صفحه اصلي
نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پايه حسابداري
معرفي سال هاي مالي
كدينگ حسابداري
كدينگ گروه حساب ها
كدينگ حساب هاي كل
كدينگ حساب هاي معين
معرفي گروههاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروههاي مركز هزينه
معرفي حساب هاي مركز هزينه
معرفي گروههاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
اطلاعات پايه اداري
معرفي ماه فعال
معرفي انواع استخدام
معرفي گروه هاي تحصيلي
معرفي سطح تحصيلات
معرفي رشته هاي تحصيلي
معرفي انواع رسته هاي شغلي
معرفي چارت سازماني
معرفي محل خدمت
معرفي مشاغل
معرفي وضعيت نظام وظيفه
معرفي شهرها
معرفي بيمه
معرفي ماليات
معرفي بانك ها
معرفي مراكز هزينه حقوق و دستمزد
معرفي كارکنان
اطلاعات پايه حقوق و دستمزد
معرفي توضيحات احکام کارکنان
معرفي انواع احکام کارکنان
معرفي مزاياي مستمر
معرفي مزاياي غيرمستمر
معرفي كسورات
معرفي ضرائب
معرفي سپرده ها
معرفي غيبت
معرفي وام ها
معرفي بيمه تكميلي
معرفي عيدي
معرفي بازخريد مرخصي
معرفي بازخريد سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احكام كارکنان
ثبت احکام غير ريالي کارکنان
ثبت بيمه تكميلي
ثبت وامهاي پرداختي
ثبت سپرده هاي دريافتي
ثبت كاركرد كارکنان
ثبت عيدي كارکنان
ثبت بازخريد مرخصي
ثبت بازخريد سنوات
محاسبات حقوق ماه جاري
ساير عمليات
معرفي سرفصل هاي صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداري ماه فعال
نمايش ليست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پايه حكم گروهي
صدور حكم گروهي كاركنان
ويرايش گروهي مبالغ حكم كاركنان
گزارشات
گزارش فيش حقوق در سال جاري
گزارش جامع حقوق در سال جاري
گزارش بانك در سال جاري
گزارش بيمه در سال جاري
گزارش ماليات
گزارش ماليات در سال جاري
گزارش مشمول ماليات سالانه
گزارش وامها در سال جاري
گزارش خلاصه وام در سال جاري
گزارش وامها بصورت كلي در سال جاري
گزارش سپرده ها در سال جاري
گزارش خلاصه سپرده در سال جاري
گزارش سپرده ها بصورت كلي در سال جاري
گزارش عيدي در سال جاري
گزارش خلاصه عيدي در سال جاري
گزارش عيدي بصورت كلي در سال جاري
گزارش بازخريد مرخصي در سال جاري
گزارش بازخريد سنوات در سال جاري
گزارش احكام در سال جاري
گزارش آخرين احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش كلي احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش آخرين تغييرات احكام كاركنان در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي يك ماه
گزارش بيمه تكميلي به طور كلي
گزارش بيمه تكميلي به طور خلاصه
گزارش مراكز هزينه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور خلاصه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور كلي در سال جاري
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاري
گزارش كاركرد كاركنان در سال جاري
گزارش دوره اي در سال جاري
گزارش دوره اي به صورت کلي
گزارش دوره اي به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاري
گزارش معوقات در سال جاري
گزارش معوقات به صورت کلي
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول ماليات معوقات سالانه
گزارش بيمه معوقات سالانه
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تعريف مشخصات كارفرما جهت دارائي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

مديريت كاربران

در پنجره "مديريت کاربران" اگر گزينه "تمامي گروههاي کاربري" را انتخاب کنيد ،تمامي کاربران را نمايش مي دهد.

A5080001

اگرمديران را انتخاب کنيد فقط کاربراني که "نوع کاربري" آنها مديران است در اين پنجره نمايش داده مي شوند

A5080002

اگرکارشناسان را انتخاب کنيد فقط کاربراني که "نوع کاربري" آنها کارشناس است در اين پنجره نمايش داده مي شوند

A5080003

اگرکاربران را انتخاب کنيد فقط کاربراني که "نوع کاربري" آنها کاربر است در اين پنجره نمايش داده مي شوند

A5080004

براي ايجاد يک کاربر جديد روي پنجره"مديريت کاربران" راست کليک کرده و گزينه "جديد" را انتخاب کنيد.

A5080017

پس از انتخاب گزينه "جديد" پنجره"کاربر جديد" باز مي شود

A5080018

اطلاعات لازم را در اين پنجره وارد نماييد. اگر تيک"غير فعالسازي کاربر"را بزنيد اين کاربر نمي تواند وارد برنامه شود.

A5080020

اگر تيک"مجوز تغيير رمز عبور"را بزنيد اين کاربر مي تواند ازگزينه "تغيير رمز عبور" در کليک رلست اين پنجره استفاده کند

A5080021

در صورتي که کاربر ازنوع مديران باشد"کاربر مدير" را انتخاب مي کنيم.

A5080022

در صورتي که کاربر ازنوع کارشناسان باشد"کاربر کارشناس" را انتخاب مي کنيم.

A5080023

در صورتي که کاربر ازنوع کاربران محدود باشد"کاربر محدود" را انتخاب مي کنيم.

