صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

ساختار جداول و سازماندهي

براي تعيين طول کدينگ سطوح حسابداري ، روي تب (ساير تنظيمات) کليک کرده و گزينه " ساختارجداول و سازماندهي" را انتخاب مي کنيم تا پنجره زير باز شود.براي تغيير طول کد هر سطح ،روي آن راست کليک کرده وگزينه "ويرايش " را انتخاب کنيد.

A5030004

در صورتي که سطوح پايين تر تعريف شده باشند سطوح بالاتر قابل ويرايش نيستند.پس لازم است که قبل از تعريف سطوح حسابداري ابتدا طول کد آنها معين شود.

A5030008

در صورتي که مي خواهيد تغييرات در سيستم ثبت شوند روي گزينه "تاييد" کليک کنيد.

A71

در صورتي که ثبت اطلاعات با موفقيت انجام شده باشد پيغام زير ظاهر مي شود.

A72

براي جستجوي آيتم خاصي روي پنجره کليک راست کرده و گزينه "جستجو " را انتخاب کنيد.

A5030005

شرايط جستجو را در اين پنجره انتخاب يا وارد کنيد.

A75

A76

براي ايجاد شرط جديد روي دکمه "شرط جديد" در اين پنجره کليک کنيد.

A73

براي چاپ، روي پنجره راست کليک کرده و گزينه "پيش نمايش چاپ" را انتخاب کنيد.

A5030006

ستون هايي را که مي خواهيد در چاپ بيايند ،تيک بزنيد.

A74

با کليک راست و انتخاب گزينه "بازخواني" اطلاعات موجود در ليست بازسازي مي شوند.

A5030003

با کليک راست و انتخاب گزينه "خروج" از اين پنجره خارج مي شويد.

A5030007

اگر مي خواهيد امکان تغيير حسابهاي گردش دار را داشته باشيد در تب (تنظيمات خاص) گزينه "تغيير نام حساب هاي گردش دار" را تيک دار کنيد.وبراي ثبت آن در سيستم روي دکمه "اخمال تغييرات " کليک کنيد.

A5030002

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)