استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 23

اين استاندارد بايد با توجه به "مقدمه‏اى بر استانداردهاى حسابدارى" مطالعه و بكار گرفته شود.
دامنه كاربرد
1 . اين استاندارد بايد براى حسابدارى مشاركتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‏هاى مشاركت خاص در صورتهاى مالى هر يك از شركاى خاص و سرمايه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشاركت خاص، بكار رود.
تعاريف‏
2 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معانى مشخص زير بكار رفته است:
. مشاركت خاص عبارت است از توافقى قراردادى كه به موجب آن دو يا چند طرف، يك فعاليت اقتصادى تحت كنترل مشترك را به عهده مى‏گيرند.
. كنترل عبارت است از توانايى هدايت سياستهاى مالى و عملياتى يك فعاليت اقتصادى به منظور كسب منافع.
. كنترل مشترك عبارت است از مشاركت در كنترل يك فعاليت اقتصادى به موجب يك توافق قراردادى.
. نفوذ قابل ملاحظه عبارت است از توانايى مشاركت در تصميم‏گيريهاى مربوط به سياستهاى مالى و عملياتى يك فعاليت اقتصادى ولى نه در حد كنترل يا كنترل مشترك آن سياستها.
. شريك خاص يكى از طرفهاى مشاركت خاص است كه بر آن كنترل مشترك دارد.
. سرمايه‏گذار در مشاركت خاص يكى از طرفهاى مشاركت خاص است كه بر آن كنترل مشترك ندارد.
. واحد تجارى عبارت است از تشكلى قانونى يا قراردادى، اعم از ثبت‏شده يا ثبت‏نشده، يا هر شخص يا تشكلى كه يك فعاليت اقتصادى را از جانب خود براى دستيابى به اهداف خاص اداره مى‏كند.
. روش ارزش ويژه يك روش حسابدارى است كه براساس آن سهم شريك خاص در واحد تجارى تحت كنترل مشترك ابتدا به بهاى تمام‏شده ثبت مى‏شود و پس از آن بابت تغيير در سهم وى از خالص داراييهاى واحد تجارى تحت كنترل مشترك تعديل مى‏گردد. سهم شريك خاص از نتايج عملكرد واحد تجارى تحت كنترل مشترك در صورت سود و زيان منعكس مى‏شود.
. روش ارزش ويژه ناخالص نوعى روش ارزش ويژه است كه به موجب آن سهم شريك خاص به تفكيك مجموع داراييها و مجموع بدهيهاى مشاركت خاص كه تشكيل‏دهنده مبلغ خالص سرمايه‏گذارى وى است در ترازنامه و سهم وى از درآمدهاى عملياتى مشاركت خاص در صورت سود و زيان منعكس مى‏شود.
3 . كنترل مشترك، همانند كنترل، رابطه‏اى براى دستيابى به منافع است. هر يك از شركاى خاص براى دستيابى به منافع خود، كنترل مشترك را نسبت به منافع مشترك اعمال مى‏كند. هر شريك خاص كه در كنترل سهم دارد بايد نقش فعالى در سياستهاى مالى و عملياتى مشاركت خاص، دست‏كم در سطح راهبردهاى كلى، ايفا كند. البته اين شرط، مانع مديريت مشاركت خاص توسط يكى از شركا نيست مشروط براينكه سياستهاى مالى و عملياتى اصلى مشاركت با موافقت كليه شركاى خاص تعيين شود و شركاى خاص بتوانند از اجراى سياستهاى يادشده مطمئن شوند. در بعضى موارد ممكن است سرمايه‏گذار، با توجه به تعريف واحد تجارى فرعى در استاندارد حسابدارى شماره 18 با عنوان صورتهاى مالى تلفيقى و حسابدارى سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى فرعى (براى مثال بدليل دارا بودن اكثريت آرا) واحد تجارى اصلى شناخته شود، اما در عمل براساس توافق قراردادى با سهامداران ديگر كنترل را تقسيم كرده باشد. در چنين مواردى، واحد تجارى فرعى تلفيق نمى‏شود بلكه براساس اين استاندارد به عنوان مشاركت خاص محسوب مى‏گردد.
انواع مشاركت خاص
4 . مشاركتهاى خاص، ساختارهاى بسيار متفاوتى دارد. در اين استاندارد، سه نوع فراگير آن شامل عمليات تحت كنترل مشترك، داراييهاى تحت كنترل مشترك و واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك، مشخص شده است كه مشمول تعريف مشاركت خاص مى‏باشند. ويژگيهاى مشترك مشاركتهاى خاص به شرح زير است:
الف. دو يا چند شريك خاص به موجب يك توافق قراردادى با هم مرتبطند، و
ب . اين توافق قراردادى، كنترل مشترك را برقرار مى‏كند.
