صفحه اصلی
نرم افزار حقوق و دستمزد صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پایه حسابداری
معرفی سال های مالی
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروههای تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروههای مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروههای پروژه
معرفی حساب های پروژه
اطلاعات پایه اداری
معرفی ماه فعال
معرفی انواع استخدام
معرفی گروه های تحصیلی
معرفی سطح تحصیلات
معرفی رشته های تحصیلی
معرفی انواع رسته های شغلی
معرفی چارت سازمانی
معرفی محل خدمت
معرفی مشاغل
معرفی وضعیت نظام وظیفه
معرفی شهرها
معرفی بیمه
معرفی مالیات
معرفی بانک ها
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
اطلاعات پایه حقوق و دستمزد
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
معرفی مزایای مستمر
معرفی مزایای غیرمستمر
معرفی کسورات
معرفی ضرائب
معرفی سپرده ها
معرفی غیبت
معرفی وام ها
معرفی بیمه تکمیلی
معرفی عیدی
معرفی بازخرید مرخصی
معرفی بازخرید سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
ثبت بیمه تکمیلی
ثبت وامهای پرداختی
ثبت سپرده های دریافتی
ثبت کارکرد کارکنان
ثبت عیدی کارکنان
ثبت بازخرید مرخصی
ثبت بازخرید سنوات
محاسبات حقوق ماه جاری
سایر عملیات
معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداری ماه فعال
نمایش لیست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
گزارشات
گزارش فیش حقوق در سال جاری
گزارش جامع حقوق در سال جاری
گزارش بانک در سال جاری
گزارش بیمه در سال جاری
گزارش مالیات
گزارش مالیات در سال جاری
گزارش مشمول مالیات سالانه
گزارش وامها در سال جاری
گزارش خلاصه وام در سال جاری
گزارش وامها بصورت کلی در سال جاری
گزارش سپرده ها در سال جاری
گزارش خلاصه سپرده در سال جاری
گزارش سپرده ها بصورت کلی در سال جاری
گزارش عیدی در سال جاری
گزارش خلاصه عیدی در سال جاری
گزارش عیدی بصورت کلی در سال جاری
گزارش بازخرید مرخصی در سال جاری
گزارش بازخرید سنوات در سال جاری
گزارش احکام در سال جاری
گزارش آخرین احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش کلی احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش آخرین تغییرات احکام کارکنان در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی یک ماه
گزارش بیمه تکمیلی به طور کلی
گزارش بیمه تکمیلی به طور خلاصه
گزارش مراکز هزینه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور خلاصه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور کلی در سال جاری
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاری
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری
گزارش دوره ای در سال جاری
گزارش دوره ای به صورت کلی
گزارش دوره ای به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاری
گزارش معوقات در سال جاری
گزارش معوقات به صورت کلی
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول مالیات معوقات سالانه
گزارش بیمه معوقات سالانه
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تعریف مشخصات کارفرما جهت دارائی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد

امکان معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد را به کاربر می دهد .

N021300001

امکانات راست کلیک :

N021300018

جدید :

با کلیک راست بر روی فرم لیست مراکز هزینه حقوق و دستمزد و انتخاب گزینه جدید کاربر می تواند آیتم های جدیدی را برای مراکز هزینه حقوق و دستمزد تعریف نماید.

سپس کادر زیر برای ورود اطلاعات باز می گردد.

N021300002

برای وارد کردن نام طبق تصویر بالا روی دکمه فشار می دهیم تا لیست حسابهای مرکز هزینه باز گردد.از این فرم ،

حساب مرکز هزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم در صورت وجود نداشتن حساب مرکز هزینه مورد نظر را طبق فرم زیر تعریف می کنیم.

با کلیک راست بر روی فرم لیست حساب های مرکز هزینه و انتخاب گزینه جدید کاربر می تواند آیتم های جدیدی را برای حساب های مرکز هزینه تعریف نماید.

سپس کادر زیر برای ورود اطلاعات باز می گردد.

N021300005

در فرم حساب جدید ،کد گروه را انتخاب می کنیم و کد حساب را وارد می کنیم در قسمت نام ،نام حساب مرکز هزینه را وارد می کنیم

و ماهیت و وضعیت آن را نیز انتخاب کرده اگر دارای حساب ارزی باشد چک آن را فعال کرده و حساب را مشخص می کنیم.سپس دکمه تائید را فشار می دهیم.

N021300006

N021300007

از لیست حساب های مرکز هزینه ،حسابی را که تعریف کردیم انتخاب می نمائیم .

نام حساب مرکز هزینه انتخاب شده در قسمت نام در فرم جدید قرار می گیرد و بدین ترتیب آیتم های بعدی فرم را وارد می کنیم و دکمه تائید را فشار می دهیم.

N021300009

N021300006

پس از دادن پیغام موفق بودن عملیات ثبت ،مجددا کادر جدید باز شده تا کاربر آیتم بعدی را وارد نماید.

N021300007

با کلیک راست بر روی فرم و انتخاب گزینه بازخوانی، آخرین تغییرات انجام شده توسط کاربران موجود در سیستم به روزآوری گردیده و مشاهده می شود .

ویرایش :

جهت ویرایش می توان ردیف یا ردیف های مورد نظر را انتخاب کرد و با انتخاب گزینه ویرایش از کلیک راست به ترتیب

کادر ویرایش برای تک تک آنها باز شده و سپس تغییرات را اعمال نمود.

فرم ویرایش به شکل زیر باز می گردد. با وارد کردن تغییرات مورد نظر و فشار دادن دکمه تائید اطلاعات را ویرایش می کنیم.

N021300012

حذف :

جهت حذف می توان ردیف یا ردیف های مورد نظر را انتخاب کرده و با انتخاب گزینه حذف ،عملیات حذف را انجام داد.

در اینصورت پیغام زیر ظاهر می گردد.

N021300014

در صورتی که هرکدام از ردیف ها در سیستم دارای گردش باشد امکان حذف اطلاعات وجود ندارد.

N021300016

N021300017

جستجو سریع

جستجو

فیلتر

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)