راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص


بر اساس بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانكها و به صور ذيل امكان پذير مي باشد:
١ - تأمين موجودي: مشتري مبلغ كسري موجودي را به حساب جاري خود واريز كرده و پس از دريافت مبلغ مزبور توسط ذي نفع چك، بانك نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چك برگشتي اقدام مي نمايد؛
٢ - ارائه لاشه چك برگشتي: مشتري لاشه چك برگشتي را به بانك ارائه نموده كه در قبال آن بانك مربوطه به مشتري رسيد ارائه مي دهد؛
٣ - ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چك به بانك: در صورت عدم امكان ارائه لاشه چك برگشتي به بانك بنا به دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذي نفع چك (شخصي كه گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك به نام او صادر شده است) مي تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي،
رضايت خود را اعلام نموده و بانك با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چك مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد؛
- تبصره: چنانچه ذينفع چك شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، مي تواند با ارائه نامه رسمي رضايت خود را اعلام كرده و بانك با
دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چك مورد نظر و ابطال آن اقدام م ينمايد؛
۴ - واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چك و يا رضايت نامه محضري ذي نفع به بانك امكان پذير نباشد، مشروط به اينكه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، مشتري مي تواند با واريز معادل كسري موجودي به حساب جاري خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چك برگشتي ذي ربط تا زمان تعيين تكليف قطعي چك برگشتي و يا حداكثر به مدت 24 ماه، به بانك ارائه و سپس بانك نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چك برگشتي اقدام مي نمايد. در اين شرايط بانك موظف است ظرف پنج روز كاري، طي نامه اي تأمين وجه چك را به اطلاع شخصي كه گواهي نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به بانك و دريافت وجه چك، برساند؛
۵- ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چك برگشتي.
*در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چك برگشتي صرفًا پس از انقضاي مدت هفت سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانك مركزي رفع سوء اثر م يگردد.
- توضيح 1: در صورتي كه مشتري ظرف مدت ده روز كاري پس از برگشت چك، اقدام به تأمين كسري موجودي حساب جاري يا ارائه لاشه چك يا رضايت نامه محضري از ذي نفع ننمايد، بانك موظف است اطلاعات مربوط به گواهي نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانك مركزي ارسال نمايد.
- توضيح 2: بانك مكلف است بنا به درخواست مشتري و به منظور آگاهي وي از سوابق چك هاي برگشتي خود در سامانه اطلاعاتي بانك مركزي، اقدام به ارائه صورت كامل تعداد و مشخصات چك هاي برگشتي وي با درج تاريخ برگشت چك نمايد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :