صفحه اصلي
نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پايه حسابداري
معرفي سال هاي مالي
كدينگ حسابداري
كدينگ گروه حساب ها
كدينگ حساب هاي كل
كدينگ حساب هاي معين
معرفي گروههاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروههاي مركز هزينه
معرفي حساب هاي مركز هزينه
معرفي گروههاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
اطلاعات پايه اداري
معرفي ماه فعال
معرفي انواع استخدام
معرفي گروه هاي تحصيلي
معرفي سطح تحصيلات
معرفي رشته هاي تحصيلي
معرفي انواع رسته هاي شغلي
معرفي چارت سازماني
معرفي محل خدمت
معرفي مشاغل
معرفي وضعيت نظام وظيفه
معرفي شهرها
معرفي بيمه
معرفي ماليات
معرفي بانك ها
معرفي مراكز هزينه حقوق و دستمزد
معرفي كارکنان
اطلاعات پايه حقوق و دستمزد
معرفي توضيحات احکام کارکنان
معرفي انواع احکام کارکنان
معرفي مزاياي مستمر
معرفي مزاياي غيرمستمر
معرفي كسورات
معرفي ضرائب
معرفي سپرده ها
معرفي غيبت
معرفي وام ها
معرفي بيمه تكميلي
معرفي عيدي
معرفي بازخريد مرخصي
معرفي بازخريد سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احكام كارکنان
ثبت احکام غير ريالي کارکنان
ثبت بيمه تكميلي
ثبت وامهاي پرداختي
ثبت سپرده هاي دريافتي
ثبت كاركرد كارکنان
ثبت عيدي كارکنان
ثبت بازخريد مرخصي
ثبت بازخريد سنوات
محاسبات حقوق ماه جاري
ساير عمليات
معرفي سرفصل هاي صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداري ماه فعال
نمايش ليست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پايه حكم گروهي
صدور حكم گروهي كاركنان
ويرايش گروهي مبالغ حكم كاركنان
گزارشات
گزارش فيش حقوق در سال جاري
گزارش جامع حقوق در سال جاري
گزارش بانك در سال جاري
گزارش بيمه در سال جاري
گزارش ماليات
گزارش ماليات در سال جاري
گزارش مشمول ماليات سالانه
گزارش وامها در سال جاري
گزارش خلاصه وام در سال جاري
گزارش وامها بصورت كلي در سال جاري
گزارش سپرده ها در سال جاري
گزارش خلاصه سپرده در سال جاري
گزارش سپرده ها بصورت كلي در سال جاري
گزارش عيدي در سال جاري
گزارش خلاصه عيدي در سال جاري
گزارش عيدي بصورت كلي در سال جاري
گزارش بازخريد مرخصي در سال جاري
گزارش بازخريد سنوات در سال جاري
گزارش احكام در سال جاري
گزارش آخرين احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش كلي احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش آخرين تغييرات احكام كاركنان در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي يك ماه
گزارش بيمه تكميلي به طور كلي
گزارش بيمه تكميلي به طور خلاصه
گزارش مراكز هزينه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور خلاصه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور كلي در سال جاري
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاري
گزارش كاركرد كاركنان در سال جاري
گزارش دوره اي در سال جاري
گزارش دوره اي به صورت کلي
گزارش دوره اي به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاري
گزارش معوقات در سال جاري
گزارش معوقات به صورت کلي
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول ماليات معوقات سالانه
گزارش بيمه معوقات سالانه
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تعريف مشخصات كارفرما جهت دارائي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

معرفي مزاياي مستمر

امكان وارد كردن آيتم هاي حكمي پرسنل را براي ما فراهم مي كند.

p030100001

امكانات كليك راست:

p030100002

بازخواني: امكان بازنگري مزاياي مستمر وحكمي ثبت شده را براي ما فراهم مي كند.

جديد:

p030100003

نام: نام مزاياي مستمر را وارد نماييد

بيمه: در صورت بيمه پذير بودن تيك آن زده شود

مبناي دستمزد روزانه: در صورتي كه آيتم موردنظر مبناي پرداخت دستمزد روزانه پرسنل باشد تيك آن زده شود

ماليات: در صورت ماليات پذير بودن تيك آن زده شود

روش محاسبه ماليات:

1- جدول ماليات : در اين روش محاسبه ماليات براساس جدول مالياتي تعريف شده در اطلاعات پايه اداري مي باشد . جدول مالياتي انتخابي براي هر كارمند محاسبه مي شود.

معافيت مالياتي: در صورتي كه آيتم موردنظر از معافيت مالياتي برخوردار است درصد آن وارد گردد

2-نرخ ثابت : ماليات براساس نرخ ثابت (نرخ وارد شده در قسمت درصد ثابت ماليات)پس از كسر معافيت مالياتي محاسبه مي شود.

نوع محاسبات كاركرد:

عادي: آيتم را براساس كاركرد واقعي محاسبه مي كند يعني ماههاي 30 روزه را 30 روز و ماههاي 31 روزه را 31 روزه محاسبه مي كند

عادي برابر است با روزهاي كاركرد ضربدر (مزاياي مستمر تقسيم بر 30)

ماهانه:آيتم رابراساس يك ماه سال محاسبه مي كند يعني در صورتيكه ماه 29،30،31 روزه باشد همان 30 روز را محاسبه مي كند

ماهانه برابر است با روزهاي كاركرد ضربدر (مزاياي مستمر تقسيم بر روزهاي ماه جاري)

خالص كاركرد:آيتم را براساس روزهاي كاركرد خالص محاسبه مي كند يعني در صورتيكه كارمندي 28 روز كاركرد و2 روز مرخصي داشته باشد هر كدام را با نرخ جداگانه محاسبه مي كند

خالص كاركرد برابر است با (روزهاي كاركرد منهاي روزهاي مرخصي)*(مزاياي مستمر تقسيم بر 30)

كاركرد2: مزاياي مستمر براساس كاركرد2 در جدول ثبت كاركرد كارمندان محاسبه مي گردد. بعنوان مثال در صورتي كه بخواهيم به پرسنل بابت روزهاي كاري اياب و ذهاب پرداخت نمائيم مي توان از اين آيتم استفاده نمود زيرا روزهاي شامل اياب و ذهاب كمتر از روزهاي ماه است مثلا 26 روز در ماههاي 30 روز

كاركرد2 برابر است با كاركرد2 ضربدر (مزاياي مستمر تقسيم بر 30)

كاركرد2 بر مبناي: كاركرد2 براي اين مزاياي مستمر بر همين مبناي تعريف شده سنجيده مي شود يعني كاركرد2*مبلغ مزاياي طبق حكم تقسيم بر عدد مبنا

كاركرد2 بر مبناي برابر است با كاركرد2 ضربدر(مزاياي مستمر تقسيم بر مبنا)

p30100002

ويرايش: امكان ويرايش مزاياي مستمر موردنظر را به ما مي دهد

حذف: امكان حذف مزاياي مستمر موردنظر را به ما مي دهد

جستجوي سريع: امكان جستجوي سريع را براساس نام به ما مي دهد

نام فيلد را وارد مي كنيم تاييد مي زنيم

در صورتي كه تيك عبارات مشابه را بزنيم عبارات مشابه نام وارد شده را نيز براي ما جستجو مي كند.

جستجو سريع

جستجو

فيلتر: امكان جستجو را براساس شرايط بيشتر به ما مي دهد

1- فيلدها:نام فيلد مورد نظر را وارد نماييد

2-شرايط: شرايط جستجو را انتخاب نماييد

3-مقدار: مقدار جستجو را مشخص نماييد

با زدن گزينه شرط جديد مي توان شروط جديدي را براي جستجو در نظر گرفت.

فيلتر

از طريق پيش نمايش چاپ مي توان آيتم موردنظر را به excell انتقال داد

در صورت تيك دار كردن آيتم هاي موردنظر در پيش نمايش نشان داده مي شوند

گزارشات طراحي شده

پيش نمايش چاپ

خروج: امكان خارج شدن ازاين قسمت را به ما مي دهد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)