صفحه اصلی
نرم افزار حسابداری صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حسابداری
اطلاعات پایه
معرفی سال های مالی
معرفی ارزها
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروه های تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروه های مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروه های پروژه
معرفی حساب های پروژه
معرفی انواع اسناد
معرفی شرح آرتیکل اسناد
ورود اطلاعات
مدیریت اسناد
ثبت عطف به صورت گروهی جهت اسناد
عملیات تبدیل حساب ها در تمامی سطوح
سایر عملیات
عملیات اسناد
بررسی اسناد
شماره گذاری اسناد
جابجایی اسناد
تایید اسناد
خروج از تاییداسناد
ادغام کلی اسناد
ادغام موردی اسناد
بستن حساب ها
بستن حساب های موقت
حذف حساب های موقت
صدور سند اختتامیه
حذف سنداختتامیه
صدور سندافتتاحیه
دریافت اطلاعات
انتقال کدینگ به شرکت جاری
انتقال اسناد به شرکت جاری
انتقال شرح آرتیکل اسناد
انتقال ساختار فایل متنی بانک ها
مغایرت بانکی
معرفی ساختار دیسکت صورتحساب بانک
مدیریت صورتحساب های بانکی
گزارشات مغایرت بانکی
بودجه سالیانه
ثبت بودجه سالیانه
گزارشات بودجه سالیانه
گزارشات
گزارش حساب
گزارش تراز
گزارشات ارزی
گزارش حساب ارزی
گزارش تراز ارزی
گزارشات عددی
گزارش حساب عددی
گزارش تراز عددی
بررسی مانده و روند حسابها
گزارش سهم بری حسابها
گزارش دفاتر قانونی
گزارش دفتر روزنامه در سطح کل
گزارش دفتر روزنامه در سطح معین
گزارش دفتر کل
گزارش دفتر معین
سند ماهانه
چاپ اسناد حسابداری
چاپ لیست اسناد حسابداری
جستجو در آرتیکل اسناد
گزارش سود وزیان دائمی
گزارش سود و زیان ادواری
گزارش ترازنامه
گزارشات تحلیلی
گزارش مرور حساب ها
گزارش اسناد باز
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی

کادر جستجوی پیشرفته در گرید باز می گردد.

SearchAdvanced1

با زدن دکمه شرط خالی کادر زیر باز می گردد.

SearchAdvanced2

انتخاب فیلد: از لیست فیلد مورد نظر را انتخاب می کنیم.

SearchAdvanced4

مساوی: از لیست باز شده یک از شرایط مورد نظر را انتخاب می کنیم.

طبق تصویر زیر

SearchAdvanced3

شخص مورد نظر را در لیست نمایش می دهد.با زدن دکمه تائید لیست فیلتر می گردد.

برای باز گرداندن لیست به حالت قبل از فیلتر با انتخاب گزینه جستجو پیشرفته در گرید از کلیک راست وارد کادر می شویم و با زدن دکمه زیر سرایط فیلتر را برمی داریم.

SearchAdvanced5

برای ترکیب کردن چندین شرط برای فیلتر کردن دکمه افزودن شرط را می زنیم.

SearchAdvanced6

کادر زیر باز می گردد.

SearchAdvanced7

عملگر And:

از لیست عملگر مورد نظر را انتخاب می کنیم.

بقیه مراحل مانند انتخاب شرط اول صورت می پذیرد و شرط دوم با شرط اول ترکیب می شود.

SearchAdvanced8

ترکیب دو شرط فوق کسانی را از لیست می یابد که نام آنها حمید است به اضافه کسانی که اجاره مسکن آنها 350 است.

برداشتن شرط: با زدن این دکمه شرایط فیلتر حذف می گردد و لیست بصورت کلی نمایش داده می شود.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)