صفحه اصلي
نرم افزار حسابداري اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداري
اطلاعات پايه
معرفي سال هاي مالي
معرفي ارزها
کدينگ حسابداري
کدينگ گروه حساب ها
کدينگ حساب هاي کل
کدينگ حساب هاي معين
معرفي گروه هاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروه هاي مرکز هزينه
معرفي حساب هاي مرکز هزينه
معرفي گروه هاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
معرفي انواع اسناد
معرفي شرح آرتيکل اسناد
ورود اطلاعات
مديريت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهي جهت اسناد
عمليات تبديل حساب ها در تمامي سطوح
ساير عمليات
عمليات اسناد
بررسي اسناد
شماره گذاري اسناد
جابجايي اسناد
تاييد اسناد
خروج از تاييداسناد
ادغام کلي اسناد
ادغام موردي اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب هاي موقت
حذف حساب هاي موقت
صدور سند اختتاميه
حذف سنداختتاميه
صدور سندافتتاحيه
دريافت اطلاعات
انتقال کدينگ به شرکت جاري
انتقال اسناد به شرکت جاري
انتقال شرح آرتيكل اسناد
انتقال ساختار فايل متني بانك ها
مغايرت بانکي
معرفي ساختار ديسكت صورتحساب بانك
مديريت صورتحساب هاي بانكي
گزارشات مغايرت بانكي
بودجه ساليانه
ثبت بودجه ساليانه
گزارشات بودجه ساليانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزي
گزارش حساب ارزي
گزارش تراز ارزي
گزارشات عددي
گزارش حساب عددي
گزارش تراز عددي
بررسي مانده و روند حسابها
گزارش سهم بري حسابها
گزارش دفاتر قانوني
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معين
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معين
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداري
چاپ ليست اسناد حسابداري
جستجو در آرتيکل اسناد
گزارش سود وزيان دائمي
گزارش سود و زيان ادواري
گزارش ترازنامه
گزارشات تحليلي
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي

كادر جستجوي پيشرفته در گريد باز مي گردد.

SearchAdvanced1

با زدن دكمه شرط خالي كادر زير باز مي گردد.

SearchAdvanced2

انتخاب فيلد: از ليست فيلد مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

SearchAdvanced4

مساوي: از ليست باز شده يك از شرايط مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

طبق تصوير زير

SearchAdvanced3

شخص مورد نظر را در ليست نمايش مي دهد.با زدن دكمه تائيد ليست فيلتر مي گردد.

براي باز گرداندن ليست به حالت قبل از فيلتر با انتخاب گزينه جستجو پيشرفته در گريد از كليك راست وارد كادر مي شويم و با زدن دكمه زير سرايط فيلتر را برمي داريم.

SearchAdvanced5

براي تركيب كردن چندين شرط براي فيلتر كردن دكمه افزودن شرط را مي زنيم.

SearchAdvanced6

كادر زير باز مي گردد.

SearchAdvanced7

عملگر And:

از ليست عملگر مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

بقيه مراحل مانند انتخاب شرط اول صورت مي پذيرد و شرط دوم با شرط اول تركيب مي شود.

SearchAdvanced8

تركيب دو شرط فوق كساني را از ليست مي يابد كه نام آنها حميد است به اضافه كساني كه اجاره مسكن آنها 350 است.

برداشتن شرط: با زدن اين دكمه شرايط فيلتر حذف مي گردد و ليست بصورت كلي نمايش داده مي شود.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)