آثار هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در اين مقاله تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن بررسي شده است. سوال مطرح اين است که آيا هموارسازي، سود را تحريف مي-کند و يا منجر به بهبود محتواي اطلاعاتي آن جهت پيش بيني سود، جريان هاي نقدي عملياتي و اقلام تعهدي آتي مي شود. در اين تحقيق به منظور پاسخگويي به سوال مذکور، سه فرضيه تدوين شد. جامعه ي آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و براي تعيين شرکت ها به منظور آزمون فرضيه ها از روش حذفي استفاده شده است. هموارسازي سود از طريق همبستگي منفي بين تغييرات اقلام تعهدي اختياري و تغييرات سود قبل از اقلام تعهدي اختياري محاسبه گرديد. اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل مقطعي تعديل شده ي جونز براي سال هاي 1376 الي 1382 برآورد شد سپس با استفاده از روش کولينز و همکارانش، مدل هاي اوليه و توسعه يافته جهت آزمون و پاسخگويي به فرضيه هاي تحقيق، تخمين زده شد. به منظور تخمين مدل-هاي مذکور، از اطلاعات مالي سال هاي 1379 الي 1385 شرکت هاي عضو نمونه استفاده گرديد. نتايج حاصل ازآزمون فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد هموارسازي سود، توانايي سود را در پيش بيني سود و جريان هاي نقدي عملياتي آتي افزايش مي دهد در حالي که توانايي مذکور در پيش بيني اقلام تعهدي از طريق هموارسازي سود افزايش نمي يابد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :