صفحه اصلي
نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پايه حسابداري
معرفي سال هاي مالي
كدينگ حسابداري
كدينگ گروه حساب ها
كدينگ حساب هاي كل
كدينگ حساب هاي معين
معرفي گروههاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروههاي مركز هزينه
معرفي حساب هاي مركز هزينه
معرفي گروههاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
اطلاعات پايه اداري
معرفي ماه فعال
معرفي انواع استخدام
معرفي گروه هاي تحصيلي
معرفي سطح تحصيلات
معرفي رشته هاي تحصيلي
معرفي انواع رسته هاي شغلي
معرفي چارت سازماني
معرفي محل خدمت
معرفي مشاغل
معرفي وضعيت نظام وظيفه
معرفي شهرها
معرفي بيمه
معرفي ماليات
معرفي بانك ها
معرفي مراكز هزينه حقوق و دستمزد
معرفي كارکنان
اطلاعات پايه حقوق و دستمزد
معرفي توضيحات احکام کارکنان
معرفي انواع احکام کارکنان
معرفي مزاياي مستمر
معرفي مزاياي غيرمستمر
معرفي كسورات
معرفي ضرائب
معرفي سپرده ها
معرفي غيبت
معرفي وام ها
معرفي بيمه تكميلي
معرفي عيدي
معرفي بازخريد مرخصي
معرفي بازخريد سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احكام كارکنان
ثبت احکام غير ريالي کارکنان
ثبت بيمه تكميلي
ثبت وامهاي پرداختي
ثبت سپرده هاي دريافتي
ثبت كاركرد كارکنان
ثبت عيدي كارکنان
ثبت بازخريد مرخصي
ثبت بازخريد سنوات
محاسبات حقوق ماه جاري
ساير عمليات
معرفي سرفصل هاي صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداري ماه فعال
نمايش ليست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پايه حكم گروهي
صدور حكم گروهي كاركنان
ويرايش گروهي مبالغ حكم كاركنان
گزارشات
گزارش فيش حقوق در سال جاري
گزارش جامع حقوق در سال جاري
گزارش بانك در سال جاري
گزارش بيمه در سال جاري
گزارش ماليات
گزارش ماليات در سال جاري
گزارش مشمول ماليات سالانه
گزارش وامها در سال جاري
گزارش خلاصه وام در سال جاري
گزارش وامها بصورت كلي در سال جاري
گزارش سپرده ها در سال جاري
گزارش خلاصه سپرده در سال جاري
گزارش سپرده ها بصورت كلي در سال جاري
گزارش عيدي در سال جاري
گزارش خلاصه عيدي در سال جاري
گزارش عيدي بصورت كلي در سال جاري
گزارش بازخريد مرخصي در سال جاري
گزارش بازخريد سنوات در سال جاري
گزارش احكام در سال جاري
گزارش آخرين احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش كلي احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش آخرين تغييرات احكام كاركنان در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي يك ماه
گزارش بيمه تكميلي به طور كلي
گزارش بيمه تكميلي به طور خلاصه
گزارش مراكز هزينه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور خلاصه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور كلي در سال جاري
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاري
گزارش كاركرد كاركنان در سال جاري
گزارش دوره اي در سال جاري
گزارش دوره اي به صورت کلي
گزارش دوره اي به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاري
گزارش معوقات در سال جاري
گزارش معوقات به صورت کلي
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول ماليات معوقات سالانه
گزارش بيمه معوقات سالانه
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تعريف مشخصات كارفرما جهت دارائي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

معرفي حسابهاي معين :

جهت ايجاد حساب معين جديد ابتدا در صفحه راست كليك نمائيد.

A1030303

امكانات راست كليك:

A1030220

بازخواني: براي مرتب سازي كدينگ حسابهاي معين موجود در ليست به كار مي رود و همچنين امكان بازنگري اطلاعات ثبت شده و فراخواني آخرين تغييرات انجام شده در بانك را به كاربر مي دهد.

جديد: كادر زير ظاهر شود .

A1030310

كد كل: كد كلي را كه قصد ثبت حساب معين مربوط به آن وجود دارد را وارد نماييد و يا از ليست، كد كل را انتخاب نماييد.

كد معين: در اينصورت در كادر كد معين ، كد آخرين معين ثبت شده مربوط به حساب كل انتخابي بعلاوه يك شده و نمايش داده مي شود كه در صورت نياز نام حساب معين مورد نظر را تايپ مي نماييم.

نام: نام حساب معين مورد نظر را تايپ نمائيد.

ماهيت: از ليست ،ماهيت حساب مورد نظر را انتخاب نمائيد .

وضعيت حساب: از ليست،وضعيت حساب مورد نظر را انتخاب نمائيد.

ارتباط با: در قسمت ارتباط با ، مي توان ارتباط حساب معين را با گروه هاي تفصيلي ، مركز هزينه و پروژه مشخص كرد . به عنوان مثال جهت برقراري ارتباط ميان حساب معين و گروه تفصيلي ، ابتدا گروه تفصيلي را علامتدار مي نماييم .

A1030316

سپس از ليست گرو هاي تفصيلي مي توان گروه هاي مورد نظر را انتخاب نمود.

A1030317

در اين صورت كد گروه هاي انتخابي در كادر گروه تفصيلي ظاهر مي شود .

به همين ترتيب مي توان ارتباط ميان حساب معين با گروه هاي مركز هزينه و پروژه را مشخص نمود .در صورتي كه براي حساب معين مورد نظر وارد كردن هر يك از موارد عطف حرفي ، عددي ، تاريخ و يا حساب ارزي اجباري باشد مي توان آن را انتخاب نمود.

در پايان گزينه تاييد را كليك نموده تا اطلاعات وارد شده ثبت گردد.

A1030320

ويرايش: جهت ويرايش هر يك از حسابهاي معين بر روي آن راست كليك نموده و از كادر باز شده ويرايش را انتخاب نمائيد.مي توان برحسب نياز نام،ماهيت،وضعيت،قسمت ارتباط با و قسمت عطف ها را ويرايش نمود. در پايان جهت ثبت تغييرات انجام شده بر روي گزينه تاييد كليك نمائيد.

A1040330

حذف: جهت حذف هر يك از حسابهاي معين بر روي آن راست كليك نموده و از كادر باز شده حذف را انتخاب نمائيد. در اينصورت كادر زير باز مي شود كه در صورت مطمئن بودن از حذف حساب معين بايد بر روي گزينه تائيد كليك نمود.

1

تذكر :

در صورتي كه حساب معين داراي گردش باشد امكان حذف آن وجود ندارد در اين صورت پيغام زير ظاهر مي شود .

DelCoding2

جستجو سريع

جستجو

فيلتر

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)