توافق قراردادى
5 . وجود توافق قراردادى، مشاركت خاص را از سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته كه در آن سرمايه‏گذار داراى نفوذ قابل ملاحظه است، متمايز مى‏كند (به استاندارد حسابدارى شماره 20 با عنوان حسابدارى سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته مراجعه شود). از نظر اين استاندارد، فعاليتهاى فاقد توافق قراردادى براى ايجاد كنترل مشترك، مشاركت خاص محسوب نمى‏شود.
6 . توافق قراردادى ممكن است به چندين راه، براى مثال به موجب قراردادى بين شركاى خاص يا به موجب صورتجلسه مذاكرات بين آنان صورت گيرد. در بعضى موارد، اين توافق در اساسنامه يا ساير آيين‏نامه‏هاى مشاركت خاص درج مى‏شود. توافق قراردادى صرف‏نظر از شكل، معمولاً مكتوب و شامل موضوعات زير است:
الف. نوع فعاليت، مدت و الزامات گزارشگرى مشاركت خاص،
ب . انتصاب اعضاى هيأت‏مديره يا ساير اركان اداره‏كننده مشابه مشاركت خاص و حق راى شركاى خاص،
ج . آورده‏هاى شركاى خاص، و
د . سهم شركاى خاص از محصول، درآمدها، هزينه‏ها يا نتايج مشاركت خاص.
7 . توافق قراردادى، كنترل مشترك بر مشاركت خاص را برقرار مى‏كند. چنين الزامى اطمينان مى‏دهد كه هيچ يك از شركاى خاص در موقعيتى نيست كه به تنهايى فعاليت مربوط را كنترل كند. به موجب اين توافق، تصميمات مربوط به تأمين اهداف اساسى مشاركت خاص كه مستلزم موافقت تمام شركاى خاص است و همچنين تصميماتى كه مستلزم موافقت اكثريت معينى از شركاى خاص است مشخص مى‏شود.
8 . در توافق قراردادى ممكن است يكى از شركاى خاص به عنوان مجرى يا مدير مشاركت خاص مشخص شود. مجرى، مشاركت خاص را كنترل نمى‏كند بلكه با توجه به سياستهاى مالى و عملياتى كه براساس توافق قراردادى مورد موافقت شركاى خاص قرار گرفته و اجراى آن به مجرى محول شده است، بكار مى‏پردازد. اگر مجرى به تنهايى توان هدايت سياستهاى مالى و عملياتى فعاليت اقتصادى را داشته باشد، در اين صورت، چنين فعاليتى مشاركت خاص تلقى نمى‏شود بلكه به عنوان واحد تجارى فرعى مجرى، محسوب مى‏گردد.
عمليات تحت كنترل مشترك
9 . عمليات بعضى از مشاركتهاى خاص مستلزم استفاده از داراييها و ساير منابع شركاى خاص است. در واقع، به جاى ايجاد يك واحد تجارى، هر يك از شركاى خاص، داراييهاى ثابت مشهود و ساير امكانات خود را بكار مى‏برد، هزينه‏ها و بدهيهاى خود را تحمل و نيازهاى مالى خود را با تعهد خود تأمين مى‏كند. فعاليتهاى مشاركت خاص ممكن است در كنار فعاليتهاى مشابه شريك خاص و به وسيله كاركنان آن انجام پذيرد. معمولاً به موجب موافقت‏نامه مشاركت خاص، درآمد فروش محصول مشترك و هزينه‏هاى مشترك بين شركاى خاص تسهيم مى‏شود.
10 . در عمليات تحت كنترل مشترك، دو يا چند شريك خاص، عمليات، منابع و مهارتهاى خود را به منظور توليد، بازاريابى و توزيع مشترك محصولى خاص، با هم تركيب مى‏كنند. بخشهاى مختلف فرايند توليد به وسيله هر يك از شركاى خاص انجام مى‏پذيرد. هر شريك خاص مخارج خود را تحمل مى‏كند و سهمى از درآمد محصول را دريافت مى‏كند كه به موجب توافق قراردادى تعيين شده است.
