پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل های تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمر و مقایسه آنها

چکیده:
هدف نخست این تحقیق، ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها برای هریک از سال های t (سال ورشکستگی)، t-1 (یکسال قبل از ورشکستگی) و t-2 )دوسال قبل از ورشکستگی) و سپس، مقایسه دو مدل پیش بینی ورشکستگی، یعنی مدل تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمردر بازار سهام ایران برای سال های فوق الذکر است. نمونه پژوهش حاضر، از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشکیل شده است. بازه زمانی انتخاب نمونه شامل سال های 1382 تا 1386 بوده و بازه زمانی استخراج داده های مورد استفاده یک دوره هفت ساله از سال 1380 تا 1386 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روشهای رگرسیون لجستیک و خطی و آزمون نسبت دو جمله ای استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد، هر دو مدل اهلسون و فولمر قادر به پیش بینی ورشکستگی در بازار سهام ایران می باشند و همچنین مدل تحلیل لوجیت اهلسون نسبت به مدل تحلیل ممیز چندگانه فولمر عملکرد بهتری داشته است. دقت پیش بینی مدل اهلسون برای سا ل های t ، t-1 و t-2 به ترتیب 96%،91% و 89% است، در حالی که دقت پیش بینی مدل فولمر برای سال های t ، t-1 و t-2 به ترتیب 85%،74% و 76% می باشد.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :