صفحه اصلي
نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان صفحه قبل صفحه قبل
نرم افزار حقوق و دستمزد
اطلاعات پايه حسابداري
معرفي سال هاي مالي
كدينگ حسابداري
كدينگ گروه حساب ها
كدينگ حساب هاي كل
كدينگ حساب هاي معين
معرفي گروههاي تفضيلي
معرفي حساب هاي تفضيلي
معرفي گروههاي مركز هزينه
معرفي حساب هاي مركز هزينه
معرفي گروههاي پروژه
معرفي حساب هاي پروژه
اطلاعات پايه اداري
معرفي ماه فعال
معرفي انواع استخدام
معرفي گروه هاي تحصيلي
معرفي سطح تحصيلات
معرفي رشته هاي تحصيلي
معرفي انواع رسته هاي شغلي
معرفي چارت سازماني
معرفي محل خدمت
معرفي مشاغل
معرفي وضعيت نظام وظيفه
معرفي شهرها
معرفي بيمه
معرفي ماليات
معرفي بانك ها
معرفي مراكز هزينه حقوق و دستمزد
معرفي كارکنان
اطلاعات پايه حقوق و دستمزد
معرفي توضيحات احکام کارکنان
معرفي انواع احکام کارکنان
معرفي مزاياي مستمر
معرفي مزاياي غيرمستمر
معرفي كسورات
معرفي ضرائب
معرفي سپرده ها
معرفي غيبت
معرفي وام ها
معرفي بيمه تكميلي
معرفي عيدي
معرفي بازخريد مرخصي
معرفي بازخريد سنوات
ورود اطلاعات
ثبت احكام كارکنان
ثبت احکام غير ريالي کارکنان
ثبت بيمه تكميلي
ثبت وامهاي پرداختي
ثبت سپرده هاي دريافتي
ثبت كاركرد كارکنان
ثبت عيدي كارکنان
ثبت بازخريد مرخصي
ثبت بازخريد سنوات
محاسبات حقوق ماه جاري
ساير عمليات
معرفي سرفصل هاي صدور سند حقوق
صدور اسناد حسابداري ماه فعال
نمايش ليست اسناد حقوق
ثبت اطلاعات پايه حكم گروهي
صدور حكم گروهي كاركنان
ويرايش گروهي مبالغ حكم كاركنان
گزارشات
گزارش فيش حقوق در سال جاري
گزارش جامع حقوق در سال جاري
گزارش بانك در سال جاري
گزارش بيمه در سال جاري
گزارش ماليات
گزارش ماليات در سال جاري
گزارش مشمول ماليات سالانه
گزارش وامها در سال جاري
گزارش خلاصه وام در سال جاري
گزارش وامها بصورت كلي در سال جاري
گزارش سپرده ها در سال جاري
گزارش خلاصه سپرده در سال جاري
گزارش سپرده ها بصورت كلي در سال جاري
گزارش عيدي در سال جاري
گزارش خلاصه عيدي در سال جاري
گزارش عيدي بصورت كلي در سال جاري
گزارش بازخريد مرخصي در سال جاري
گزارش بازخريد سنوات در سال جاري
گزارش احكام در سال جاري
گزارش آخرين احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش كلي احكام كاركنان تا سال جاري
گزارش آخرين تغييرات احكام كاركنان در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي در سال جاري
گزارش بيمه تكميلي يك ماه
گزارش بيمه تكميلي به طور كلي
گزارش بيمه تكميلي به طور خلاصه
گزارش مراكز هزينه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور خلاصه در سال جاري
گزارش مراكز هزينه به طور كلي در سال جاري
گزارش خلاصه پرداخت در سال جاري
گزارش كاركرد كاركنان در سال جاري
گزارش دوره اي در سال جاري
گزارش دوره اي به صورت کلي
گزارش دوره اي به صورت خلاصه
گزارش نفرساعت در سال جاري
گزارش معوقات در سال جاري
گزارش معوقات به صورت کلي
گزارشات معوقه به صورت خلاصه
گزارش مشمول ماليات معوقات سالانه
گزارش بيمه معوقات سالانه
تنظيمات
ساختار جداول و سازماندهي
تعريف مشخصات كارفرما جهت دارائي
تنظيمات ظاهري نرم افزار
امكانات عمومي
ورود به نرم افزار
فيلتر
جستجو
جستجو سريع
پيش نمايش چاپ
پيش نمايش چاپ گزارش
كپي ثابت
دريافت از فايل XLS
خصوصيات گريد
جستجوي پيشرفته در گريد - فيلتر تركيبي
گزارشات طراحي شده
پيش نمايش گزارش طراحي شده
تنظيمات
تنظيمات اوليه چاپ
تنظيمات سطرهاي گزارشات پويا
مقيم برنامه درحافظه
بازيابي ليست ها
پنجره ها
چيدن آبشاري
چيدن کاشي وار افقي
چيدن کاشي وار عمودي
در حالت تب
بستن تمامي پنجره ها
ساير امكانات
دفترچه تلفن
پشتيبان گيري از اطلاعات
بازنشاني اطلاعات
ايجاد يک شرکت جديد
ليست شرکت ها
تغيير رمز عبور توسط کاربر
مديريت کاربران
خروج
تغيير سال مالي
خروج از برنامه

خصوصيات گريد

كادر تعيين مشخصات گريد به شكل زير باز مي گردد.كه در قسمت تنظيمات ظاهر مي توان شكل ظاهري گريد را تنظيم كرد.

PropertyGrid1

حاشيه:

از اين ليست مي توان حالت حاشيه اطراف گريد را براي نمايش انتخاب كرد.

نوار پيمايش:

با فعال كردن اين گزينه در گريد با زياد شدن تعداد ستون ها و فراتر رفتن آنها از كادر گريد، مي توان آنها را تا انتهاي كادر پيمايش كرد.

نوار ابزار پيمايش:

با انتخاب يكي از حالت هاي نمايش نوار ابزار پيمايش مي توان شكل ظاهري نوار ابزار پيمايش را انتخاب كرد.

خطوط گريد:

از اين ليست مي توان انتخاب كرد كه خطوط گريد نمايش داده شوند يا نه يا اينكه خطوط افقي يا عمودي و يا كدام حالت ها نمايش داده شوند.

نماي خطوط گريد:

از اين ليست شكل نمايش خطوط گريد را انتخاب مي كنيم.

نماي گرافيكي:

با فعال بودن نماي گرافيكي مي توان از ليست نماي گرافيكي انتخاب كرد.

با انتخاب از اين ليست مي توان فرم نمايش گريد را به يكي از حالتهاي نمايش گرافيكي درآورد.

نمايش سرجمع:

با فعال بودن اين گزينه مي توان سرجمع ها را نمايش داد.

با اين گزينه مي توان محل نمايش سرجمع يا همان سيگما را در گريد انتخاب كرد.

تعداد خطوط سرگروه ستون:

سرگروه ستونها اگر طولاني باشند مي توانند در چند سطر نوشته شوند.

تعداد خطوط سرستون:

سرستونها مي توانند در يك خط يا چند خط نوشته شوند.

جعبه گروه بندي:

جعبه گروه بندي ستونها را نمايش مي دهد.

جدا كننده سطرها:

يك در ميان رديف ها را به صورت رنگي نمايش مي دهد.

سرسطر:

اشاره گري كه نشان مي دهد در حال حاظر كدام سطر فعال است را نمايش مي دهد.

بارگزاري مجدد عرض ستون ها:

ستونهايي را كه در آنها تغييرات صورت گرفته است را به حالت اوليه باز مي گرداند.

قابليت فيلتر شدن داشته باشد:

با انتخاب اين گزينه سطر ابتداي گريد به حالتي اختصاص داده مي شود كه هر كدام از ستون ها قابليت فيلتر شدن دارند.

PropertyGrid32

در قسمت فيلتر ستون كد تمام ليست كدها به شكلي كه در فوق نمايش داده شده است نمايش داده مي شود.

با فشار دادن دكمه PropertyGrid33 مي توانيم براساس گزينه هاي ليست شده فيلتر را انجام دهيم.

PropertyGrid34

بعد از اتمام فيلتر كردن براي برگردان ليست به حالت نمايش كلي مي توان گزينه پاك شود را از ليست انتخاب نمود.

جستجو

انتقال اطلاعات به اكسل:

با فشار دادن دكمه PropertyGrid29 از كادر انتقال اطلاعات به اكسل كادر زير باز مي گردد.با انتخاب فايل از مسير

چون قبلا ساخته شده است دكمه Save را فشار مي دهيم.

PropertyGrid21

پيغام زير مبني بر بازنويسي فايل صادر مي شود. با زدن دكمه Yes اطلاعات بازنويسي مي گردد.

PropertyGrid22

پيغام زير مبني بر موفقيت عمليات صادر مي گردد.

PropertyGrid23

به محل فايل رفته و آن را اجرا مي كنيم.چون انتقال بدون قالب بوده است.طرز نمايش به شكل زير است.

PropertyGrid28

با انتخاب گزينه با قالب از انتقال اطلاعات به اكسل و زدن دكمه PropertyGrid29 عمليات را ادامه مي دهيم.

با انتخاب فايل از مسير چون قبلا ساخته شده است دكمه Save را فشار مي دهيم.

PropertyGrid25

پيغام زير مبني بر بازنويسي فايل صادر مي شود. با زدن دكمه Yes اطلاعات بازنويسي مي گردد.

PropertyGrid22

پيغام زير مبني بر موفقيت عمليات صادر مي گردد.

PropertyGrid23

به محل فايل رفته و آن را اجرا مي كنيم.چون انتقال با قالب بوده است.طرز نمايش به شكل زير است.

PropertyGrid27

نمايش ستون ها:

با انتخاب از اين ليست مي توانيم ستونها را به صورت انتخابي در گريد نمايش دهيم.

در پايان دكمه تائيد را فشار مي دهيم تا خصوصيات گريد ذخيره گردد.

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)