ارزيابي اثر بخشي كنترلهاي داخلي در يك شركت سرمايه گذاري

چکیده:
"تحقيق حاضر به بررسي اعمال آزمون در مورد ميزان اثر بخشي كنترل هاي داخلي در محور هاي پنجگانه (محيط كنترلي، فعاليتهاي كنترلي، ارزيابي ريسك، اطلاعات و ارتباطات، پایش) در شركت سرمايه گذاري موضوع پژوهش به منظور ارزيابي ميزان استفاده بهينه از منابع اقتصادي ؛ انساني و اجتماعي تهيه گرديده است. روش پژوهش به لحاظ جمع آوري اطلاعات پيمايشي و به لحاظ تجزيه و تحليل اطلاعات ؛ توصيفي است كه به صورت تكنيك پرسشنامه مصاحبه گونه و استفاده از منابع كتابخانه اي و بررسي اطلاعات مالي و حسابداري شركت انجام شده است. با توجه به اينكه تحقيق توصيفي است،اساسا""از آماره هاي مد، ميانه، ميانگين و واريانس براي توصيف داده ها استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد كه ارزيابي اثر بخشي كنترل هاي داخلي كه از طريق اجراي مدلي عملي و با استفاده از طرح كوزو بدست آمده مورد اطمينان ميباشد."

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :