صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

خصوصيات گريد

كادر تعيين مشخصات گريد به شكل زير باز مي گردد.كه در قسمت تنظيمات ظاهر مي توان شكل ظاهري گريد را تنظيم كرد.

PropertyGrid1

حاشيه:

از اين ليست مي توان حالت حاشيه اطراف گريد را براي نمايش انتخاب كرد.

نوار پيمايش:

با فعال كردن اين گزينه در گريد با زياد شدن تعداد ستون ها و فراتر رفتن آنها از كادر گريد، مي توان آنها را تا انتهاي كادر پيمايش كرد.

نوار ابزار پيمايش:

با انتخاب يكي از حالت هاي نمايش نوار ابزار پيمايش مي توان شكل ظاهري نوار ابزار پيمايش را انتخاب كرد.

خطوط گريد:

از اين ليست مي توان انتخاب كرد كه خطوط گريد نمايش داده شوند يا نه يا اينكه خطوط افقي يا عمودي و يا كدام حالت ها نمايش داده شوند.

نماي خطوط گريد:

از اين ليست شكل نمايش خطوط گريد را انتخاب مي كنيم.

نماي گرافيكي:

با فعال بودن نماي گرافيكي مي توان از ليست نماي گرافيكي انتخاب كرد.

با انتخاب از اين ليست مي توان فرم نمايش گريد را به يكي از حالتهاي نمايش گرافيكي درآورد.

نمايش سرجمع:

با فعال بودن اين گزينه مي توان سرجمع ها را نمايش داد.

با اين گزينه مي توان محل نمايش سرجمع يا همان سيگما را در گريد انتخاب كرد.

تعداد خطوط سرگروه ستون:

سرگروه ستونها اگر طولاني باشند مي توانند در چند سطر نوشته شوند.

تعداد خطوط سرستون:

سرستونها مي توانند در يك خط يا چند خط نوشته شوند.

جعبه گروه بندي:

جعبه گروه بندي ستونها را نمايش مي دهد.

جدا كننده سطرها:

يك در ميان رديف ها را به صورت رنگي نمايش مي دهد.

سرسطر:

اشاره گري كه نشان مي دهد در حال حاظر كدام سطر فعال است را نمايش مي دهد.

بارگزاري مجدد عرض ستون ها:

ستونهايي را كه در آنها تغييرات صورت گرفته است را به حالت اوليه باز مي گرداند.

قابليت فيلتر شدن داشته باشد:

با انتخاب اين گزينه سطر ابتداي گريد به حالتي اختصاص داده مي شود كه هر كدام از ستون ها قابليت فيلتر شدن دارند.

PropertyGrid32

در قسمت فيلتر ستون كد تمام ليست كدها به شكلي كه در فوق نمايش داده شده است نمايش داده مي شود.

با فشار دادن دكمه PropertyGrid33 مي توانيم براساس گزينه هاي ليست شده فيلتر را انجام دهيم.

PropertyGrid34

بعد از اتمام فيلتر كردن براي برگردان ليست به حالت نمايش كلي مي توان گزينه پاك شود را از ليست انتخاب نمود.

جستجو

انتقال اطلاعات به اكسل:

با فشار دادن دكمه PropertyGrid29 از كادر انتقال اطلاعات به اكسل كادر زير باز مي گردد.با انتخاب فايل از مسير

چون قبلا ساخته شده است دكمه Save را فشار مي دهيم.

PropertyGrid21

پيغام زير مبني بر بازنويسي فايل صادر مي شود. با زدن دكمه Yes اطلاعات بازنويسي مي گردد.

PropertyGrid22

پيغام زير مبني بر موفقيت عمليات صادر مي گردد.

PropertyGrid23

به محل فايل رفته و آن را اجرا مي كنيم.چون انتقال بدون قالب بوده است.طرز نمايش به شكل زير است.

PropertyGrid28

با انتخاب گزينه با قالب از انتقال اطلاعات به اكسل و زدن دكمه PropertyGrid29 عمليات را ادامه مي دهيم.

با انتخاب فايل از مسير چون قبلا ساخته شده است دكمه Save را فشار مي دهيم.

PropertyGrid25

پيغام زير مبني بر بازنويسي فايل صادر مي شود. با زدن دكمه Yes اطلاعات بازنويسي مي گردد.

PropertyGrid22

پيغام زير مبني بر موفقيت عمليات صادر مي گردد.

PropertyGrid23

به محل فايل رفته و آن را اجرا مي كنيم.چون انتقال با قالب بوده است.طرز نمايش به شكل زير است.

PropertyGrid27

نمايش ستون ها:

با انتخاب از اين ليست مي توانيم ستونها را به صورت انتخابي در گريد نمايش دهيم.

در پايان دكمه تائيد را فشار مي دهيم تا خصوصيات گريد ذخيره گردد.

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)