بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسي داخلي در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در اين پژوهش هشت عامل تأثيرگذار بر ايجاد ارزش افزوده حسابرسي داخلي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مطالعه براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه كتبي كه قابليت اعتماد و اعتبار آن تأييد شده، استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 بوده است. براي آزمون فرضيه¬هاي اين تحقيق از آزمون تی - تست استفاده شده است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه جايگاه سازماني حسابرس، آموزش، محيط كار، ارزيابي ريسك، تنوع خدمات، ارزيابي عملكرد، تبليغات و استفاده از روش هاي نوين بر اثربخشي حسابرسي داخلي تأثير دارند و منجر به ايجاد ارزش افزوده حسابرسي داخلي مي شوند. همچنين نتايج نشان داد كه تفاوت معني داري بين ديدگاه مديران و ديدگاه حسابرسان داخلي در رابطه با عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسي داخلي وجود دارد. از ديگر يافته هاي تحقيق، تهيه مدل مفهومي جهت ايجاد حداكثر ارزش افزوده حسابرسي داخلي مي باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :