صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

گزارشات تحليلي

در گزارش تحليلي شما مي توانيد گردش و مانده يک حساب را طي ماههاي مختلف به صورت يکجا ببينيد.براي تهيه گزارش ابتدا در پنجره "شرايط مشترک گزارشات " ، شرايط مورد نظر را تعيين کنيد.

A4100001

براي تهيه گزارش در سطح کل و معين روي تب "کل و معين" کليک کنيد.اگرکل را انتخاب کنيم دو حالت تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي حسابهاي کل " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده و گردش تمامي حسابهاي کل را در محدوده هاي مشخص شده نمايش داده مي شود .اگر "حسابهاي کل انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي کل نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم. اگر مانده و گردش چند کل را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي کل ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب هاي کل مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود. براي تهيه گزارش در سطح معين هم به همين شکل عمل مي کنيم.

A4100002

براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب در سطح تفصيلي روي تب تفصيلي کليک مي کنيم.دو حالت انتخاب وجود دارد.اگر تفصيلي را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي تفصيلي" و " تفصيلي انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر "تمامي تفصيلي " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده و گردش تمام تفصيلي ها در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .اگر " تفصيلي انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي تفصيلي نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.

A4100003

اگر حالت "کل،معين،تفصيلي " را انتخاب کنيم مي توان گزارش مانده و گردش يک تفصيلي را در حسابهاي کل و معين خاص تهيه کرد.براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي تفصيلي در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش و مانده يک تفصيلي را در تمامي کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي تفصيلي ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب تفصيلي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

براي تهيه گزارش گردش ومانده حساب درسطح مرکز هزينه روي تب مرکز هزينه کليک مي کنيم . اگرمرکز هزينه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي مرکز هزينه" و " مرکز هزينه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي مرکز هزينه " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،گردش و مانده تمام مرکز هزينه ها را در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود .

A4100004

اگر " مرکز هزينه انتخابي " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي مرکز هزينه نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.

اگر مانده و گردش يک مرکز هزينه را در تمامي کل و معين ها مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم و مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر " کل ،معين،تفصيلي ، مرکز هزينه " را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش يک مرکز هزينه را درتمام کل و معين و تفصيلي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي مرکز هزينه ها در تمامي کل و معين و تفصيلي نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب مرکز هزينه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي " خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب از سطح پروژه،تب پروژه را انتخاب مي کنيم. اگر پروژه را انتخاب کنيم دوحالت "تمامي پروژه " و " پروژه انتخابي" براي تهيه گزارش وجود دارد.اگر " تمامي پروژه ها " را انتخاب کنيم و سپس روي "خلق گزارش"کليک کنيم،مانده تمامي پروژه ها را در محدوده انتخاب شده صرف نظر از حساب هاي کل و معين نشان داده مي شود.

A4100005

اگربخواهيم گردش و مانده پروژه خاصي را ببينيم ، حالت" پروژه انتخابي" را انتخاب کنيم براي تهيه گزارش گردش و مانده حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگرگردش و مانده چند پروژه را مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي پروژه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه هاي مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نماي رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش" کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معين،پروژه " را انتخاب کنيم مي توان گزارش مانده و گردش يک پروژه را در حسابهاي کل و معين خاص تهيه کرد.براي تهيه

گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي پروژه در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش و مانده يک پروژه را در تمامي کل و معين هاي مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي پروژه در تمامي کل و معين ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معين،تفصيلي و پروژه" را انتخاب کنيم مي توان گزارش مانده و گردش يک پروژه را در حسابهاي کل و معين و تفصيلي خاص تهيه کرد.براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابها ي پروژه در تمامي کل و معين و تفصيلي ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش و مانده يک پروژه را در تمامي کل و معين و تفصيلي ها مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي پروژه در تمامي کل و معين و تفصيلي ها ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معين،تفصيلي ،مر کز هزينه و پروژه" را انتخاب کنيم مي توان گزارش مانده و گردش يک پروژه را در حسابهاي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه خاص تهيه کرد.براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابها ي پروژه در تمامي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش و مانده يک پروژه را در تمامي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي پروژه در تمامي کل، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معين،تفصيلي ،مر کز هزينه و پروژه" را انتخاب کنيم مي توان گزارش مانده و گردش يک پروژه را در حسابهاي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه خاص تهيه کرد.براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابها ي پروژه در تمامي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش و مانده يک پروژه را در تمامي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي پروژه در تمامي کل، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

اگر حالت "کل،معين،تفصيلي ،مر کز هزينه و پروژه" را انتخاب کنيم مي توان گزارش مانده و گردش يک پروژه را در حسابهاي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه خاص تهيه کرد.براي تهيه گزارش مانده و گردش حساب مورد نظر روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابها ي پروژه در تمامي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس حساب مورد نظر راانتخاب و روي آن دابل کليک مي کنيم يادکمه اينتر را مي زنيم تا حساب مورد نظر در پنجره باز شده بيايدو سپس روي "خلق گزارش" در پايين صفحه کليک مي کنيم.اگر گردش و مانده يک پروژه را در تمامي کل ، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها مي خواستيم روي دکمه سمت چپ پنجره که سه نقطه دارد کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي پروژه در تمامي کل، معين ، تفصيلي و مرکز هزينه ها نشان داده شوند سپس روي پنجره باز شده کليک راست وجستجو را انتخاب مي کنيم وحساب پروژه مورد نظر را جستجو مي کنيم و با گرفتن دکمه شيفت و مکان نما رو به پايين تمامي حسابها را انتخاب مي کنيم و روي دکمه اينتر کليک مي کنيم تا تمامي حسابهاي انتخابي در پنجره قبلي بيايند و سپس روي "خلق گزارش " کليک مي کنيم تا گزارش آماده شود.

A4100006

امكانات راست كليك :

A4100007

بازخواني : براي مرتب سازي ليست آماده شده به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فرخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

پيش نمايش نموداري : نموداري از سندها براي جاپ و نمايش تهيه مي كند.

جستجو

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)