مقالات حسابداری و مدیریت

عنوان : اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: پژوهش حاضر به بررسی اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه می پردازد. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 107 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارک – برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده های آماری است. به منظور نرمال سازی داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تبدیلات جانسون استفاده شده است .نتایج حاصل از نرمال سنجی مجدد داده های آماری با استفاده از روش جارک-برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده های آماری می باشد . به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون به روش Enter استفاده شده است .فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه : هرچه میزان سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر است . فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه :هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد هزینه سرمایه کمتر است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر و هزینه سرمایه کمتر خواهد بود .
نویسنده : دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران
توضیحات : چکیده: دیر زمانی مفاهیم مالی کلاسیک و فرض انسان عقلائی زیربنای علم مالی و تئوری‌های آن قرار داشت. مالی کلاسیک در بستری ایده‌آل، به توصیف قواعدی می‌پرداخت که سرمایه‌گذاران در یک بازار عقلائی می‌بایست بدان‌گونه رفتار کنند. فرض عقلائی بودن سرمایه‌گذاران به عنوان مدل ساده‌ای از رفتار انسان، از پایه‌های اصلی مالی کلاسیک محسوب شده و تقریباً تمامی نظریه‌های آن متاثر از این فرض بوده است. اما در سالیان اخیر، ظهور پدیده‌هائی همچون حباب قیمتی در بازار سهام، واکنش بیش یا کمتر از اندازه سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید و بسیاری موارد دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار دارد، باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی کلاسیک، انسان عقلائی، و ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مالی رفتاری گردیده است. مدل‌های رفتاری، تأثیر سوگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در واکنش به واقعیات را بررسی کرده و بیان می‌کنند که در شرایط مختلف عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات می‌تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه یکی از عوامل رفتاری موثر بر راهبرد معاملاتی سرمایه‌گذاران می‌پردازد و هدف آن ایجاد بینشی در خصوص تداوم یا برگشت روند در قیمت سهام است.
نویسنده : دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد ، محمدرضا مایلی ، مصطفی امام دوست
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: "در این تحقیق، رابطه بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی طی سال های 1380-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد ارزش های حسابداری و بازار صورت گرفته است و مدل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغییره می باشد. 6 فرضیه درباره ی ارتباط بین شیوه های تامین مالی خارجی با معیار های ارزیابی عملکرد بر حسب نوع صنعت تدوین شده است. متغیر های مستقل شامل: 1) تامین مالی از طریق استقراض و 2)تامین مالی از طریق انتشار سهام می باشد و متغیر های وابسته شامل:1) نسبت قیمت به عایدات2) نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و 3) نسبت کیوتوبین می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تامین مالی به هر دو روش رابطه معنادار و معکوس با نسبت قیمت به عایدات سال آتی دارد، اما درتامین مالی از طریق استقراض با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد در حالی که درتامین مالی از طریق انتشار سهام با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معناداری وجود ندارد."
نویسنده : حمید حاجی ملا میرزایی ، علی یاوری ، معرفت غلامی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : ارزیابی کارایی شرکتهای دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA)
توضیحات : چکیده: یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت‌های جامعه آماری مورد بررسی در سال‌های پس از واگذاری نسبت به سال‌های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت‌های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت‌های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.
نویسنده : دکتر سهیلا مهدوی ، فرشته جوادی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف
توضیحات : باوجود گذشت بیش از چهار دهه از نخستین تلاش‌ها برای ارائه صورت جریان وجوه نقد، اجماعی بر سر نحوه طبقه‌بندی اطلاعات درآن حاصل نگردیده است. در اکثر کشورها، صورت جریان وجوه نقد همانند استانداردهای حسابداری بین‌المللی، براساس الگوی سه‌بخشی ارائه می‌شود؛ این درحالی است که در کشور ما الگوی پنج بخشی الزام شده است. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که الگوهای دیگری (از جمله هشت بخشی) را مجاز شمرده‌اند. تفاوت اساسی الگوهای یاد شده در تفکیک اجزای کلیدی و غیرکلیدی جریان های نقدی عملیاتی می‌باشد؛ که براساس شواهد تجربی باعث افزایش سودمندی صورت جریان وجوه نقد می‌شود.
نویسنده : محمد علی ساری
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : امکان سنجی انتشار صکوک در مقایسه با سایر روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
توضیحات : چکیده: سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است.دولتها و شرکتهای اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تأمین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تأمین می شود و یا اینکه از طریق فرآیند تأمین مالی بدست می آید. برای تأمین مالی، روشها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاههای اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روشها تبیین و به کار گرفته می شوند. یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.و یکی از ابزارهای مالی جدید برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها،صکوک بوده که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود.
نویسنده : دکتر مهدی دهقان نیسانکی ، ابراهیم صادقی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : اهمیت شناخت پایگاه های اطلاعاتی غیر متمرکز و محیط پردازش گرید در حسابرسی مستقل
توضیحات : چکیده: "فناوری وپیچیدگی تجارت مدرن امروز از خصوصیات شرکت ها است که حسابرسان مستقل را ملزم خواهد کرد تا روش ها ورویه های جدیدی برای حسابرسی را در پیش گیرند. یکی از فناوریهای جدید که کمتر در جامعه حسابداری و حسابرسی(مستقل) ایران در حوزه فناوری اطلاعات ورایانه به آن پرداخت ه شده است محیط پردازش گرید می باشد.با توجه به استفاده روز افزون فناوری اطلاعات وشبکه های کامپیوتری ولزوم رسیدگی به صورتهای مالی شرکتها وموسساتی که در آینده نزدیک از شبکه های گرید استفاده می نمایند ضروری است که حسابرسان (مستقل) جهت حسابرسی در محیط پردازش گرید وانجام حسابرسی کارآوموثرشناخت کافی بدست آورند[2].در راستای شناخت اثرمحیط پردازش گرید، قبل از هر چیزلازم است نسبت به شناخت اثر پایگاه های اطلاعاتی غیر متمرکز ویا توزیع شده بر حسابرسی اقدام نمود. جهت ارزیابی صحت و قابلیت اتکای اطلاعات مبادله شده در محیط پردازش گرید،نیاز به بررسی کنترلهای داخلی وحسابرسی محیط پردازشگرید احساس می شود.در این خصوصبکارگیری عاملهای هو شمند درحسابرسی مستقلمی تواند راهگشا باشد."
نویسنده : دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی ، فرهاد اسفندیار
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی
توضیحات : چکیده: ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین المللی و نوسانهای بورس اوراق بهادار در ایران، نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان میدهد. رقابت روزافزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکتها، استفاده از نسبتهای مالی به عنوان متغیر مستقل و به دست آوردن الگوهایی برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها است. نتایج حاصل از مطالعات حوزه ورشکستگی، حاکی از آن است که اطلاعات حسابداری قادر به پیشبینی بحران مالی در شرکتها هستند. این مقاله به بررسی مدلهای مختلف پیشبینی ورشکستگی شرکتها می پردازد که توسط پژوهشگران مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است، تا شرکتها بتوانند با یافتن روشهای بهینه، ورشکستگی احتمالی را پیشبینی نموده و برنامه ریزی لازم را جهت جلوگیری از آن، انجام دهند. کلمات کلیدی: ورشکستگی، نسبتهای مالی، ابزارهای ارزیابی
نویسنده : دکتر محمد حسین ستایش، محمد کیامهر
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط تغییرات دارایی های نامشهود در تغییرات سودآوری و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش، کاربردی بوده، طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس آزمون می­باشد. داده­ها از روش کتابخانه­ای و با استفاده از کتب، مجلات و سایت­های مرتبط، داده­های مالی با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز نسخه 2، دنا سهم و صحرا برای سال­های 1380 تا 1389 گردآوری شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده­ها روش «داده­های ترکیبی» (داده­های پنل) توسط نرم افزار EViews نسخه 7، به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون­های هاسمن و چاو برای کلیه متغیرهای وابسته پژوهش بهره گرفته شد. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها نیز از آزمون­های ریشه واحد از نوع آزمون های لوین، لین و چو؛ ایم، پسران و شین و آزمون فلیپس- پرون استفاده شد. علاوه بر آن، به منظور بررسی نرمال بودن داده­ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS)، و جهت بررسی فرضیه­های پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن، در سطح خطای 5 درصد استفاده شده است. همچنین برای کنترل نبود خودهمبستگی، آماره دوربین- واتسون (DW) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد بین تغییرات دارایی­های نامشهود و تغییرات سود کوتاه­مدت و بلندمدت، بازده دارایی­ها و تغییرات ارزش شرکت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین، تغییرات حساب­های دریافت نی و هزینه­های اداری و فروش، این روابط را تقویت نمی­کنند. افزون بر این، طی دوره زمانی پژوهش، اهمیت دارایی­های نامشهود نسبت به ارزش بازار، به طور معنادار افزایش یافته است.
نویسنده : دکتر محمدحسین ستایش ، نوید رضا نمازی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی بر اساس چارچوب کوزو
توضیحات : چکیده: کنترل غیر‌ مستقیم عملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی فعالیت های واحد تجاری باعث گردیده است تا مدیریت برای انجام وظیفه مباشرتی خود، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد و حاکمیت شرکتی موثر روی آورد. در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود و هر سازمان با توجه به نوع و سطح فعالیت خود دارای کنترل داخلی متفاوتی است. عدم وجود این کنترل ها مانع رسیدن سازمان به هدف تعیین شده می شود. برای کنترل‌های داخلی سیستم های متنوعی طراحی و معرفی شده‌اند که این موارد همواره دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند. از نظر جامعیت، اثربخشی و گستردگی در کاربرد، مهم‌ترین و معروف‌ترین سیستم کنترل داخلی،‌ الگوی طراحی شده توسط کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون ‌تردوی، ملقب به کوزو است. در این مقاله، با توجه به جامعیت چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی ارائه شده کوزو، به بررسی اهمیت به کارگیری آن پرداخت ه و با مفاهیم و اصول این سیستم آشنایی بیشتری پیدا می کنیم.
نویسنده : دکتر فاطمه صراف ، سهیل محمدحسن زاده ، حسین حرآبادی ، مریم السادات سید صالحیان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت گاز استان ایران
توضیحات : چکیده: هدف این پژوهش، شناسایی آثار تجدید‌ارزیابی دارایی‌های ثابت سال 1381 بر عملکرد مالی شرکت‌های گاز استان‌های کشور و به طور خاص ورشکستگی آنها است. دورۀ زمانی پژوهش شش سال (1384 تا 1379) است. برای ارزیابی ورشکستگی از نسبت ورشکستگی زیمسکی و جهت تحلیل عملکرد شرکت‌ها از نسبت‌های مالی استفاده شده‌است. سایر متغیرهای بررسی شده عبارت‌اند از: ارزش دارایی‌های ثابت و استهلاک آنها و بهای‌تمام‌شدۀ یک متر مکعب گاز فروش‌رفته. از بین 25 شرکت، 14 نمونه انتخاب شده‌است. آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون T به کمک نرم‌افزار SPSS ‌صورت گرفته‌است. نتایج حاصله عبارت‌اند از: 1) اکثر شرکت‌های گاز استانی با ورشکستگی روبه‌رو نبودند، اما تجدیدارزیابی دارایی‌های ثابت باعث می‌شود شرکت‌های گاز استانی به طور معناداری از مرز ورشکستگی فاصله بگیرند. 2) بین میانگین بهای‌تمام‌شدۀ یک متر مکعب گاز فروش‌رفته قبل و بعد از تجدیدارزیابی اختلاف معناداری وجود دارد. 3) نسبت‌های مالی مرتبط با دارایی‌ها، بعد از تجدیدارزیابی تغییرات معناداری پیدا کرده‌اند.
نویسنده : مهرناز ساجدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است اما در حال حاضر صور تهای مالی هسته اولیه منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و تقریباً حسابداران مسئول تهیه و ارائه این صورت ها هستند. با توجه به این­که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و گزارش می شوند، تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. در این پژوهش تلاش می­شود به این سؤال که آیا "به کارگیری استاندارد­های حسابداری شماره 30 و 31 بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود تأثیرگذار بوده است؟" پاسخ داده شود. در این تحقیق از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین ضریب واکنش سود به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی سود استفاده شده است. در راستای اجرای این پژوهش، اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی حاکی از آن است که به کارگیری استانداردهای حسابداری شماره 30 و 31 از لحاظ آماری تاثیر معناداری بر معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین ضریب واکنش سود دارند ولی این استانداردها از لحاظ آماری بر معیار
نویسنده : علی فاضل یزدی ، زهره حیدری
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری
توضیحات : چکیده: منابع نقدی به عنوان یک کانال شناسایی تهدید واحد اقتصادی از لحاظ ریسک رقابت در بازار محصول و محدودیت در تامین مالی می باشد که در جهان رقابتی حاضر با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری، می تواند متفاوت باشد بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری می پردازد. در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1391- 1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. همچنین این نتیجه در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری نیز صادق است.
نویسنده : دکتر زهرا پورزمانی ، آرامه سلیمان خانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران (مطالعه موردی- بانک های تجاری کرمانشاه)
توضیحات : چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) بر تصمیم گیری مدیران بانک­های تجاری شهر کرمانشاه می­باشد. جامعه مورد مطالعه بانک های تجاری ایران شامل بانک ملّی، سپه و پست بانک بوده و نمونه شامل تعداد 83 نفر از مدیران بانک های سطح شهر کرمانشاه می باشد.اطلاعات مورد نیاز به شکل میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری و به وسیله نرم افزار19 SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاکی از این است که مدیران بانک های تجاری کرمانشاه از اطلاعات سیستم حسابداری استفاده می کنند، اطلاعات این سیستم بر بهبود تصمیم گیری مدیران تأثیر گذار بوده و نیز سیستم موجود اطلاعات مورد نظر مدیران را فراهم می نماید. نتایج همچنین بیانگر عدم وجود رابطه معنا داری بین سطح استفاده مدیران از اطلاعات سیستم حسابداری و سطح تحصیلات/رشته تحصیلی/ نوع دانشگاه محل تحصیل می­باشد.
نویسنده : دکتر رضا جامعی ، نسرین درویشی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: این تحقیق به بررسی رابطه ی بین محافظه کاری مشروط و غیر مشروط و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1385 الی 1390 پرداخت ه است. مدل مبنا برای عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده در این تحقیق، مدل باسو می باشد. ضریب متغیر DR*RET، مثبت و معنی دار بوده در نتیجه همانطور که باسو نقل می کند، این متغیر شاخصی برای عدم تقارن زمانی سود و ملاکی جهت سنجش محافظه کاریست. که این امر نشان می دهد شرکت های نمونه ی این تحقیق از محافظه کاری سود در گزارشگری خود استفاده می کنند. ضریب متغیر (CFO/NI) منفی و معنی دار بوده که نشان می دهد رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری مشروط و کیفیت سود وجود دارد. بعد از ورود متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری، ضریب متغیر مذکور مثبت و معنی دار شده است در نتیجه می توان به این نتیجه رسید که رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری غیرمشروط و کیفیت سود نیز وجود دارد.
نویسنده : دکتر سید علی حسینی ، سارا ارزانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: "هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته‌شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوسی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش در شفافیت سود، هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در ادامه نتایج تحقیق نشان داد نسبت تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و اندازه شرکت رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه مورد انتظار داشته است و رابطه بین نسبت بدهی، ارزش شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سیستماتیک، حجم نقدینگی، نرخ رشد شرکت، نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت هر سهم و بازده منفی سهام با هزینه مورد انتظار از معنی‌داری آماری برخوردار نیست."
نویسنده : دکتر قدرت اله طالب نیا ، سمیرا پهلوان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: با توجه به اینکه شرکتهای خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهند، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتهای بورسی می باشد.که با توجه به موضوع تحقیق دو سوال اساسی این تحقیق بدین شکل مطرح می شود که 1. آیا بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه مثبت وجود دارد؟ 2.آیا بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه منفی وجود دارد؟ بعد از اعمال محدودیت هایی که در ادامه بیان می شوند، تعداد شرکتهای مورد بررسی شامل 40 شرکت خانوادگی و 93 شرکت غیر خانوادگی می باشد. و دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1389 می باشد.برای آزمون فرضیه های تحقیق از فن آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که هر دو سوال اشاره شده در بالا با نتیجه عکس قابل پذیرش است به این معنا که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه منفی و همچنین بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.
نویسنده : دکتر عباس هشی ، حمید علیخانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : اقلام تعهدی درصدی در برابر اقلام تعهدی سنتی
توضیحات : چکیده: "حسابداری تعهدی قلب حسابداری دو طرفه است. سود حسابداری از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیل میشود. بازار سرمایه به سودهایی که جزء تعهدی بالایی دارند واکنش کمتری نشان میدهد. تحقیقات گستردهای اقلام تعهدی را وارد تحقیقات تجربی کرده اند. برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدلهای تجربی در رویکرد سنتی این اقلام با معیارهای اندازه ی شرکت مانند متوسط ارزش داراییها همگن میشود. چنانچه اقلام تعهدی به جای معیارهای اندازه ی شرکت با قدرمطلق سود همگن شود به آن اقلام تعهدی درصدی گفته میشود. استفاده از اقلام تعهدی درصدی برای تشکیل سبد سهام و پنجک کردن دادهها در مقایسه با اقلام تعهدی سنتی متفاوت عمل میکند و این تفاوت در طبقه بندی موجب میشود شرکتهای با اقلام تعهدی مشابه در رویکردهای سنتی و درصدی در پرتفوهای متفاوتی قرار گیرند. استفاده از رویکرد درصدی موجب تشکیل پرتفوی با بازده بالاتر میشود.بر خلاف روش سنتی، بازده سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی درصدی به اندازه ی شرکت و وجود اقلام استثنایی حساس نیست اما نسبت به سودده یا زیانده بودن شرکتها حساس است. اقلام تعهدی درصدی ارتباط بیشتری با مفهوم رشد دارد و نسبت به روش سنتی بهتر میتواند سهام کم ارزشگذاری شده را شناسایی کند."
نویسنده : دکتر غلامرضا کردستانی ، منیژه شاهشوندی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد
توضیحات : چکیده: در این پژوهش که به روش پرسشنامه ایی اجرا گردیده رابطه تعهد حرفه ایی و سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد مورد بررسی قرار گرفته است، برای برازش مدل و آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است، حجم نمونه این پژوهش سیصد و هشتاد و چهار نفر از حسابرسان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی تعیین گردید که در نهایت تعداد دویست و هفتاد و پنج پرسشنامه توسط حسابرسان موسسه های حسابرسی در کلیه رده های سازمانی پاسخ داده شد و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد حرفه ایی به همراه عناصر آن شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر؛ و نیز تعهد سازمانی به همراه عناصر آن شامل عملکرد سازمانی و غیبت سازمانی رابطه معنی داری با بروز رفتار حسابرسی ناکارامد دارند.
نویسنده : دکتر محمود موسوی شیری ، دکت مهدی صالحی ، محمد احمدنژاد
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش­گذاری جریان نقد آزاد شرکت­ها می­باشد. در این تحقیق، از متغیرهای فرصت­ رشد، کیفیت سود، مالکیت مدیریت، اهرم مالی و مالکیت نهادی به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری جریان نقد آزاد شرکت­ها استفاده گردید. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه ­ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان ­داد جریان نقد آزاد شرکت­هایی که فرصت رشد بیش­تری دارند بیش­تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت­ها ارزش­گذاری می­شود. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که جریان نقد آزاد شرکت­هایی که درصد مالکیت مدیریت بیش­تر و اهرم مالی بالاتری دارند کم­تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت­ها ارزش­گذاری می­شود. اما، نتایج تحقیق برای تاثیر کیفیت سود و میزان مالکیت نهادی بر ارزش­گذاری جریان نقد آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ­معنادار نبوده است.
نویسنده : دکتر ولی خدادادی ، دکتر حسن فرازمند ، رامین قربانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: در این تحقیق عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی مورد بررسی قرا می گیرد. شاخص های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، شاخص سورتینو و نسبت پتانسیل مطلوب می باشند. بدین منظور داده های مربوط به 16 صندوق سرمایه گذاری طی دوره 90-88 جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش دیگری از تحقیق، عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفتند. عوامل بررسی شده شامل متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، نسبت فعالیت سرمایه ای، ارزش واحد های صدور، ارزش واحدهای ابطال و ارزش خالص دارائیها می باشند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتریک استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس دو شاخص مذکور، یکسان نبوده بلکه صرفاً رابطه معناداری میان آنها برقرار است و از آنجائیکه سرمایه گذاران همواره به دنبال انتخاب بهترین صندوق ها جهت سرمایه گذاری هستند، باید از چند شاخص مختلف جهت ارزیابی عملکرد استفاده شود تا اطمینان بیشتری نسبت به نتایج حاصل شود. همچنین رابطه معنادار میان متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ارزش صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری تأیید شد، بطوریکه تنها این سه متغیر به عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشند.
نویسنده : محمدرضا ختایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر (صفحه 57-44)
توضیحات : چکیده: در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تفکیک اجزاء مستمر و غیر مستمر سود در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت آزمون شده است. فرضیه ثبات کارکردی بیان می نماید که سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه‌ی سود و اجزاء متفاوت آن، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می‌کنند. بنابراین سرمایه گذاران تازه کار، سود را به اجزاء عملیاتی و غیر عملیاتی سود را که دوام متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند تجزیه ننموده و با تمرکز بر خط آخر سود آن را تجزیه نمی نمایند. بنابراین رشد جزء غیرعملیاتی(غیر مستمر) در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی در آینده خواهد شد. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سالهای 1382 تا 1389 استفاده نموده و از طریق تحلیل رگرسیون نتیجه گیری نمودیم. نتایج هم در مورد ارتباط اجزاء سود با بازدهی آتی نشان می دهد که شواهد قوی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در دوره و نمونه تحقیقی وجود دارد.
نویسنده : دکتر علیرضا شهریاری ، دکتر فرخ برزیده ، مهسا الهامی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی
توضیحات : چکیده: محافظه‌کاری شرطی، در شناسایی سریع‌تر زیان‌ نسبت به سود نمود می‌یابد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده دیگری نیز ناشی ­شود که آن را چسبندگی هزینه‌ها می­نامند. چسبندگی هزینه به این معناست که هزینه‌ها هنگام افزایش فروش، افزایش می‌یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی‌یابد. این پژوهش درصدد شناسایی تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی می‌باشد. داده‌های مورد استفاده شامل نمونه‌ای مرکب از 115 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‌های 1382 تا 1391 می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده­های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از کنترل اثر چسبندگی هزینه، محافظه‌کاری شرطی کاهش می‌یابد؛ به این معنا که بخشی از الگوی عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه­کاری شرطی اثر چسبندگی هزینه‌ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه‌کاری اندازه‌گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.
نویسنده : دکتر سید عباس هاشمی، علی نجاتی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت
توضیحات : چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برعملکرد مالی شرکت های فعال دربورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد ، تهیه شده است . به این ترتیب این مطالعه برگزارشهای مالی شرکت های ذکرشده در بورس اوراق بهادار تهران ، برای سالهای 1391-1389 وادبیات ومطالعات تجربی انجام شده برای بدست اوردن نتایج ، متکی است. جمعیت ونمونه پژوهش ازشرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است وبرای جمع اوری داده ها ی مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ، ازپرسشنامه استفاده شده است.صورتهای مالی شرکت ها برای جمع آوری داده های مربوط به متغیرعملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفته است . برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی رگرسیون وبرای پردازش داده هااز نرم افزار SPSS استفاده شده است.در طول این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که یک ارتباط مثبت ومعنی داری بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی وعملکردمالی شرکت وجود دارد.
نویسنده : ابراهیم وحیدی الیزایی ، ماندانا فخاری
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود
توضیحات : چکیده: در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخت ه‌شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال‌های 1387 تا 1392 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیر و رابطه مدیریت سود باکیفیت سود اعلامی در شرکت‌ها و بررسی تأثیرورابطه مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی باکیفیت سود شرکت‌ها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود می‌باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیر وابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می‌باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود باکیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی باکیفیت سود و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود مطرح‌شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه‌های اول و دوم و سوم تأیید شدند و رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد.
نویسنده : دکتر فرزانه حیدرپور ، مجید طاهروردی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : اثر ریسک بر محافظه کاری
توضیحات : چکیده: این مقاله به بررسی اثر ریسک بر محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1390 پرداخت ه است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه متغیر های حسابداری و ریسک پرداخت ه اند اما به درستی اثر ریسک بر محافظه کاری را بیان نکرده اند. در این پژوهش به منظور بررسی این رابطه ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند که برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) و شاخص بتا استفاده می­شود و برای اندازه گیری ریسک غیر سیستماتیک نیز از انحراف معیار جز باقیمانده این مدل استفاده شده است. ضمنا برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل بال و شیوا کومار استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان ریسک غیر سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری می­باشد. ضمن اینکه این رابطه از ریسک نامطلوب ناشی می­شود. همچنین نتایج گویای آن است که وجود ریسک سیستماتیک موجب گزارش دیر هنگام اخبار بد می­گردد اما لزوما به شناسایی زود هنگام اخبار خوب منجر نمی­گردد. در نهایت میان ریسک غیر سیستماتیک و محافظه کاری ، در حضور متغیر های کنترلی رابطه معناداری یافت نشد.
نویسنده : دکتر علی ابراهیمی کردلر، زهرا شمس
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : چارچوب نظری گزارشگی مالی، از آغاز تا امروز
توضیحات : چکیده: از سال 1959 میلادی که رویکرد بدیهیات- اصول توسط موریس مونیتس در قالب تحقیقات حسابداری شماره 1 و 3 منتشر گردید تا آخرین بیانیه FACB و IASB در سال 2010 که به طور مشترک در قالب بیانیه شماره هشتSFAC(8) انتشار یافت ، چارچوب نظری گزارشگری مالی همواره به عنوان یکی از چالش برانگیزترین تئوری های قابل نفوذ حسابداری در سطح بین الملل محسوب شده و همواره پاسخگوی بسیاری از ابهامات مطرح شده در حرفه حسابداری بوده است . اگرچه در این دوران همواره نقدهایی از طرف استادان و حسابداران حرفه ای به آن وارد گردیده ، اما اهمیت آن در رشد و اعتلای تئوری حسابداری بر کسی پوشیده نیست . در این نوشتار سعی داریم تا ضمن پرداخت ن به سیر تاریخی ومراحل تحول این چارچوب ، خدمات ارزشمندی را که FACB در این دوران به حرفه حسابداری ارائه داده است را نیز مورد بررسی قرار دهیم .
نویسنده : مهدی کدیور
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : چرا نظام بودجه ریزی عملیاتی ، عملیاتی نمی شود ؟
توضیحات : چکیده: بودجه ریزی عملیاتی، عبارت است از ، برنامه ی عملکرد سالانه به همراه بودجه ی سالانه که رابطه بینی میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد .تغییر نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی اجتناب ناپذیر است و قانون گذار نیز در قوانین توسعه ی پنج ساله وقوانین بودجه ی سالانه دائم دولت را ملزم به این تغییر نموده است ،اما تا کنون برخی از موانع و محدودیتها مانع اجرای آن شده اند که از جمله آنها می توان به متناسب نبودن مقررات موجود ، عدم وجود نظام حسابداری تعهدی ، ضعف سیستم های نظارتی ، وجود ملاحظات سیاسی ،... اشاره کرد . از طرفی برخی از اقدامات لازم جهت اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی نیز عبارتند از ، تهیه شاخصهای سنجش عملکرد، پرورش مدیران کار آمد و آموزش آنها ، پیاده کردن روش حسابداری تعهدی وسیستم حسابداری قیمت تمام شده ، اهمیت دادن به حسابرسی عملیاتی . با کمک بودجه ریزی عملیاتی می توان عدالت اجتماعی و توزیع مناسب منابع را در جامعه حاکم نمود.
نویسنده : شاهرخ هوشمند
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان
توضیحات : چکیده: امروزه موفقیت هر شرکت به میزان توانایی آن در سازگاری و همگام شدن با رشد سریع فناوری و تغییرات بازار بستگی دارد، در این راستا آنچه که سازمان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، صرفنظر از سرمایه، فناوری، تجهیزات، مواد اولیه و ... نیروی انسانی متخصص و کارآمد بوده که بی شک می توان آن را مهم ترین عامل موفقیت یا شکست سازمانها دانست. در عین حال علیرغم اهمیت روزافزون عامل انسانی و سرمایه فکری ، متأسفانه این دارایی ارزشمند در ترازنامه انعکاسی نداشته و در نتیجه ضرورت استفاده از حسابداری منابع انسانی به عنوان ابزاری جهت ارزشیابی این مهم به منظور گزارش در صورت های مالی در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح و بهینه و دستیابی به مزیت رقابتی انکارناپذیر می باشد. در این مقاله ضمن مروری بر پیدایش و سیر تحولات پدیده جدیدی به نام حسابداری منابع انسانی ، برخی ابعاد و چالش های پیش روی این سیستم بررسی گردیده و در پایان نیز پیشنهاداتی به منظور استفاده هر چه مفیدتر از این ابزار قدرتمند ارائه گردیده است.
نویسنده : دکتر مهدی بهار مقدم ، ساسان خادمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی
توضیحات : چکیده: "هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سودهای آتی و جریان های نقد آزاد با سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق سود هرسهم سال آتی،سود هر سهم دو سال آتی و جریان های نقد آزاد به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام ، سود هر سهم شرکت در سال جاری، اندازه شرکت و فرصت‌های سرمایه گذاری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر روی سیاست تقسیم سود شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 125 شرکت طی سال های 1381 تا 1391 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین سود هر سهم سال آتی ، سود هر سهم دو سال آتی و جریانهای نقدی آزاد با نسبت سود تقسیمی(سیاست تقسیم سود) شرکت های پذیرفته شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد."
نویسنده : دکتر فرزانه حیدرپور ، مسعود کاظم پور
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : رویکرد ارزیابی چابکی در زمینه همکاری مشترک سازمانی
توضیحات : چکیده: در چند سال اخیر، مفهوم چابکی بسیار محبوب گشته است و محبوبیت آن در موضوعات مرتبط با تکنولوژی ومدیریت درحال افزایش میباشد. چگونه می توانیم یک سیستم اطلاعات چابک را تعریف کنیم؟ چگونه می توانیم دریابیم آیا یک سیستم اطلاعات چابک است؟ و چگونه می توانیم چابکی را بر حسب سیستم های اطلاعات سازمان ارزیابی کنیم؟این مقاله سعی دارد پاسخ این سوالات را ارائه دهد شرح مفهوم چابکی سیستم های اطلاعات و روشها جهت ارزیابی چابکی ارائه می شود مفهوم چابکی پنج جنبه فرآیند، سازمان، اطلاعات، منابع و محیط را شامل می شود و در نهایت نقش همکاری شرکت را در دستیابی به چابکی در مفهوم گسترده آن بیان می کند.
نویسنده : ناصر پرتوی ، الیاس سروی ، محسن سروی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : سرآغاز 7 رویه در حسابداری مدیریت
توضیحات : چکیده: حوزه حسابداری مدیریت تغییرات جالب توجهی به سوی روش‌ها و شیوه‌های پیشرفته تجربه کرد که دلیل آن واکنش به 1) بازاریابی تجاری و تکنیک‌های فروش که بطور فزاینده‌ای مشتری محور و نیاز به روش‌های برنامه‌ریزی مبتنی بر پیش‌بینی دارد و 2) مدیر عملیاتی نیاز به بهبود بهره‌وری برای حذف ضایعات، کوتاه شدن چرخه‌ی زمان، و افزایش کارایی و اثربخشی دارد، بود. این مقاله 7رویه در حسابداری مدیریت را پوشش می‌دهد.
نویسنده : دکتر مهدی علی نژاد ساروکلایی، فاطمه تقی نژاد
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : سرمایه فکری- در مسیر گذر از تئوری به عمل
توضیحات : چکیده: "در اقتصاد دانش محور ، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می شود و در دنیای امروز ، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی ها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه های فکری ، به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت شرکت ها هستیم . اندازه گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکت های مختلف ، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترل های آنها ضروری است . سرمایه فکری بعنوان یک الگوی جایگزین با هدف شناسایی، اندازه گیری، گزارش دهی و مدیریت دارایی های دانشی ظاهر شده است . در حالی که نیاز به چهارچوب های منظم برای در نظر گرفتن دارایی های دانشی و منابع نامشهود ( نهان ) در محیط اقتصاد جدید وجود دارد، این الگو هنوز یک راه حل غالب برای تئوریسین های حسابداری، متخصصین شرکت ها و ناظران قانونی پیدا نکرده است . این مقاله به تحلیل سرمایه فکری بعنوان ابزاری برای برآورده کردن نیازهای واقعی شرکت ها و اهمیت و نقش آن در حسابداری و مدیریت مبتنی بر دانش می پردازد . در این مقاله ، مباحثی مطرح می شود که می تواند تائید کننده جایگزینی سرمایه فکری به جای حسابداری مدیریت در شرکت ها باشد."
نویسنده : دکتر احمد احمد پور ، سید جواد ابراهیمیان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : سوء تدبیر در تدوین و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات : چکیده: یکی از منابع مهم درآمدی دولت ، درآمدهای مالیاتی است . به همین جهت ، مدیریت نظام مالیاتی کشور به عنوان یک سیستم فراگیر چند ضلعی که از طرفی با قانون ، از طرف دیگر با مجریان قانون و از دیگر سو با مودیان مالیاتی مواجه است اهمیتی مضاعف خواهد داشت . در این شرایط بررسی و تحلیل حقوقی و مالی نظام مالیاتی کشور و آنالیز نقاط ضعف حیاتی بوده و  به این منظور در مقاله پیش رو  قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی و پیش نویس اصلاحیه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده با نگرشی جدید مورد تحلیل واقع شده است .
نویسنده : یاسر معتمدی محمدیان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : ضرورت XBRL، گزارشگری مالی در قرن 21
توضیحات : چکیده: "فناوری مبادله الکترونیکی اطلا‌عات و گزارشگری مبتنی بر شبکه گسترده جهانی، شیوه تعاملات و اطلاع رسانی در مورد وضعیت و عملکرد مالی شرکت­ها به ذینفعان مختلف را دچار تغییر نموده است. یکی از ابزارهای مبتنی بر این فناوری که مورد توجه زیادی قرار گرفته است و منافع عمده­ای را در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل و گزارشگری تجاری ارائه می­کند، زبان توسعه­پذیر گزارشگری تجاری (XBRL) است.زبان توسعه­پذیر گزارشگری تجاری، اطلاعات مالی را با روشی استاندارد شده در زمینه تهیه، انتشار و تبادل اطلاعات مالی ارائه می کند. یکی از ویژگی­های مهم استفاده از گزارشگری مبتنی بر شبکه گسترده جهانی به جای روش­های سنتی، کاهش هزینه گردآوری، پردازش و انتشار اطلا‌عات است که موجب صرفه جویی در هزینه فعالیت­های مختلف مالی و تجاری می­شود. روند رو به رشد بکارگیری و استفاده از XBRLدر دنیا نشانگر این است که این روش به عنوان آینده گزارشگری مالی محسوب شده و چه بسا موجب کنارگذاشتن روش های موجود برای گزارشگری شود. در چنین فضایی، ایجاب می­نماید که هر چه زودتر در جهت پیوستن به این موج عظیم فناوری، مفاهیم و دستاوردها و ابزار جدید را شناسایی و بکاربندیم تا علاوه بر موفقیت در عرصه رقابت بین المللی، از قافله پیشرفت و توسعه باز نمانیم"
نویسنده : مسعود حسنی القار
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان)
توضیحات : چکیده: حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک‌های تجاری ایران طی سال های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخت ه شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیت های و سیاست های مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.
نویسنده : محمدرضا دلوی ، ابراهیم باقی ، عبدالمجید عبدالباقی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : کیفیت حسابرسی و محافظه کاری- شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: "یکی از فرضیه هایی که در توجیه تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد مطرح می باشد فرضیه اطلاعات است. بنابراین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات معتبر و حسابرسی شده می باشند تا بتوانند از مزایای حاصل از داد و ستد اوراق بهادار بهره مند گردند. محافظه کاری، رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود می نماید و از طریق تاییدپذیری نامتقارن، سویه های مدیریتی را کاهش می دهد. چنین به نظر می رسد که محافظه کاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا می باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحقق این هدف معیارهای اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده­ اند. برای اندازه گیری محافظه کاری نیز از مدل محافظه کاری خان و واتس [‎18] استفاده می شود. برای انجام این پژوهش، سه فرضیه طراحی شد که رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری را در بین شرکت­ها و در طی دوره مورد نظر بررسی می نماید. بنابراین، برای آزمون فرضیه­ های پژوهش روش آماری ""داده­های تلفیقی"" بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال­های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های این پژوهش حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت، نسبت بدهی، سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، بین اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با محافظه کاری شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری، منفی است."
نویسنده : دکتر شکراله خواجوی ، مهرداد ابراهیمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : گذری نقد گونه بر مقاله معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاه های معرفت شناسی دینی اسلامی در برابر دیدگاه های غربی
توضیحات : چکیده: بی تردید تصمیم به مطالعه ، پژوهش و کسب معرفت در خصوص هرموضوعی بیانگر تعلق خاطری است که پژوهشگر به آن موضوع دارد.در شماره سی ام فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری مربوط به پائیز 1391 مقاله ای تحت عنوان "معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاههای معرفت شناسی دینی اسلام در برابر دیدگاههای غربی" منتشر شده است. مقاله مذکور طی 10 صفحه ( از صفحه 36 الی 41 و نیز صفحه 86 الی 89) توسط خانم ها و آقایان مریم اکبریان فرد، حامد آراد و سحر اجاغ، گردآوری و تالیف شده است. صمیمانه عرض می نماید، عنوان مقاله مذکور از علایق نویسندگان مقاله حاضربوده و از آنجاکه لازمه نقد منصفانه حقیقت جوئی است ، امید است در مقاله حاضر خصوصاً در بیان نظرات و استدلالهای نویسندگان این مقاله که برگرفته از تجربیات ، آموزه ها و اندیشه ها ی شخصی ایشان می باشد، بدور از تعصب، در این مسیر گام برداشته شده باشد.. بنابراین قبل از هرچیز باید گفت که بی تردید جنبه مثبت مقاله مورد اشاره، اذعان به این موضوع است که تفاوت های فرهنگی یکی از موانع مهم هماهنگی و یکپارچگی عملیات حسابداری در سطح جهانی است. این موضوع در بخشهای مختلفی از مقاله مورد نظر به چشم می آید. در ادامه لازم به توضیح است که به منظور سهولت در برقراری تناظر مناسب بین دو مقاله ، عنوان های اصلی و فرعی استفاده شده در زیر، همان عناوین بکار گرفته شده در مقاله مورد بررسی می باشد.
نویسنده : دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی ، حسین بخشی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : مبانی روش شناختی تدوین استانداردهای حسابداری
توضیحات : چکیده: "تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیع ی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم­های نهادهای تدوین­کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل­های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه­ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده­کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین­کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می­گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می­رسد."
نویسنده : دکتر غلامحسین مهدوی ، دکتر الهه برزگر
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف
توضیحات : چکیده: ارزش گذاری شرکت ها مبحثی مهم در حوزه مالی و سرمایه گذاری است. یکی از اهداف ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیمات سرمایه گذاری و گزینش گزینه های سرمایه گذاری است. چرا که بین ارزش شرکت و اطلاعات حسابداری ارتباط وجود دارد و سود تعهدی حسابداری سعی در تبیین جریان ‎های نقدی هر سهم دارد که به صورت به هنگام ارائه می شود. مدل مازاد تمیز ارزش دفتری دارایی های شرکت را با ارزش ذاتی شرکت مرتبط می کند. این مدل بیان می دارد که ارزش شرکت برابر ارزش دفتری سهام شرکت به علاوه ارزش فعلی سودهای غیرعادی آتی است. در این مدل فرض می شود سودها از مجرای صورت سودوزیان به ترازنامه منتقل می شوند؛ ولی در واقع برای جلوگیری از نوسان شدید سود، برخی اقلام مستقیماً به حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منتقل می شوند که به آن ها اصطلاحاً مازاد کثیف گفته می شود. به این ترتیب لزوم در نظر گرفتن این موارد نیز در مدل های ارزش گذاری قابل بحث است. این نوشته به تشریح مدل مازاد تمیز و مدل مازاد کثیف می پردازد.
نویسنده : دکتر محمد حسین ستایش ، مهدی ابراهیمی میمند
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : مشکل خطای اندازه گیری شاخص Q توبین، معیاری تاثیر گذار بر انجام تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها
توضیحات : چکیده: در علم اقتصاد نظریه های بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. تا به امروز الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که در پژوهش های بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. جیمز توبین در سال های 1968 و 1969 با ارائه این نظریه سعی در ارائه الگوی کاملی از رفتار سرمایه گذاری در شرکت ها نمود. در این پژوهش به دنبال پژوهش های تجربی اخیر بر روی رابطه جریان های نقدی و سرمایه-گذاری ها، برای نخستین بار در پژوهش های حسابداری مالی ایران، مشکل بروز خطای اندازه گیری در شاخص Q توبین، نقض کامل بودن تئوری توبین و نامناسب بودن آن جهت بهره گیری در راستای انجام سرمایه گذاری ها مطرح می گردد.
نویسنده : داریوش فروغی ، سعید فرزادی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : مقایسه انتظارات سودآوری سرمایه گذاران از طریق توجه به پایداری اجزای سود و قیمت سهام در شرکت های با اکثریت سهام دولتی و خصوصی
توضیحات : چکیده: این مطالعه به بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای سود پرداخت ه است بطوریکه جزء نقدی سود را به (1)تغییرات وجه نقد، (2) خالص پرداخت ی (دریافت ی) به سهامداران و (3)خالص پرداخت ی (دریافت ی) به بستانکاران،و جزء تعهدی را به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک نموده است و به مقایسه­ی آن در دو گروه از شرکت­ها (با اکثریت سهام دولتیو با اکثریت سهام خصوصی) پرداخت ه و همچنین پیامدهای انتظارات سودآوری سرمایه­گذاران و انعکاس قیمت سهام را درکل نمونه مورد بررسی قرار داده است.متغیرهای به کار رفته در این پژوهش از گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. سپس در دوره زمانی 1391-1389 با نرم افزار اکسل 2010 محاسبه و داده‌های 148 شرکت با استفاده از نرم افزار ‌ و روش برآورد پنل دیتا در مدل­های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی تجزیه و تحلیل شده است. شواهدعلمی پژوهش یبیانگر این است که سرمایه گذاران شرکتهای دولتی در انتظارات مرتبط با سودآوری (سود) خودکه در قیمت سهام منعکس میشود به پایداری اجزای سود توجه بیشتری میکنند. همچنین سرمایه گذاران شرکتها یغیردولت درانتظارات مرتبط با سودآوری (سود) خودکه درقیمت سهام منعکس میشود به پایداری اجزای نقدی وتعهدی سود توجه بیشتری دارند.
نویسنده : آزاده صالح پور ، امید صباغیان طوسی ، محمدرضا سحری
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : موسسات رتبه بندی اعتباری- نقش ها، مزایا، انتقادات و نحوه نظارت
توضیحات : چکیده: از آن جا که در حال حاضر، تشکیل موسسات رتبه بندی از سوی فعالان بازار به صورت جدی پیگیری می شود، هدف این نوشتار کمک به درک بهتر نقشها، مزایا، انتقادات و نحوه نظارت بر موسسات رتبه بندی اعتباری و در نتیجه ارتقای ساز وکارهای بسترسازی هرچه بهتر در این زمینه می باشد. موسسات رتبه بندی اعتباری با ارائه اطلاعاتی پیرامون صلاحیت اعتباری ناشران و اوراق بهادار موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارایی بازار سرمایه و تخصیص بهینه منابع می شوند. با این حال، در سال های اخیر به دلیل فقدان رقابت، فقدان استقلال، به موقع نبودن اطلاعات و فقدان پاسخگویی مورد انتقاد شدید قرار گرفته بطوری که منشا بحران ها و فروپاشی های مالی اخیر را به آنها نسبت داده اند. موسسات رتبه بندی اعتباری، با فروش اظهار نظر خود نسبت به ارزش اعتباری که در قالب حروف الفبا یا علائم ارائه می شود کسب درآمد می نمایند؛ اما از آنجایی که اغلب هزینه های مربوط به انجام رتبه بندی توسط ناشران پرداخت می شود مساله تضاد منافع مطرح می گردد. این موسسات در پاسخ به تمام انتقادات وارده عنوان می نمایند که آنها مسئول ضرر و زیان های وارده بر سرمایه گذاران نیستند چراکه آنها تنها نظر خود را اعلام نموده و اظهار نظر به معنای تضمین نمی باشد. با توجه به تاثیر رتبه های اعلام شده از سوی موسسات بر تصمیمات سرمایه گذاران، موضوع نظارت بر فعالیت این موسسات اهمیت بسیاری پیدا کرده است و مورد توجه بسیاری از دست اندرکاران و قانون گذاران قرار گرفته است.
نویسنده : شهناز مشایخ ، آمنه بذرافشان ، زهره عارف منش
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برالزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی
توضیحات : چکیده: از میان اطلاعات ارائه شده توسط واحد های تجاری، اطلاعات سود به عنوان کانال مهم ارتباطی بین سرمایه گذاران ومدیران؛ از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت و انگیزه مدیران برای پنهان کردن عملکرد واقعی واحد های تجاری، موانع زیادی برای افشاء اختیاری و مطلوب اطلاعات از سوی شرکت ها وجود دارد. فلذا می توان گفت که سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات معقول، با نوعی شک و بی اعتمادی نسبت به صادقانه بودن اطلاعات ارائه شده، روبه رو هستند. هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد به عنوان محرک رفتاری وبارزترین مشخصه سرمایه اجتماعی، بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود؛ با تأکید بر الزامات نهادهای رسمی و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد، که از نظر 165 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 55 شرکت فعال بورس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتاً متوسط بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر ندارد. در ادامه، نتایج تحقیق نشان می دهد که، نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود، با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی تحت تاثیر قرار می گیرد.
نویسنده : دکتر آزیتا جهانشاد ، حمزه ملکیان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : نقش محافظه کاری حسابداری در سویه ی پیش بینی سود مدیران
توضیحات : چکیده: مدیران مسئول تهیه صورت‌های مالی، از آگاهی بیشتری نسبت به عملیات و سیاست های گزارشگری مالی شرکت برخوردارند، به این ترتیب انتظار می‌رود مدیران، درک بهتری از پیامد‌های محافظه‌کاری سیستم حسابداری شرکت در سود‌های آتی نسبت به سایر مشارکت‌ کنندگان در بازار داشته باشند و تا حدی پیش‌ بینی‌ هایشان را از بابت پیامدهای محافظه‌کاری تعدیل نمایند. پژوهش حاضر به مطالعه این موضوع می پردازد که آیا در پیش‌بینی سود مدیران به طور کامل پیامد‌های محافظه‌کاری حسابداری بر سود واقعی در نظر گرفته می‌شود یا خیر. همچنین دشواری پیش‌ بینی سود ناشی از نوسان سود زیاد و چرخه عملیات طولانی، به عنوان یکی از دلایل احتمالی شکست مدیران در توجه کامل به پیامدهای محافظه‌کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش جاری 86 شرکت در طی دوره زمانی 1390- 1386 بررسی شده و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از رگرسیون معمولی با داده ترکیبی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می دهد بین محافظه کاری و سویه‌ی پیش‌بینی سود مدیران، رابطه منفی معنی دار وجود دارد و در شرکت‌های دارای نوسان سود بیشتر و چرخه عملیات طولانی‌تر، این رابطه منفی، قوی‌تر است.
نویسنده : دکتر سید احمد خلیفه سلطانی ، نرگس احمدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار
توضیحات : چکیده: این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.
نویسنده : دکتر اسفندیار ملکیان ، محمد وحدانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : واحد های دولتی و پاسخگویی تعهدی
توضیحات : چکیده: حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در اداره امور دولتها و حکومتهای محلی ایفا می نماید. حسابداری بخش عمومی و بالاخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روشها و رویه های فنی اطلاق می گردید که بر اساس آن منابع ومصارف مالی دولتها و حکومتهای محلی ثبت و ضبط و گزارش می گردید. در نظام های حکومتی مردم سالار مشروعیت قدرت دولت ها بر رضایت مردم استوار است.در واقع دولتمردان وکلایی هستند که مردم اداره امور مشترک خود را بر پایه یک وفاق اجتماعی به آنان می سپارند و البته روشن است که چنین وکالتی, مسئولیت های متعددی به دنبال دارد .از جمله این مسئولیت ها, تهیه و ارائه اطلاعات لازم برای پاسخگویی در رابطه با امور تحت مدیریت دولتمردان است. [3] حسابداری تعهدی، وضع موجود واحد گزارشگر را بهتر توصیف میکند و معیارهای حسابرسی کارکرد را بهبود می بخشد. بکارگیری حسابداری تعهدی موجب تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی میشود. [2]
نویسنده : مهدی اسماعیلی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
توضیحات : چکیده: "با افزایش جهانی شدن بازار، نیاز به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به اطلاعات قابل مقایسه و قابل اتکا و کاهش هزینه های تطبیق صورت های مالی که با استفاده از استانداردهای ملی تهیه می شود منجر به تمایل به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و همگرایی در میان کشورها شده است. هماهنگ سازی، به معنای نوعی توافق در سطح بین المللی است که به منظور جریان مطلوب و قابل فهم تر اطلاعات صورت می گیرد. همچنین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ابزاری مؤثر برای افزایش شفافیت و قابلیت فهم اطلاعات در امور کسب وکار نهادهای اقتصادی هستند. هدف این مقاله بررسی پذیرش و چالش های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هماهنگ سازی با استانداردهای ملی حسابداری می باشد."
نویسنده : محمد گراوند
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران هنگام خرید و فروش سهام
توضیحات : چکیده: هدف این مقاله، ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه‌گذاران هنگام خرید و فروش سهام است. در این پژوهش، به بررسی این موضوع می¬پردازیم که تغییرات ارزش بازار سهام که برگرفته از رفتار سرمایه‌گذاران است تا چه اندازه از اطلاعات مالی شامل سود هر سهم، سود تقسیم شده هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، سرمایه و اندوخته‌های شرکت ناشی شده است. بدین منظور این مطالعه با استفاده از نمونه¬ای از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بجز شرکت¬های سرمایه¬گذاری طی سال¬های 1379 تا 1384 که سهام آنها طی دوره مذکور مورد معامله قرار گرفته است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی آزمون فرضیه‌ها، از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل آزمون همبستگی نشان می¬دهد که بین سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم با ارزش بازار سهام ارتباط معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی فرضیه¬ها بر مبنای مدل رگرسیون حاکی از این است که بین اطلاعات مالی شامل سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه شرکت ارتباط معنی¬داری وجود دارد.
نویسنده : قدرت الله طالب نیا ، نصرالله تختایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها
توضیحات : چکیده: یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مد ل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا 1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوی جریان های نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(1386) ارائه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظرماهیت و روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای می باشد نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.
نویسنده : دکتر قاسم بولو ، اصغر کرمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب
توضیحات : "تقلب و رسوایی‌های مالی در سال‌های اخیر و این منجر به سقوط شرکت‌های بزرگ و کاهش یافتن اعتماد مردم به بنگاه‌های اقتصادی و حرفه (مخصوصاً حسابرسی) گردید. لذا حرفه و قانون‌گذاران به مقابله با این نقایص با وضع قوانین و مقررات، برخواستند. پس از بررسی‌های انجام شده توسط انجمن‌های حرفه‌ای مانند انجمن حسابداران خبره امریکا (AICPA) و انجمن حسابداری امریکا () به این نتیجه رسیدند، تقلب امری است که همیشه می‌تواند وجود داشته باشد و هنگامی بروز آن کاهش می‌یابد که همه ارکان سازمان، علی‌الخصوص مدیریت در جهت مبارزه با این امر ضد‌اخلاقی حرکت نمایند. مدیریت با تعیین اهداف، سیاست‌ها و در پیش گرفتن رویه‌های مناسب و انتصاب افراد لایق و صالح و ... توان این‌را دارد که موثرترین و مهم‌ترین رکن در تشخیص، پیشگیری و کشف تقلب باشد. حسابرسان، نیز دارای نقش کنترلی می‌باشند و می‌توانند جهت کمک به مدیریت در برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تقلب نقش بسزائی داشته باشند. درعین حال مدیریت عامل کلیدی جلوگیری از تقلب تلقی می‌شود."
نویسنده : دکتر علی اکبر عرب مازار ، محمود صمدی لرگانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بخش بندی مشتریان بانک های تهران بر مبنای مزایای مورد انتظار ایشان
توضیحات : چکیده: هدف این پژوهش بخش بندی مشتریان بانک ها بر مبنای مزایا و نگرش مورد انتظار ایشان است، به بیان دیگر تلاش در جهت بخش بندی مشتریان بانک ها به وسیله تعریف گروه هایی از افراد که در هر گروه اشخاص دارای نیازهای مشابه می باشند، البته هر گروه با گروه دیگر نامتجانس یا ناهمگن می باشد. جهت دستیابی به این هدف 400 پرسشنامه از مشتریان بانک ها جمع آوری شد. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از آلفای کرنباخ که حاصل آن 937/0 می باشد استفاده شد. سپس داده ها از طریق تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و تحلیل ممیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص های مورد تجزیه و تحلیل 23 متغیر می باشد که بوسیله مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده اند. این شاخص ها بوسیله تحلیل عاملی در 4 عامل قرار گرفتند. سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای، مشتریان در 6 خوشه تقسیم شدند. همچنین تحلیل ممیزی درستی طبقه بندی مشتریان نمونه را تأیید نمود.
نویسنده : دکتر علی ربیعی ، مهران فیروزی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس
توضیحات : چکیده: نقش حسابرس در جامعه، اعتبار دهی به صورت‌ های مالی است. اگر سرمایه‌گذاران به استقلال حسابرس‌ها شک نمایند، صورت‌های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه، نحوه برداشت سرمایه‌گذاران ایرانی را از سه عامل تهدیدکننده استقلال تحت عنوان روابط حسابرس و صاحبکار بررسی می‌نماید. این روابط عبارت‌اند از: ارائه مشترک خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، وابستگی اقتصادی شرکت حسابرسی به صاحبکار و روابط بلندمدت بین حسابرس و صاحبکار می‌باشند. اطلاعات دریافت شده از سرمایه‌گذاران با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌ دهنده آن هستند که وابستگی اقتصادی به شرکت صاحبکار، ارائه خدمات غیر حسابرسی و روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار، از دید سرمایه‌گذاران به عنوان تهدیدهای با اهمیت بر استقلال حسابرسان محسوب می شوند.
نویسنده : ابراهیم وحیدی الیزیی ، محمد تمیمی ، حسین شلال نژاد
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها - صفحه 4 الی 23
توضیحات : چکیده: "در تئوری، چنین انتظار می رود که میزان سرمایه‌گذاری های یک شرکت با جریان‌های نقد داخلی آن بی ارتباط باشد. اما، شواهد تجربی زیادی درمورد رابطه مثبت بین مخارج سرمایه‌گذاری و جریان‌های نقدی وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی اثر جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت های حاضر در بورس تهران در فاصله سال های 1380 تا 1389 با استفاده از تحلیل رگرسیونی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق آنچه در ادبیات موضوعی مطرح است؛ اثر جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران مثبت است. این مساله بر مشکلات نمایندگی و کامل نبودن بازار سرمایه ایران صحه می گذارد. "
نویسنده : دکتر اسماعیل فدایی نژاد ، دکتر محمد نوفرستی ، محمد اقبال نیا
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر اجرای سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شرکت پالایش گاز فجر جم
توضیحات : چکیده: یکی از عوامل مؤفقیت در بازارهای رقابتی امروز، بهبود مستمر در امر کیفیت است. با بکارگیری سیستم هزینه یابی کیفیت ضمن افزایش کیفیت، هزینه های اضافی و فعالیت های بیهوده حذف می شوند و ما را قادر می سازد که با استفاده بهتر و مناسبتر از منابع و امکانات و سرمایه گذاری در فعالیت های پیشگیرانه، علاوه بر تامین رضایت مشتری، هزینه های کیفیت و در نهایت هزینه های محصول را کاهش دهیم. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با هدف توسعه دانش کاربردی در مورد سیستم هزینه یابی کیفیت، تاثیر اجرای این سیستم بر مدیریت هزینه در شرکت پالایش گاز فجر جم را بررسی نماید. به گونه ایی که بتوان با ارائه راه حل های مناسب، ضمن بهبود کیفیت محصولات، هزینه های کیفیت را در شرکت مزبور کاهش داده و مدیران ارشد شرکت را در تصمیم گیری ها یاری رساند. با توجه به نقش محوری این شرکت به عنوان یکی از واحدهای مهم در رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی جامعه، به نظر می رسد که لزوم تبیین یک سیاست و هدف معین در زمینه ارتقاء کیفی محصولات، از طریق بکارگیری سیستم هزینه یابی کیفیت امر بدیهی و ضروری باشد. جهت انجام این پژوهش، کاربرگ هزینه های کیفیت با هدف شناسایی سرفصل های هزینه کیفیت پنهان در سازمان برای یک دوره یک ساله (سال 1387)، جهت تکمیل اطلاعات به واحدها ارسال گردید. پس از جمع آوری داده ها، محاسبات و پردازش های لازم بر روی آنها انجام شد و هزینه های کیفیت از میان هزینه های مالی هر واحد سازمانی به تفکیک شناسایی و استخراج گردید. در این پژوهش برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نرم افزارهای EXCEL و SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر وجود یک همبستگی منفی بین هزینه های پیشگیری، ارزیابی و سود سازمان با هزینه های خطای درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که با افزایش کوشش ها به سمت فعالیت های پیشگیری و ارزیابی، هزینه های خطای درون سازمانی و برون سازمانی کاهش می یابد و با بکارگیری سیستم اطلاع رسانی و گزارشگری هزینه یابی کیفیت (جدول هزینه های کیفیت، گزارش نسبت ها و ...) امر مدیریت بر هزینه ها به منظور کاهش خطا در سازمان و به دنبال آن، کاهش در مجموع هزینه ها و افزایش درآمد فروش گاز تسهیل خواهد شد.
نویسنده : دکترناصر ایزدی نیا ، رضا کمالی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: هدف این مقاله، بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال-هیرشمن به عنوان معیار رقابت و نسبت سود سهام پرداخت ی به دارایی‌های پایان سال قبل، سود سهام پرداخت ی به سود خالص، سود سهام پرداخت ی به فروش پایان سال قبل و سود نقدی هر سهم به عنوان معیارهای میزان پرداخت سود سهام در نظر گرفته شده و چهار فرضیه مطرح شد. نمونه مورد بررسی شامل 81 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش به روش داده‌های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداخت ی به دارایی‌ها و نسبت سود سهام پرداخت ی به فروش رابطه منفی و بی‌معنی و بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداخت ی به سود خالص و سود نقدی هر سهم رابطه منفی معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، هر چقدر که رقابت در طبقه صنعت بیشتر باشد، سود سهام پرداخت ی نیز بیشتر خواهد بود. این یافته با مدل پیامد سازگار است؛ بدین معنا که رقابت موجب می‌شود شرکت‌ها وجوه مازاد را به سهامداران برگردانده و در پروژه‌های غیرسودآور سرمایه‌گذاری ننمایند.
نویسنده : دکتر حمید محمود آبادی ، شهلا ابراهیمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: در سالهای اخیر ارتباط میان عملکرد مالی وتنوع کسب و کارشرکت ها یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی های تنوع کسب و کار می توانند توان رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند.برای یک مدیر هیچ ادراکی مهمتر از فهم کسب و کار نیست این بصیرت تنها به درک عوامل مؤثر بر روابط بین آنها محدود نمی گردد.تفکر استراتژیک رویکردی است که مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و بکارگیری خلاقیت برای خلق ارزشهای جدید فرا می خواند. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر استراتژی تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در تحقیق حاضرسعی بر آن شده تا با استفاده از آزمون های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع به عنوان متغیرمستقل و نسبت های مالی به عنوان متغیر وابسته ،بررسی شود. در این بررسی با استفاده از آزمون های پارامتری از جمله آزمونt، آزمون k-s، آزمون نا پارامتری ساده کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون یومن-وایت نی به مقایسه متغیر های مستقل و وابسته پرداخت ه شده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 8دوره مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،نتایج حاصل از آنها نشان دهنده عدم وجود رابطه بین تنوع کسب و کار و نسبت های مالی می باشد.
نویسنده : دکتر محمد جواد شیخ ، محسن زمانی گندمانی ، مریم مهاجرانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: در این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبه‌های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ‌ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ‌تر به عنوان شاخص‌های تمرکز مالکیت شرکت‌ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و انفرادی انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیات از طریق مدل‌سازی رگرسیون مقطعی و توسط تحلیل رگرسیون انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی میان سال‌های 1386 لغایت 1390 می‌باشد. جامعه آماری تحقیق پس از اعمال محدودیت‌ها، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق می‌باشد و نمونه تحقیق شامل 100 شرکت است که از جامعه تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی‌داری دارد. تاثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ‌تر بر پایداری سود مثبت و معنی‌دار و تاثیر مالکیت انفرادی بر پایداری سود منفی و معنی‌دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ‌تر و پایداری سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
نویسنده : دکترحجت سرهنگی ، عباس جلالی فراهانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: سرمایه ‌فکری از جمله مهمترین دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها می‌باشد و مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که دارایی مذکور اثری مستقیم بر ارزش و عملکرد شرکت برجای می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی را بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در این راستا از متغیر بازده دارایی‌ها و نسبت سهام تحت تملک سرمایه‌گذاران نهادی( بانک ها و موسسات سرمایه‌گذاری و بیمه) به کل سهام عادی در جریان به ترتیب برای اندازه‌گیری عملکرد و مالکیت نهادی و برای اندازه‌گیری سرمایه ‌فکری از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی‌ها با تعدیلات از بابت تورم استفاده گردیده است. متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر، اندازه و فرصت رشد شرکت می‌باشد. یافته‌های بررسی 73 شرکت در بازه زمانی 1381 الی 1389 حاکی از آن است که عملکرد شرکت با سرمایه ‌فکری رابطه مثبت و معناداری دارد ولی بین مالکیت نهادی و سرمایه ‌فکری رابطه معناداری مشاهده نگردید. رابطه مثبت و معنادار عملکرد شرکت با سرمایه ‌فکری بیانگر آن است که بازار نسبت به شرکت‌هایی که عملکرد بهتری دارند واکنش مثبت نشان می‌دهد و این باعث افزایش تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‌ها می‌گردد.
نویسنده : دکتر سیدعلی حسینی ، سید جلال سیدی ، حجت اسماعیل زاده ، امیر سروستانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به این منظور 78 شرکت در این حوزه در بازه زمانی سالهای 1387-1390 مورد مطالعه قرار گرفته اند. متغیر های وابسته این پژوهش عبارتند از انتشار به موقع صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده و انتشار به موقع عملکرد سه ماهه و تشکیل به موقع مجمع عمومی عادی سالانه و متغیر مستقل این پژوهش محافظه کاری ( به روش گیولی و هاین ) و متغیر های کنترلی عبارتند از اندازه شرکت و نسبت بدهی و مالکیت مدیریتی می باشد و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این موضوع است که محافظه کاری بر انتشار به موقع عملکرد صورتهای مالی تاثیر دارد و لی بر انتشار به موقع صورتهای مالی میان دوره ای و تشکیل به موقع مجمع عمومی عادی عادی سالانه تاثیر ندارد.
نویسنده : مهناز حسینی نسب ، نیرعلیمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 30 الی 41
توضیحات : چکیده: تحقیق حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات 6 ساله (1390- 1385 ) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ارزش بازار یک ریال وجه نقد نگهداری شده اضافی با ورود محافظه کاری حسابداری در شرکت­ها افزایش می یابد و منجر به استفاده کارا از وجوه نقد و کاهش اتلاف ارزش بازار مرتبط با وجه نقد نگهداری شده می شود.
نویسنده : دکتر عبدالله خانی ، رضا رجبی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار
توضیحات : چکیده: "فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. رقابت پذیری، تأثیر بااهمیتی بر فعالیت­ها و اقدامات شرکت­ها دارد. از طرفی، مطالعات انجام شده در برخی از کشورها نشان می­دهد کارایی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می­تواند تحت تأثیر رقابت بازار قرار گیرد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی رابطه­ی ویژگی­های هیات مدیره و عملکرد شرکت با توجه به رقابت بازار می­پردازد. براین اساس، داده­های مورد نیاز تحقیق از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده گردیده است. همچنین، از نسبت اعضای غیرموظف، درصد مالکیت هیأت مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره به عنوان ویژگی­های هیات مدیره استفاده شده است. به همین منظور، شش فرضیه برای بررسی این موضوع در دو نمونه از شرکت­ها با رقابت بازار قوی و ضعیف، در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد هیات مدیره در هیچ­ یک از سطوح رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. به عبارت دیگر، در بازار ایران، هیات مدیره فاقد کارایی لازم بوده و ارتباط آن با عملکرد شرکت تحت تأثیر رقابت بازار قرار نمی­گیرد."
نویسنده : دکتر احمد خدامی پور ، رامین قربانی ، جواد نیک کار، یونس بزرایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی
توضیحات : چکیده: سود معیار مهمی در تصمیم‌گیری و ارزیابی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی است. اهمیت سود در این موارد یکی از دلایل مدیریت سود است. تحقیقات قبلی نشانگر وجود مدیریت سود است. تمرکز این تحقیق بر یافتن پاسخی برای این سوال است که "آیا نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی متفاوت از صورتهای مالی شرکت اصلی می‌باشد؟" برای پاسخ به این سوال، ابتدا مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی به صورت جداگانه و با استفاده از مدلهای تعدیل شده جونز و چشم انداز آینده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات در سطح صنعت و در سطح کل نمونه، نشان می­دهد که مدیریت سود در هر دو صورت مالی به صورت معنی‌داری اعمال می­شود. نتایج تحقیق، برخلاف انتظارات، نشان داد که نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است. آزمون معنی‌داری تفاوت مدیریت سود در سطح صنایع، بسته به مدلهای مورد استفاده، نتایج ناسازگاری را نشان می‌دهد.
نویسنده : محمدجواد ساعی ، مهدی عبدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی- نقد و بررسی ماده (39) و (44) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت - صفحه 42 الی 49
توضیحات : چکیده: هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی ایران است. در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بطور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه بیانگر این است که بین مفاد ماده (239) قانون تجارت با جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم و ماده (44) قانون محاسبات عمومی در مأخذ محاسبه سود قابل تقسیم ابهام وجود دارد. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی درآمد شرکت‌های دولتی به موجب استانداردهای حسابداری ایران نحوه اعمال ماده (39) قانون محاسبات عمومی که بر مبنای نقدی تأکید دارد، به وضوح مشخص نیست.
نویسنده : احمد ناصری ، مصطفی نجار
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت
توضیحات : چکیده: هدف اصلی این تحقیق، بررسی توان پیش بینی کنندگی جریانهای نقدی آتی برخی متغیرهای حسابداری در طی مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) می باشد. نمونه آماری این تحقیق بصورت داده های تابلویی می باشد که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382-1388 انتخاب شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که مراحل چرخه ی عمر با توجه به مفروضات این نظریه بدین گونه است که رشد جریانهای نقدی عملیاتی در مرحله رشد شرکت تدریجاً افزایش یافته و در مرحله بلوغ به اوج خود می رسد در مرحله افول نیز سیر نزولی جریانهای نقدی عملیاتی اتفاق می افتد. با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله رشد کمتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله بلوغ است همچنین با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله بلوغ بیشتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله افول است. می توان چنین استنباط نمود که مفروضات چرخه ی عمر شرکت در طی مراحل رشد، بلوغ و افول دارای اعتبار است و می توان مفروضات چرخه ی عمر را مطابق با نتایج این تحقیق مورد تأئید قرار داد. از طرف دیگر نتایج هر یک از مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) تقریباً با نتایج بدست آمده از کل شرکتهای نمونه همسویی دارد. به بیان دیگر، نتایج مدل های مراحل چرخه ی عمر تقریباً مشابه نتایج شرکتهای کل نمونه است
نویسنده : سید فرهاد گوران حیدری ، محمود همت فر
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی جامع قدرت پیش بینی و محتوای اطلاعاتی متغیرهای سودوزیانی و ترازنامه ای در پیش بینی جریان های نقدی آتی
توضیحات : چکیده: این مقاله توانایی سود، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، و خالص دارایی های عملیاتی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نماید.چهار مدل رگرسیون تحت عناوین سود، جریانهای نقدی، اقلام تعهدی، و خالص دارایی های عملیاتی اجرا گردید. به علاوه رگرسیون چند متغیره نیز جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی فزاینده متغیرهای فوق نیز اجرا گردید. مطالعات مورد استفاده در این مقاله از صورتهای مالی شرکتهای لیست شده نزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سالهای 1382 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج ما نشان می دهد که پدیده بازگشت اقلام تعهدی در دوره و نمونه تحقیقی ما نیز وجود داشته است. همچنین قدرت پیش بینی سود عملیاتی بیشتر از متغیرهای فوق می باشد. همینطور، پس از اجرای رگرسیون چند متغیره مشاهده گردید که از بین متغیرهای فوق، تنها سود عملیاتی محتوای اطلاعاتی فزاینده دارد.
نویسنده : فرخ برزیده، دکتر علیرضا شهریاری
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام
توضیحات : چکیده: "هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام می­باشد. ادبیات موجود اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت را با کیفیت حسابرسی مرتبط می­داند و کیفیت حسابرسی نیز با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام رابطه دارد؛ لذا انتظار می­رود که اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام رابطه داشته باشد. به منظور بررسی رابطه مذکور از دو معیار رتبه نقدشوندگی و معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شد و اطلاعات متغیرهای مستقل اندازه و دوره تصدی از صورت­های مالی حسابرسی شده استفاده گردید. برای محاسبه تخصص حسابرس در صنعت رویکرد سهم بازار مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه­های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم­افزار Eviews بررسی شدند. نتایج بررسی 102 شرکت طی دوره زمانی 1389-1385 نشان می­دهد اندازه موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد و چنانچه از معکوس معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شود، دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد. تخصص حسابرس در صنعت نیز با نقدشوندگی سهام رابطه معناداری ندارد."
نویسنده : دکتر علی ابراهیمی کردلر ، سلمان رحمتی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: مالیات از جمله عوامل موثر بر تصمیمات و استراتژی های شرکت ها و تصمیم گیرندگان می باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی مبین آن است که شرکت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی دارند که منجر به صرفه جویی در هزینه مالیاتی شود. هرچند که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی می توانند ابزارهایی مکمل یا جایگزین برای این منظور باشند؛ ولی شواهد تجربی نشان از آن دارد که این ابزارها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر بصورت جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به این مطلب این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها چنین عمل می نمایند و سعی دارند بیشتر محافظه کاری نمایند؟ نتیجه بررسی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1390 و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، حاکی از آن است که بین اجتناب مالیاتی و تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی و مالیات قطعی و ابرازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این مطلب مبین آن است که دولت تمایل دارد مالیات بیشتری از شرکت هایی که اجتناب مالیاتی می نمایند اخذ نماید. پیش تر مشخص گردید که بین محافظه کاری و تفاوت مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد؛ یافته های این تحقیق و تحقیقات قبلی مبین آن است که محافظه کاری نسبت به اجتناب مالیاتی، ابزاری کاراتری برای صرفه جویی در هزینه مالیات شرکت ها می باشد.
نویسنده : دکتر ساسان مهرانی ، سیدجلال سیدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اواراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برخلاف مطالعات قبلی، در این پژوهش ارتباط غیرخطی از نوع درجه دوم بین این دو متغیر بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط غیرخطی بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری وجود ندارد. این امر بیانگر این است که سطح بهینه ای از سرمایه در گردش، که در آن سطح سودآوری حداکثر باشد، وجود ندارد. همچنین نتایج این پژوهش در رابطه با سه صنعت خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و محصولات کانی غیرفلزی، بیانگر این است که تنها در صنعت محصولات شیمیایی ارتباط غیرخطی بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری وجود دارد.
نویسنده : دکترمحمود یحیی زاده فر ، دکترشهاب الدین شمس
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
توضیحات : چکیده: با ظهور تئوری نمایندگی و تفکیک مدیریت از مالکیت، ارزیابی عملکرد مدیران مطرح گردید. بنابراین می­بایست شاخص­ها و مؤلفه­هایی برای این منظور در نظر گرفته شود، که شاخص­های حسابداری و شاخص­های اقتصادی از آن جمله ­اند. به همین جهت در این مطالعه به بررسی تأثیر پاداش هیأت مدیره بر شاخص­های حسابداری ارزیابی عملکرد پرداخت ه شده است. برای این منظور، بر اساس آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی، اطلاعات لازم برای سال­های 1381 تا 1387 از کلیه­ی شرکت­های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری گردید و با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و یک مدل رگرسیونی خطی، این رابطه­ مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تأثیر پاداش بر خالص جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و نسبت Q توبین در سطح کل شرکت­ها و صنایع انتخابی مورد آزمون قرار گرفت. یافته­های پژوهش در سطح کل شرکت­ها دلالت بر وجود رابطه معنی­دار بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و خالص جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و رابطه ضعیف بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین دارد. نتایج آزمون فرضیه ­ها در سطح صنایع مورد رسیدگی نیز، نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی (CFO) در صنعت سیمان، آهک و گچ و صنعت خودرو و ساخت قطعات، تأثیر معنی‌داری روی مبلغ پاداش هیأت‌ مدیره دارد و همچنین در سطح صنایع، رابطة معنی‌داری بین مبلغ پاداش هیأت‌مدیره و نسبت Q توبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
نویسنده : دکتر اسفندیار ملکیان ، دکتر محمود صمدی لرگانی ، عباسعلی دریایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی راهکار های استراتژیک در سازمان های دولتی با رویکرد ارزش آفرینی در ثبات ساختار مالی
توضیحات : چکیده: مقالة حاضر جزء الویتهای پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و به پیشنهاد واحد پژوهش عالی این سازمان مطرح گردیده ا ست. هدف از مقاله بررسی تأثیر وقایع و رویدادهای خارجی (مانند تورم، وقایع سیاسی، رکود و غیره) بر سازمانهای دولتی و نگاهی به راهکارهای استراتژیک سر راه این سازمانها می‌باشد. باتوجه به اهمیت سازمانهای دولتی در کشور عزیز ما ایران علت انتخاب موضوع بحران جهانی اخیر و تأثیر آن بر اعتبار و ثبات مالی سازمانهای مذکور و عدم شناخت عوامل اثر گذار و اثرپذیر مربوط می‌باشد. با عنایت به اهمیت موضوع در ابر سازمانی مانند تأمین اجتماعی به بررسی فرصتها و تهدیدها نقاط قوت و ضعف این سازمان در اسفند ماه 1387 پرداخت ه شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه از مدیران ارشد سازمان عدم باور مدیریتی به تصمیم‌گیری عمومی استراتژیک با 87% اطمینان تأیید گردید و در نهایت راهکارها و مشکلات مربوط در قسمت نتیجه‌گیری بررسی گردید. باشد که با بهره‌گیری از مطالب حاضر هر چه بیشتر از نقاط قوت سازمانی بهره گرفته و نقاط ضعف را بر طرف نمایند و با مرتفع نمودن مشکلات موجود بر سر راه سازمان مذکور به استمرار و بقاءاین سازمان کمک نمایند.
نویسنده : دکتر محمد حقیقی ، علی محی الدین
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی معیار های عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سهام داران جهت تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری بهینه کمک می کند. استفاده کنندگان گزارش های مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی و برآوردی از ارزش شرکت را مشخص می کنند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد حسابداری و معیارهای عملکرد اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های (1389-1385) می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه ای بین سود خالص پس از کسر مالیات و ارزش افزوده اقتصادی وجود ندارد ولی رابطه منفی و معنی داری بین سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری هم بین سود خالص پس از کسر مالیات و سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده بازار وجود دارد.
نویسنده : عبدالرضا اسعدی ، آزاده کیانی نژاد
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری در گزارش‌های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: "سرمایه فکری یکی از منابع ضروری برای موفقیت شرکت در اقتصاد مبتنی بر دانش می‌باشد. امروزه بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌ها تفاوت زیادی وجود دارد که به این تفاوت، فاصله توضیح داده نشده، گفته می‌شود. در صورتی که سرمایه گذار به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که فاصله بین ارزش دفتری و ارزش بازار را تشریح نماید، این امر می‌تواند منجر به تصمیمات اقتصادی بهتر شود. افشای اطلاعات مرتبط با اجزای سرمایه فکری در گزارش‌های مالی تا حدودی می‌تواند این فاصله را توجیه نماید. هدف این پژوهش بررسی میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری و ارتباط آن با نوع صنعت شرکت می‌باشد. به منظور تعیین میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری از روش تحلیل محتوا و هچنین برای بررسی رابطه بین میزان افشای اطلاعات و نوع صنعت از آزمون کروسکال ـ والیس استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دو سال متوالی 1387 و 1388 است. نتایح حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که در سال 87 ، سرمایه خارجی و در سال 88، سرمایه انسانی بیشترین میزان افشا را داشته‌اند و رابطه معناداری بین میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری و نوع صنعت شرکت وجود دارد."
نویسنده : دکترهدی همتی ، دکترآرزو جلیلی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی)
توضیحات : چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی کاربردی 5 استان کشور می باشد. برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق چهار فرضیه و یک سؤال مطرح و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در 3 محور با پایایی 95 درصد جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری t تک متغیره، آنالیز واریانس یک طرفه و میانگین رتبه ای فریدمن در سطح معنی داری 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد حاکم برآموزش حسابداری در دانشگاه های مورد بررسی، رویکرد سنتی بوده و آموزش حسابداری در این دانشگاه ها با دیدگاه اخلاقی و پژوهشی صورت نمی گیرد. همچنین بین رویکرد حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه های مختلف، تفاوت معناداری مشاهده نشد. و مشخص شد که معیارهای آموزش اخلاقی و نوین در حسابداری در دانشگاه های مورد بررسی در پائین ترین سطح در حال ارائه می باشد.
نویسنده : دکتر حسن همتی، دکتر ناصر پرتوی ، مجتبی ابراهیمی رومنجان
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: در شرکتهای با مکانیزمهای ضعیف نظارتی، مدیران انگیزه ها و فرصتهایی را برای استفاده از منابع شرکت در جهت پیگیری منافع شخصی خود، با هزینه سهامداران، دارند. در این میان، وجوه نقد شرکت بدلیل نقدشوندگی بالای آن، بیشترین ریسک را بلحاظ بکارگیری نادرست و اعمال نظر توسط مدیران در توسعه طلبی، تامین پاداش، مصرف برای مزایای رفاهی جانبی و سایر فعالیتهای هدر دهنده منابع را دارد. هدف اصلی تحقیق، تمرکز بر سطح قدرت رقابت در بازار محصول، بعنوان یک شاخص حاکمیت شرکتی و بررسی تاثیر آن در سیاستهای نگهداری وجه نقد به وسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. دوره تحقیق شامل شامل 5 سال متوالی از 1385 تا 1389 است و نمونه آماری تحقیق، شامل 104 شرکت از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در فرضیه اصلی تحقیق حاضر ادعا شده است که ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای با قدرت رقابت بالا در بازار محصول در مقایسه با سایر شرکتها ضعیف تر است. نتایج نشان می دهد که ادعای مطرح شده تنها در خصوص اندازه هیئت مدیره، عینیت دارد و در خصوص مکانیزمهای مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره، نتایج مورد انتظار، محقق نشد. در مجموع، بنظر می رسد که رقابت در بازار محصول در تقویت نقش نظارتی و کنترلی اعضای هیئت مدیره، تاثیر چشمگیری داشته است و بطور مشخص از انباشته شدن وجوه نقد در شرکت جلوگیری نموده است.
نویسنده : دکتر محمد سیرانی ، حسین سیف قلی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی
توضیحات : چکیده: " در این مقاله، تاثیر متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار سرمایه بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر حسابداری و دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (دامنک) و جزء انتخاب نامطلوب دامنک به عنوان متغیرهای بازار استفاده شده است. نمونه تحقیق، مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مالی 1383 الی 1388 می باشد و مدل فاما و فرنچ ]15[ برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت دامنک و جزء انتخاب نامطلوب آن بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد اما کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر نداشته است. "
نویسنده : دکتر عبدالله خانی ، زیبا قجاوند
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سودوزیان جامع در ایران
توضیحات : چکیده: "هدف این پژوهش بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سودوزیان جامع در ایران است. بدین منظور با استفاده از پرسش‌نامه، نظرات مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران عضو بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، در رابطه با سودمندی تهیه و ارائه صورت سودوزیان جامع مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تهیه و ارائه صورت سودوزیان جامع، باعث کمک به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و پیش‌بینی سودها و جریان‌های نقدی آینده شده و کیفیت این اطلاعات را بهبود می‌بخشد. لیکن در ارزیابی عملکرد مدیریت کمکی نمی کند. افزون بر این، تهیه و ارائه صورت سودوزیان جامع طبق استاندارد حسابداری شماره 6 ایران، برترین نحوه ارائه اجزای سودوزیان جامع است. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین دیدگاه‌‌های مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و سرمایه‌گذاران، در رابطه با سودمندی تهیه و ارائه صورت سودوزیان جامع وجود ندارد."
نویسنده : سارا کنعانی هرندی ، دکتر غلامحسین مهدوی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می‌باشد. با توجه به این که خصوصی‌سازی شرکت‌های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال‌های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، بررسی‌ آن‌ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می¬باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می¬توان نتیجه گرفت بازده عرضه‌های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد.
نویسنده : سعید میرزا محمدی، سید علی خسروشاهی ، علیرضا دلیری
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : پیش بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
توضیحات : چکیده: با توجه به اهمیت­ بازده در مطالعات سرمایه­گذاری، برآورد رابطه­ی آن با عدم تقارن اطلاعاتی از مسائل مهم و ضروری است. تغییرات زمانی بازده، عدم کفایت مطالعات صورت گرفته و وجود عوامل تاثیرگذار بر میزان بازده سهام باعث توسعه­ی روش­های نوین و هوشمند در تخمین و برآورد بازده سهام شرکت­های بورسی شده است. هدف از این تحقیق پیش­بینی بازده سهام با استفاده از عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد شبکه­های عصبی مصنوعی است. متغیر مستقل در این تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی و متغیر وابسته بازده سهام بوده است. به همین منظور، متغیرهای مربوط برای 100 شرکت بورسی و به مدت 6 سال گرد­آوری شده است. خروجی­های حاصل از تخمین شبکه­های عصبی مصنوعی و نتایج حاصل از تخمین با استفاده از این روش، با معیارهای ارزیابی (99/0=R، 064/0= MSEو 21/0=MAE) بوده است. با در نظر گرفتن مقدار تصادفی (50 درصد) و مقایسه آن با 99/0=R، ارتباط معنادار بین متغیر عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام مشاهده می­شود. همچنین، شبکه مزبور دارای کمترین خطا (064/0= MSEو 21/0=MAE) نسبت به دیگر شبکه­های طراحی شده است.
نویسنده : دکتر سید حسین سجادی ، محسن رشیدی باغی ، محسن شیرعلی زاده
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نسبت های بازار بر پیش بینی بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت تعریف نسبت های بازار از چهار متغیر  قیمت بازار به سود هر سهم، قیمت بازار به ارزش دفتری هر سهم، قیمت بازار به قیمت فروش هر سهم و سود هرسهم استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386الی 1388 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سالهای 1386تا 1388 بین نسبت سود هرسهم با پیش بینی بازده سهام، در سال 1386 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به قیمت فروش هر سهم با پیش بینی بازده سهام، در سالهای 1387و1388 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هرسهم با پیش بینی بازده سهام و در سالهای 1386و1387 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم  با بازده سهام پیش بینی شده  رابطه معناداری وجود دارد.
نویسنده : دکتر عبدالکریم مقدم ، احسان قدردان ، محمد راشدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. هدف این تحقیق ارائه­ی مدلی به منظور پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه­ عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و شبکه­ی عصبی توابع شعاعی بنیادین(RBF) و تعیین مدل برتر با استفاده از معیار های ارزیابی عملکرد است. بدین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند و 630 سال-شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در محدوده­ی زمانی 1388-1382 به عنوان نمونه­ی تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه­ی MLP خطای پیش بینی کمتری نسبت به شبکه­ی RBF دارد و همبستگی بین داده های واقعی و داده های پیش بینی شده­ توسط این شبکه نیز از RBF بیشتر است؛ در نتیجه دقت پیش بینی شبکه­یMLP بیشتر از شبکه­ی RBF است.
نویسنده : عبدالله پاکدل ، عباسعلی دریایی ، حسین امینی ، سید محمد مشعشعی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تاثیر کیفیت بر نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: "شرکت ها همواره در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات خود برای ماندن در فضای بازار رقابتی و جهانی شدن تلاش کرده و حتی در راستای دستیابی به این کیفیت، رقابت می نمایند. برای این منظور در طی دهه های اخیر، توجه خود را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده اند تا با در نظر گرفتن آنها و با رفع کاستی ها و تقویت مزیت ها تداوم فعالیت و سودآوری مطلوب را برای خود به ارمغان آوردند. بنابر آنچه بیان شد، یکی از مهم ترین موضوعاتی که سازمان ها در شرایط رقابتی کنونی با آن روبه رو هستند بحث کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده می باشد. لذا در این تحقیق، ما از نمونه مورد بررسی پرسیده ایم که کیفیت چه اثری می تواند بر نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه با مقیاس رتبه ای استفاده شده که با در نظر گرفتن یک سری از موارد تعداد 120 پرسشنامه بین نمونه انتخاب شده توزیع و پس از جمع آوری و بررسی های لازم 116 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این تحقیق کیفیت کالاها و خدمات را بعنوان متغیر مستقل و هرکدام از متغیرهای نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی را بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته و سپس تاثیر متغیر مستقل را بر هر کدام از متغیرهای وابسته با استفاده از روش رگرسیون خطی سنجیده ایم. نتایج حاکی از آن است که، کیفیت بر هیچ کدام از متغیرهای نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ندارد."
نویسنده : نرجس کمالی کرمانی، روح الله طالبی نجف آبادی ، عبدالحسین طالبی نجف آبادی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام - صفحه 36 الی 55
توضیحات : چکیده: هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام این پژوهش از اطلاعات 69 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله از سال 1380 الی 1389 استفاده شده است. در این پژوهش اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل مربع اقلام تعهدی غیر عادی ( )، و اندازه گیری تغییرات بازده غیر متعارف سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) انجام شده است. تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام تأثیری معکوس دارد. همچنین نتایج پژوهش حکایت از وجود تأثیر مستقیم متغیرهای بازده سالانه سهام و جریان نقدی عملیاتی سال آینده و تأثیر معکوس اندازه شرکت بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام دارد.
نویسنده : بهزاد قربانی ، دکتر داریوش فروغی ، دکترهادی امیری
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تاثیر متغیرهای شرکتی و نقش تعدیل کننده مالکیت دولت بر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری t آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معنا داری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گونه ای که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش نشان یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد.
نویسنده : دکترعبدالرضا اسعدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه
توضیحات : چکیده: از آنجائیکه سودهای غیرمنتظره و کیفیت سود از نظر بیشتر سرمایه گذاران با­اهمیت محسوب می ­شود و این موضوع ممکن است منجر به واکنش سرمایه گذاران شود، این پژوهش به بررسی آثار متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. جهت محاسبه سود غیرمنتظره از تفاوت سود پیش­بینی­شده و سود واقعی استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 96 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390- 1385 مورد بررسی قرار­گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از روش پانلی استفاده شده­است، یافته­های پژوهش نشان می­دهد، که در حالت کلی سود غیرمنتظره بر واکنش بازار تأثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین پایداری سود، مربوط­بودن سود بر واکنش بازار تأثیر منفی و معنی داری دارد و درنهایت محافظه کاری سود بر واکنش بازار تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
نویسنده : دکتر زهرا لشگری ، الهام بخشایش
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : چکیده: در این پژوهش تأثیر اندازه شرکت، رشد شرکت و اهرم مالی بر فرصت‌های سرمایه­گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، یک مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 85 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشدکه قبل از فروردین1380 وارد بورس اوراق بهادار تهران شده و تا پایان سال 1390 عضو بورس باشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که اندازه شرکت و رشد شرکت تأثیر مثبت و معنی داری برفرصت‌های سرمایه گذاری دارند ولی اهرم مالی بر فرصت‌های سرمایه­گذاری تأثیری ندارد،اما ّبا توجه به درنظر گرفتن اندازه شرکت در شرکت های بزرگ اهرم مالی بر فرصت های سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنی دار دارد، یعنی با افزایش اهرم مالی فرصت‌های سرمایه­گذاری کاهش می‌یابد.
نویسنده : دکترمهدی علی نژاد سارو کلایی ، عباس شول ، مریم بحرینی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت
توضیحات : چکیده: در این پژوهش، توان معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) شامل پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن با استفاده از یکی از اثرات اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل‌ها اندازه‌گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت (1139 شرکت سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 الی 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سری زمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بٌعد دقت (پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن) را داراست. بعلاوه، دو معیار نوسان پذیری و کیفیت اقلام تعهدی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی در این پژوهش، توانایی بیشتری (مثبت و معنی دار) در کسب بازده اضافی مطلق داشتند.
نویسنده : حمیده اثنی عشری ، دکتر رضوان حجازی ، دکتر ویدا مجتهدزاده
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای
توضیحات : چکیده: یکی از روش های جدید تحلیل صورت های مالی، مدل تحلیل پوششی داده ها می باشد. ولیکن ایراد این روش این است که عملکرد را صرفا در یک دوره زمانی خاص و به صورت ایستا ارزیابی می کند. در همین راستا، این پژوهش به بررسی تحلیل صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای می پردازد. علت اصلی استفاده از این مدل جدید نیز، بررسی عملکرد شرکت ها در طول بازه های زمانی گوناگون می باشد. بدین منظور از میان شرکت های مذکور، 100 شرکت به عنوان شرکت های نمونه انتخاب و طی دوره 1384 تا1389 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان شرکت های نمونه، صرفا یک شرکت در طول زمان کارایی عملکرد خود را به طور صد در صد حفظ کرده است.
نویسنده : دکتر محسن دستگیر،دکتر منصور مومنی ، دکتر صابر ساعتی مهتدی ، دکترمهدی علی نژاد سارو کلایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تعاملاتی در باب رابطه تئوری و اجرا در حسابداری مدیریت
توضیحات : چکیده: "در دهه های اخیر شاهد رشد و توسعه مبانی نظری حسابداری مدیریت به عنوان بخشی از رشته حسابداری و شاخه ای از علوم اجتماعی در دانشگاهها بوده ایم که موجب افزایش اعتبار رشته حسابداری شده است. اما چالشهای پیش روی حسابداری مدیریت و ناتوانی حسابداری مدیریت در حفظ جایگاه کنونی، هر روز بیشتر نمود می یابد. عدم ارائه روشهای نوین همگام با پیشرفتهای جدید، زیر نفوذ قرار گرفتن حسابداری مدیریت توسط سایر رشته ها و تاریخ