صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

نحوه چاپ اطلاعات

در هنگام نمايش اطلاعات درون ليست نمايش ميتوانيد با انتخاب گزينه پيش نمايش چاپ به اين بخش دسترسي پيدا كنيد.

p01

كادر زير باز مي گردد.اگر در اين قسمت در كنار هر كدام از گزينه ها تيك باشد آن گزينه نمايش داده مي شود درغيراينصورت

در هنگام نمايش گزارش در نظر گرفته نخواهد شد.

انتقال به اكسل

p02

با زدن دكمه انتقال به اكسل كادر زير باز مي گردد كه از كاربر نام فايل و محل ذخيره شدن پرسيده مي شود.

p03

بعد از فشار دادن دكمه Save ليست به فايل اكسل منتقل مي گردد.

p04

به محل ذخيره سازي فايل رفته و آن را باز مي كنيم تا از ارسال آنها به شكل صحيح مطمئن گرديم.

p05

.با کليک راست بر روي هر گزينه مي توانيد نام آن گزينه را در چاپ تغييردهيد

با اين عمل نام ستون در هنگام نمايش تغيير مي يابد همچنين دو گزينه

انتخاب شده و بدون انتخاب به ترتيب تمام گزينه ها را تيک دار يا بدون تيک مي نمايند

p06

p07

p08

p09

p10

p11

پس از اعمال تغييرات بر روي دكمه نمايش اطلاعات كليك نمائيد.

p12

فرمي مطابق شكل زير به نمايش در مي آيد.

p13

.در اين صفحه امكاناتي در اختيار شما قرار داده شده است تا بتوانيد گزارش خود را بياراييد

امكان تغيير اندازه طول هر ستون به تفكيك . به شكل زير توجه نماييد. در اين قسمت در كنار نام ستون اشاره گر ماوس به شكل يك فلش دو جهته در آمده كه به شما قابليت

كشيدن در دو جهت چپ يا راست را مي دهد. به همين .منظور در كنار هر گزينه كليك چپ ماوس را پايين نگاه داريد و سپس آن را در جهت راست ياچپ بكشيد

p14

امكان جابه جايي ستون ها. كه با اين عمل مي توانيد چيدمان نمايش اطلاعات را در هر ستون تغيير دهيد. به همين منظور كليك چپ را برروي ستون مورد نظرتان پايين نگاه

داريد و با عمليات كشيدن و رها كردن يا همان درگ و دراپ در دوجهت چپ يا راست جاي ستون را عوض نماييد . مطابق با شكل زير

p15

p16

تغيير رنگ پس زمينه سطرها

p17

كادر زير باز مي گردد.كاربر رنگ مورد نظر را انتخاب مي نمايد.

p18

قلم سرستون ها

p19

با انتخاب اين گزينه كادر زير براي تعيين فونت و سايز قلم سرستون ها باز مي گردد.

p20

فاصله ميان تمامي سطرها

p21

كادر زير باز مي گردد و اندازه بين سطرها نمايش داده مي شود كه قابل تغيير است.

p22

با زدن دكمه تائيد تغييرات اعمال مي گردد.

p23

رنگ پس زمينه سطرهاي انتخابي

با انتخاب سطرهاي مورد نظر و زدن گزينه رنگ پس زمينه سطرهاي انتخابي از كليك راست مي توان رنگ سطرهاي انتخابي را در چاپ متفاوت كرد.

p24

كادر زير باز مي گردد.كاربر رنگ مورد نظر را انتخاب مي نمايد.

p25

با زدن دكمه تائيد تغييرات اعمال مي گردد.

p26

رنگ قلم سطرهاي انتخابي

با انتخاب سطرهاي مورد نظر و زدن گزينه رنگ قلم سطرهاي انتخابي از كليك راست مي توان رنگ قلم سطرهاي انتخابي را در چاپ متفاوت كرد.

p27

كادر زير باز مي گردد.كاربر رنگ مورد نظر را انتخاب مي نمايد.

p28

با زدن دكمه تائيد تغييرات اعمال مي گردد.

p29

قلم سطرهاي انتخابي

p30

با انتخاب سطرهاي مورد نظر و زدن گزينه قلم سطرهاي انتخابي از كليك راست مي توان فونت و سايزقلم سطرهاي انتخابي را در چاپ متفاوت كرد.

كادر زير باز مي گردد.

p31

با زدن دكمه تائيد تغييرات اعمال مي گردد.

p32

فاصله ميان سطرهاي انتخابي

p33

كادر زير باز مي گردد و اندازه بين سطرها نمايش داده مي شود كه قابل تغيير است.

p34

با زدن دكمه تائيد تغييرات اعمال مي گردد.

p35

پيش نمايش

p36

پس از انتخاب گزينه پيش نمايش در ارتباط با عنوان گزارش از شما سوال مي شود.در صورتي كه متمايل به نمايش عنوان .هستيد عنوان مورد نظر خود را در اين قسمت وارد

نماييد. سپس بر روي گزينه تاييد كليك كنيد

p37

فرم زير براي چاپ نمايش داده مي شود.

در اين بخش به شما امكاناتي جهت بررسي داده شده است كه به تدريج آنها را توضيح مي دهيم .

p38

طرز نمايش صفحات با بزرگ نمائي هاي متفاوت

p39

تنظيمات اوليه چاپ در هنگام نمايش طبق تصوير زير

p40

كادر زير باز مي گردد.

p41

بعد از دادن تغييرات و زدن دكمه تائيد تنظيمات اوليه چاپ اعمال مي گردد.

p42

ZOOM به خارج

p43

كوچك كردن تصوير

p44

ZOOM به داخل

p45

بزرگ كردن تصوير

p46

تنظيمات صفحه

p47

كادر زير باز مي گردد.كه مي توان حالت چاپ در برگه را افقي يا عمودي انتخاب كرد و ميزان حاشيه ها را مقدار دهي نمود.

p48

و انتخاب گزينه چاپ براي ارسال به پرينتر

p49

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)