صفحه اصلی
نرم افزار حقوق و دستمزد صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پایه حسابداری
معرفی سال های مالی
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروههای تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروههای مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروههای پروژه
معرفی حساب های پروژه
اطلاعات پایه اداری
معرفی ماه فعال
معرفی انواع استخدام
معرفی گروه های تحصیلی
معرفی سطح تحصیلات
معرفی رشته های تحصیلی
معرفی انواع رسته های شغلی
معرفی چارت سازمانی
معرفی محل خدمت
معرفی مشاغل
معرفی وضعیت نظام وظیفه
معرفی شهرها
معرفی بیمه
معرفی مالیات
معرفی بانک ها
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
اطلاعات پایه حقوق و دستمزد
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
معرفی مزایای مستمر
معرفی مزایای غیرمستمر
معرفی کسورات
معرفی ضرائب
معرفی سپرده ها
معرفی غیبت
معرفی وام ها
معرفی بیمه تکمیلی
معرفی عیدی
معرفی بازخرید مرخصی
معرفی بازخرید سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
ثبت بیمه تکمیلی
ثبت وامهای پرداختی
ثبت سپرده های دریافتی
ثبت کارکرد کارکنان
ثبت عیدی کارکنان
ثبت بازخرید مرخصی
ثبت بازخرید سنوات
محاسبات حقوق ماه جاری
سایر عملیات
معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداری ماه فعال
نمایش لیست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
گزارشات
گزارش فیش حقوق در سال جاری
گزارش جامع حقوق در سال جاری
گزارش بانک در سال جاری
گزارش بیمه در سال جاری
گزارش مالیات
گزارش مالیات در سال جاری
گزارش مشمول مالیات سالانه
گزارش وامها در سال جاری
گزارش خلاصه وام در سال جاری
گزارش وامها بصورت کلی در سال جاری
گزارش سپرده ها در سال جاری
گزارش خلاصه سپرده در سال جاری
گزارش سپرده ها بصورت کلی در سال جاری
گزارش عیدی در سال جاری
گزارش خلاصه عیدی در سال جاری
گزارش عیدی بصورت کلی در سال جاری
گزارش بازخرید مرخصی در سال جاری
گزارش بازخرید سنوات در سال جاری
گزارش احکام در سال جاری
گزارش آخرین احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش کلی احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش آخرین تغییرات احکام کارکنان در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی یک ماه
گزارش بیمه تکمیلی به طور کلی
گزارش بیمه تکمیلی به طور خلاصه
گزارش مراکز هزینه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور خلاصه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور کلی در سال جاری
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاری
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری
گزارش دوره ای در سال جاری
گزارش دوره ای به صورت کلی
گزارش دوره ای به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاری
گزارش معوقات در سال جاری
گزارش معوقات به صورت کلی
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول مالیات معوقات سالانه
گزارش بیمه معوقات سالانه
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تعریف مشخصات کارفرما جهت دارائی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

معرفی بانک ها

امکان معرفی بانک ها را به کاربر می دهد.

N021100001

امکانات راست کلیک :

N021100021

با کلیک راست بر روی فرم لیست بانک ها و انتخاب گزینه جدید کاربر می تواند آیتم جدیدی را برای بانک ها تعریف نماید.

سپس کادر زیر برای ورود اطلاعات باز می گردد.

N021100002

شعبه و شماره حساب و نام فایل بانک را وارد نموده و نام بانک و نوع ذخیره سازی فایل را از لیست معرفی شده

در فرم انتخاب می کنیم و سپس دکمه تایید را فشار می دهیم.

پیغام زیر ظاهر می گردد.

N021100003

پس از دادن پیغام موفق بودن عملیات ثبت ،مجددا کادر جدید باز شده تا کاربر آیتم بعدی را وارد نماید.

بازخوانی :

با کلیک راست بر روی فرم و انتخاب گزینه بازخوانی، آخرین تغییرات انجام شده توسط کاربران موجود در سیستم به روزآوری گردیده و مشاهده می شود .

ویرایش :

جهت ویرایش می توان ردیف یا ردیف های مورد نظر را انتخاب کرد و با انتخاب گزینه ویرایش از کلیک راست به ترتیب

کادر ویرایش برای تک تک آنها باز شده و سپس تغییرات را اعمال نمود.

N021100007

تمام آیتم ها در فرم ،قابل ویرایش هستند.

N021100008

حذف :

جهت حذف می توان ردیف یا ردیف های مورد نظر را انتخاب کرده و با انتخاب گزینه حذف ،عملیات حذف را انجام داد.

در اینصورت پیغام زیر ظاهر می گردد.

N021100020

جستجو سریع

جستجو

فیلتر

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

معرفی ساختار فایل اصلی :

با انتخا گزینه معرفی ساختار فایل اصلی از کلیک راست وارد فرم می شویم و نام فیلد و طول فیلد و ترتیب و همترازی

و کاراکتر همترازی و مقدار ثابت را وارد نموده و ستون استفاده را انتخاب می کنیم.

N021100011

با کلیک راست روی جدول معرفی ساختار فایل می توان از آیتم ها برای سهولت انتخاب استفاده نمود.

N021100012

معکوس انتخاب :

معکوس انتخاب همانگونه که در تصویر نشان داده شده انتخاب ها را برعکس می کند.

N021100013

انتخاب شوند :

گزینه انتخاب شوند، همانگونه که در تصویر نشان داده شده تمام سطرها را انتخاب می نماید.

N021100015

انتخاب نشوند :

گزینه انتخاب نشونده، همانگونه که در تصویر نشان داده شده تمام سطرها را از انتخاب خارج می نماید.

N021100017

معرفی ساختار فایل کنترلی :

با انتخاب گزینه معرفی ساختار فایل کنترلی از کلیک راست وارد فرم می شویم و نام فیلد و طول فیلد و ترتیب و کد قالب تاریخ

و قالب تاریخ2 و همترازی و کاراکتر همترازی و مقدار ثابت را وارد نموده و ستون استفاده را انتخاب می کنیم.

N021100019

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)