بخشنامه حقوق و دستمزد 1389

شوراي عالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 22 اسفند سال جاري، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال ‌1389، در اجراي ماده ‌41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه، موارد زير را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.
‌1- از اول سال ‌1389 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ ‌101.000 ريال (يكصد و يك هزار ريال) تعيين مي‌شود.

همچنين از اول سال ‌1389 ساير سطوح مزدي نيز روزانه هفت درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده ‌36 قانون كار) به اضافه روزانه ‌7011 ريال به نسبت آخرين مزد در سال ‌1388 افزايش مي‌يابد.

تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ روزانه ‌101.000 ريال (يكصد و يك هزار ريال) بند (‌1) كمتر شود.

2- به كارگراني كه در سال ‌1389 داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ‌2000 ريال نيز ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ‌1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگردان مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط دفتر نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت و پيشگيري از بيكار صورت مي‌گيرد.

تبصره ‌2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال ‌1388، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

3- براساس مصوبه مورخ ‌21/7/88 شوراي عالي كار و در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان به منظورتثبيت و تسري تمامي كارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال ‌1389 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره سه ماده ‌36 قانون كار بابت هر كارگر(اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ ‌200.000 ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت گردد.

4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند و تبصره يك بند ‌2 در كارگاه‌هايي داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقا طبقه شغلي به موجب دستور‌العمل‌هاي دفتر نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت و پيشگيري از بيكاري خواهد بود.5- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش‌آموزان ودانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال ‌1389به طور موقت در كارگاه‌ها اشتغال مي‌يابند نخواهد شد.

6- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره‌برداري و توليد ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود علاوه بر اجراي اين مصوبه مي‌توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي و پيمان‌هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.


دستور‌العمل‌هاي نحوه اجراي مصوبه مورخ ‌22/12/88 شوراي عالي كار در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت

در اجراي بند چهار بخش‌نامه شماره ‌131535 مورخ ‌23/12/88 وزير محترم كار و امور اجتماعي موضوع مصوبه مورخ ‌22/12/88 شوراي عالي كار بدين وسيله نحوه اجراي بخش‌نامه مذكور را در مورد كارگران كارمزدي اعلام مي‌نمايد:

1- نحوه اعمال ‌7درصد افزايش بند يك بخش‌نامه:

نرخ‌هاي كارمزدي در سال ‌89 (به نسبت آخرين كارمزد در سال ‌88) در مورد كليه كارگران كارمزدي(اعم از موقت يا دائم) به ماخذ هفت درصد افزايش مي‌يابند. در صورتي كه كارگران داراي بخش ثابت مزد(علاوه بر كارمزد) باشند اين بخش نيز بايستي هفت درصد افزايش يابد.

تبصره: چنانچه نرخ يا ملاك‌هاي كارمزدي تابع قسمت ثابت مزد بوده و يا به عبارت ديگر به صورت درصدي از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند، در اين صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول هفت درصد افزايش خواهد گرديد. (زيرا با اين عمل نرخ يا ملاك‌هاي كارمزدي نيز به دليل تبعيت از قسمت مذكور خود بخود دستخوش افزاش خواهد بود)

2- چگونگي اعمال افزايش رقم ثابت موضوع بند يك بخشنامه:

علاوه بر افزايش هفت درصد بر روي قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال ‌89 روزانه ‌7011 ريال ديگر نيز افزايش خواهد يافت و در صورتي كه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ‌89 روزانه ‌7011 ريال در اجراي مصوبه شوراي عالي كار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گرديد.

تبصره:‌ در صورتي كه مجموع دريافتي كارگران بابت بخش ثابت و متغير مزد كمتر از ‌101.000 ريا

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :