استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 24

اين استاندارد بايد با توجه به "مقدمه‏اى بر استانداردهاى حسابدارى" مطالعه و بكارگرفته شود.
مقدمه‏
1 . هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى و تجويز گزارشگرى مالى پاره‏اى اطلاعات خاص در باره آنها در مرحله قبل از بهره‏بردارى است. توضيح اينكه معيارهاى شناخت و اندازه‏گيرى معاملات و ساير رويدادهاى مالى و نيز بخش عمده گزارشگرى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى و واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى مشابه است.
دامنه كاربرد
2 . اين استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بكار مى‏رود.
تعريف‏
3. دراين‏استاندارداصطلاح‏واحدتجارى‏درمرحله‏قبل‏ازبهره‏بردارى‏بامعنى‏مشخص‏زيربكاررفته‏است:
. واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى يك واحد تجارى است كه بخش عمده كوششهاى خود را براى ايجاد يك فعاليت جديد بكار برد و يكى از شرايط زير در مورد آن صدق كند:
الف عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع نشده باشد، يا
ب - عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع شده ولى درآمد عملياتى قابل توجهى از آن حاصل نشده باشد.
4 . واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى، عمدتاً كوششهاى خود را براى امورى مانند برنامه‏ريزى مالى، تأمين سرمايه، اكتشاف و گسترش منابع طبيعى، تحقيق و توسعه، شناسايى منابع تامين مواد اوليه، تحصيل داراييهاى ثابت مشهود يا ساير داراييهاى عملياتى مانند حق‏امتياز بهره‏بردارى از معادن و نيز استخدام و آموزش كاركنان، بازاريابى و راه‏اندازى عمليات توليدى صرف مى‏كند. از نظر مقاصد اين استاندارد، براى ايجاد يكنواختى فرض براين است هر واحد تجارى كه درآمد عملياتى آن كمتراز حدود 20% درآمد عملياتى برنامه‏ريزى شده باشد، واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى تلقى مى‏شود.

مخارج
5 . مخارج واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى، براساس استانداردهاى حسابدارى كه در واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى استفاده مى‏شود، شناسايى مى‏گردد.
6 . مخارج واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى را مى‏توان به سه گروه زير طبقه‏بندى كرد:
الف . مخارجى كه به منظور تحصيل داراييهاى ثابت مشهود، داراييهاى نامشهود و موجودى مواد و كالا تحمل مى‏گردد. اين مخارج با رعايت معيارهاى شناخت مندرج در استانداردهاى حسابدارى شماره 7، 8، 11، 13 و 17 در دوره وقوع به عنوان دارايى شناسايى مى‏شود. مخارج مزبور، حسب مورد، در برگيرنده مخارج سربار ادارى و عمومى است كه بتوان آن را به طور مشخص با تحصيل دارايى يا رساندن آن به وضعيت قابل بهره‏بردارى ارتباط داد و لذا اين گونه هزينه‏ها براساس مبانى منطقى بين داراييهاى مربوط تسهيم مى‏شود. علاوه براين، مواردى از قبيل پيش‏پرداخت بيمه يا حقوق و دستمزد، در صورت انطباق با معيارهاى شناخت دارايى در مفاهيم نظرى گزارشگرى مالى، به عنوان دارايى شناسايى مى‏شود.
ب . مخارجى كه هر چند ممكن است به جريان منافع اقتصادى آتى كمك كند، اما به عنوان يك دارايى جداگانه قابل تشخيص نيست و لذا حائز معيارهاى شناخت به عنوان دارايى نمى‏باشد. اين گونه مخارج در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايى مى‏شود.
ج . مخارجى كه هيچ گونه منافع اقتصادى آتى ندارد و لذا در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايى مى‏شود. مخارج دوران توقف غيرعادى در فعاليتهاى قبل از بهره‏بردارى، خسارات وارده به داراييها، مخارج دوباره‏كارى و مخارج نيروى كار مازاد، نمونه‏هايى از اين گونه مخارج است.
7 . مخارجى كه در دوران قبل از بهره‏بردارى واقع مى‏شود، تنها در صورت انطباق با مصاديق بند 6 (الف)، قابل انتساب به داراييهاى مربوط است. بدين ترتيب احتساب هر گونه مخارجى تحت سرفصل "مخارج قبل از بهره‏بردارى" به عنوان يك دارايى جداگانه در صورتهاى مالى، با توجه به اينكه سرفصل ياد شده فاقد معيارهاى شناخت به عنوان يك دارايى جداگانه است، صحيح نيست.

درآمدها
8 . درآمد در واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى براساس استانداردهاى حسابدارى كه در واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى استفاده مى‏شود، شناسايى مى‏گردد.
9 . درآمدهايى كه به طور مشخص بيانگر بازيافت بخشى از مخارج (اعم از دارايى و هزينه) است، از مخارج مربوط كسر مى‏شود. سود حاصل از سرمايه‏گذارى موقت تسهيلات مالى دريافتى، فروش ضايعات و فروش توليدات آزمايشى، نمونه‏هايى از اين گونه درآمدهاست.

افشا
10 . واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بايد صورتهاى مالى خود را مشابه با صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى ارائه كنند زيرا ترازنامه، صورتهاى سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد و يادداشتهاى توضيحى واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى براى ارائه اطلاعات مفيد در مورد واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى به اندازه كافى مناسب است. ارائه صورتهاى مالى خاص براى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى ممكن است به اين تصور منجر شود كه ماهيت و نتايج معاملات اين واحدهاى تجارى نيز خاص است در حالى كه واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى هم معاملات مشابهى دارند. علاوه براين، صورتهاى مالى خاص به آسانى با صورتهاى مالى دوره‏هاى بعد از مرحله بهره‏بردارى قابل مقايسه نخواهد بود.
11 . صورتهاى مالى واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بايد شامل اطلاعات اضافى زير باشد:
الف . درج عبارت "قبل از مرحله بهره‏بردارى" در كليه صفحات صورتهاى مالى،
ب . انعكاس مبالغ انباشته جريانهاى ورودى و خروجى نقدى از ابتداى شروع فعاليت واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى در صورت جريان وجوه نقد،
ج . ارائه اطلاعات در مورد نوع، ماهيت و مراحل فعاليتهاى انجام شده (از جمله درصد پيشرفت پروژه)،
د . ارائه جدول زمانبندى اجراى پروژه و دلايل تأخير در اجرا در صورت وجود،
ه . ارائه جدول مقايسه‏اى عملكرد پروژه با برآوردهاى اوليه (اعم از ريالى و ارزى)، و
و . ارائه اطلاعات مربوط به مبالغ انباشته درآمد و هزينه از ابتداى فعاليت واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى به تفكيك اقلام عمده.
12 . واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى معمولاً مخارج عمده‏اى براى فعاليتهاى قبل از بهره‏بردارى تحمل مى‏كنند و طى اين دوره، درآمد قابل توجهى تحصيل نمى‏كنند. فعاليتهاى قبل از بهره‏بردارى احتمالاً در دو يا چند دوره گزارشگرى مالى انجام مى‏شود. به منظور انعكاس اهميت فعاليتهاى دوره‏هاى قبل از بهره‏بردارى، دامنه صورتهاى مالى ارائه شده توسط واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بايد آنچنان گسترش يابد كه اطلاعات انباشته را از ابتداى مرحله قبل از بهره‏بردارى همراه اطلاعات جارى فراهم كند.
13 . در صورتهاى مالى اولين دوره مالى پس از شروع بهره‏بردارى بايد افشا شود كه واحد تجارى در دوره مالى گذشته، در مرحله قبل از بهره‏بردارى بوده است و چنانچه صورتهاى مالى سال (هاى) گذشته كه واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بوده براى اهداف مقايسه‏اى ارائه مى‏شود، افشاى اطلاعات اضافى طبق بند 11 ضرورت ندارد.
تاريخ اجرا
14 . الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاى مالى كه دوره مالى آنها از تاريخ 1381/1/1 و بعد از آن شروع مى‏شود، لازم‏الاجراست.
مطابقت با استانداردهاى بين‏المللى حسابدارى
15 . استاندارد بين‏المللى حسابدارى جداگانه‏اى در رابطه با "گزارشگرى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى" وجود ندارد.


  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :