استاندارد های حسابرسی

عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 4410
توضیحات : تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/11
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 4400
توضیحات : اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/10
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 3400
توضیحات : رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/09
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 2410
توضیحات : بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/08
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 2400
توضیحات : بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/07
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 1007
توضیحات : ارتباطات‌ با مديريت‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 1005
توضیحات : حسابرسي واحدهاي اقتصادي کوچک
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 805
توضیحات : ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/04
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 800
توضیحات : ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص(تجدید نظر شده 1390 )
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/03
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 720
توضیحات : ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/02
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 710
توضیحات : اطلاعات مقايسه‌ای
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/01
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 706
توضیحات : بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/29
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 705
توضیحات : اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/28
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 700
توضیحات : گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/27
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 620
توضیحات : استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/26
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 610
توضیحات : ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/25
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 600
توضیحات : ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/24
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 580
توضیحات : تاييديـه‌ مـديران‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/23
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 570
توضیحات : تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383 ‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/22
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 560
توضیحات : رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/21
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 550
توضیحات : اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/20
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 540
توضیحات : حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/19
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 530
توضیحات : نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده 1383 ‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/18
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 520
توضیحات : روشهـاي‌ تحليلـي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/17
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 510
توضیحات : حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/16
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 505
توضیحات : تاييد خواهي برون‌ سازماني - تجديدنظر شده 1383‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/15
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 501
توضیحات : شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/14
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 500
توضیحات : شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/13
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 450
توضیحات : ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/12
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 330
توضیحات : روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/11
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 320
توضیحات : اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی(تجدید نظر شده 1391 )
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/10
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 315
توضیحات : شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/09
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 300
توضیحات : برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1391 )
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/08
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 250
توضیحات : ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/07
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 240
توضیحات : ‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي -تجديدنظرشده1384‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/06
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 230
توضیحات : مستندسازي - تجديدنظر شده 1386
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/05
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 220
توضیحات : كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/04
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 210
توضیحات : قـرارداد حسابرسـي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/03
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 200
توضیحات : استاندارد حسابرسی 200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده 1391)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/02
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 1
توضیحات : کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/01
عنوان : استاندارد حسابرسی شماره 0
توضیحات : مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/11/30

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :