صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

گزارش مرور حسابها

با استفاده از گزارش مرور حسابها ميتوان از سطح گروه حسابها تا آخرين سطح يعني حسابهاي پروژه را مرور نمود .براي تهيه اين گزارش ابتدا در کادر سال مالي، سال مورد نظر را تعيين کنيد.ماههاي مورد نظر را انتخاب کنيد.

A4110001

اگر تاريخ خاصي را در نظر داريد گزينه "از تاريخ تا تاريخ" را انتخاب کنيد و تاريخ را وارد نماييد.

A4110002

با انتخاب سال مالي در سطر دوم گزارش را از سند تا سند مي توان تهيه نمود.

براي تهيه گزلرش روي دکمه "تهيه گزارش " کليک کنيد.

A4110003

پس از تهيه گزارش درسطح کل روي هر حساب کلي که کليک کنيم، معين هاي مربوط به آن با گردش و مانده و روي هر معيني که کليک کنيم،تفصيلي ها،مرکز هزينه هاو پروژه هاي مربوط به آن با گردش و مانده نشان داده مي شود.

A4110004

هر كدام از ليست مرور حسابها داراي امكاناتي به شرح زير مي باشند.

امكانات راست كليك :

A4110009

گزارشات طراحي شده :

پيش نمايش مرور :

گزارش حساب - عام :

اين گزارش در هريك از كليك راستهاي ليست ها وجود دارد و به معني صرفه نظر از ارتباط با سطوح قبلي مي باشد .

بعنوان مثال در ليست مرور تفضيلي بدون ارتباط با كل و معين و براي همان تفضيلي گزارش را براي چاپ فراهم مي آورد.

گزارش حساب - خاص :

اين گزارش در هريك از كليك راستهاي ليست ها وجود دارد و باتوجه به سطوح قبلي مي باشد.

بعنوان مثال در ليست مرور تفضيلي با توجه به كل خاص و معين خاص گزارش براي چاپ تهيه مي گردد.

مديريت اسناد :

در هر يك از ليست مرورها مديريت اسناد مربوط به آن سطح را باز مي كند.

A4110010

امكانات راست كليك :

A4110011

بازخواني: براي مرتب سازي ليست اسناد به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

مشاهده سند : با استفاده از اين گزينه مي توان محتويات سندها و آرتيكل هاي آنها را مشاهده كرد.

ويرايش سند : براي ويرايش سندهايي كه قبلا زده شده و در اين گزارش نمايش داده مي شوند به كار مي رود.

جستجو

در صورتي که از تهيه گزارش منصرف شديد روي دکمه "لغو گزارش" کليک کنيد.

A4110006

در صورتي که قصد خروج ازاين پنجره را داريد روي دکمه "خروج " کليک کنيد.

A4110008

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)