صفحه اصلی
نرم افزار حقوق و دستمزد صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پایه حسابداری
معرفی سال های مالی
کدینگ حسابداری
کدینگ گروه حساب ها
کدینگ حساب های کل
کدینگ حساب های معین
معرفی گروههای تفضیلی
معرفی حساب های تفضیلی
معرفی گروههای مرکز هزینه
معرفی حساب های مرکز هزینه
معرفی گروههای پروژه
معرفی حساب های پروژه
اطلاعات پایه اداری
معرفی ماه فعال
معرفی انواع استخدام
معرفی گروه های تحصیلی
معرفی سطح تحصیلات
معرفی رشته های تحصیلی
معرفی انواع رسته های شغلی
معرفی چارت سازمانی
معرفی محل خدمت
معرفی مشاغل
معرفی وضعیت نظام وظیفه
معرفی شهرها
معرفی بیمه
معرفی مالیات
معرفی بانک ها
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
اطلاعات پایه حقوق و دستمزد
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
معرفی مزایای مستمر
معرفی مزایای غیرمستمر
معرفی کسورات
معرفی ضرائب
معرفی سپرده ها
معرفی غیبت
معرفی وام ها
معرفی بیمه تکمیلی
معرفی عیدی
معرفی بازخرید مرخصی
معرفی بازخرید سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
ثبت بیمه تکمیلی
ثبت وامهای پرداختی
ثبت سپرده های دریافتی
ثبت کارکرد کارکنان
ثبت عیدی کارکنان
ثبت بازخرید مرخصی
ثبت بازخرید سنوات
محاسبات حقوق ماه جاری
سایر عملیات
معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداری ماه فعال
نمایش لیست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
گزارشات
گزارش فیش حقوق در سال جاری
گزارش جامع حقوق در سال جاری
گزارش بانک در سال جاری
گزارش بیمه در سال جاری
گزارش مالیات
گزارش مالیات در سال جاری
گزارش مشمول مالیات سالانه
گزارش وامها در سال جاری
گزارش خلاصه وام در سال جاری
گزارش وامها بصورت کلی در سال جاری
گزارش سپرده ها در سال جاری
گزارش خلاصه سپرده در سال جاری
گزارش سپرده ها بصورت کلی در سال جاری
گزارش عیدی در سال جاری
گزارش خلاصه عیدی در سال جاری
گزارش عیدی بصورت کلی در سال جاری
گزارش بازخرید مرخصی در سال جاری
گزارش بازخرید سنوات در سال جاری
گزارش احکام در سال جاری
گزارش آخرین احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش کلی احکام کارکنان تا سال جاری
گزارش آخرین تغییرات احکام کارکنان در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی در سال جاری
گزارش بیمه تکمیلی یک ماه
گزارش بیمه تکمیلی به طور کلی
گزارش بیمه تکمیلی به طور خلاصه
گزارش مراکز هزینه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور خلاصه در سال جاری
گزارش مراکز هزینه به طور کلی در سال جاری
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاری
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری
گزارش دوره ای در سال جاری
گزارش دوره ای به صورت کلی
گزارش دوره ای به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاری
گزارش معوقات در سال جاری
گزارش معوقات به صورت کلی
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول مالیات معوقات سالانه
گزارش بیمه معوقات سالانه
تنظیمات
ساختار جداول و سازماندهی
تعریف مشخصات کارفرما جهت دارائی
تنظیمات ظاهری نرم افزار
امکانات عمومی
ورود به نرم افزار
فیلتر
جستجو
جستجو سریع
پیش نمایش چاپ
پیش نمایش چاپ گزارش
کپی ثابت
دریافت از فایل XLS
خصوصیات گرید
جستجوی پیشرفته در گرید - فیلتر ترکیبی
گزارشات طراحی شده
پیش نمایش گزارش طراحی شده
تنظیمات
تنظیمات اولیه چاپ
تنظیمات سطرهای گزارشات پویا
مقیم برنامه درحافظه
بازیابی لیست ها
پنجره ها
چیدن آبشاری
چیدن کاشی وار افقی
چیدن کاشی وار عمودی
در حالت تب
بستن تمامی پنجره ها
سایر امکانات
دفترچه تلفن
پشتیبان گیری از اطلاعات
بازنشانی اطلاعات
ایجاد یک شرکت جدید
لیست شرکت ها
تغییر رمز عبور توسط کاربر
مدیریت کاربران
خروج
تغییر سال مالی
خروج از برنامه

ثبت احکام کارکنان

در این قسمت باید برای آیتم های حکمی پرسنل که در قسمت مزایای مستمر معرفی کردیم مبلغ وارد کنیم. یعنی حکم حقوقی پرسنل را واد کنیم.

p040100024

امکانات کلیک راست:

p040100001

بازخوانی: امکان بازنگری اطلاعات ثبت شده حکمی پرسنل را برای ما فراهم می کند.

جدید:

p040100002

کارمند: کارمند یا کارمندان مورد نظر انتخاب گردند ( از طریق دابل کلیک یا enter کردن)

در قسمت عوامل حقوقی مبالغ حکمی مربوط به هر کارمند باید وارد گردد.

شماره حکم: شماره حکم کارمندان را باید در این قسمت وارد کرد.

تاریخ صدور حکم: تاریخ صدور حکم کارمندان را باید وارد کرد.

تاریخ اجرای حکم: تاریخ اجرای حکم ثبت شده برای کارمندان را باید وارد کرد.

تاریخ صدور و تاریخ اجرای حکم هر دو به صورت پیش فرض نمایش داده می شوند.

معوقه محاسبه شود: در صورتی که بخواهیم حقوق معوقه کارمند نیز محاسبه گردد تیک معوقه محاسبه شود باید زده شود.

نمایش محاسبه با کارکرد 30 روز:

p040100003

با زدن دکمه سبز رنگ ، بیمه و مالیات و خالص با کارکرد 30 روز محاسبه می گردد.

p040100025

ویرایش: امکان ویرایش احکام مربوط به هر کارمند را برای ما فراهم می کند.

حذف: امکان حذف احکام مربوط به هر کارمند را برای ما فراهم می کند.

جستجوی سریع: امکان جستجوی سریع را براساس نام به ما می دهد

نام فیلد را وارد می کنیم و تایید می زنیم

در صورتی که تیک عبارات مشابه را بزنیم عبارات مشابه نام وارد شده را نیز برای ما جستجو می کند.

جستجو سریع

جستجو

فیلتر: امکان جستجو را براساس شرایط بیشتر به ما می دهد

1- فیلدها:نام فیلد مورد نظر را وارد نمایید

2-شرایط: شرایط جستجو را انتخاب نمایید

3-مقدار: مقدار جستجو را مشخص نمایید

با زدن گزینه شرط جدید می توان شروط جدیدی را برای جستجو در نظر گرفت.

فیلتر

از طریق پیش نمایش چاپ می توان آیتم موردنظر را به excell انتقال داد.

در صورت تیک دار کردن آیتم های موردنظر در پیش نمایش نشان داده می شوند.

چاپ حکم حقوقی ردیف جاری :

p040100026

گزارشات طراحی شده

پیش نمایش چاپ

خروج: امکان خارج شدن ازاین قسمت را به ما می دهد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)