صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

گزارشات طراحي شده

فرم زير باز مي گردد.

MakeReport9

در ليست باز شده امكاناتي وجود دارد كه به كاربر اجازه مي دهد مدل هاي مختلفي را براي چاپ تهيه نمايد.

امكانات راست كليك :

MakeReport10

بازخواني : براي مرتب سازي ليست به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

جديد : كادر زير باز مي گردد .

MakeReport11

در اولين اجرا از طراحي گزارش پيغام زير ظاهر مي گردد.

MakeReport2

با زدن دكمه تائيد گزارش پيش فرض ايجاد مي گردد. محيط نرم افزار گزارش ساز براي گزارش باز مي گردد.

MakeReport3

ديكشنري: در اين قسمت منابع داده اي كه به اطلاعات آنها براي نمايش در گزارش احتياج داريم نمايش داده مي شوند.اين منابع شامل دو قسمت مي باشند.

MakeReport4

1- Data

در اين قسمت ليست ستون ها(فيلدها) در گريد نمايش داده مي شود.

2-DataDetail

ليست مربوط به اطلاعات ابتدا و انتهاي گزارش و يا ابتدا و انتهاي صفحه گزارش نمايش داده مي شود.

MakeReport5

با دابل كليك كردن روي هر كدام از فيلدها مي توان آنها را به همراه برچسب آنها براي گزارش درن صفحه شطرنجي قرار داد.

خصوصيات:

در اين قسمت مي توان خصوصيات فيلدها و برچسب هاي منتقل شده درون صفحه را تغيير داد.

MakeReport6

Page:

فيلدها به همراه برچسب ها در همين قسمت وارد مي گردند.

MakeReport7

پيش نمايش: در اين قسمت مي توان گزارش طراحي شده را به همراه اطلاعات موجود مشاهده كرد.

MakeReport8

در پايان روي دكمه تائيد فشار مي دهيم تا گزارش ايجاد شده در ليست ذخيره گردد.

MakeReport12

و كادر زير براي گرفتن تائيد از كاربر فعال مي گردد.

MakeReport13

و در نهايت پيغام موفقيت صادر مي گردد.

ويرايش : هر كدام از گزارشها را از ليست مي توان انتخاب كرد و طراحي آنها را ويرايش نمود.

حذف : هر كدام از گزارشها را از ليست مي توان انتخاب كرد و طراحي آنها را حذف نمود.

پيش نمايش گزارش :Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)