صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

گزارش سود و زيان ادواري

براي تهيه گزارش سود و زيان ابتدا شرايط زماني را تعيين کنيد.با انتخاب "بر اساس تاريخ " کادر تاريخ فعال شده وآماده پذيرش اطلاعات است.در صورتي که در اين کادر "سال مالي جاري" را انتخاب کنيد ، گزارش سود و زيان سال براي شما تهيه مي شود مشروط بر اينکه در کادر شماره سند گزينه "تمامي اسناد " را انتخاب کنيد

A4080001

اگر سود وزيان را طي يک روز خاص مي خواهيد گزينه " تاريخ خاص " را انتخاب کنيد و تاريخ مورد نظر را در آن وارد کنيد.

A4080002

اگر سود وزيان را طي يک محدوده زماني مي خواهيد گزينه " از تاريخ تا تاريخ" را انتخاب کنيد و تاريخ ابتدا را در کادر "از تاريخ" و تاريخ انتها را در کادر " تا تاريخ " وارد نماييد

A4080003

اگر تهيه گزارش سود و زيان طي ماه ها مورد نظرتان است گزينه " بر اساس ماه " را انتخاب کنيد تا کادر " ماه " براي پذيرش اطلاعات فعال شود.

A4080004

اگر سود وزيان ماه خاصي مورد نظر است گزينه "ماه خاص" را انتخاب کرده و ماه مورد نظر را انتخاب نماييد.

A4080005

اگر سود وزيان طي چند ماه متوالي مورد نظر است گزينه "از ماه تا ماه را" را انتخاب کنيد.

A4080006

اگر سود و زيان موجود در يک سند را مي خواهيد در کادر شماره سند گزينه " شماره سند خاص" را انتخاب کنيد و شماره سند را در کادر روبروي آن وارد نماييد.

A4080007

اگر سود و زيان را طي اسناد خاصي مي خواهيد گزينه " از شماره تا شماره" را انتخاب و شماره اسناد ابتدا و انتها را وارد نماييد.

A4080008

اگر سود وزيان دراسناد خاصي مورد نظرتان است گزينه "انتخابي" را انتخاب کنيد سپس روي دکمه حاوي سه نقطه کليک کنيد تا پنجره اسناد باز شود.

A4080009

کليک کنيد.enterو کليک روي هر سند ،آن سند انتخاب مي شود..پس از انتخاب روي کليد ctrlاسناد مورد نظر را انتخاب کنيد با گرفتن کليد

اسناد انتخاب شده در کادر انتخابي مي آيند سپس براي ديدن گزارش مورد نظر روي "پيش نمايش چاپ" کليک کنيد.

A4080010

اگر مي خواهيد در گزارش فقط حسابهاي کل نشان داده شوند در کادر " گزارش" گزينه "در سطح کل " را انتخاب کنيد

A4080011

اگر مي خواهيد در گزارش سطوح کل و معين حسابها همزمان نمايش داده شوند در کادر " گزارش " گزينه "در سطح معين" انتخاب شود.

A4080012

چون تهيه سود وزيان به روش ادواري به موجودي اول دوره و پايان دوره احتياج دارد ، مبالغ مورد نظر را درکادرهاي مربوطه وارد نماييد.سپس براي تهيه گزارش روي "پيش نمايش چاپ " کليک کنيد.

A4080013

اگر قصد خروج از اين پنجره را داريد روي "خروج" کليک کنيد.

A4080014

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)