ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری

چکیده:
"تحقیق حاضر به بررسی اعمال آزمون در مورد میزان اثر بخشی کنترل های داخلی در محور های پنجگانه (محیط کنترلی، فعالیتهای کنترلی، ارزیابی ریسک، اطلاعات و ارتباطات، پایش) در شرکت سرمایه گذاری موضوع پژوهش به منظور ارزیابی میزان استفاده بهینه از منابع اقتصادی ؛ انسانی و اجتماعی تهیه گردیده است. روش پژوهش به لحاظ جمع آوری اطلاعات پیمایشی و به لحاظ تجزیه و تحلیل اطلاعات ؛ توصیفی است که به صورت تکنیک پرسشنامه مصاحبه گونه و استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اطلاعات مالی و حسابداری شرکت انجام شده است. با توجه به اینکه تحقیق توصیفی است،اساسا""از آماره های مد، میانه، میانگین و واریانس برای توصیف داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ارزیابی اثر بخشی کنترل های داخلی که از طریق اجرای مدلی عملی و با استفاده از طرح کوزو بدست آمده مورد اطمینان میباشد."

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :