صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

گزارشات تحلیلی

در گزارش تحلیلی شما می توانید گردش و مانده یک حساب را طی ماههای مختلف به صورت یکجا ببینید.برای تهیه گزارش ابتدا در پنجره "شرایط مشترک گزارشات " ، شرایط مورد نظر را تعیین کنید.

A4100001

برای تهیه گزارش در سطح کل و معین روی تب "کل و معین" کلیک کنید.اگرکل را انتخاب کنیم دو حالت تهیه گزارش وجود دارد.اگر "تمامی حسابهای کل " را انتخاب کنیم و سپس روی "خلق گزارش"کلیک کنیم،مانده و گردش تمامی حسابهای کل را در محدوده های مشخص شده نمایش داده می شود .اگر "حسابهای کل انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای کل نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم. اگر مانده و گردش چند کل را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی کل ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب های کل مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود. برای تهیه گزارش در سطح معین هم به همین شکل عمل می کنیم.

A4100002

برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب در سطح تفصیلی روی تب تفصیلی کلیک می کنیم.دو حالت انتخاب وجود دارد.اگر تفصیلی را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی تفصیلی" و " تفصیلی انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر "تمامی تفصیلی " را انتخاب کنیم و سپس روی "خلق گزارش"کلیک کنیم،مانده و گردش تمام تفصیلی ها در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود .اگر " تفصیلی انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای تفصیلی نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.

A4100003

اگر حالت "کل،معین،تفصیلی " را انتخاب کنیم می توان گزارش مانده و گردش یک تفصیلی را در حسابهای کل و معین خاص تهیه کرد.برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای تفصیلی در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش و مانده یک تفصیلی را در تمامی کل و معین های می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای تفصیلی ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب تفصیلی مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش " کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

برای تهیه گزارش گردش ومانده حساب درسطح مرکز هزینه روی تب مرکز هزینه کلیک می کنیم . اگرمرکز هزینه را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی مرکز هزینه" و " مرکز هزینه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " تمامی مرکز هزینه " را انتخاب کنیم و سپس روی "خلق گزارش"کلیک کنیم،گردش و مانده تمام مرکز هزینه ها را در محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود .

A4100004

اگر " مرکز هزینه انتخابی " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای مرکز هزینه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.

اگر مانده و گردش یک مرکز هزینه را در تمامی کل و معین ها می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم و مرکز هزینه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگر " کل ،معین،تفصیلی ، مرکز هزینه " را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش یک مرکز هزینه را درتمام کل و معین و تفصیلی می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی مرکز هزینه ها در تمامی کل و معین و تفصیلی نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب مرکز هزینه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی " خلق گزارش " کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب از سطح پروژه،تب پروژه را انتخاب می کنیم. اگر پروژه را انتخاب کنیم دوحالت "تمامی پروژه " و " پروژه انتخابی" برای تهیه گزارش وجود دارد.اگر " تمامی پروژه ها " را انتخاب کنیم و سپس روی "خلق گزارش"کلیک کنیم،مانده تمامی پروژه ها را در محدوده انتخاب شده صرف نظر از حساب های کل و معین نشان داده می شود.

A4100005

اگربخواهیم گردش و مانده پروژه خاصی را ببینیم ، حالت" پروژه انتخابی" را انتخاب کنیم برای تهیه گزارش گردش و مانده حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگرگردش و مانده چند پروژه را می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی پروژه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب پروژه های مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نمای رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش" کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معین،پروژه " را انتخاب کنیم می توان گزارش مانده و گردش یک پروژه را در حسابهای کل و معین خاص تهیه کرد.برای تهیه

گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای پروژه در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش و مانده یک پروژه را در تمامی کل و معین های می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای پروژه در تمامی کل و معین ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش " کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معین،تفصیلی و پروژه" را انتخاب کنیم می توان گزارش مانده و گردش یک پروژه را در حسابهای کل و معین و تفصیلی خاص تهیه کرد.برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابها ی پروژه در تمامی کل و معین و تفصیلی ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش و مانده یک پروژه را در تمامی کل و معین و تفصیلی ها می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای پروژه در تمامی کل و معین و تفصیلی ها ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش " کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معین،تفصیلی ،مر کز هزینه و پروژه" را انتخاب کنیم می توان گزارش مانده و گردش یک پروژه را در حسابهای کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه خاص تهیه کرد.برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابها ی پروژه در تمامی کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش و مانده یک پروژه را در تمامی کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای پروژه در تمامی کل، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش " کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معین،تفصیلی ،مر کز هزینه و پروژه" را انتخاب کنیم می توان گزارش مانده و گردش یک پروژه را در حسابهای کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه خاص تهیه کرد.برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابها ی پروژه در تمامی کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش و مانده یک پروژه را در تمامی کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای پروژه در تمامی کل، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش " کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معین،تفصیلی ،مر کز هزینه و پروژه" را انتخاب کنیم می توان گزارش مانده و گردش یک پروژه را در حسابهای کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه خاص تهیه کرد.برای تهیه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابها ی پروژه در تمامی کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روی آن دابل کلیک می کنیم یادکمه اینتر را می زنیم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بیایدو سپس روی "خلق گزارش" در پایین صفحه کلیک می کنیم.اگر گردش و مانده یک پروژه را در تمامی کل ، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها می خواستیم روی دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای پروژه در تمامی کل، معین ، تفصیلی و مرکز هزینه ها نشان داده شوند سپس روی پنجره باز شده کلیک راست وجستجو را انتخاب می کنیم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو می کنیم و با گرفتن دکمه شیفت و مکان نما رو به پایین تمامی حسابها را انتخاب می کنیم و روی دکمه اینتر کلیک می کنیم تا تمامی حسابهای انتخابی در پنجره قبلی بیایند و سپس روی "خلق گزارش " کلیک می کنیم تا گزارش آماده شود.

A4100006

امکانات راست کلیک :

A4100007

بازخوانی : برای مرتب سازی لیست آماده شده به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فرخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

پیش نمایش نموداری : نموداری از سندها برای جاپ و نمایش تهیه می کند.

جستجو

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)