صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

گزارش سود و زیان ادواری

برای تهیه گزارش سود و زیان ابتدا شرایط زمانی را تعیین کنید.با انتخاب "بر اساس تاریخ " کادر تاریخ فعال شده وآماده پذیرش اطلاعات است.در صورتی که در این کادر "سال مالی جاری" را انتخاب کنید ، گزارش سود و زیان سال برای شما تهیه می شود مشروط بر اینکه در کادر شماره سند گزینه "تمامی اسناد " را انتخاب کنید

A4080001

اگر سود وزیان را طی یک روز خاص می خواهید گزینه " تاریخ خاص " را انتخاب کنید و تاریخ مورد نظر را در آن وارد کنید.

A4080002

اگر سود وزیان را طی یک محدوده زمانی می خواهید گزینه " از تاریخ تا تاریخ" را انتخاب کنید و تاریخ ابتدا را در کادر "از تاریخ" و تاریخ انتها را در کادر " تا تاریخ " وارد نمایید

A4080003

اگر تهیه گزارش سود و زیان طی ماه ها مورد نظرتان است گزینه " بر اساس ماه " را انتخاب کنید تا کادر " ماه " برای پذیرش اطلاعات فعال شود.

A4080004

اگر سود وزیان ماه خاصی مورد نظر است گزینه "ماه خاص" را انتخاب کرده و ماه مورد نظر را انتخاب نمایید.

A4080005

اگر سود وزیان طی چند ماه متوالی مورد نظر است گزینه "از ماه تا ماه را" را انتخاب کنید.

A4080006

اگر سود و زیان موجود در یک سند را می خواهید در کادر شماره سند گزینه " شماره سند خاص" را انتخاب کنید و شماره سند را در کادر روبروی آن وارد نمایید.

A4080007

اگر سود و زیان را طی اسناد خاصی می خواهید گزینه " از شماره تا شماره" را انتخاب و شماره اسناد ابتدا و انتها را وارد نمایید.

A4080008

اگر سود وزیان دراسناد خاصی مورد نظرتان است گزینه "انتخابی" را انتخاب کنید سپس روی دکمه حاوی سه نقطه کلیک کنید تا پنجره اسناد باز شود.

A4080009

کلیک کنید.enterو کلیک روی هر سند ،آن سند انتخاب می شود..پس از انتخاب روی کلید ctrlاسناد مورد نظر را انتخاب کنید با گرفتن کلید

اسناد انتخاب شده در کادر انتخابی می آیند سپس برای دیدن گزارش مورد نظر روی "پیش نمایش چاپ" کلیک کنید.

A4080010

اگر می خواهید در گزارش فقط حسابهای کل نشان داده شوند در کادر " گزارش" گزینه "در سطح کل " را انتخاب کنید

A4080011

اگر می خواهید در گزارش سطوح کل و معین حسابها همزمان نمایش داده شوند در کادر " گزارش " گزینه "در سطح معین" انتخاب شود.

A4080012

چون تهیه سود وزیان به روش ادواری به موجودی اول دوره و پایان دوره احتیاج دارد ، مبالغ مورد نظر را درکادرهای مربوطه وارد نمایید.سپس برای تهیه گزارش روی "پیش نمایش چاپ " کلیک کنید.

A4080013

اگر قصد خروج از این پنجره را دارید روی "خروج" کلیک کنید.

A4080014

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)