A5080024

پس از وارد کردن تمام اطلاعات در صورتي که مي خواهيد اطلاعات در سيستم ثبت شوند گزينه "تاييد" را انتخاب کنيد.

A5080025

براي تغيير رمز عبور روي پنجره راست کليک کرده و گزينه "تغيير رمز عبور" را انتخاب کنيد.

A5080006

رمز عبور جديد را در کادر "رمز عبور" وارد کنيد.

A5080007

رمز عبور جديد را دوباره در کادر "تاکيد رمز عبور " وارد کنيد.براي ثبت اطلاعات روي گزينه "تاييد" کليک کنيد.

A5080008

A66

در مواردي لازم است که تعدادي از کاربران به بعضي از امکانات سيستم دسترسي داشته باشند.براي دادن امکانات به کاربر مورد نظر ،روي رديف مربوط به آن راست کليک کرده و گزينه "تعيين دسترسي" را انتخاب کنيد.

a68

A5080010

اگر مي خواهيد کاربر مورد نظر به تمامي امکانات دسترسي داشته باشد روي اين پنجره راست کليک کرده و گزينه "انتخاب همه" را انتخاب کنيد.

A5080011

اگر مي خواهيد کاربر مورد نظر به تمامي امکانات دسترسي نداشته باشد روي اين پنجره راست کليک کرده و گزينه " بدون انتخاب " را انتخاب کنيد.

A5080012

اگر مي خواهيد به بعضي از امکانات دسترسي داشته باشد روي تب مورد نظر کليک کنيد تا منوي آن ظاهر شودهر منو شامل چند آيتم است که در کنار اين آيتم ها مربعي رنگي قرار دارد اگر مي خواهيد کاربر مورد نظر به به آن آيتم دسترسي داشته باشد با کليک روي آن مربع ويا زدن کليد اينتر آن را تيک دار کنيد.

A5080013

بعد از انجام تغييرات لازم روي گزينه "بروز رساني" کليک نماييد تا تغييرات در سيستم ثبت شوند.

A5080015

با کليک روي گزينه "خروج" از اين پنجره خارج شويد.

A5080016

اگر قصد حذف کردن يکي از کاربران را داريد روي آن راست کليک کرده و گزينه "حذف " را انتخاب کنيد.

A5080027

در صورت اطمينان داشتن از حذف کاربر روي گزينه "تاييد" کليک کنيد.

A67

اگر قصدتغيير نام يکي از کاربران را داريد روي آن راست کليک کرده و گزينه "تغيير نام" را انتخاب کنيد.

A5080028

نام کاربر را تغيير دهيد و براي ثبت تغييرات يکبار روي کليد اينتر کليک کنيد.

A5080029

براي نحوه نمايش کاربران در پنجره (مديريت کاربران) روي اين پنجره راست کليک کرده و گزينه "نحوه نمايش" را انتخاب کنيد و از زير منوي آن، آيتم مورد نظر را با کليک روي مربع رنگي تيک دار کنيد تا نحوه نمايش انتخاب شود.

A5080030

A5080031

A5080032

A5080033

در صورتي که قصد ويرايش کردن يکي از کاربران را داريد روي آن راست کليک کرده و گزينه "خصوصيات" را انتخاب کنيد.

A5080034

تغييرات لازم را وارد نماييد

A5080035

روي گزينه "تاييد " کليک نماييد تا تغييرات ثبت شوند.

A5080036

در صورتي که نمي خواهيد تغييرات ثبت شوند روي گزينه "انصراف" کليک نماييد.

A5080037

با کليک راست روي پنجره و انتخاب گزينه "بازخواني "اطلاعات موجود در ليست بازسازي مي شوند.

A5080039

براي ايجاد يک گروه کاربري جديد روي نوع کاربر مورد نظر راست کليک کرده و گزينه "جديد" را انتخاب کنيد.

A5080040

نام گروه کاربري جديد را در کادر "گروه کاربري جديد" وارد نماييد سپس براي ثبت اين گروه روي کليد "اينتر" کليک کنيد

A5080041

اگر قصد ويرايش کردن گروهي را داريد روي آن راست کليک کرده و گزينه "ويرايش" را انتخاب نماييد.

A5080042

نام جديد را تايپ نماييد وسپس براي ثبت تغييرات کليد اينتر را بزنيد.

A5080043

اگر قصد حذف کردن گروهي را داريد روي آن راست کليک کرده و گزينه "حذف" را انتخاب نماييد.

A5080044

اگر از حذف مطمئن هستيد گزينه "تاييد" را انتخاب نماييد.

A69

براي دادن دسترسي به يک گروه روي آن راست کليک کرده و گزينه "معرفي الگو" را انتخاب نماييد.

A5080045

دسترسي هاي لازم را به گروه مورد نظر بدهيدو سپس براي ثبت اطلاعات روي گزينه "بروزرساني" کليک نماييد.

A5080046

روي گزينه "تاييد" کليک کنيد.

A70

با کليک راست روي پنجره و انتخاب گزينه "بازخواني "اطلاعات موجود در ليست بازسازي مي شوند.

A5080005

با کليک راست کردن روي پنجره و انتخاب گزينه "خروج" ، اين پنجره بسته مي شود.

A5080038

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)