پيش بيني ورشكستگي با استفاده از مدل هاي تحليل لوجيت اهلسون و تحليل مميز چندگانه فولمر و مقايسه آنها

چکیده:
هدف نخست این تحقیق، ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها برای هريك از سال های t (سال ورشکستگی)، t-1 (یکسال قبل از ورشکستگی) و t-2 )دوسال قبل از ورشکستگی) و سپس، مقایسه دو مدل پیش بینی ورشکستگی، یعنی مدل تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمردر بازار سهام ایران برای سال های فوق الذكر است. نمونه پژوهش حاضر، از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشکیل شده است. بازه زمانی انتخاب نمونه شامل سال های 1382 تا 1386 بوده و بازه زمانی استخراج داده های مورد استفاده يك دوره هفت ساله از سال 1380 تا 1386 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روشهای رگرسیون لجستیک و خطی و آزمون نسبت دو جمله ای استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد، هر دو مدل اهلسون و فولمر قادر به پیش بینی ورشکستگی در بازار سهام ایران می باشند و همچنین مدل تحلیل لوجیت اهلسون نسبت به مدل تحليل مميز چندگانه فولمر عملكرد بهتري داشته است. دقت پيش بيني مدل اهلسون براي سا ل هاي t ، t-1 و t-2 به ترتيب 96%،91% و 89% است، در حالي كه دقت پيش بيني مدل فولمر براي سال هاي t ، t-1 و t-2 به ترتيب 85%،74% و 76% مي باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :