صفحه اصلی
نرم افزار حقوق و دستمزد صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پایه حسابداری
معرفی سال های مالی
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروههای تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروههای مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروههای پروژه
معرفی حساب های پروژه
اطلاعات پایه اداری
معرفی ماه فعال
معرفی انواع استخدام
معرفی گروه های تحصیلی
معرفی سطح تحصیلات
معرفی رشته های تحصیلی
معرفی انواع رسته های شغلی
معرفی چارت سازمانی
معرفی محل خدمت
معرفی مشاغل
معرفی وضعیت نظام وظیفه
معرفی شهرها
معرفی بیمه
معرفی مالیات
معرفی بانک ها
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
اطلاعات پایه حقوق و دستمزد
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
معرفی مزایای مستمر
معرفی مزایای غیرمستمر
معرفی کسورات
معرفی ضرائب
معرفی سپرده ها
معرفی غیبت
معرفی وام ها
معرفی بیمه تکمیلی
معرفی عیدی
معرفی بازخرید مرخصی
معرفی بازخرید سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
ثبت بیمه تکمیلی
ثبت وامهای پرداختی
ثبت سپرده های دریافتی
ثبت کارکرد کارکنان
ثبت عیدی کارکنان
ثبت بازخرید مرخصی
ثبت بازخرید سنوات
محاسبات حقوق ماه جاری
سایر عملیات
معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداری ماه فعال
نمایش لیست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
گزارشات
گزارش فیش حقوق در سال جاری
گزارش جامع حقوق در سال جاری
گزارش بانک در سال جاری
گزارش بیمه در سال جاری
گزارش مالیات
گزارش مالیات در سال جاری
گزارش مشمول مالیات سالانه
گزارش وامها در سال جاری
گزارش خلاصه وام در سال جاری
گزارش وامها بصورت کلی در سال جاری
گزارش سپرده ها در سال جاری
گزارش خلاصه سپرده در سال جاری
گزارش سپرده ها بصورت کلی در سال جاری
گزارش عیدی در سال جاری
گزارش خلاصه عیدی در سال جاری
گزارش عیدی بصورت کلی در سال جاری
گزارش بازخرید مرخصی در سال جاری
گزارش بازخرید سنوات در سال جاری
گزارش احکام در سال جاری
گزارش آخرین احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش کلی احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش آخرین تغییرات احکام کارکنان در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی یک ماه
گزارش بیمه تکمیلی به طور کلی
گزارش بیمه تکمیلی به طور خلاصه
گزارش مراکز هزینه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور خلاصه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور کلی در سال جاری
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاری
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری
گزارش دوره ای در سال جاری
گزارش دوره ای به صورت کلی
گزارش دوره ای به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاری
گزارش معوقات در سال جاری
گزارش معوقات به صورت کلی
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول مالیات معوقات سالانه
گزارش بیمه معوقات سالانه
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تعریف مشخصات کارفرما جهت دارائی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

معرفی مزایای غیرمستمر

امکان معرفی مزایای غیرمستمر و غیرحکمی را برای ما فراهم می کند

p030200003

امکانات کلیک راست:

p030200001

بازخوانی: امکان بازنگری مزایای غیر مستمر وغیر حکمی را برای ما فراهم می کند.

جدید:

نام: نام مزایای غیرمستمروارد شود

بیمه:در صورت بیمه پذیر بودن تیک آن زده شود

مالیات:در صورت مالیات پذیر بودن تیک آن زده شود

مبلغ صفر:در صورتی که تیک مبلغ صفر زده شود این آیتم در ماه بعد با مانده صفر نشان داده می شود

روش محاسبه مالیات:

1- جدول مالیات : در این روش محاسبه مالیات براساس جدول مالیاتی تعریف شده در اطلاعات پایه اداری می باشد . جدول مالیاتی انتخابی برای هر کارمند محاسبه می شود.

معافیت مالیاتی: در صورتی که آیتم موردنظر از معافیت مالیاتی برخوردار است درصد آن وارد گردد

2-نرخ ثابت : مالیات براساس نرخ ثابت (نرخ وارد شده در قسمت درصد ثابت مالیات)پس از کسر معافیت مالیاتی محاسبه می شود.

p030200004

ویرایش: امکان ویرایش مزایای غیر مستمر موردنظر را به ما می دهد

p030200005

حذف: امکان حذف مزایای غیر مستمر موردنظر را به ما می دهد

جستجوی سریع: امکان جستجوی سریع را براساس نام به ما می دهد

نام فیلد را وارد می کنیم و تایید می کنیم

در صورتی که تیک عبارات مشابه را بزنیم عبارات مشابه نام وارد شده را نیز برای ما جستجو می کند.

جستجو سریع

جستجو

فیلتر: امکان جستجو را براساس شرایط بیشتر به ما می دهد

1- فیلدها:نام فیلد مورد نظر را وارد نمایید

2-شرایط: شرایط جستجو را انتخاب نمایید

3-مقدار: مقدار جستجو را مشخص نمایید

با زدن گزینه شرط جدید می توان شروط جدیدی را برای جستجو در نظر گرفت.

فیلتر

از طریق پیش نمایش چاپ می توان آیتم موردنظر را به excell انتقال داد.

در صورت تیک دار کردن آیتم های موردنظر در پیش نمایش نشان داده می شوند.

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

خروج: امکان خارج شدن ازاین قسمت را به ما می دهد.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)