11 . شريك خاص بايد در رابطه با سهم خود در عمليات تحت كنترل مشترك، اقلام زير را در صورتهاى مالى جداگانه و در نتيجه در صورتهاى مالى تلفيقى خود شناسايى كند:
الف. داراييهاى تحت كنترل خود و بدهيهاى تحمل‏شده توسط وى، و
ب . هزينه‏هاى تحمل‏شده توسط خود و سهم وى از درآمد فروش كالا يا خدمات حاصل از مشاركت خاص.
12 . از آنجا كه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‏ها در صورتهاى مالى جداگانه هر يك از شركاى خاص و در نتيجه در صورتهاى مالى تلفيقى آنها شناسايى مى‏شود، هنگام تهيه صورتهاى مالى تلفيقى شريك خاص، انجام تعديل يا اعمال ضوابط تلفيقى ديگرى در رابطه با اين اقلام ضرورت ندارد.
13 . نگهدارى سوابق حسابدارى جداگانه و نيز تهيه صورتهاى مالى براى مشاركت خاص ممكن است ضرورت نيابد. با اين وجود، شركاى خاص ممكن است براى ارزيابى عملكرد مشاركت خاص، گزارشهاى مديريت تهيه كنند.
داراييهاى تحت كنترل مشترك
14 . بعضى مشاركتهاى خاص متضمن كنترل مشترك و اغلب مالكيت مشترك شركاى خاص نسبت به يك يا چند دارايى است كه مشخصاً براى هدف مشاركت خاص آورده يا تحصيل‏شده است. اين داراييها به منظور كسب منافع براى شركاى خاص استفاده مى‏شود. هر شريك خاص ممكن است سهمى از محصول را دريافت كند و همچنين، سهم توافق شده‏اى از هزينه‏ها را تحمل كند.
15 . اين نوع مشاركتهاى خاص، مستلزم ايجاد يك واحد تجارى مجزاى از شركاى خاص نيست. هر شريك خاص متناسب با سهم خود در داراييهاى تحت كنترل مشترك، بر سهم خود از منافع اقتصادى آتى كنترل دارد.
16 . بسيارى از فعاليتهايى كه در حوزه صنايع استخراج نفت، گاز و معادن انجام مى‏شود، مستلزم استفاده از داراييهاى تحت كنترل مشترك است. براى مثال، تعدادى از شركتهاى توليدكننده نفت ممكن است يك خط لوله نفتى را به طور مشترك كنترل و اداره كنند. هر شريك خاص از اين خط لوله براى انتقال محصول خود استفاده مى‏كند و در مقابل سهم توافق‏شده‏اى از هزينه‏هاى عمليات بهره‏بردارى خط لوله را تحمل مى‏كند. مثالى ديگر از يك دارايى تحت كنترل مشترك، ملكى است كه تحت كنترل مشترك دو واحد تجارى قرار دارد و هر يك از آنها سهمى از اجاره را دريافت و سهمى از هزينه‏ها را تحمل مى‏كند.
17 . هر يك از شركاى خاص بايد در رابطه با سهم خود در داراييهاى تحت كنترل مشترك، اقلام زير را در صورتهاى مالى جداگانه و در نتيجه در صورتهاى مالى تلفيقى خود شناسايى كند:
الف. سهم خود از داراييهاى تحت كنترل مشترك و طبقه‏بندى آنها برحسب ماهيت داراييها،
ب . بدهيهاى تحمل‏شده توسط وى،
ج . سهم خود از بدهيهاى تحمل شده به طور مشترك با ساير شركاى خاص،
د . سهم خود از درآمد فروش يا استفاده از محصول مشاركت خاص و نيز سهم خود از هزينه‏هاى تحمل‏شده به وسيله مشاركت خاص،و
ه . هزينه‏هايى كه در رابطه با سهم خود در مشاركت خاص تحمل كرده است.
18 . از آنجا كه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‏ها در صورتهاى مالى جداگانه هر يك از شركاى خاص و در نتيجه در صورتهاى مالى تلفيقى آنها شناسايى مى‏شود، هنگام تهيه صورتهاى مالى تلفيقى شريك خاص، انجام تعديل يا اعمال ضوابط تلفيقى ديگرى در رابطه با اين اقلام ضرورت ندارد.
19 . حسابدارى داراييهاى تحت كنترل مشترك بيانگر ماهيت و واقعيت اقتصادى و معمولاً شكل قانونى مشاركت خاص است. در سوابق حسابدارى جداگانه مشاركت خاص ممكن است تنها هزينه‏هاى مشترك مشاركت خاص درج شود و در نهايت براساس سهم توافق شده تسهيم گردد. در اين حالت ممكن است صورتهاى مالى جداگانه تهيه نشود اما شركاى خاص براى ارزيابى عملكرد مشاركت خاص، گزارشهاى مديريت تهيه كنند.
واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك
20 . بعضى از مشاركتهاى خاص به شكل واحد تجارى است كه تحت كنترل مشترك شركاى خاص است و اعمال كنترل مشترك بر فعاليت اين گونه واحدها به موجب توافق قراردادى بين شركاى خاص تعيين مى‏شود.
21 . واحد تجارى تحت كنترل مشترك، داراييهاى مشاركت خاص را كنترل، بدهيها و هزينه‏ها را تحمل و درآمدها را تحصيل مى‏كند. اين واحد تجارى مى‏تواند به نام خود قرارداد ببندد و نيز براى مقاصد فعاليت مشاركت خاص تأمين مالى كند. هر شريك خاص در نتايج عملكرد واحد تجارى تحت كنترل مشترك به تناسب سهم خود حق دارد و در مواردى نيز در محصول مشاركت خاص سهيم است.
22 . نمونه متداولى از واحد تجارى تحت كنترل مشترك، اين است كه دو واحد تجارى فعاليتهاى خود را در زمينه تجارى خاص از طريق انتقال داراييها و بدهيهاى مربوط، به واحد تجارى تحت كنترل مشترك، تركيب مى‏كنند. مثال ديگر، موردى است كه واحد تجارى به طور مشترك با دولت يانماينده يك دولت خارجى از طريق تأسيس واحد تجارى جداگانه‏اى كه تحت كنترل مشترك آن واحد و دولت يا نماينده آن دولت قرار دارد، يك فعاليت اقتصادى را آغاز مى‏كند.
23 . واحد تجارى تحت كنترل مشترك، بايد سوابق حسابدارى خود را به گونه‏اى نگهدارى كند كه اجراى الزامات اين استاندارد براى شركاى خاص و سرمايه‏گذاران ميسر شود.
24 . واحد تجارى تحت كنترل مشترك معمولاً سوابق حسابدارى خود را نگهدارى و همانند ساير واحدهاى تجارى، صورتهاى مالى خود را براساس استانداردهاى حسابدارى تهيه و ارائه مى‏كند.
25 . هر شريك خاص معمولاً با آوردن وجه نقد يا ساير منابع در واحد تجارى تحت كنترل مشترك مشاركت مى‏كند. اين آورده‏ها در سوابق حسابدارى شريك خاص ثبت و در صورتهاى مالى جداگانه آن، به عنوان سرمايه‏گذارى در مشاركت خاص شناسايى مى‏شود.
صورتهاى مالى تلفيقى شريك خاص
26 . مشاركت خاص در واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك، در صورتهاى مالى تلفيقى شريك خاص بايد براساس روش ارزش ويژه ناخالص منعكس شود.
27 . در روش ارزش ويژه ناخالص، شركاى خاص بايد علاوه بر تبعيت از همان قواعدى كه در رابطه با واحدهاى تجارى وابسته در بندهاى 25 تا 28 استاندارد حسابدارى شماره 20 با عنوان "حسابدارى سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته" الزامى شده است، موارد زير را در صورتهاى مالى تلفيقى ارائه كنند:
الف . سهم شريك خاص از درآمد عملياتى واحد تجارى تحت كنترل مشترك نيز بايد در صورت سود و زيان تلفيقى مجزا از درآمد عملياتى گروه منعكس شود. در گزارشگرى برحسب قسمتهاى مختلف نيز، سهم شريك خاص از درآمد عملياتى واحد تجارى تحت كنترل مشترك بايد به روشنى از درآمد عملياتى گروه متمايز شود.
ب . سهم شريك خاص به تفكيك مجموع داراييها و مجموع بدهيهاى واحد تجارى تحت كنترل مشترك كه تشكيل‏دهنده مبلغ خالص سرمايه‏گذارى وى است بايد در ترازنامه تلفيقى منعكس شود.
28 . با توجه به اينكه كنترل مشترك شريك خاص، مؤثرتر از نفوذ قابل ملاحظه است، يك واحد تجارى گزارشگر كه بخش عمده‏اى از فعاليتهاى خود را از طريق مشاركتهاى خاص انجام مى‏دهد لازم است در يادداشتهاى توضيحى اطلاعات مفصلترى درباره آنها ارائه كند.
29 . براى اعمال روش ارزش ويژه ناخالص الزامات مربوط به سرقفلى، معاملات درون گروهى، تاريخ گزارشگرى، رويه‏هاى حسابدارى و ديگر موارد همانند ضوابط مربوط به كاربرد روش ارزش ويژه در بندهاى 14 الى 21 استاندارد حسابدارى شماره 20 با عنوان حسابدارى سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته استفاده مى‏شود.
30 . شريك خاص از تاريخى كه كنترل مشترك خود بر واحد تجارى تحت كنترل مشترك را از دست مى‏دهد بايد استفاده از روش ارزش ويژه ناخالص را متوقف كند.
" موارد استثنا "
31. سهم شريك خاص در واحدهاى تجارى تحت كنترل مشتركى كه براى واگذارى در آينده نزديك تحصيل و نگهدارى مى‏شود، يا تحت محدوديتهاى شديد بلندمدت فعاليت مى‏كند و اين محدوديتها توانايى واحد تجارى را براى انتقال وجوه به شريك خاص كاهش مى‏دهد،بايد براساس استاندارد حسابدارى شماره 15 با عنوان "حسابدارى سرمايه‏گذاريها" به حساب گرفته شود.
32 . شريك خاص بايد از تاريخى كه واحد تجارى تحت كنترل مشترك به واحد فرعى آن تبديل مى‏شود، سهم خود را طبق استاندارد حسابدارى شماره 18 با عنوان "صورتهاى مالى تلفيقى و حسابدارى سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى فرعى"، به حساب منظور كند.
صورتهاى مالى جداگانه شريك خاص
33 . سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك در صورتهاى مالى جداگانه شريك خاصى كه صورتهاى مالى تلفيقى تهيه مى‏كند بايد به بهاى تمام‏شده پس از كسر ذخيره كاهش دائمى در ارزش يا مبلغ تجديد ارزيابى به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين منعكس شود.
34 . در مواردى كه شريك خاص صورتهاى مالى تلفيقى منتشر نمى‏كند بايد مبالغ مربوط به مشاركتهاى خاص در واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك را با استفاده از روش ارزش ويژه ناخالص و بشرح زير ارائه كند:
الف . تهيه و ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه، و
ب . افشاى اطلاعات مكمل درباره آثار بكارگيرى ارزش ويژه ناخالص، در يادداشتهاى توضيحى صورتهاى مالى.
معاملات بين شريك خاص و مشاركت خاص
35 . زمانى كه شريك خاص، داراييهايى را به مشاركت خاص مى‏فروشد، يا به عنوان آورده منتقل مى‏كند، سود يا زيان مربوط بايد براساس محتواى معامله شناسايى شود. تا زمانى كه اين داراييها نزد مشاركت خاص باقى بماند و به شرط اين كه مخاطرات و مزاياى عمده مالكانه انتقال يافته باشد، شريك خاص بايد فقط آن بخش از سود را شناسايى كند كه قابل انتساب به سهم ساير شركاى خاص است. زمانى كه فروش يا آورده مذكور، شواهدى مبنى بر كاهش در خالص ارزش فروش داراييهاى جارى يا كاهش دائمى در مبلغ دفترى يك دارايى غيرجارى فراهم آورد، در اين صورت شريك خاص بايد تمام مبلغ زيان مربوط را شناسايى كند.
36 . در مواردى كه شريك خاص، داراييهايى را از مشاركت خاص خريدارى مى‏كند تا زمانى كه اين داراييها به شخص مستقلى فروخته نشده است نبايد سهم خود را از سود مشاركت خاص در اين معامله شناسايى كند. شريك خاص بايد به روشى مشابه سهم خود را از زيان شناسايى كند، با اين تفاوت كه زيان را بايد در صورتى بى‏درنگ شناسايى كرد كه بيانگر كاهش در خالص ارزش فروش داراييهاى جارى يا كاهش دائمى در مبلغ دفترى داراييهاى غيرجارى باشد.
الف . تهيه و ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه، و
ب . افشاى اطلاعات مكمل درباره آثار بكارگيرى ارزش ويژه ناخالص، در يادداشتهاى توضيحى صورتهاى مالى.
گزارشگرى مشاركت خاص در صورتهاى مالى سرمايه‏گذار
37 . سرمايه‏گذارى كه بر مشاركت خاص كنترل مشترك ندارد، بايد سهم خود را براساس استاندارد حسابدارى شماره 15 با عنوان "حسابدارى سرمايه‏گذاريها" گزارش كند و چنانچه در يك مشاركت خاص نفوذ قابل ملاحظه دارد بايد سهم خود را طبق استاندارد حسابدارى شماره 20 با عنوان "حسابدارى سرمايه‏گذارى در واحدهاى تجارى وابسته" گزارش كند.
مجريان مشاركت خاص
38 . مجريان يا مديران مشاركت خاص بايد حق‏الزحمه خود را براساس استاندارد حسابدارى شماره 3 با عنوان "درآمد عملياتى" به حساب منظور كنند.
39 . يك يا چند شريك خاص ممكن است در قبال دريافت حق‏الزحمه به عنوان مجرى يا مدير يك مشاركت خاص انجام وظيفه كنند. حق‏الزحمه ياد شده توسط مشاركت خاص حسب مورد به حساب دارايى يا هزينه شناسايى مى‏شود.
افشا
40 . شريك خاص بايد مجموع بدهيهاى احتمالى زير را كه براساس استاندارد حسابدارى شماره 4 با عنوان "حسابدارى پيشامدهاى احتمالى"، مشمول افشا مى‏گردد، جداى از ساير بدهيهاى احتمالى افشا كند:
الف. هر بدهى احتمالى كه شريك خاص در رابطه با سهم خود در مشاركتهاى خاص تحمل مى‏كند و سهم وى از هر بدهى احتمالى كه به طور مشترك با ساير شركاى خاص تحمل مى‏كند،
ب . سهم شريك خاص از بدهيهاى احتمالى مشاركتهاى خاص كه متضمن بدهى احتمالى براى وى است، و
ج . آن دسته از بدهيهاى احتمالى كه ناشى از بدهى احتمالى شريك خاص بابت بدهيهاى ساير شركاى خاص است.
41 . شريك خاص بايد مجموع تعهدات زير را در رابطه با سهم خود در مشاركت خاص به طور مجزا از ساير تعهدات افشا كند:
الف. تعهدات سرمايه‏اى شريك خاص در رابطه با سهم خود در مشاركتهاى خاص و سهم وى از تعهدات سرمايه‏اى كه به طور مشترك با ساير شركاى خاص تحمل‏شده است، و
ب . سهم خود از تعهدات سرمايه‏اى مشاركتهاى خاص.
42 . علاوه بر موارد پيشگفته، اطلاعات زير بايد در رابطه با مشاركتهاى خاص در صورتهاى مالى شريك خاص افشا شود:
الف . فهرستى از مشاركتهاى خاص عمده شامل نام و ماهيت فعاليت آنها،
ب . نسبت حقوق مالكيت در واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك و نسبت حق راى، در صورتى كه متفاوت از نسبت حقوق مالكيت باشد،
ج . دوره مالى يا تاريخ ترازنامه واحد تجارى تحت كنترل مشترك، در مواردى كه تاريخ گزارشگرى آن با تاريخ گزارشگرى شريك خاص متفاوت است، و
د . مجموع مبلغ هر يك از سرفصلهاى داراييهاى جارى، داراييهاى غيرجارى، بدهيهاى جارى، بدهيهاى غيرجارى، درآمدها و هزينه‏ها متناسب با سهم شريك خاص از مشاركتهاى خاص.
43 . شريك خاصى كه به دليل نداشتن واحد فرعى، صورتهاى مالى تلفيقى منتشر نمى‏كند، بايد اطلاعات خواسته‏شده در بندهاى 40، 41 و 42 را افشا كند.
تاريخ اجرا
44 . الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاى مالى كه دوره مالى آنها از تاريخ 1381/1/1 و بعد از آن شروع مى‏شود، لازم‏الاجراست.
مطابقت با استانداردهاى بين‏المللى حسابدارى
45 . با اجراى الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‏المللى حسابدارى شماره 31 با عنوان گزارشگرى مالى سهم‏الشركه در مشاركتهاى خاص نيز رعايت مى‏شود. توضيح اينكه در اين استاندارد براى انعكاس مشاركتهاى خاص در واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك در صورتهاى مالى تلفيقى از روش ارزش ويژه ناخالص استفاده شده است، در صورتى كه روش اصلى استاندارد بين‏المللى حسابدارى، روش تلفيق نسبى است. روش ارزش ويژه ناخالص نوع خاصى از روش ارزش ويژه است كه در استاندارد بين‏المللى حسابدارى به عنوان روش مجاز جايگزين معرفى شده است. بنابراين، با اجراى الزامات اين استاندارد، الزامات مربوط به روش مجاز جايگزين استاندارد بين‏المللى حسابدارى نيز رعايت مى‏شود.  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :