بررسی دلایل مشروط بودن گزارشهای حسابرسی بانکها در ایران و ارزیابی پی‌آمدهای گزارشهای مشروط

چکیده:
"سالهاست که گزارشهای حسابرسی بانکها در ایران مشروط می باشد . عواملی که موجب مشروط شدن این گزارشها شده متعدد و متنوع است. این عوامل از جنبه های مختلف قابل مطالعه است . در این تحقیق ، تاثیر عوامل سودآوری و کیفیت داراییهای بانکها بر ایجاد شرط، ارزیابی و تغییرات تعداد شرطها در طول زمان در اثر تداوم حسابرسیهای سالانه بررسی می‌‌شود . برای ارزیابی تاثیر عوامل سودآوری بر ایجاد شروط از نسبتهای سودآوری و برای ارزیابی تاثیر کیفیت داراییها از نسبتهای وضعیت مالی استفاده شده است. روند تعداد شرطها درطول زمان نیز به عنوان نشانه تاثیر حسابرسی بر چگونگی تهیه و ارائه صورتهای مالی بانکها درنظر گرفته شده است. جهت انجام تحقیق، صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی ده بانک دولتی برای دوره پنج ساله از 1384-1380 گردآوری و نسبتهای بازده سرمایه و بازده داراییها از بین نسبتهای سودآوری و نسبتهای تسهیلات اعطایی به سپرده ها و تسهیلات اعطایی به داراییها و حقوق صاحبان سهام به داراییها از نسبتهای وضعیت مالی (کیفیت داراییها) محاسبه ‌شد. رابطه بین نسبتهای مزبور با تعداد شرطها در مورد یکایک بانکهای مورد مطالعه از طریق رگرسیون چند متغیره آزمون شد. سپس رابطه بین تعداد شرطها و نسبتهای مزبور در مورد کلیه بانکهای مورد مطالعه با استفاده از روش آماری Pool data آزمون شد. تعداد شرطهای گزارشهای هر یک از بانکها و تعداد شرطهای مجموع بانکها در طول زمان نیز از طریق آمار توصیفی در یک سری زمانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمونها و بررسیهای مزبور حاکی از این است که :  وجود رابطه معنادار بین تعداد بندهای شرط و نسبتهای سودآوری چه در مورد یکایک بانکها (به استثنای بانک ملت) و چه در مورد کل بانکها تایید نشد.  وجود رابطه معنادار بین تعداد بندهای شرط و نسبتهای وضعیت مالی (کیفیت داراییها) چه در مورد یکایک بانکها و چه در مورد کل بانکها تایید نشد.  تعداد بندهای شرط درسالهای مورد مطالعه در یکایک بانکها و در کل بانکها در نوسان ولی بطور کلی کاهش داشته است که در مجموع از تاثیر حسابرسیهای سالانه بر بهبود نسبی صورتهای مالی حکایت دارد."

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :