استاندارد های حسابرسی

عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 0 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : مجموعه جدید استانداردهای حسابرسی، بر اساس آخرین استانداردهای تدوین شده و آخرین اصلاحات اعمال شده در استانداردهای قبلی، به چاپ رسیده است. در مجموعه جدید ساختار کلی و نحوه شماره‌گذاری استانداردها تغییر نموده و جهت هماهنگی با سیستم شماره‌گذاری استاندارد‌های بین المللی، یک صفر به یکان شماره‌های قبلی اضافه شده است؛ برای مثال بخش ۲۳ به بخش ۲۳۰ تغییر یافته است. ساختار کلی و طبقه‌بندی استانداردها نیز به صورتی که در نمودار زیر نشان داده شده، تغییر نموده است
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/30
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 1 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است. این استاندارد باید همراه بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای مطالعه شود. 2. استانداردها و راهنماییهای بیشتر درباره مسئولیتهای کارکنان مؤسسه در مورد روشهای کنترل کیفیت هریک از خدمات، در استانداردهای مربوط ارائه شده است. برای مثال، استاندارد 220 ، استانداردها و راهنماییهایی را درباره روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی ارائه می‌دهد. 3. مؤسسه برای کسب اطمینان معقول از اینکه الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت می‌شود و گزارشها، مناسب شرایط موجود، صادر می‌شود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار ‌کند. 4. سیستم کنترل کیفیت، سیاستهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف مقرر در بند 3 و روشهای لازم برای اجرای آن سیاستها و نظارت بر رعایت را دربرمی‌گیرد. 5. این بخش از استانداردها، به همه مؤسسات مربوط می‌شود. ماهیت سیاستها و روشهای تعیین شده توسط هر یک ا
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/29
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 200 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : این استاندارد، مسئولیتهای کلی حسابرس مستقل را در حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی، تبیین می‌کند. به خصوص، در این استاندارد اهداف کلی حسابرس مستقل تعیین می‌گردد و ماهیت و دامنه کار حسابرسی طراحی شده برای دستیابی به آن اهداف، توصیف می‌شود. این استاندارد همچنین دامنه کاربرد و ساختار استانداردهای حسابرسی را تشریح می‌کند و مسئولیتهای کلی حسابرس مستقل در تمام حسابرسیها از جمله الزام به رعایت استانداردهای حسابرسی را مشخص می‌کند. از این پس، به جای واژه ”حسابرس مستقل“ از واژه ”حسابرس“ استفاده می‌شود. 2. استانداردهای حسابرسی با پیش‌فرض انجام حسابرسی صورتهای ‌مالی توسط یک حسابرس، تدوین شده است؛ لذا باید هنگام حسابرسی سایر اطلاعات مالی تاریخی، حسب مورد، تعدیل شود. استانداردهای حسابرسی به مسئولیتهایی که ممکن است در قوانین و مقررات برای حسابرسان درنظر گرفته شده باشد، نمی‌پردازد. این‌گونه مسئولیتها ممکن است با مسئولیتهای مشخص شده در استانداردهای حسابرسی متفاوت باشد. در عین حال، با آنکه استانداردهای حسابرسی ممکن است در چنین شرایطی کمک‌کننده باشد، لیکن حسابرس باید از ایفای تعهدات قانونی،
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/28
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 210 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد : الف- توافق‌ حسابرس‌ با صاحبکار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ کار. ب ‌ - چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبکار درباره‌ تغییر خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسی‌ به‌ خدمتی‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر.حسابرس‌ و صاحبکار باید در مورد شرایط‌ کار حسابرسی‌ توافق‌ کنند . شرایط‌ مورد توافق‌ در قرارداد حسابرسی‌ یا به‌ شکل‌ مناسب‌ دیگری‌ مستند می‌شود. این‌ استاندارد به‌ منظور کمک‌ به‌ حسابرس‌ در تهیه‌ و تنظیم‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ می‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ استاندارد در مورد خدمات‌ مرتبط‌ حسابرسی‌ (یعنی‌، بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌، اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ یا تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌) نیز کاربرد دارد. در مواردی‌ هم‌ که‌ هدف‌ و دامنه‌ کار به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ است‌ یا خدماتی‌ چون‌ مشاوره‌ مالیاتی‌، حسابداری‌ و مدیریت‌ ارائه‌ می‌شود، تنظیم‌ قراردادهای‌ جداگانه‌ ضروری‌ است‌.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/27
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 220 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص کارکنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این استاندارد لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای (نشریه 123) مطالعه شود. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص کارکنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این استاندارد لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای (نشریه 123) مطالعه شود. هر مؤسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که مؤسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می کنند و گزارشهای حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط مؤسسه یا مدیر مسئول کار صادر می‌شود.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/26
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 230 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط با مستندسازی است. فهرست سایر استانداردهای حاوی الزامات و راهنماییهای ویژه مستندسازی در پیوست ارائه شده است. قوانین و مقررات نیز ممکن است الزامات بیشتری را برای مستند سازی مقرر کند. 2 . حسابرس باید مستندات حسابرسی را به موقع و برای تأمین موارد زیر تهیه کند: الف- مدارک کافی و مناسب پشتوانه گزارش حسابرس؛ و ب- شواهد نشان دهنده انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی. 3 . تهیه به موقع مستندات حسابرسی کافی و مناسب به افزایش کیفیت حسابرسی کمک می‌کند و بررسی و ارزیابی اثربخش شواهد حسابرسی کسب شده و نتایج بدست آمده را پیش از نهایی کردن گزارش حسابرس، تسهیل می‌نماید. مستندات تهیه شده در زمان انجام کار معمولاً دقیقتر از مستنداتی است که پس از آن تهیه می‌شود. 4 . رعایت الزامات این بخش همراه با الزامات ویژه مستندسازی موجود در سایر بخشهای مربوط، معمولاً برای دستیابی به اهداف یاد شده در بند 2 کافی است.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/25
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 240 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. اگرچه‌ محور این‌ استاندارد، مسئولیت‌ حسابرس‌ درباره‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌، اما مسئولیت‌ اصلی‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ عهده‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ می‌باشد. 2 . حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و ارزیابی‌ و گزارشگری‌ نتایج‌ حاصل‌ باید خطر وجود تحریف‌ با اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ را که‌ از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ می‌شود، در نظر گیرد. تقلب‌ و اشتباه‌ و ویژگیهای‌ آنها 3 . تحریف‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌تواند از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ شود. " اشتباه‌ " عبارتست‌ از هرگونه‌ تحریف‌ سهوی‌ در صورتهای‌ مالی‌ (شامل‌ حذف‌ یک‌ مبلغ‌ یا یک‌ مورد افشا) مانند : • اشتباه‌ در گرداوری‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌. • براورد حسابداری‌ نادرست‌ ناشی‌ از نادیده‌ گرفتن‌ یا تفسیر نادرست‌ حقایق‌. • اشتباه‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مرتبط‌ با اندازه‌گیری‌، شناسایی‌، طبقه‌بندی‌، ارائه‌ یا افشا.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/24
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 250 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌) در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. 2 . حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و همچنین‌، ارزیابی‌ و گزارشگری‌ نتایج‌ حاصل‌ از رسیدگیها باید توجه‌ داشته‌ باشد که‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ بر صورتهای‌ مالی‌ اثر گذارد. اما از حسابرس‌ انتظار نمی‌رود تمام‌ موارد عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ را کشف‌ کند. کشف‌ هرگونه‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌، صرفنظر از اهمیت‌ آن‌، مستلزم‌ ارزیابی‌ دوباره‌ میزان‌ درستکاری‌ مدیران‌ یا کارکنان‌ و نیز ارزیابی‌ اثر احتمالی‌ آن‌ بر سایر جنبه‌های‌ حسابرسی‌ است‌. 3 . اصطلاح‌ عدم‌ رعایت در این‌ استاندارد، یعنی‌ انجام‌ دادن‌ یا ندادن‌ کاری‌ به‌ سهو یا عمد توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ است‌. چنین‌ عملی‌ می‌تواند شامل‌ معاملاتی‌ باشد که‌ به‌ نام‌ واحد مورد رسیدگی‌ یا توسط‌ آن‌ انجام‌ می‌شود یا ...
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/23
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 300 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی مطرح می‌شود. این استاندارد اساساً برای حسابرسیهای بعدی (دوره‌های پس از حسابرسی نخستین) تدوین شده است. ملاحظات خاص در حسابرسی نخستین نیز، جداگانه مطرح می‌شود. نقش و زمان‌بندی برنامه‌ریزی 2. برنامه‌ریزی کار حسابرسی مستلزم تدوین طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی است. مزایای اصلی برنامه‌ریزی مناسب کار برای حسابرسی صورتهای مالی به شرح زیر است: (رک: بندهای ت-1 تا ت-3) • کمک به حسابرس برای توجه مناسب به جنبه‌های مهم حسابرسی. • کمک به حسابرس برای تشخیص و حل و فصل به موقع مشکلات بالقوه. • کمک به حسابرس در سازماندهی و مدیریت مناسب کار حسابرسی برای انجام اثربخش و کارآمد آن. • کمک به انتخاب اعضای تیم حسابرسی در رده‌های مختلف به نحوی که دارای توانمندیها و صلاحیتهای لازم برای برخورد با خطرهای مورد انتظار حسابرسی باشند و تقسیم مناسب کار بین آنها. • تسهیل هدایت و سرپرستی اعضای تیم حسابرسی و بررسی کار آنها. • کمک به هماهنگی کار انجام شده توسط حسابرسان بخشها و کارشناسان، در صورت لزوم.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/22
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 315 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی است. اهمیت برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم، در استاندارد 200 ، تشریح شده است. 2 . حسابرس به منظور تشخیص و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم باید شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، کسب کند. استاندارد500 ، حسابرس را ملزم می‌سازد به منظور فراهم کردن مبنایی برای برآورد خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم، از ادعاهای مدیریت با جزئیات کافی استفاده کند. این بخش، حسابرس را به برآورد خطر در سطح صورتهای مالی و سطح هر ادعا برمبنای شناخت مناسب از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، ملزم می‌کند. در استاندارد 330 ، مسئولیت حسابرس برای تعیین برخورد‌های کلی و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم که ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان آن متناسب با برآورده
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/21
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 320 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. این استاندارد، به موضوع مسئولیت حسابرس در زمینه بکارگیری مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسی صورتهای مالی می پردازد. در استاندارد 450 ، نحوه بکارگیری مفهوم اهمیت در ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصلاح نشده (در صورت وجود) بر صورتهای مالی تشریح شده است. اهمیت در حسابرسی 2. در استانداردهای حسابداری، مفهوم اهمیت در زمینه تهیه و ارائه صورتهای مالی مورد بحث قرار گرفته است. در این استانداردها، مفهوم اهمیت در قالب موارد زیر تشریح شده است: • تحریفها، شامل اطلاعات گزارش نشده، زمانی با اهمیت تلقی می‌شود که بطور منطقی انتظار رود به تنهایی یا در مجموع، بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارد، • قضاوت در مورد اهمیت با توجه به شرایط موجود انجام می‌شود و تحت تأثیر اندازه یا ماهیت یک تحریف یا هر دو قرار می‌‌گیرد، و • قضاوت درباره موضوعات بااهمیت از دیدگاه استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، با توجه به نیازهای اطلاعاتی مشترک استفاده‌کنندگان به عنوان یک گروه، شکل می‌گیرد. اثر احتمالی تحریفها بر تصمیمات است
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/20
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 330 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف ‌این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم‌ برای تعیین برخوردهای ‌کلی و طراحی و اجرای روشهای‌حسابرسی لازم برای مقابله با ‌خطر برآوردی تحریف بااهمیت در سطح صورتهای مالی و سطح ادعا در حسابرسی صورتهای مالی است. شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای ‌داخلی و برآورد خطر تحریف بااهمیت در استاندارد 315 ، توصیف شده است. 2 . خلاصه الزامات این بخش به شرح زیر است: • برخوردهای کلی. این قسمت، حسابرس را ملزم می‌کند برخوردهای کلی برای مقابله با خطر تحریف بااهمیت در سطح صورتهای مالی را تعیین کند و همچنین راهنماییهایی را در باره ماهیت این برخوردها ارائه می‌دهد. • روشهای حسابرسی در برخورد با خطر تحریف بااهمیت در سطح ادعا. این قسمت، حسابرس را ملزم می‌کند روشهای حسابرسی لازم را طراحی و اجرا کند. این روشها، شامل آزمونهای اثربخشی کارکرد کنترلها (در صورت لزوم یا مربوط بودن) و آزمونهای محتوایی است که ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان آن به خطر برآوردی تحریف بااهمیت در سطح ادعا بستگی دارد. به‌ علاوه، این قسمت شامل موضوعاتی است که حسابرس برای تعیین ماهیت، زمانبندی ...
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/19
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 450 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورتهای مالی مطرح شده است. در استاندارد 700 ، مسئولیت حسابرس برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی توصیف گردیده است که براساس آن حسابرس باید مشخص کند که آیا از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد اطمینان معقولی کسب شده است یا خیر. حسابرس ملزم است در نتیجه‌گیری خود، اثر تحریفهای اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورتهای مالی را طبق این استاندارد ارزیابی کند. مسئولیت حسابرس در قبال کاربرد صحیح مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و انجام حسابرسی صورتهای مالی، در استاندارد 320 توصیف شده است. تاریخ اجرا 2 . این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آن از اول فروردین 1388 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست. اهداف 3 . هدف این استاندارد کمک به حسابرس برای ارزیابی موارد زیر است: الف. اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی، و ب . اثر تحریفهای اصلاح نشده بر صورتهای مالی.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/18
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 500 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره انواع شواهد حسابرسی، کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی و روشهای کسب این‌گونه شواهد در حسابرسی صورتهای مالی است. 2 . حسابرس برای این که بتواند به نتیجه‌گیری منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه‌ای خود را اظهار کند باید شواهدی کافی و مناسب به دست آورد. مفهوم شواهد حسابرسی 3 . شواهد حسابرسی، یعنی همه اطلاعات مورد استفاده حسابرس برای رسیدن به نتایجی که نظر وی براساس آن اظهار می‌شود. شواهد حسابرسی شامل اطلاعاتی است که از سوابق حسابداری زیربنای صورتهای مالی و از منابع دیگر کسب می‌شود. از حسابرس انتظار نمی‌رود تمام اطلاعات موجود را بررسی کند. شواهد حسابرسی، که ماهیت انباشت‌شونده دارد، شامل شواهدی است که با اجرای روشهای حسابرسی کسب می‌شود و می‌تواند شواهد کسب شده از دیگر منابعی چون حسابرسیهای قبلی و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه برای پذیرش و حفظ صاحبکار را نیز دربر گیرد. 4 . سوابق حسابداری عموما شامل موارد زیر است : – سوابق ثبت اولیه و سوابق پشتیبان آن ازقبیل رسیدهای دریافت و پرداخت و سوابق انتقال الکترونیکی وجوه ....
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/17
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 501 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهایی‌ علاوه‌بر آنچه‌ در متن‌ استاندارد شواهد حسابرسی‌ آمده‌ است‌، درباره‌ برخی‌ از اقلام‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ و سایر موارد افشا می‌باشد. 2 . بکارگیری‌ این‌ استانداردها و راهنماییها، حسابرس‌ را در کسب‌ شواهد حسابرسی‌ درباره‌ برخی‌ از اقلام‌ خاص‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ و سایر موارد افشا در صورتهای‌ مزبور یاری‌ می‌رساند. نظارت‌ بر شمارش‌ موجودی مواد و کالا 3 . مدیریت‌‌ عموما روشهایی‌ را برای‌ شمارش‌(حداقل‌ سالی‌ یکبار) موجودی‌ مواد وکالا، که از این پس موجودیها نامیده می‌شود، برقرار می‌کند تا مبنایی‌ برای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ یا تعیین قابلیت‌ اعتماد سیستم‌ ثبت‌ دایمی‌ موجودیها بدست‌ آورد. 4 . در مواردی‌ که‌ موجودیها از لحاظ‌ صورتهای‌ مالی‌ با ‌ اهمیت‌ است‌، حسابرس باید از طریق‌ نظارت‌ بر شمارش‌ موجودیها شواهد حسابرسی کافی‌ و مناسب را درباره‌ وجود و وضعیت‌ آنها بدست‌ آورد، مگر آن که‌ چنین‌ کاری‌ عملی‌ نباشد. چنین‌ نظارتی‌ حسابرس‌ را قادر می‌سازد تا موجودیها را وارسی‌ کند، رعایت‌ دستورالعملهای‌ مدیریت‌ را درباره‌ ثبت‌ و کنترل‌ ...
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/16
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 505 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ حسابرس‌ از تاییدیه‌های‌ برون‌ سازمانی‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از شیوه‌های‌ کسب‌ شواهد حسابرسی‌ است‌. 2 . حسابرس‌ باید ضرورت‌ استفاده‌ از تاییدخواهی‌ برون‌ سازمانی‌ را برای‌ کسب‌ شواهد حسابرسی‌ مناسب‌ و کافی‌ به‌منظور پشتیبانی‌ از برخی‌ ادعاهای‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌، تعیین‌ کند. حسابرس‌ برای‌ انجام‌ این‌ کار باید اهمیت‌، سطح‌ براوردی‌ خطرهای‌ ذاتی‌ و کنترل‌، و میزان‌ تاثیر شواهد حاصل‌ از سایر روشهای‌ حسابرسی‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ را در کاهش‌ خطر حسابرسی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ادعاها، به‌ سطح‌ پایین‌ قابل‌ قبول‌، مورد توجه‌ قرار دهد. 3 . استاندارد 500 ، مقرر می‌دارد که‌ میزان‌ قابلیت‌ اعتماد شواهد حسابرسی‌ به‌منبع‌ و ماهیت‌ آن‌ بستگی‌ دارد. طبق‌ آن‌ بخش‌، عموما شواهد حسابرسی‌ بدست‌ آمده‌ از منابع‌ برون‌ سازمانی‌، قابل‌ اعتمادتر از شواهد حسابرسی‌ درون‌ سازمانی‌ و شواهد حسابرسی‌ کتبی‌، قابل‌ اعتمادتر از شواهد حسابرسی‌ شفاهی‌ است‌. ازاین‌رو، درنظر گرفتن‌ پاسخهای‌ کتبی‌ به‌ درخواستهای‌ تاییدیه‌ که‌ حسابرس‌ به‌صورت‌ مستق
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/15
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 510 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ چگونگی‌ برخورد با مانده‌های‌ اول‌ دوره‌، در مواردی‌ است‌ که‌ صورتهای‌ مالی‌ برای‌ نخستین‌ بار رسیدگی‌ می‌شود یا صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌، توسط‌ حسابرس‌ دیگری‌ رسیدگی‌ شده‌ باشد. حسابرس‌ برای‌ آگاه‌ شدن‌ از وجود بدهیهای‌ احتمالی‌ و تعهدات‌ موجود در اول‌ دوره‌ نیز می‌تواند از این‌ استاندارد استفاده‌ کند. 2 . حسابرس‌ در حسابرسی‌ نخستین‌ باید شواهدی‌ کافی‌ و قابل‌ قبول‌ درباره‌ موارد زیر گردآوری‌ کند: الف‌- نبود تحریف‌ در مانده‌های‌ اول‌ دوره‌ که‌ بر صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ جاری‌ اثری‌ با اهمیت‌ دارد. ب‌ - درستی‌ انتقال‌ مانده‌های‌ آخر دوره‌ قبل‌ به‌ دوره‌ جاری‌ یا در صورت‌ لزوم‌، تجدیدنظر و ارائه‌ مجدد آنها. پ‌ - یکنواختی‌ در اعمال‌ رویه‌های‌ مناسب‌ حسابداری‌ یا اِعمال‌ صحیح‌ تغییرات‌ در رویه‌های‌ حسابداری‌ در صورتهای‌ مالی‌ و کفایت‌ افشای‌ مربوط‌. 3 . مانده‌های‌ اول‌ دوره‌ یعنی‌ مانده‌ حسابهایی‌ که‌ در اول‌ دوره‌ وجود داشته‌ است‌. مانده‌های‌ اول‌ دوره‌ مبتنی‌بر مانده‌های‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌ می‌باشد و آثار هر
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/14
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 520 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ کاربرد روشهای‌ تحلیلی‌ در جریان‌ حسابرسی‌ است‌. 2 . حسابرس‌ باید روشهای‌ تحلیلی‌ را در مرحله‌ برنامه‌ریزی‌ و همچنین‌، در مرحله‌ بررسی‌ کلی‌ در پایان‌ کار حسابرسی‌ بکار گیرد. روشهای‌ تحلیلی‌ می‌تواند در سایر مراحل‌ نیز بکار رود. 3 . روشهای‌ تحلیلی یعنی‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ نسبتها و روندهای‌ عمده‌، شامل‌ پی‌جویی‌ نوسانات‌ و روابط‌ مالی‌ و غیر مالی‌ بدست‌ آمده‌ که‌ با سایر اطلاعات‌ مربوط‌، مغایرت‌ دارد یا از مبالغ‌ پیش‌بینی‌شده‌، انحراف‌ دارد. ماهیت‌ و هدف‌ روشهای‌ تحلیلی‌ 4 . روشهای‌ تحلیلی‌ شامل‌ ارزیابی‌ نتایج‌ حاصل‌ از مقایسه‌ اطلاعات‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ با اطلاعاتی‌ چون‌ موارد زیر است‌: • اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌ دوره‌های‌ قبل‌. • نتایج‌ مورد انتظار واحد مورد رسیدگی‌؛ مانند، بودجه‌ها، پیش‌بینی‌ها یا براوردهای‌ حسابرس‌، چون‌ براورد مصرف‌ مواد اولیه‌. • اطلاعات‌ مشابه‌ در صنعت‌؛ مانند، مقایسه‌ نسبتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ با شاخص‌ صنعت‌ یا نسبتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ هم‌ اندازه‌ در همان‌ صنعت‌.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/13
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 530 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ چگونگی ‌استفاده‌ از روشهای‌ نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون‌ به‌منظور گرداوری‌ شواهد حسابرسی‌ است‌. 2 . حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون‌ به‌گونه‌ای‌ تعیین‌ نماید که‌ بتواند شواهد حسابرسی‌ لازم‌ را به‌منظور دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ آزمون‌ حسابرسی‌ گرداوری‌ کند.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/12
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 540 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ براوردهای‌ حسابداری‌ موجود در صورتهای‌ مالی‌ است‌. 2 . حسابرس‌ باید شواهد کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ را درباره‌ براوردهای‌ حسابداری‌ گردآوری‌ کند. 3 . براورد حسابداری‌ یعنی‌ تخمین‌ مبلغ‌ برخی‌ از اقلام‌ برای‌ انعکاس‌ در صورتهای‌ مالی‌ در مواردی‌ که‌ اندازه‌گیری‌ دقیق‌ آن‌ امکانپذیر نیست‌؛ برای‌ مثال‌: • ذخیره‌ کاهش‌ ارزش‌ موجودیهای‌ مواد و کالا و حسابهایدریافت نی‌ به‌ منظور کاهش‌ ارزش‌ آنها به‌ ارزش‌ قابل‌ بازیافت‌ براوردی‌. • تخصیص‌ بهای‌ تمام‌شده‌ داراییهای‌ استهلاک‌پذیر در طول‌ عمر مفید براوردی‌ آنها. • درآمدهای‌ تحقق‌ یافته‌ دریافت ‌ نشده‌. • ذخیره‌ مالیات‌ بردرآمد. • ذخیره‌ زیان‌ ناشی‌ از دعاوی‌ حقوقی‌. • زیان‌ ناشی‌ از قراردادهای‌ بلندمدت‌ پیمانکاری‌ در دست‌ اجرا. • ذخیره‌ برای‌ هزینه‌ خدمات‌ پس‌ از فروش‌.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/11
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 550 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : دامنه کاربرد 1. در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه روابط و معاملات با اشخاص وابسته در حسابرسی صورتهای مالی مطرح شده است. به ویژه در این استاندارد نحوه بکارگیری استانداردهای 315 ، 330 و 240 در رابطه با خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معاملات با اشخاص وابسته توصیف می‌شود. ماهیت روابط و معاملات با اشخاص وابسته 2. بسیاری از معاملات با اشخاص وابسته در روال عادی عملیات واحد تجاری انجام می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است خطر تحریف بااهمیت ناشی از این معاملات در صورتهای مالی، بیشتر از معاملات مشابه با اشخاص غیر وابسته نباشد. با این وجود، ممکن است در برخی شرایط ماهیت روابط و معاملات با اشخاص وابسته به گونه‌ای باشد که خطرهای تحریف بااهمیت آن در صورتهای مالی بیشتر از خطرهای تحریف بااهمیت معاملات با اشخاص غیر وابسته باشد.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/10
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 560 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ کلیــات‌ 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ است‌. دراین‌ استاندارد، اصطلاح‌ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ هم‌ برای‌ رویدادهایی‌ بکار می‌رود که‌ بین‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ رخ‌ می‌دهد و هم‌ برای‌ حقایق‌ شناسایی‌ شده‌ پس‌از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌. 2 . حسابرس‌ باید آثار رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ را بر صورتهای‌ مالی‌ و گزارش‌ خود ارزیابی‌ کند. 3 . در استاندارد حسابداری‌ رویدادهای‌ بعد از تاریخ‌ ترازنامهنحوه‌ برخورد با رویدادهای‌ مساعد و نامساعد واقع‌ شده‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ در صورتهای‌ مالی‌، توصیف‌ واین‌ گونه‌ رویدادها به‌ دو گروه‌ زیر طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌: الف- رویدادهایی‌ که‌ شواهد بیشتری‌ را درباره‌ شرایط‌ موجود در تاریخ‌ ترازنامه‌ فراهم‌ می‌کند. ب ‌ - رویدادهایی‌ که‌ بیانگر شرایطی‌ است‌ که‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ ایجاد شده‌ است‌.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/09
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 570 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ استفاده‌ از فرض‌ تداوم‌ فعالیت‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، شامل‌ بررسی‌ ارزیابی‌ مدیریت‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ به‌ ادامه‌ فعالیت‌، است‌. 2 . حسابرس‌ در جریان‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و ارزیابی‌ نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ باید مناسب‌ بودن‌ استفاده‌ مدیریت‌ را از فرض‌ تداوم‌ فعالیت‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، بررسی‌ کند. مسئولیت‌ مدیریت‌ 3 . فرض‌ تداوم‌ فعالیت‌، یک‌اصل‌ بنیادی‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. طبق‌ فرض‌ تداوم‌ فعالیت‌، واحد مورد رسیدگی‌ معمولاً به‌عنوان‌ واحدی‌ فرض‌ می‌شود که‌ در آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ به‌فعالیت‌ خود ادامه‌ می‌دهد و قصد یا الزامی‌ برای‌ انحلال‌، توقف‌ فعالیت‌، ...
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/08
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 580 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌، روشهای‌ ارزیابی‌ و مستندسازی‌ آن‌ و بیان‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ مناسب‌ باید انجام‌ شود. 2 . حسابرس‌ در هر حسابرسی‌ باید تاییدیه‌ای‌ مناسب‌ از مدیران‌ دریافت ‌ کند . تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ اعلام‌ قبول‌ مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ 3 . حسابرس‌ باید شواهدی‌ را گردآوری‌ کند که‌ نشان‌ دهد مدیران‌، مسئولیت‌ ارائه‌ صحیح‌ صورتهای‌ مالی‌ را در انطباق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌، پذیرفته‌ و صورتهای‌ مالی‌ را تایید کرده‌اند. حسابرس‌ می‌تواند شواهد مربوط‌ به‌ پذیرش‌ چنین‌ مسئولیت‌ و تاییدی‌ را از طریق‌ تاییدیه‌ مدیران‌ (که‌ تاکید مجددی‌ است‌ بر صحت‌ ادعاهای‌ مدیریت‌ درباره‌ مندرجات‌ صورتهای‌ مالی‌) و نسخه‌ امضا شده‌ صورتهای‌ مالی‌ بدست‌ آورد .
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/07
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 600 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . استانداردهـای حسابرسی در مـورد حسابرسی گـروه نیز کاربـرد دارد. در این استاندارد ملاحظات خاصی مطرح شده است که در خصوص حسابرسی گروه کاربرد دارد، به ویژه مواردی که دربرگیرنده حسابرسان بخش است. 2 . چنانچه حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی غیر از صورتهای مالی گروه، از خدمات حسابرسان دیگر استفاده کند، این استاندارد می‌تواند با اعمال تعدیلات مناسب، مفید واقع شود. برای مثال، حسابرس می‌تواند برای نظارت بر شمارش موجودی کالا یا وارسی داراییهای ثابت مشهود در یک مکان دور، از خدمات حسابرس دیگر استفاده کند. 3 . حسابرس بخش ممکن است به موجب قانون، مقررات یا به دلایل دیگری ملزم به اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یک بخش باشد. تیم حسابرسی گروه ممکن است به منظور کسب شواهد حسابرسی برای حسابرسی گروه، تصمیم بگیرد از شواهد پشتوانه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بخش استفاده کند؛ در این مورد نیز الزامات این استاندارد بکار گرفته می‌شود. (رک: بند ت-1)
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/06
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 610 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ به‌ حسابرسان‌ مستقل‌ درباره‌ ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌ است‌. این‌ استاندارد، در مواردی‌ که‌ کارکنان‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌، حسابرس‌ مستقل‌ را در اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ یاری‌ می‌دهند، کاربرد ندارد. روشهای‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد تنها باید درباره‌ آن‌ گروه‌ از فعالیتهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ بکار رود که‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ مربوط‌ می‌شود. 2 . حسابرس‌ مستقل‌ باید فعالیتهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ و اثر آن‌ را بر روشهای‌ حسابرسی‌ مستقل‌، ارزیابی‌ کند. 3 . حسابرسی‌ داخلی‌ یعنی‌ وظیفه‌ ارزیابی‌ که‌ در داخل‌ واحد مورد رسیدگی‌ و توسط‌ کارکنان‌ آن‌ به‌ منظور ارائه‌ خدمت‌ به‌ آن‌ واحد به‌ وجود می‌آید و یکی‌ از ارکان‌ اصلی‌ محیط‌ کنترلی‌ محسوب‌ می‌شود . ارزیابی‌ و بررسی‌ کفایت‌ و اثربخشی‌ سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌، از جمله‌ وظایف‌ اصلی‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ است‌. 4 . گرچه‌ حسابرس‌ مستقل‌ به‌ تنهایی‌ مسئول‌ ارائه‌ نظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ و تعیین‌ نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ حسابرسی
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/05
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 620 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از شواهد حسابرسی‌ است‌. 2 . چنانچه‌ حسابرس‌ بخواهد از نتایج‌ کار کارشناس‌ استفاده‌ کند باید شواهد کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ را درباره‌ مناسب‌ بودن‌ چنین‌ کاری‌ برای‌ مقاصد حسابرسی‌، بدست‌ آورد. 3 . کارشناس‌ در این‌ استاندارد به‌ فرد یا موسسه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ مهارت‌، دانش‌ و تجربه‌ در زمینه‌ای‌ خاص‌ غیر از حسابداری‌ و حسابرسی‌ است‌. 4 . تحصیلات‌ و تجارب‌ حسابرس‌ سبب‌ می‌شود وی‌ از انواع‌ فعالیتهای‌ گوناگون‌ تجاری‌ آگاهی‌ کلی‌ پیدا کند، اما از حسابرس‌ انتظار نمی‌رود تخصص‌ فرد آموزش‌ دیده‌ برای‌ حرفه‌ دیگری‌ چون‌ وکالت‌ یا مهندسی‌ را داشته‌ باشد. 5 . خدمات‌ کارشناس‌ می‌تواند به‌ یکی‌ از راه‌های‌ زیر مورد استفاده‌ قرار گیرد: الف‌ - استخدام‌ در واحد مورد رسیدگی‌. ب‌ - استخدام‌ توسط‌ حسابرس‌. پ‌ - دعوت‌ به‌ کار توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌. ت‌ - دعوت‌ به‌ کار توسط‌ حسابرس‌.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/04
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 700 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی و همچنین، شکل و محتوای گزارش حسابرس، به عنوان محصول حسابرسی صورتهای مالی، را تعیین و توصیف می‌کند. 2. استانداردهای 705 و 706 ، به شکل و محتوای گزارش حسابرس در موارد ارائه گزارشهای تعدیل شده اختصاص دارد. 3. این استاندارد، با توجه به مجموعه کامل صورتهای مالی با مقاصد عمومی تدوین شده است. استاندارد 800 در باره حسابرسی موارد خاص، از جمله حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس مبنای جامع حسابداری دیگری غیر از استانداردهای حسابداری، کاربرد دارد. 4. این استاندارد یکنواختی گزارشهای حسابرسی را بهبود می‌بخشد. یکنواختی در گزارش حسابرسی، اعتبار آن را افزایش می‌دهد و به درک استفاده ‌کنندگان و تشخیص شرایط غیر عادی کمک می‌کند. تاریخ اجرا 5. این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1/1/1390 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/03
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 705 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با ارائه گزارش مناسب برای شرایطی مطرح شده است که حسابرس جهت اظهارنظر طبق استاندارد 700 (تجدید نظر شده 1389)، به این نتیجه رسیده باشد که تعدیل اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ضروری است. انواع اظهارنظرهای تعدیل شده 2 . در این استاندارد سه نوع اظهارنظر تعدیل شده با عناوین ”اظهارنظر مشروط“، ”اظهارنظر مردود“ و ”عدم اظهارنظر“ مشخص شده است. تصمیم‌گیری در مورد نوع اظهارنظر، به موارد زیر بستگی دارد: (رک: بند ت-1) الف. ماهیت موضوعی که منجر به تعدیل شده است. این موضوعات شامل موارد زیر است: • وجود تحریف در صورتهای مالی • محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب • ابهام اساسی ب . قضاوت حسابرس دربارة بااهمیت یا فراگیر بودن آثار وجود تحریف یا آثار احتمالی محدودیت بر صورتهای مالی. تاریخ اجرا 3 . این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1/1/1390 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/02
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 706 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. این استاندارد مربوط به اطلاع‌رسانی بیشتر در گزارش حسابرس در مواردی است که به نظر حسابرس لازم است توجه استفاده‌کنندگان به موضوعات زیر جلب شود: الف. اطلاعات ارائه یا افشا شده‌ در صورتهای مالی که برای درک صورتهای مالی توسط استفاده‌کنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یا ب . اطلاعاتی به جز اطلاعات ارائه یا افشا شده در صورتهای مالی که برای درک استفاده‌کنندگان از حسابرسی، مسئولیتهای حسابرس یا گزارش حسابرس، مربوط تلقی می‌شود. 2. در پیوستهای 1 و 2، استانداردهایی که شامل الزامات خاصی در خصوص درج بندهای تأکید بر مطلب خاص یا سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس است، مشخص شده است. الزامات این استاندارد در خصوص شکل و محل درج چنین بندهایی نیز کاربرد دارد. تاریخ اجرا 3. این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1/1/1390 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/11/01
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 710 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در‌مورد مسئولیتهای حسابرس درباره اطلاعات مقایسه‌ای است. این استاندارد در مواردی که صورتهای مالی خلاصه شده به‌همراه صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه می شود، کاربرد ندارد (در این‌گونه موارد به استانداردهای 720 ، و 800 ، مراجعه شود). 2 . حسابرس باید اطمینان یابد که اطلاعات مقایسه‌ای از تمام جنبه‌های با اهمیت، منطبق با استانداردهای حسابداری است. 3 . اطلاعات مربوط به دوره مالی گذشته به یکی از دو شکل زیر ارائه می‌شود : الف- اطلاعات مقایسه‌ای یعنی مبالغ و سایر اطلاعات مربوط به دوره گذشته که به‌عنوان بخشی از صورتهای مالی و به‌منظور استفاده در ارتباط با مبالغ و اطلاعات افشا شده دوره جاری (که در این استاندارد " اقلام دوره جاری" گفته می‌شود) ارائه می‌شود. اطلاعات مقایسه‌ای، صورتهای مالی کامل محسوب نمی‌شود و به تنهایی قابل ارائه نیست. این اطلاعات، جزیی لاینفک از صورتهای مالی دوره جاری است که تنها در ارتباط با اقلام دوره جاری مطالعه می‌شود. ب - صورتهای مالی مقایسه‌ای یعنی مبالغ و سایر اطلاعات مربوط به دوره گذشته که به‌منظور مقایسه با
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/30
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 720 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره ارزیابی سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده است که حسابرس نسبت به گزارش درباره آنها، الزامی ندارد. این استاندارد اساسا درمورد گزارشهای سالانه کاربرد دارد، گرچه می‌تواند درباره گزارشهای دیگری چون گزارشهای مربوط به عرضه اوراق مشارکت نیز استفاده شود. 2 . حسابرس باید "سایر اطلاعات" را به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی حسابرسی شده، مطالعه کند. 3 . " مغایرتهای با اهمیت" هنگامی وجود دارد که سایر اطلاعات، مندرجات صورتهای مالی حسابرسی شده را نقض کند. این مغایرتها می‌تواند نتایج حاصل از شواهد حسابرسی کسب شده قبلی و گاه، مبنای اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی را مورد تردید قرار دهد. 4 . هر واحد مورد رسیدگی ممکن است برای هر سال مالی مجموعه‌ای را منتشر کند که شامل صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس باشد. این مجموعه غالبا " گزارش سالانه" نامیده می‌شود. واحد مورد رسیدگی ممکن است براساس الزامات قانونی یا برحسب روال خود، اطلاعات مالی و غیرمالی دیگری را نیز در آن مجموعه ارائه ک
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/29
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 800 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورتهای مالی کاربرد دارد. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود. 2. این استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805 ، ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا عنصر، حساب یا قلم خاصی از یک صورت مالی مطرح می‌شود. 3. این استاندارد، الزامات سایر استانداردها را نفی نمی‌کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با شرایط کار حسابرسی این‌گونه صورتهای مالی، نمی‌پردازد. تاریخ اجرا 4. این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از 1/1/1391 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/28
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 805 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورتهای مالی کاربرد دارد و باید برای حسابرسی سایر اطلاعات مالی تاریخی حسب ضرورت متناسب با شرایط موجود تعدیل شود. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی، مطرح می‌شود. یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی، ممکن است بر اساس یک چارچوب با مقاصد عمومی یا با مقاصد خاص تهیه شود. اگر اطلاعات مذکور بر اساس یک چارچوب با مقاصد خاص تهیه شود، استاندارد 800 نیز برای حسابرسی آن به کار برده می‌شود. (رک: بندهای ت- 1 تا ت-4) 2. این استاندارد برای گزارش حسابرس بخش کاربرد ندارد. گزارش مذکور نتیجه کار حسابرس بخش در مورد اطلاعات مالی یک بخش است که به درخواست تیم حسابرسی گروه، به منظور استفاده در حسابرسی صورتهای مالی گروه تهیه می‌شود. (رک: استاندارد600 ) 3. این استاندارد، الزامات سایر استانداردها را نفی نمی‌کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با شرایط کار حسابرسی این گونه اطلاعات، نمی‌پردازد.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/27
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 1005 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ است‌. 2 . استانداردهای‌ حسابرسی‌، در موردحسابرسی‌ اطلاعات‌ مالی‌ کلیه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، کاربرد دارد. ویژگی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ حسابرس‌ را ناگزیر می‌سازد رویکرد و طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ حاکم‌ بر هر واحد کوچک‌ مورد رسیدگی‌، تعدیل‌ کند. 3 . واحد اقتصادی‌ کوچک‌ در این‌ بخش‌، به‌ واحدی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ تعداد کارکنان‌ آن‌ کم‌ یا میزان‌ فروش‌ یا جمع‌ داراییهای‌ آن‌، پایین‌ است‌. این‌ گونه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ معمولایک‌ یا هر دو ویژگی‌ زیر را دارند : • تفکیک‌ محدود وظایف‌ . • تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ بر تمام‌ جنبه‌های‌ اساسی‌ فعالیتهای‌ واحد اقتصادی‌.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/26
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 1007 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ ارتباطات‌ و روابط‌ حسابرس‌ با مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ است‌. 2 . برخی‌ جنبه‌های‌ روابط‌ حسابرس‌ با مدیریت‌ را الزامات‌ قانونی‌ وحرفه‌ای‌ تعیین‌ می‌کند و برخی‌ دیگر تحت‌ تاثیر روشهای‌ اجرایی‌ حسابرس‌ است‌. ارتباط‌ حسابرس‌ با مدیریت‌ همواره‌ با توجه‌ به‌ این‌ الزامات‌ و روشها برقرار می‌شود. 3 . مدیریت‌ در این‌ بخش‌، هیات‌ مدیره‌ و مدیران‌ ارشد اجرایی‌ یا سایر کسانی‌ که‌ به‌ نیابت‌ از طرف‌ آنان‌، مسئولیت‌ اداره‌ امور واحد مورد رسیدگی‌ را به‌ عهده‌ دارند، شامل‌ می‌شود. الزامات‌ قانونی‌ وحرفه‌ای‌ آیین‌ رفتار حرفه‌ای‌ 4 . حسابرس‌ در جریان‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ باید چنان‌ ارتباطی‌ را با مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ برقرار کند که‌ بتواند حسابرسی‌ را به‌ گونه‌ای‌ اثربخش‌ و کارامد انجام‌ دهد . این‌ ارتباط‌ باید با رعایت‌ اصول‌ رفتار حرفه‌ای‌ ایجاد شود. 5 . حسابرس‌ برای‌ اجرای‌ هر کار حرفه‌ای‌ باید از منافعی‌ که‌ احتمال‌ می‌رود با اصول‌ رفتار حرفه‌ای‌ ناسازگار باشد، دوری‌ کند.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/25
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 2400 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس در مواردی است که حسابرسی غیراز حسابرس واحد تجاری بررسی اجمالی صورتهای مالی را انجام می‌دهد. در این استاندارد همچنین درباره شکل و محتوای گزارشی که حسابرس در این گونه موارد صادر می‌کند، استانداردها و راهنماییهای لازم ارائه شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای توسط حسابرس واحد تجاری باید طبق استاندارد 2410 ، انجام شود. 2. موضوع این استاندارد، اساساً بررسی اجمالی صورتهای مالی است، اما می‌تواند با انجام تعدیلات لازم با توجه به شرایط مربوط، برای بررسی اجمالی سایر اطلاعات مالی تاریخی نیز بکار گرفته شود. ضوابط ارائه شده در سایر استانداردهای حسابرسی نیز می‌تواند حسابرس را در بکارگیری این استاندارد یاری رساند. هدف‌ از بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌ 3 . هدف‌ از بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌ این‌ است‌ که‌ حسابرس‌ بتواند براساس‌ رسیدگیهایی‌ که‌ بمراتب‌ محدودتر از حسابرسی‌ است‌ و تمام‌ شواهد لازم‌ و کافی‌ را برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ تامین‌ نمی‌کند، چنین‌ نظر دهد که‌ به‌ مورد یا موارد ...
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/24
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 2410 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط ‌با مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس و شکل و محتوای گزارش وی در مواردی ‌است که بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای‌ صاحبکار حسابرسی را به ‌عهده می‌گیرد. استفاده از اصطلاح ” حسابرس“ در این استاندارد به معنای انجام حسابرسی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای نیست، بلکه به این دلیل است که بررسی اجمالی این اطلاعات توسط حسابرس مستقل واحد تجاری انجام می‌شود. این استاندارد معطوف به بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای توسط حسابرس واحد تجاری است. اما در مواردی که حسابرس واحد تجاری، بررسی اطلاعات مالی تاریخی غیر از اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای (از جمله صورتهای مالی سالانه) واحد مزبور را به عهده می‌گیرد، این استاندارد با انجام تعدیلات لازم نیز بکار گرفته می‌شود. 2. منظور از اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای در این استاندارد، اطلاعاتی است که طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می‌شود و دربرگیرنده مجموعه کامل یا فشرده صورتهای مالی برای دوره‌ای کوتاه‌تر از سال مالی واحد تجاری است. 3. حسابرس باید بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای را طبق ...
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/23
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 3400 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی است. این استاندارد برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌صورت کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود، کاربرد ندارد، اگرچه بیشتر روشهای مقرر در این بخش ممکن است برای چنین رسیدگیهایی نیز مناسب باشد. 2 . حسابرس‌ در رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالی‌آتی باید شواهد مناسب‌ و کافی‌ درباره‌ موارد زیر کسب‌ کند: الف‌- نامعقول نبودن مفروضات بهترین براورد مدیریت که زیربنای اطلاعات مالی آتی است و سازگاری مفروضات ذهنی با هدف اطلاعات. ب‌ - تهیه اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ برمبنای‌ مفروضات مربوط‌ به‌نحو مناسب‌. پ‌ - ارائه اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ به‌نحو مناسب‌ و افشای کافی مفروضات با اهمیت، از‌جمله تفکیک روشن مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی. ت‌ - تهیه اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ به‌طور یکنواخت با صورتهای مالی تاریخی و با استفاده از رویه‌های حسابداری مناسب.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/22
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 4400 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در موارد اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌، و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابـرس‌ در این‌ گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ بخش‌، الزاما فرد یا موسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ را به‌ عهده‌ دارد. 2 . اگرچه‌ تاکید این‌ استاندارد، رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ است‌، اما می‌تواند برای‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ غیرمالی‌ نیز سودمند واقع‌ شود، مشروط‌ بر آن‌ که‌ حسابرس‌ از موضوع‌ و معیارهایی‌ منطقی‌ برای‌ سنجش‌ یافته‌های‌ خود شناخت‌ کافی‌ داشته‌ باشد. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در سایر استانداردهای‌ حسابرسی‌ نیز می‌تواند حسابرس‌ را در بکارگیری‌ این‌ استاندارد یاری‌ رساند. 3 . اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ می‌تواند شامل‌ روشهای‌ مشخصی‌ درباره‌ هریک‌ از اقلام‌ (مانند، حسابهایپرداخت نی‌، حسابهایدریافت نی‌، خرید از اشخاص‌ وابسته‌ و فروش‌ و سود هریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌)، یکی‌ از صورتهای‌ مالی‌ یا حتی‌ مجموعه‌ ...
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/21
عنوان : دانلود استاندارد حسابرسی شماره 4410 از استانداردهای حسابرسی ایران
توضیحات : 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابرس‌ در این‌ گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ استاندارد، الزاما فرد یا موسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد اقتصادی‌ را به‌ عهده‌ دارد. 2 . اگرچه‌ تاکید این‌ استاندارد، تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ است‌، اما می‌تواند برای‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ غیرمالی‌ نیز سودمند واقع‌ شود، مشروط‌ بر آن‌ که‌ حسابرس‌ از موضوع‌ شناخت‌ کافی‌ داشته‌ باشد. ارائه‌ خدمات‌ معین‌ و محدود به‌ صاحبکار مثلاً حل‌ و فصل‌ موارد خاص‌ حسابداری‌ به‌ منظور انعکاس‌ در صورتهای‌ مالی‌، تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ محسوب‌ نمی‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در سایر استانداردهای‌ حسابرسی‌ نیز می‌تواند حسابرس‌ را در بکارگیری‌ این‌ استاندارد یاری‌ رساند.
نویسنده : مجید ممبنی
تاریخ ایجاد : 1394/10/20

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :