صفحه اصلی
نرم افزار حقوق و دستمزد صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پایه حسابداری
معرفی سال های مالی
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروههای تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروههای مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروههای پروژه
معرفی حساب های پروژه
اطلاعات پایه اداری
معرفی ماه فعال
معرفی انواع استخدام
معرفی گروه های تحصیلی
معرفی سطح تحصیلات
معرفی رشته های تحصیلی
معرفی انواع رسته های شغلی
معرفی چارت سازمانی
معرفی محل خدمت
معرفی مشاغل
معرفی وضعیت نظام وظیفه
معرفی شهرها
معرفی بیمه
معرفی مالیات
معرفی بانک ها
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
اطلاعات پایه حقوق و دستمزد
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
معرفی مزایای مستمر
معرفی مزایای غیرمستمر
معرفی کسورات
معرفی ضرائب
معرفی سپرده ها
معرفی غیبت
معرفی وام ها
معرفی بیمه تکمیلی
معرفی عیدی
معرفی بازخرید مرخصی
معرفی بازخرید سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
ثبت بیمه تکمیلی
ثبت وامهای پرداختی
ثبت سپرده های دریافتی
ثبت کارکرد کارکنان
ثبت عیدی کارکنان
ثبت بازخرید مرخصی
ثبت بازخرید سنوات
محاسبات حقوق ماه جاری
سایر عملیات
معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداری ماه فعال
نمایش لیست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
گزارشات
گزارش فیش حقوق در سال جاری
گزارش جامع حقوق در سال جاری
گزارش بانک در سال جاری
گزارش بیمه در سال جاری
گزارش مالیات
گزارش مالیات در سال جاری
گزارش مشمول مالیات سالانه
گزارش وامها در سال جاری
گزارش خلاصه وام در سال جاری
گزارش وامها بصورت کلی در سال جاری
گزارش سپرده ها در سال جاری
گزارش خلاصه سپرده در سال جاری
گزارش سپرده ها بصورت کلی در سال جاری
گزارش عیدی در سال جاری
گزارش خلاصه عیدی در سال جاری
گزارش عیدی بصورت کلی در سال جاری
گزارش بازخرید مرخصی در سال جاری
گزارش بازخرید سنوات در سال جاری
گزارش احکام در سال جاری
گزارش آخرین احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش کلی احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش آخرین تغییرات احکام کارکنان در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی یک ماه
گزارش بیمه تکمیلی به طور کلی
گزارش بیمه تکمیلی به طور خلاصه
گزارش مراکز هزینه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور خلاصه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور کلی در سال جاری
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاری
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری
گزارش دوره ای در سال جاری
گزارش دوره ای به صورت کلی
گزارش دوره ای به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاری
گزارش معوقات در سال جاری
گزارش معوقات به صورت کلی
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول مالیات معوقات سالانه
گزارش بیمه معوقات سالانه
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تعریف مشخصات کارفرما جهت دارائی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

معرفی حسابهای معین :

جهت ایجاد حساب معین جدید ابتدا در صفحه راست کلیک نمائید.

A1030303

امکانات راست کلیک:

A1030220

بازخوانی: برای مرتب سازی کدینگ حسابهای معین موجود در لیست به کار می رود و همچنین امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده و فراخوانی آخرین تغییرات انجام شده در بانک را به کاربر می دهد.

جدید: کادر زیر ظاهر شود .

A1030310

کد کل: کد کلی را که قصد ثبت حساب معین مربوط به آن وجود دارد را وارد نمایید و یا از لیست، کد کل را انتخاب نمایید.

کد معین: در اینصورت در کادر کد معین ، کد آخرین معین ثبت شده مربوط به حساب کل انتخابی بعلاوه یک شده و نمایش داده می شود که در صورت نیاز نام حساب معین مورد نظر را تایپ می نماییم.

نام: نام حساب معین مورد نظر را تایپ نمائید.

ماهیت: از لیست ،ماهیت حساب مورد نظر را انتخاب نمائید .

وضعیت حساب: از لیست،وضعیت حساب مورد نظر را انتخاب نمائید.

ارتباط با: در قسمت ارتباط با ، می توان ارتباط حساب معین را با گروه های تفصیلی ، مرکز هزینه و پروژه مشخص کرد . به عنوان مثال جهت برقراری ارتباط میان حساب معین و گروه تفصیلی ، ابتدا گروه تفصیلی را علامتدار می نماییم .

A1030316

سپس از لیست گرو های تفصیلی می توان گروه های مورد نظر را انتخاب نمود.

A1030317

در این صورت کد گروه های انتخابی در کادر گروه تفصیلی ظاهر می شود .

به همین ترتیب می توان ارتباط میان حساب معین با گروه های مرکز هزینه و پروژه را مشخص نمود .در صورتی که برای حساب معین مورد نظر وارد کردن هر یک از موارد عطف حرفی ، عددی ، تاریخ و یا حساب ارزی اجباری باشد می توان آن را انتخاب نمود.

در پایان گزینه تایید را کلیک نموده تا اطلاعات وارد شده ثبت گردد.

A1030320

ویرایش: جهت ویرایش هر یک از حسابهای معین بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده ویرایش را انتخاب نمائید.می توان برحسب نیاز نام،ماهیت،وضعیت،قسمت ارتباط با و قسمت عطف ها را ویرایش نمود. در پایان جهت ثبت تغییرات انجام شده بر روی گزینه تایید کلیک نمائید.

A1040330

حذف: جهت حذف هر یک از حسابهای معین بر روی آن راست کلیک نموده و از کادر باز شده حذف را انتخاب نمائید. در اینصورت کادر زیر باز می شود که در صورت مطمئن بودن از حذف حساب معین باید بر روی گزینه تائید کلیک نمود.

1

تذکر :

در صورتی که حساب معین دارای گردش باشد امکان حذف آن وجود ندارد در این صورت پیغام زیر ظاهر می شود .

DelCoding2

جستجو سریع

جستجو

فیلتر

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)