در تمامي کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي تفصيلي ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب تفصيلي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خاق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

براي تهيه گزارش مانده حساب در مرکز هزينه روي تب مرکز هزينه کليک مي کنيم.چهار حالت انتخاب وجود دارد.اگر گروه مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي گروههاي مرکز هزينه " و " گروه مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي گروه هاي مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمام گروه هاي مرکز هزينه در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .اگر "گروه مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي گروه مرکز هزينه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.

A4020036

اگرمرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي مرکز هزينه" و " مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمام مرکز هزينه ها را در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .

A4020038

اگر " مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي مرکز هزينه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم. اگر مانده يک مرکز هزينه را در تمامي کل و معين ها مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم و مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگرکل ،معين،گروه مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي کل ،معين، گروه مرکز هزينه " و" کل ،معين،گروه مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي کل ،معين،گروه مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش "کليک کنيم،مانده تمامي گروه مرکز هزينه ها را در محدوده انتخاب شده نشان مي دهد.

اگر " کل،معين، گروه مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي " خلق گزارش " در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده يک گروه مرکز هزينه را در تمامي کل و معين ها مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگرکل ،معين، مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي کل ،معين، مرکز هزينه " و" کل ،معين، مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي کل ،معين، مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش "کليک کنيم،مانده تمامي گروه مرکز هزينه ها را درتمامي کل و معين ها در محدوده انتخاب شده نشان مي دهد.

اگر " کل،معين، مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي " خلق گزارش " در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده يک مرکز هزينه را در تمامي کل و معين ها مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگرکل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت " کل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه " و" کل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " کل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي گروه مرکز هزينه ها را در تمامي کل ومعين و تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگر " کل ،معين،تفصيلي ، گروه مرکز هزينه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک گروه مرکز هزينه را درتمام کل و معين و تفصيلي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي " خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگرکل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت " کل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه " و" کل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " کل ،معين،تفصيلي، مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم ،مانده تمامي مرکز هزينه ها را در تمامي کل ،معين و تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود

اگر" کل ، معين ، تفصيلي ، مرکز هزينه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک مرکز هزينه را درتمام کل و معين و تفصيلي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "پيش نمايش چاپ" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

براي تهيه گزارش مانده حساب از سطح پروژه،تب پروژه را انتخاب مي کنيم.در اين قسمت مي توان گزارش مانده پروژه ها را در ده حالت مختلف تهيه کرد. .اگر گروه پروژه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي گروه پروژه ها" و " گروه پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي گروه پروژه ها را در محدوده انتخاب شده صرف نظر از حسابهاي کل و معين نشان مي دهد.

A4020049

اگربخواهيم مانده گروه پروژه خاصي را ببينيم ، حالت"گروه پروژه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر پروژه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي پروژه " و " پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي پروژه ها " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي پروژه ها را در محدوده انتخاب شده صرف نظر از حساب هاي کل و معين نشان داده مي شود.

اگربخواهيم مانده پروژه خاصي را ببينيم ، حالت" پروژه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نماي رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، گروه پروژه": دوحالت "تمامي کل ،معين، گروه پروژه ها " و" کل ،معين، گروه پروژهاي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر " تمامي کل ،معين ،گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي گروه پروژه ها صرف نظر ازکل و معين ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم مانده گروه پروژه خاصي را در کل و معين هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، گروه پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم. براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب گروه پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، پروژه": دوحالت "تمامي کل ،معين، پروژه ها " و" کل ،معين، پروژهاي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر " تمامي کل ،معين ، پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم مانده پروژه خاصي را در کل و معين هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، تفصيلي ، گروه پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، گروه پروژه " و" کل ،معين ، تفصيلي ، گروه پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم مانده گروه پروژه خاصي را در کل ، معين وتفصيلي هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، تفصيلي ،گروه پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين ،تفصيلي هانشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، تفصيلي ، پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، پروژه " و" کل ،معين ، تفصيلي ، پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم مانده پروژه خاصي را در کل ، معين وتفصيلي هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، تفصيلي ، پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "پيش نمايش چاپ" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگرمانده چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين ،تفصيلي هانشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، مرکز هزينه ، گروه پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، مرکز هزينه ، گروه پروژه " و" کل ،معين ، مرکز هزينه ، گروه پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، مرکز هزينه ، گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين و مرکز هزينه در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم مانده گروه پروژه خاصي را در کل ، معين و مرکز هزينه هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، مرکز هزينه ،گروه پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين ، مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، مرکز هزينه ، پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، مرکز هزينه ، پروژه " و" کل ،معين ، مرکز هزينه ، پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، مرکز هزينه ، پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين و مرکز هزينه ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم مانده پروژه خاصي را در کل ، معين و مرکز هزينه هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ،معين، مرکز هزينه ، پروژهاي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين ، مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، تفصيلي،مرکز هزينه ،گروه پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، تفصيلي،مرکز هزينه ،گروه پروژه " و" کل ،معين ، تفصيلي ،مرکز هزينه ،گروه پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، مرکزهزينه ،گروه پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي و مرکز هزينه ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم مانده گروه پروژه خاصي را در کل ، معين ،تفصيلي و مرکز هزينه هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ، معين ،تفصيلي و مرکز هزينه ، گروه پروژه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس رويخلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده چند گروه پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي گروه پروژه ها در تمامي کل و معين،تفصيلي ، مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

حالت "کل ،معين ، تفصيلي،مرکز هزينه ، پروژه": دوحالت " تمامي کل ،معين ، تفصيلي،مرکز هزينه ، پروژه " و" کل ،معين ، تفصيلي ،مرکز هزينه ، پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد. .اگر "تمامي کل ،معين ، تفصيلي ، مرکزهزينه ، پروژه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي و مرکز هزينه ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.

اگربخواهيم مانده پروژه خاصي را در کل ، معين ،تفصيلي و مرکز هزينه هاي خاصي ببينيم ، حالت" کل ، معين ،تفصيلي و مرکز هزينه ، پروژه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر مانده چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها در تمامي کل و معين،تفصيلي ، مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحسابهاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

A4020070

پس از تهيه شدن ليست براي چاپ با انتخاب يكي از گزينه ها براي چاپ اطلاعات ،اطلاعات براي چاپ آماده مي گردد.نمودار اطلاعات را نيز ميتوان در پيش نمايش نموداري مشاهده و چاپ نمود.

امكانات راست كليك :

A4020071

بازخواني: براي مرتب سازي ليست اسناد به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

پيش نمايش ثابت : تمام سندهاي موجود در گزارش را به صورت ثابت براي چاپ تهيه مي كند و نمايش مي دهد.

پيش نمايش نموداري : نموداري از سندها براي جاپ و نمايش تهيه مي كند.

جستجو

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)