صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

دفترچه تلفن

براي ثبت تلفن اشخاص و شرکت ها از اين قسمت استفاده مي کنيم. به اين صورت که روي پنجره "دفترچه تلفن" راست کليک مي کنيم و گزينه جديد را انتخاب مي کنيم.

A5110003

مشخصات لازم را در پنجره زير وارد ميکنيم سپس روي گزينه "تاييد" کليک مي کنيم.

A5110004

اگر قبل از تاييد کردن تيک "تاييد و پاک کردن فرم" را بزنيم پس از تاييد کردن پنجره زير آماده پذيرش اطلاعات جديد مي شود.اما اگر تيک آن برداشته شود پنجره زير حاوي اطلاعات قبل است و مي توان قسمتي از اطلاعات که مورد نظر است را تغيير داد.

A5110007

براي اينکه تغييرات انجام شده در سيستم ثبت شوند روي گزينه "تاييد" کليک کنيد.

A5110005

اگر قصد ويرايش کردن اطلاعات مربوط به شخصي را داريد روي رديف مورد نظر راست کليک کرده و گزينه "ويرايش" را انتخاب کنيد.

A5110008

پس از اينکه تغييرات لازم داده شد روي "تاييد" کليک کنيد تا تغييرات در سيستم ثبت شوند.

A5110009

اگر قصد حذف کردن اطلاعات مربوط به شخصي را داريد روي رديف مورد نظر راست کليک کرده و گزينه "حذف" را انتخاب کنيد.

A5110011

در صورتي که از حذف اطلاعات مطمئن هستيد روي "تاييد" کليک کنيد.

A1030611

اگر قصد داريداطلاعات مربوط به شخص خاصي را دريک رديف جديد ايجاد کنيد روي رديف اطلاعات مربوط به آن شخص راست کليک کرده و گزينه "کپي برداري" را انتخاب کنيد.

A5110012

اگر از کپي برداري مطمين هستيد روي "تاييد" کليک کنيد تا اطلاعات در رديف جديد ثبت شوند.

A50

براي پيدا کردن شخص يا شرکتي روي پنجره "دفترچه تلفن" راست کليک کرده و گزينه "جستجو" را انتخاب کنيد.

A5110013

اگر از آن شخص اطلاعاتي داريد در پنجره جستجو وارد کنيد

A5110014

پس از وارد کردن اطلاعات لازم روي گزينه " تاييد" کليک کنيد.

A5110015

سيستم شخص يا شرکت مورد نظر شما را فيلتر مي کند.

A5110017

براي پيدا کردن تلفن يک شخص مي توان از "جستجوي پيشرفته " نيز استفاده کرد.جستجوي پيشرفته امکانات بيشتري در اختيار شما مي گذارد.روي پنجره راست کليک کرده و گزينه "جستجوي پيشرفته را انتخاب کنيد.

A5110018

بر اساس هرآيتمي که مي خواهيد جستجو کنيد،آن را از کامبو باکس "فيلدها" انتخاب کنيد.

A51

براي انتخاب شرايط از کامبو باکس " شرايط" استفاده کنيد

A52

پس از انتخب روي آن کليک کنيد تادر کامبو باکس "شرايط" بيايد.

A5110019

براي ايجاد شرط جديد روي آيتم "شرط جديد" کليک کنيد.اگربه چند شرط نياز داشتيد ، تعداد مورد نياز را در کامبو باکس کنار "شرط جديد" وارد کنيد و سپس روي آيتم "شرط جديد" کليک کنيد.

A53

براي چاپ اطلاعات دفترچه تلفن روي اين پنجره راست کليک کرده و گزينه "پيش نمايش چاپ" را انتخاب کنيد.

A5110020

هر کدام از مواردي که مي خواهيد در برگه چاپ شده بيايد ،تيک دار کنيد و سپس روي آيتم " نمايش اطلاعات" کليک کنيد.

A54

با کليک راست کردن و انتخاب گزينه "بازخواني" اطلاعات در ليست بازسازي مي شوند.

A5110002

اگر قصد خروج از دفترچه تلفن را داريد روي پنجره راست کليک کرده و گزينه "خروج" را انتخاب کنيد.

A5110021

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)