اثر اقلام تعهدی و جریان های نقدی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

چکیده:
از لحاظ نظری انتظار می رود وجود جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، گسترش و تنوع آنها از طریق اثرگذاری بر اندازه، ریسک و پیچیدگی واحد مورد حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد، اما در این رابطه شواهد کمی مستند شده است. بر این اساس عوامل اثرگذار بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی به همراه معیارهای جریان وجه نقد، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش به عنوان متغیرهای مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش از شرکت های غیر مالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1387 به دست آمده است. برای آزمون فرضیات از دو مدل رگرسیون تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین جریان وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و بین اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش با حق الزحمه حسابرسی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. در میان متغیرهای کنترلی تنها متغیرهای نوع حسابرس، اهرم و کل دارایی ها رابطه معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند. ضریب تعیین تعدیل شده تقریبا 46 درصد است. آماره دوربین-واتسون برابر 2.2 است که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق است.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :