دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 23 از استانداردهای حسابداری ایران

این استاندارد باید با توجه به "مقدمه‏اى بر استانداردهاى حسابدارى" مطالعه و بکار گرفته شود.
دامنه کاربرد
1 . این استاندارد باید براى حسابدارى مشارکتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‏هاى مشارکت خاص در صورتهاى مالى هر یک از شرکاى خاص و سرمایه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشارکت خاص، بکار رود.
تعاریف‏
2 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانى مشخص زیر بکار رفته است:
. مشارکت خاص عبارت است از توافقى قراردادى که به موجب آن دو یا چند طرف، یک فعالیت اقتصادى تحت کنترل مشترک را به عهده مى‏گیرند.
. کنترل عبارت است از توانایى هدایت سیاستهاى مالى و عملیاتى یک فعالیت اقتصادى به منظور کسب منافع.
. کنترل مشترک عبارت است از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادى به موجب یک توافق قراردادى.
. نفوذ قابل ملاحظه عبارت است از توانایى مشارکت در تصمیم‏گیریهاى مربوط به سیاستهاى مالى و عملیاتى یک فعالیت اقتصادى ولى نه در حد کنترل یا کنترل مشترک آن سیاستها.
. شریک خاص یکى از طرفهاى مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشترک دارد.
. سرمایه‏گذار در مشارکت خاص یکى از طرفهاى مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشترک ندارد.
. واحد تجارى عبارت است از تشکلى قانونى یا قراردادى، اعم از ثبت‏شده یا ثبت‏نشده، یا هر شخص یا تشکلى که یک فعالیت اقتصادى را از جانب خود براى دستیابى به اهداف خاص اداره مى‏کند.
. روش ارزش ویژه یک روش حسابدارى است که براساس آن سهم شریک خاص در واحد تجارى تحت کنترل مشترک ابتدا به بهاى تمام‏شده ثبت مى‏شود و پس از آن بابت تغییر در سهم وى از خالص داراییهاى واحد تجارى تحت کنترل مشترک تعدیل مى‏گردد. سهم شریک خاص از نتایج عملکرد واحد تجارى تحت کنترل مشترک در صورت سودوزیان منعکس مى‏شود.
. روش ارزش ویژه ناخالص نوعى روش ارزش ویژه است که به موجب آن سهم شریک خاص به تفکیک مجموع داراییها و مجموع بدهیهاى مشارکت خاص که تشکیل‏دهنده مبلغ خالص سرمایه‏گذارى وى است در ترازنامه و سهم وى از درآمدهاى عملیاتى مشارکت خاص در صورت سودوزیان منعکس مى‏شود.
3 . کنترل مشترک، همانند کنترل، رابطه‏اى براى دستیابى به منافع است. هر یک از شرکاى خاص براى دستیابى به منافع خود، کنترل مشترک را نسبت به منافع مشترک اعمال مى‏کند. هر شریک خاص که در کنترل سهم دارد باید نقش فعالى در سیاستهاى مالى و عملیاتى مشارکت خاص، دست‏کم در سطح راهبردهاى کلى، ایفا کند. البته این شرط، مانع مدیریت مشارکت خاص توسط یکى از شرکا نیست مشروط براینکه سیاستهاى مالى و عملیاتى اصلى مشارکت با موافقت کلیه شرکاى خاص تعیین شود و شرکاى خاص بتوانند از اجراى سیاستهاى یادشده مطمئن شوند. در بعضى موارد ممکن است سرمایه‏گذار، با توجه به تعریف واحد تجارى فرعى در استاندارد حسابدارى شماره 18 با عنوان صورتهاى مالى تلفیقى و حسابدارى سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى فرعى (براى مثال بدلیل دارا بودن اکثریت آرا) واحد تجارى اصلى شناخته شود، اما در عمل براساس توافق قراردادى با سهامداران دیگر کنترل را تقسیم کرده باشد. در چنین مواردى، واحد تجارى فرعى تلفیق نمى‏شود بلکه براساس این استاندارد به عنوان مشارکت خاص محسوب مى‏گردد.
انواع مشارکت خاص
4 . مشارکتهاى خاص، ساختارهاى بسیار متفاوتى دارد. در این استاندارد، سه نوع فراگیر آن شامل عملیات تحت کنترل مشترک، داراییهاى تحت کنترل مشترک و واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترک، مشخص شده است که مشمول تعریف مشارکت خاص مى‏باشند. ویژگیهاى مشترک مشارکتهاى خاص به شرح زیر است:
الف. دو یا چند شریک خاص به موجب یک توافق قراردادى با هم مرتبطند، و
ب . این توافق قراردادى، کنترل مشترک را برقرار مى‏کند.
توافق قراردادى
5 . وجود توافق قراردادى، مشارکت خاص را از سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته که در آن سرمایه‏گذار داراى نفوذ قابل ملاحظه است، متمایز مى‏کند (به استاندارد حسابدارى شماره 20 با عنوان حسابدارى سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته مراجعه شود). از نظر این استاندارد، فعالیتهاى فاقد توافق قراردادى براى ایجاد کنترل مشترک، مشارکت خاص محسوب نمى‏شود.
6 . توافق قراردادى ممکن است به چندین راه، براى مثال به موجب قراردادى بین شرکاى خاص یا به موجب صورتجلسه مذاکرات بین آنان صورت گیرد. در بعضى موارد، این توافق در اساسنامه یا سایر آیین‏نامه‏هاى مشارکت خاص درج مى‏شود. توافق قراردادى صرف‏نظر از شکل، معمولاً مکتوب و شامل موضوعات زیر است:
الف. نوع فعالیت، مدت و الزامات گزارشگرى مشارکت خاص،
ب . انتصاب اعضاى هیأت‏مدیره یا سایر ارکان اداره‏کننده مشابه مشارکت خاص و حق راى شرکاى خاص،
ج . آورده‏هاى شرکاى خاص، و
د . سهم شرکاى خاص از محصول، درآمدها، هزینه‏ها یا نتایج مشارکت خاص.
7 . توافق قراردادى، کنترل مشترک بر مشارکت خاص را برقرار مى‏کند. چنین الزامى اطمینان مى‏دهد که هیچ یک از شرکاى خاص در موقعیتى نیست که به تنهایى فعالیت مربوط را کنترل کند. به موجب این توافق، تصمیمات مربوط به تأمین اهداف اساسى مشارکت خاص که مستلزم موافقت تمام شرکاى خاص است و همچنین تصمیماتى که مستلزم موافقت اکثریت معینى از شرکاى خاص است مشخص مى‏شود.
8 . در توافق قراردادى ممکن است یکى از شرکاى خاص به عنوان مجرى یا مدیر مشارکت خاص مشخص شود. مجرى، مشارکت خاص را کنترل نمى‏کند بلکه با توجه به سیاستهاى مالى و عملیاتى که براساس توافق قراردادى مورد موافقت شرکاى خاص قرار گرفته و اجراى آن به مجرى محول شده است، بکار مى‏پردازد. اگر مجرى به تنهایى توان هدایت سیاستهاى مالى و عملیاتى فعالیت اقتصادى را داشته باشد، در این صورت، چنین فعالیتى مشارکت خاص تلقى نمى‏شود بلکه به عنوان واحد تجارى فرعى مجرى، محسوب مى‏گردد.
عملیات تحت کنترل مشترک
9 . عملیات بعضى از مشارکتهاى خاص مستلزم استفاده از داراییها و سایر منابع شرکاى خاص است. در واقع، به جاى ایجاد یک واحد تجارى، هر یک از شرکاى خاص، داراییهاى ثابت مشهود و سایر امکانات خود را بکار مى‏برد، هزینه‏ها و بدهیهاى خود را تحمل و نیازهاى مالى خود را با تعهد خود تأمین مى‏کند. فعالیتهاى مشارکت خاص ممکن است در کنار فعالیتهاى مشابه شریک خاص و به وسیله کارکنان آن انجام پذیرد. معمولاً به موجب موافقت‏نامه مشارکت خاص، درآمد فروش محصول مشترک و هزینه‏هاى مشترک بین شرکاى خاص تسهیم مى‏شود.
10 . در عملیات تحت کنترل مشترک، دو یا چند شریک خاص، عملیات، منابع و مهارتهاى خود را به منظور تولید، بازاریابى و توزیع مشترک محصولى خاص، با هم ترکیب مى‏کنند. بخشهاى مختلف فرایند تولید به وسیله هر یک از شرکاى خاص انجام مى‏پذیرد. هر شریک خاص مخارج خود را تحمل مى‏کند و سهمى از درآمد محصول را دریافت مى‏کند که به موجب توافق قراردادى تعیین شده است.
11 . شریک خاص باید در رابطه با سهم خود در عملیات تحت کنترل مشترک، اقلام زیر را در صورتهاى مالى جداگانه و در نتیجه در صورتهاى مالى تلفیقى خود شناسایى کند:
الف. داراییهاى تحت کنترل خود و بدهیهاى تحمل‏شده توسط وى، و
ب . هزینه‏هاى تحمل‏شده توسط خود و سهم وى از درآمد فروش کالا یا خدمات حاصل از مشارکت خاص.
12 . از آنجا که داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‏ها در صورتهاى مالى جداگانه هر یک از شرکاى خاص و در نتیجه در صورتهاى مالى تلفیقى آنها شناسایى مى‏شود، هنگام تهیه صورتهاى مالى تلفیقى شریک خاص، انجام تعدیل یا اعمال ضوابط تلفیقى دیگرى در رابطه با این اقلام ضرورت ندارد.
13 . نگهدارى سوابق حسابدارى جداگانه و نیز تهیه صورتهاى مالى براى مشارکت خاص ممکن است ضرورت نیابد. با این وجود، شرکاى خاص ممکن است براى ارزیابى عملکرد مشارکت خاص، گزارشهاى مدیریت تهیه کنند.
داراییهاى تحت کنترل مشترک
14 . بعضى مشارکتهاى خاص متضمن کنترل مشترک و اغلب مالکیت مشترک شرکاى خاص نسبت به یک یا چند دارایى است که مشخصاً براى هدف مشارکت خاص آورده یا تحصیل‏شده است. این داراییها به منظور کسب منافع براى شرکاى خاص استفاده مى‏شود. هر شریک خاص ممکن است سهمى از محصول را دریافت کند و همچنین، سهم توافق شده‏اى از هزینه‏ها را تحمل کند.
15 . این نوع مشارکتهاى خاص، مستلزم ایجاد یک واحد تجارى مجزاى از شرکاى خاص نیست. هر شریک خاص متناسب با سهم خود در داراییهاى تحت کنترل مشترک، بر سهم خود از منافع اقتصادى آتى کنترل دارد.
16 . بسیارى از فعالیتهایى که در حوزه صنایع استخراج نفت، گاز و معادن انجام مى‏شود، مستلزم استفاده از داراییهاى تحت کنترل مشترک است. براى مثال، تعدادى از شرکتهاى تولیدکننده نفت ممکن است یک خط لوله نفتى را به طور مشترک کنترل و اداره کنند. هر شریک خاص از این خط لوله براى انتقال محصول خود استفاده مى‏کند و در مقابل سهم توافق‏شده‏اى از هزینه‏هاى عملیات بهره‏بردارى خط لوله را تحمل مى‏کند. مثالى دیگر از یک دارایى تحت کنترل مشترک، ملکى است که تحت کنترل مشترک دو واحد تجارى قرار دارد و هر یک از آنها سهمى از اجاره را دریافت و سهمى از هزینه‏ها را تحمل مى‏کند.
17 . هر یک از شرکاى خاص باید در رابطه با سهم خود در داراییهاى تحت کنترل مشترک، اقلام زیر را در صورتهاى مالى جداگانه و در نتیجه در صورتهاى مالى تلفیقى خود شناسایى کند:
الف. سهم خود از داراییهاى تحت کنترل مشترک و طبقه‏بندى آنها برحسب ماهیت داراییها،
ب . بدهیهاى تحمل‏شده توسط وى،
ج . سهم خود از بدهیهاى تحمل شده به طور مشترک با سایر شرکاى خاص،
د . سهم خود از درآمد فروش یا استفاده از محصول مشارکت خاص و نیز سهم خود از هزینه‏هاى تحمل‏شده به وسیله مشارکت خاص،و
ه . هزینه‏هایى که در رابطه با سهم خود در مشارکت خاص تحمل کرده است.
18 . از آنجا که داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‏ها در صورتهاى مالى جداگانه هر یک از شرکاى خاص و در نتیجه در صورتهاى مالى تلفیقى آنها شناسایى مى‏شود، هنگام تهیه صورتهاى مالى تلفیقى شریک خاص، انجام تعدیل یا اعمال ضوابط تلفیقى دیگرى در رابطه با این اقلام ضرورت ندارد.
19 . حسابدارى داراییهاى تحت کنترل مشترک بیانگر ماهیت و واقعیت اقتصادى و معمولاً شکل قانونى مشارکت خاص است. در سوابق حسابدارى جداگانه مشارکت خاص ممکن است تنها هزینه‏هاى مشترک مشارکت خاص درج شود و در نهایت براساس سهم توافق شده تسهیم گردد. در این حالت ممکن است صورتهاى مالى جداگانه تهیه نشود اما شرکاى خاص براى ارزیابى عملکرد مشارکت خاص، گزارشهاى مدیریت تهیه کنند.
واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترک
20 . بعضى از مشارکتهاى خاص به شکل واحد تجارى است که تحت کنترل مشترک شرکاى خاص است و اعمال کنترل مشترک بر فعالیت این گونه واحدها به موجب توافق قراردادى بین شرکاى خاص تعیین مى‏شود.
21 . واحد تجارى تحت کنترل مشترک، داراییهاى مشارکت خاص را کنترل، بدهیها و هزینه‏ها را تحمل و درآمدها را تحصیل مى‏کند. این واحد تجارى مى‏تواند به نام خود قرارداد ببندد و نیز براى مقاصد فعالیت مشارکت خاص تأمین مالى کند. هر شریک خاص در نتایج عملکرد واحد تجارى تحت کنترل مشترک به تناسب سهم خود حق دارد و در مواردى نیز در محصول مشارکت خاص سهیم است.
22 . نمونه متداولى از واحد تجارى تحت کنترل مشترک، این است که دو واحد تجارى فعالیتهاى خود را در زمینه تجارى خاص از طریق انتقال داراییها و بدهیهاى مربوط، به واحد تجارى تحت کنترل مشترک، ترکیب مى‏کنند. مثال دیگر، موردى است که واحد تجارى به طور مشترک با دولت یانماینده یک دولت خارجى از طریق تأسیس واحد تجارى جداگانه‏اى که تحت کنترل مشترک آن واحد و دولت یا نماینده آن دولت قرار دارد، یک فعالیت اقتصادى را آغاز مى‏کند.
23 . واحد تجارى تحت کنترل مشترک، باید سوابق حسابدارى خود را به گونه‏اى نگهدارى کند که اجراى الزامات این استاندارد براى شرکاى خاص و سرمایه‏گذاران میسر شود.
24 . واحد تجارى تحت کنترل مشترک معمولاً سوابق حسابدارى خود را نگهدارى و همانند سایر واحدهاى تجارى، صورتهاى مالى خود را براساس استانداردهاى حسابدارى تهیه و ارائه مى‏کند.
25 . هر شریک خاص معمولاً با آوردن وجه نقد یا سایر منابع در واحد تجارى تحت کنترل مشترک مشارکت مى‏کند. این آورده‏ها در سوابق حسابدارى شریک خاص ثبت و در صورتهاى مالى جداگانه آن، به عنوان سرمایه‏گذارى در مشارکت خاص شناسایى مى‏شود.
صورتهاى مالى تلفیقى شریک خاص
26 . مشارکت خاص در واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترک، در صورتهاى مالى تلفیقى شریک خاص باید براساس روش ارزش ویژه ناخالص منعکس شود.
27 . در روش ارزش ویژه ناخالص، شرکاى خاص باید علاوه بر تبعیت از همان قواعدى که در رابطه با واحدهاى تجارى وابسته در بندهاى 25 تا 28 استاندارد حسابدارى شماره 20 با عنوان "حسابدارى سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته" الزامى شده است، موارد زیر را در صورتهاى مالى تلفیقى ارائه کنند:
الف . سهم شریک خاص از درآمد عملیاتى واحد تجارى تحت کنترل مشترک نیز باید در صورت سودوزیان تلفیقى مجزا از درآمد عملیاتى گروه منعکس شود. در گزارشگرى برحسب قسمتهاى مختلف نیز، سهم شریک خاص از درآمد عملیاتى واحد تجارى تحت کنترل مشترک باید به روشنى از درآمد عملیاتى گروه متمایز شود.
ب . سهم شریک خاص به تفکیک مجموع داراییها و مجموع بدهیهاى واحد تجارى تحت کنترل مشترک که تشکیل‏دهنده مبلغ خالص سرمایه‏گذارى وى است باید در ترازنامه تلفیقى منعکس شود.
28 . با توجه به اینکه کنترل مشترک شریک خاص، مؤثرتر از نفوذ قابل ملاحظه است، یک واحد تجارى گزارشگر که بخش عمده‏اى از فعالیتهاى خود را از طریق مشارکتهاى خاص انجام مى‏دهد لازم است در یادداشتهاى توضیحى اطلاعات مفصلترى درباره آنها ارائه کند.
29 . براى اعمال روش ارزش ویژه ناخالص الزامات مربوط به سرقفلى، معاملات درون گروهى، تاریخ گزارشگرى، رویه‏هاى حسابدارى و دیگر موارد همانند ضوابط مربوط به کاربرد روش ارزش ویژه در بندهاى 14 الى 21 استاندارد حسابدارى شماره 20 با عنوان حسابدارى سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته استفاده مى‏شود.
30 . شریک خاص از تاریخى که کنترل مشترک خود بر واحد تجارى تحت کنترل مشترک را از دست مى‏دهد باید استفاده از روش ارزش ویژه ناخالص را متوقف کند.
" موارد استثنا "
31. سهم شریک خاص در واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترکى که براى واگذارى در آینده نزدیک تحصیل و نگهدارى مى‏شود، یا تحت محدودیتهاى شدید بلندمدت فعالیت مى‏کند و این محدودیتها توانایى واحد تجارى را براى انتقال وجوه به شریک خاص کاهش مى‏دهد،باید براساس استاندارد حسابدارى شماره 15 با عنوان "حسابدارى سرمایه‏گذاریها" به حساب گرفته شود.
32 . شریک خاص باید از تاریخى که واحد تجارى تحت کنترل مشترک به واحد فرعى آن تبدیل مى‏شود، سهم خود را طبق استاندارد حسابدارى شماره 18 با عنوان "صورتهاى مالى تلفیقى و حسابدارى سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى فرعى"، به حساب منظور کند.
صورتهاى مالى جداگانه شریک خاص
33 . سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترک در صورتهاى مالى جداگانه شریک خاصى که صورتهاى مالى تلفیقى تهیه مى‏کند باید به بهاى تمام‏شده پس از کسر ذخیره کاهش دائمى در ارزش یا مبلغ تجدید ارزیابى به عنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین منعکس شود.
34 . در مواردى که شریک خاص صورتهاى مالى تلفیقى منتشر نمى‏کند باید مبالغ مربوط به مشارکتهاى خاص در واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترک را با استفاده از روش ارزش ویژه ناخالص و بشرح زیر ارائه کند:
الف . تهیه و ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه، و
ب . افشاى اطلاعات مکمل درباره آثار بکارگیرى ارزش ویژه ناخالص، در یادداشتهاى توضیحى صورتهاى مالى.
معاملات بین شریک خاص و مشارکت خاص
35 . زمانى که شریک خاص، داراییهایى را به مشارکت خاص مى‏فروشد، یا به عنوان آورده منتقل مى‏کند، سود یا زیان مربوط باید براساس محتواى معامله شناسایى شود. تا زمانى که این داراییها نزد مشارکت خاص باقى بماند و به شرط این که مخاطرات و مزایاى عمده مالکانه انتقال یافته باشد، شریک خاص باید فقط آن بخش از سود را شناسایى کند که قابل انتساب به سهم سایر شرکاى خاص است. زمانى که فروش یا آورده مذکور، شواهدى مبنى بر کاهش در خالص ارزش فروش داراییهاى جارى یا کاهش دائمى در مبلغ دفترى یک دارایى غیرجارى فراهم آورد، در این صورت شریک خاص باید تمام مبلغ زیان مربوط را شناسایى کند.
36 . در مواردى که شریک خاص، داراییهایى را از مشارکت خاص خریدارى مى‏کند تا زمانى که این داراییها به شخص مستقلى فروخته نشده است نباید سهم خود را از سود مشارکت خاص در این معامله شناسایى کند. شریک خاص باید به روشى مشابه سهم خود را از زیان شناسایى کند، با این تفاوت که زیان را باید در صورتى بى‏درنگ شناسایى کرد که بیانگر کاهش در خالص ارزش فروش داراییهاى جارى یا کاهش دائمى در مبلغ دفترى داراییهاى غیرجارى باشد.
الف . تهیه و ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه، و
ب . افشاى اطلاعات مکمل درباره آثار بکارگیرى ارزش ویژه ناخالص، در یادداشتهاى توضیحى صورتهاى مالى.
گزارشگرى مشارکت خاص در صورتهاى مالى سرمایه‏گذار
37 . سرمایه‏گذارى که بر مشارکت خاص کنترل مشترک ندارد، باید سهم خود را براساس استاندارد حسابدارى شماره 15 با عنوان "حسابدارى سرمایه‏گذاریها" گزارش کند و چنانچه در یک مشارکت خاص نفوذ قابل ملاحظه دارد باید سهم خود را طبق استاندارد حسابدارى شماره 20 با عنوان "حسابدارى سرمایه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته" گزارش کند.
مجریان مشارکت خاص
38 . مجریان یا مدیران مشارکت خاص باید حق‏الزحمه خود را براساس استاندارد حسابدارى شماره 3 با عنوان "درآمد عملیاتى" به حساب منظور کنند.
39 . یک یا چند شریک خاص ممکن است در قبال دریافت حق‏الزحمه به عنوان مجرى یا مدیر یک مشارکت خاص انجام وظیفه کنند. حق‏الزحمه یاد شده توسط مشارکت خاص حسب مورد به حساب دارایى یا هزینه شناسایى مى‏شود.
افشا
40 . شریک خاص باید مجموع بدهیهاى احتمالى زیر را که براساس استاندارد حسابدارى شماره 4 با عنوان "حسابدارى پیشامدهاى احتمالى"، مشمول افشا مى‏گردد، جداى از سایر بدهیهاى احتمالى افشا کند:
الف. هر بدهى احتمالى که شریک خاص در رابطه با سهم خود در مشارکتهاى خاص تحمل مى‏کند و سهم وى از هر بدهى احتمالى که به طور مشترک با سایر شرکاى خاص تحمل مى‏کند،
ب . سهم شریک خاص از بدهیهاى احتمالى مشارکتهاى خاص که متضمن بدهى احتمالى براى وى است، و
ج . آن دسته از بدهیهاى احتمالى که ناشى از بدهى احتمالى شریک خاص بابت بدهیهاى سایر شرکاى خاص است.
41 . شریک خاص باید مجموع تعهدات زیر را در رابطه با سهم خود در مشارکت خاص به طور مجزا از سایر تعهدات افشا کند:
الف. تعهدات سرمایه‏اى شریک خاص در رابطه با سهم خود در مشارکتهاى خاص و سهم وى از تعهدات سرمایه‏اى که به طور مشترک با سایر شرکاى خاص تحمل‏شده است، و
ب . سهم خود از تعهدات سرمایه‏اى مشارکتهاى خاص.
42 . علاوه بر موارد پیشگفته، اطلاعات زیر باید در رابطه با مشارکتهاى خاص در صورتهاى مالى شریک خاص افشا شود:
الف . فهرستى از مشارکتهاى خاص عمده شامل نام و ماهیت فعالیت آنها،
ب . نسبت حقوق مالکیت در واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترک و نسبت حق راى، در صورتى که متفاوت از نسبت حقوق مالکیت باشد،
ج . دوره مالى یا تاریخ ترازنامه واحد تجارى تحت کنترل مشترک، در مواردى که تاریخ گزارشگرى آن با تاریخ گزارشگرى شریک خاص متفاوت است، و
د . مجموع مبلغ هر یک از سرفصلهاى داراییهاى جارى، داراییهاى غیرجارى، بدهیهاى جارى، بدهیهاى غیرجارى، درآمدها و هزینه‏ها متناسب با سهم شریک خاص از مشارکتهاى خاص.
43 . شریک خاصى که به دلیل نداشتن واحد فرعى، صورتهاى مالى تلفیقى منتشر نمى‏کند، باید اطلاعات خواسته‏شده در بندهاى 40، 41 و 42 را افشا کند.
تاریخ اجرا
44 . الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهاى مالى که دوره مالى آنها از تاریخ 1381/1/1 و بعد از آن شروع مى‏شود، لازم‏الاجراست.
مطابقت با استانداردهاى بین‏المللى حسابدارى
45 . با اجراى الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‏المللى حسابدارى شماره 31 با عنوان گزارشگرى مالى سهم‏الشرکه در مشارکتهاى خاص نیز رعایت مى‏شود. توضیح اینکه در این استاندارد براى انعکاس مشارکتهاى خاص در واحدهاى تجارى تحت کنترل مشترک در صورتهاى مالى تلفیقى از روش ارزش ویژه ناخالص استفاده شده است، در صورتى که روش اصلى استاندارد بین‏المللى حسابدارى، روش تلفیق نسبى است. روش ارزش ویژه ناخالص نوع خاصى از روش ارزش ویژه است که در استاندارد بین‏المللى حسابدارى به عنوان روش مجاز جایگزین معرفى شده است. بنابراین، با اجراى الزامات این استاندارد، الزامات مربوط به روش مجاز جایگزین استاندارد بین‏المللى حسابدارى نیز رعایت مى‏شود.  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :