صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

جستجو در آرتيكل اسناد

براي جستجوي اسناد به اين قسمت مراجعه کنيد

A4060001

امكانات راست كليك :

A4060023

با کليک راست و انتخاب گزينه "بازخواني" اطلاعات موجود در ليست بازسازي مي شوند.

A4060002

با کليک راست و انتخاب "جستجو " پنجره جستجو باز ميشود.

A4060003

براساس آيتم هاي كادر فوق مي توان جستجو در اسناد را فيلتر كرد.

از حساب به ترتيب از راست به چپ : گروه ، كل ، معين ، تفضيلي ، مركز هزينه ، پروژه را به ترتيب مي توان انتخاب كرد و تا حساب محدود كرد.بقيه آيتم ها نيز در محدوده از تا مي توان انتخاب كرد.براي شرح مي توان سه مورد شرح را تركيب كرده و همزمان جستجو كرد. براي نوع سند و نرم افزار صادر كننده مي توان از ليست باز شده با انتخاب نام تمام آيتم هاي ليست را انتخاب كرد و تائيد را فشار داد يا فقط چند مورد خاص را انتخاب كرد و دكمه تائيد را فشار داد.اين جستجو را مي توان براساس تاريخ يا ماه يا سند انجام داد و اطلاعات را فيلتر نمود.

جستجوي پيشرفته

جستجو در ليست

مشاهده سند : براي مشاهده سندي که حاوي آرتيکل مورد نظر است روي آن آرتيکل کليک راست کرده و گزينه "مشاهده سند" را انتخاب کنيد.

A4060017

براي چاپ سند حاوي آرتيکل مورد نظر روي آن آرتيکل کليک راست کرده و گزينه "چاپ سند حسابداري " را انتخاب کنيد.

چاپ سند حسابداري

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

پس از وارد کردن شرايط مورد نظر روي "پيش نمايش چاپ " کليک کنيد.

خروج : در صورتي که مي خواهيد از پنجره جستجو خارج شويد روي گزينه " خروج " کليک کنيد.

با زدن دكمه جستجو تمامي آرتيكل هاي موجود در اسناد در اين پنجره نمايش داده مي شوند.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)