صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

پشتيبان گيري از اطلاعات :

ابتدا از كادر نحوه تعيين هويت اگر روي شبكه قصد پشتيبان گيري را داريد گزينه استفاده از اعتبار سنجي SQL SERVER را انتخاب مي كنيم.سپس نام كاربر و كلمه عبور را نيز تعيين مي كنيم و در كادر نام سرور ،نام سرور را وارد مي كنيم.نام بانك نيز نمايش داده مي شود.

A55

اگر در شبکه نيستيد و به صورت سينگل با برنامه کار مي کنيد در کادر "نحوه تعيين هويت" گزينه "استفاده از اعتبار سنجي ويندوز " را انتخاب نماييد.

A5090002

در اينصورت اگر سرور صحيح انتخاب شده باشد پيغام زير ظاهر مي شود كه جهت خروج از آن و ادامه عمليات بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A5090005

سپس مسيرفايل پشتيبان را تعيين مي كنيم.

A5090003

در اينصورت كادر زير ظاهر مي شود كه مي توان مسير تهيه فايل را انتخاب نمود .سعي کنيد از قبل مسير را در يکي از درايوهاي کامپيوتر بسازيد ودر اين قسمت آن را انتخاب کنيد.

A5090008

كليك مي كنيم تا مسير انتخاب شده ثبت گردد saveسپس بر روي گزينه

A5090009

لازم به ذكر است كه مسير ذخيره فايل بايد مسيري پيوسته باشد و اگر مسير انتخاب شده پيوسته نباشد پيغام زير ظاهر مي شود .

A5090011

در صورتي كه مسير ذخيره فايل پشتيباني درست انتخاب شود عمليات پشتيبان گيري انجام مي شود و پيغام زير ظاهر مي شود كه نتيجه عمليات را نشان مي دهد كه جهت خروج از اين كادر بايد بر روي گزينه تاييد كليك نمود .

A5090012

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)