صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

فيلتر

با كليك راست و انتخاب "فيلتر" كادر فيلتر اطلاعات باز مي گردد.

فيلدها: از ليست باز شده فيلد مورد نظر را براي فيلتر شدن انتخاب مي كنيم.

A4060004

شراط جستجو را در کادر "شرايط" انتخاب کنيد.

A4060005

در کادر "مقدار" مقدار مورد نظر را وارد نماييد سپس براي ديدن نتيجه جستجو روي دکمه "تاييد" کليک کنيد.

A4060006

در صورتي که مي خواهيد از پنجره جستجو خارج شويد روي دکمه "انصراف کليک کنيد.

A4060007

در صورت کليک روي دکمه "برداشتن شرط " ،اگر يک شرط در پنجره باشد ،پنجره جستجو بسته مي شود و اگر بيش از يک شرط باشد ، با هر با کليک روي "برداشتن شرط"

از شرط ها کم مي شود.

A4060008

در صورتي که بيش از يک شرط مورد نظرتان است ، تعداد مورد نظر را در کادر کنار دکمه شرط جديد وارد کنيد و روي دکمه "شرط جديد" کليک کنيد.

A4060011

A4060012

اگر کل شرط ها مد نظرتان است گزينه "و" و اگر يکي از آنها ، گزينه "يا" را انتخاب نماييد

A4060013

در صورتي که بخواهيد شرط آخر را حذف کنيد روي دکمه "حذف آخرين شرط" کليک کنيد.

A4060014

پس از وارد كردن مقدار براي شرط هاي بعدي با زدن دكمه تائيد ليست فيلتر مي گردد.

توجه:

بعد از فيلتر شدن ليست با انتخاب گزينه فراخواني كليه اطلاعات ليست به نمايش گذاشته نمي شود كاربر

بايد به فرم فيلتر برگشته و گزينه برداشتن شرط را تائيد نمايد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)